183/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1994 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

183
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. júna 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Vymedzenie pojmov
(1)
Palivami a mazivami sa na účely tohto zákona rozumejú
a)
automobilové benzíny, technické benzíny, letecké pohonné látky, motorové nafty (s výnimkou bionafty), zmesi palív a mazív používané ako pohonná látka (s výnimkou zmesi benzínu a zmesi nafty s prísadami upravujúcimi ich kvalitu, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za naftu a benzín), zmesi rôznych uhľovodíkových palív a mazív používané ako pohonná látka, ostatné stredné oleje používané ako pohonná látka, ropné destiláty z primárnej destilácie alebo krakovania ropnej suroviny používané ako pohonná látka, upravené uhľovodíkové produkty získané ako vedľajší produkt pri ťažbe zemného plynu alebo ropy a používané ako pohonná látka, petroleje, automobilové a letecké motorové a prevodové oleje, automobilové plastické mazivá a skvapalnený a stlačený plyn používaný ako pohonná látka (s výnimkou bioplynu),
b)
palivá a mazivá obsiahnuté v zmesi s inými látkami, a to ich podielom v tejto zmesi, s výnimkou už prv zdanených palív a mazív, ak tento podiel presahuje 15 % objemu celkového množstva všetkých látok obsiahnutých v zmesi a ak sa táto zmes nepoužíva ako pohonná látka.
(2)
Bionaftou sa na účely tohto zákona rozumejú biologicky úplne odbúrateľné palivá a mazivá tvorené z úplne rozložiteľných alifatických uhľovodíkov a metylesterov kyselín obsiahnutých v rôznych tukoch.
(3)
Vyskladnením sa na účely tohto zákona rozumie
a)
predaj alebo akýkoľvek iný odbyt alebo iné fyzické vydanie palív a mazív od výrobcu,
b)
fyzické vydanie palív a mazív vyrobených platiteľom dane z materiálu úplne alebo čiastočne dodaného objednávateľom,
c)
použitie palív a mazív na výrobu výrobkov, ktoré nie sú predmetom tejto dane,
d)
použitie palív a mazív pre vlastnú potrebu platiteľa, príslušníkov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb1a), jeho zamestnancov, členov a spoločníkov a príslušníkov ich domácností a im blízkych osôb,
e)
použitie palív a mazív na účely reklamy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„1a)
§115 až 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 47/1992 Zb.).“.
2.
V § 4 písm. b) znie:
„b)
právnická osoba a fyzická osoba, ktorá nakúpi palivá a mazivá a tie vyskladní na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1. písm. a) až d),“.
3.
V § 4 písm. c) znie:
„c)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,“.
4.
V § 4 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e), f) a g) sa označujú ako písmená d), e) a f).
5.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Sadzba dane
Sadzby dane sú určené takto:
Číselný kód colného sadzobníka Doplnkový kód2) Názov tovaru Sadzba dane
2710 00 Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov iné ako surové, prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % hmotnosti alebo viac minerálnych olejov z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje podstatnou zložkou týchto prípravkov 10 900 Sk/t
okrem
2710 00 21 Technický benzín 2 800 Sk/t
2710 00 25 Ostatné špeciálne druhy benzínu 2 800 Sk/t
2710 00 26 až 39 Motorový benzín a letecké pohonné látky s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/l 9 800 Sk/t
2710 00 41 až 98 Stredné oleje a ťažké oleje (s výnimkou 2710 00 87 až 2710 00 98 a bionafty, ktoré nepodliehajú dani) 9 000 Sk/t
2711 Zemný plyn a iné plynné uhľovodíky používané ako pohonná látka 2 370 Sk/t
okrem
2711 21 a 29 Zemný plyn stlačený a ostatné stlačené plyny v plynnom stave používané ako pohonná látka 2 Sk/m3
3403 Zmesi palív a mazív obsahujúce menej ako 70 % hmotnosti minerálnych olejov, používané ako pohonná látka 9 000 Sk/t
3823 Zmesi rôznych uhľovodíkových palív a mazív používané ako pohonná látka (s výnimkou bioplynu) 9 000 Sk/t".“.
6.
V § 8 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
pri palivách a mazivách podľa § 10 ods. 1 písm. a) dňom vyskladnenia na iné účely, ako ustanovuje § 10 ods. 1 písm. a); daňová povinnosť nevznikne, ak Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky vyskladní palivá a mazivá späť výrobcovi,“.
7.
V § 8 ods. 1 písm. d) znie:
„d)
pri palivách a mazivách podľa § 10 ods. 1 písm. b) až d) dňom vyskladnenia na iné účely, ako ustanovuje § 10 ods. 1 písm. b) až d),“.
8.
V § 8 ods. 1 písm. e) znie:
„e)
pri palivách a mazivách, pri ktorých sa uplatnil nárok na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. g) a h), dňom vyskladnenia na iné účely, ako ustanovuje § 11 ods. 1 písm. g) a h),“.
9.
V § 8 ods. 2 sa slová „písm. e) a f)" nahrádzajú slovami „písm. d) a e)".
10.
V § 9 ods. 1 znie:
„(1)
Platiteľ je povinný pri tuzemskej výrobe vyhotoviť daňový doklad v deň vyskladnenia palív a mazív.“.
11.
V § 9 ods. 3 sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odseku 2".
12.
V § 9 ods. 6 sa slová „písm. a) až d)" nahrádzajú slovami „písm. a), d) a f)".
13.
V § 9 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a daňovým priznaním" a na konci sa pripája táto veta: „Na účely tohto zákona je vývoz palív a mazív uskutočnený vtedy, ak sú palivá a mazivá prepustené do režimu vývozu potvrdeného pohraničným colným úradom v diele C písomného colného vyhlásenia.".
14.
V § 9 ods. 8 sa slová „písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. h)".
15.
V § 10 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
palivá a mazivá vyskladnené Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky s výnimkou palív a mazív určených na jej vlastnú potrebu,“.
16.
V § 10 ods. 1 písm. e) znie:
„e)
palivá pri ich dovoze, ktoré sa nachádzajú v bežných nádržiach cestných motorových vozidiel a slúžia na ich vlastný pohon7a), ako aj palivá v prenosných nádržiach cestných motorových vozidiel v množstve určenom osobitným predpisom7a),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:
„7a)
§112 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.“.
17.
V § 10 ods. 1 písm. f) znie:
„f)
palivá a mazivá vyvážané priamo výrobcom bez prostredníctva nepriameho zástupcu7b), ak výrobca uzatvoril kúpnu zmluvu so zahraničným odberateľom, vyhotovil faktúru na zahraničného odberateľa a pri deklarovaní vývozu v písomnom colnom vyhlásení je výrobca uvedený ako odosielateľ, vývozca, deklarant a osoba potvrdzujúca písomné colné vyhlásenie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b) znie:
„7b)
§ 63 ods. 2 písm. f) zákona č. 44/1974 Zb. Colný zákon v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 11 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
vyskladnenia zdanených palív a mazív na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. a) až d),“.
19.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa doterajšie písmeno f).
20.
V § 11 ods. 1 sa doterajšie písmeno g) označuje ako písmeno f), ktoré znie:
„f)
použitia motorovej nafty na pohon hnacích vozidiel Železníc Slovenskej republiky v železničnej nákladnej a osobnej doprave,“.
21.
§ 11 ods. 1 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
prevzatia na sklad zdanených palív a mazív uvedených v položkách colného sadzobníka 2710 00 11 a 15, 2710 00 41 a 45, 2710 00 61 a 65, 2710 00 71 a 72, 2710 00 81 a 83 na účely ich špecifického spracovania 8a) alebo chemického spracovania iného ako špecifického 8a) na výrobky, ktoré sú predmetom tejto dane,
h)
použitia zdanených palív a mazív uvedených v položkách colného sadzobníka 2710 00 21 a 25, 2710 00 69, 2710 00 74 až 78, 2710 00 85 na iný účel než ako pohonnú látku; nárok na vrátenie dane nemá, ak ich použil ako pohonnú látku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a) znie:
„8a)
Doplnková poznámka 4 ku kapitole 27 colného sadzobníka.“.
22.
V § 12 ods. 1 sa slová „správcovi dane" nahrádzajú slovami „príslušnému daňovému úradu".
23.
V § 12 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
24.
V § 13 ods. 2 znie:
„(2)
Daň s výnimkou odseku 5 je splatná
a)
jednorazovo,
b)
preddavkovo.“.
25.
V § 13 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Platiteľ, ktorého mesačná daňová povinnosť nepresiahne sumu 2 000 000 Sk, spláca daň jednorazovo najneskôr do pätnástich dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
(4)
Platiteľ, ktorého mesačná daňová povinnosť presiahne sumu 2 000 000 Sk, spláca daň preddavkovo dvoma splátkami z palív a mazív
a)
vyskladnených od prvého do pätnásteho dňa kalendárneho mesiaca je daň splatná najneskôr do posledného dňa zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla,
b)
vyskladnených od šestnásteho do posledného dňa kalendárneho mesiaca doplatí daň najneskôr do pätnástich dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.
26.
V § 15 ods. 1 sa slová „ods. 4 písm. a)" nahrádzajú slovami „ods. 3 písm. a)".
27.
V § 15 ods. 3 sa slová „ods. 4 písm. a)" nahrádzajú slovami „ods. 3 písm. a)".
28.
V § 15 ods. 4 sa slová „písm. a) až d) a písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. a) až c) a písm. f)".
29.
V § 15 ods. 5 sa slová „písm. e) a f)" nahrádzajú slovami „písm. d) a e)".
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.