182/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1994 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. júna 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 pri číselnom kóde colného sadzobníka 2402 20 00 90 sa sadzba dane „0,58 Sk/kus“ nahrádza sadzbou dane „0,60 Sk/kus“.
2.
V § 8 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe dňom nadobudnutia vlastníctva tabakových výrobkov, ktoré sú súčasťou obchodného majetku5) pri predaji výrobného podniku.4) Daňová povinnosť nevznikne, ak sa kupujúci zaregistruje ako platiteľ, a to pred dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy,“.
3.
V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Povinnosť označiť cigarety známkou sa nevzťahuje na cigarety dovážané v drobných zásielkach neobchodného charakteru a dovážané cestujúcim ako tovar neobchodného charakteru v množstve stanovenom osobitným predpisom.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:
„7a) § 36 a 50 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
4.
V § 9 ods. 1 znie:
„(1)
Platiteľ dane je povinný pri tuzemskej výrobe vyhotoviť daňový doklad v deň vyskladnenia tabakových výrobkov.“.
5.
V § 9 ods. 4 znie:
„(4)
Platiteľ a každá právnická osoba a fyzická osoba, ktorým vznikne daňová povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. d) odcudzením nezdanených tabakových výrobkov, sú povinní v deň zistenia ich odcudzenia vyhotoviť daňový doklad podľa odseku 2, v ktorom namiesto údajov o odberateľovi uvedú slovo „škoda", namiesto dátumu vyskladnenia dátum vzniku daňovej povinnosti a súčasne zaplatia daň v lehote podľa § 13.“.
6.
V § 9 ods. 6 znie:
„(6)
Písomné colné vyhlásenie8) je daňovým dokladom pri dovoze tabakových výrobkov a pri vývoze tabakových výrobkov dokladom preukazujúcim uskutočnenie vývozu. Na účely tohto zákona je vývoz tabakových výrobkov uskutočnený, ak sú tabakové výrobky prepustené v režime vývozu potvrdeného colným úradom v odseku C písomného colného vyhlásenia.“.
7.
V § 10 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa písmeno g), ktoré znie:
„g)
dovážané v drobných zásielkach neobchodného charakteru a dovážané cestujúcim ako tovar neobchodného charakteru v množstve stanovenom osobitným predpisom.7a)“.
8.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V prípade uplatnenia nároku na vrátenie dane pri spätnom vývoze cigariet z dôvodu reklamácií sa neuplatní ustanovenie § 2 písm. f) zákona, ak spätný vývoz uskutoční platiteľ, ktorý cigarety do tuzemska doviezol.“.
9.
V § 12 ods. 1 znie:
„(1)
Platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, je povinný predložiť daňové priznanie miestne príslušnému daňovému úradu. Daňové priznanie je platiteľ povinný predložiť aj v prípade, keď mu nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.“.
10.
V § 14 ods. 1 sa za slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo")“.
11.
V § 14 ods. 2 znie:
„(2)
O zrušenie registrácie môže platiteľ požiadať najneskôr po uplynutí jedného roka odo dňa registrácie. Platiteľovi, ktorý do šiestich mesiacov od dátumu pridelenia registračného odberného čísla neuskutoční dovoz cigariet, zruší ministerstvo pridelené registračné odberné číslo a upovedomí o tom všetkých správcov dane. Platiteľovi, ktorý bez udania dôvodu neprevezme objednané známky, zruší ministerstvo na základe oznámenia vyhotoviteľa známok13a) pridelené registračné odberné číslo okamžite a upovedomí o tom všetkých správcov dane. Miestne príslušní správcovia dane na základe oznámenia ministerstva zrušia týmto platiteľom registráciu pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu13a) znie:
„13a)
§ 5 ods. 6 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou.“.
12.
Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek (1) a dopĺňa sa novým odsekom (2), ktorý znie:
„(2)
Každá právnická osoba a fyzická osoba, ktorá predáva tabakové výrobky na konečnú spotrebu, je povinná v mieste ich predaja viditeľne umiestniť nápis „Kusový predaj cigariet je zakázaný" s výškou písma najmenej 30 mm.“.
13.
V § 16 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Pokuta podľa prvej vety sa neuplatní, ak predávajúca osoba po lehote podľa § 20 ods. 4 nepredané cigarety neoznačené kontrolnou známkou uloží mimo predajných priestorov, vyhotoví súpis týchto cigariet, upovedomí o tom miestne príslušného správcu dane najneskôr do 31. októbra 1994 a je ochotná pod dozorom miestne príslušného správcu dane tieto cigarety zničiť na mieste, ak to okolnosti dovoľujú.“.
14.
V § 16 ods. 7 znie:
„(7)
Ak správca dane zistí kusový predaj cigariet, uloží predávajúcej osobe pokutu vo výške 10 000 Sk. Ak správca dane zistí, že v mieste predaja cigariet nie je umiestnený nápis podľa § 15 ods. 2, uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe pokutu 1 000 Sk.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.