179/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1994 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

179
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. júna 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. b) znie:
„b)
šumivým vínom nápoj vyrobený z čerstvého hrozna, hroznového muštu alebo vína obsahujúci alkohol a oxid uhličitý, ktorý pri uzatvorenom obsahu pri teplote 20 stupňov C dosahuje pretlak najmenej 0,35 MPa. Za šumivé víno sa pri tuzemskej výrobe považujú aj ostatné nápoje obsahujúce alkohol a oxid uhličitý, ktoré sú naplnené vo fľašiach pre šumivé víno a uzatvorené ako šumivé víno, ak nie sú na etikete označené nápisom „Sýtené CO2" alebo „Perlivé“, s výškou písma najmenej 10 mm, ako aj nápoje obsiahnuté v iných nádobách označených ako šumivé víno;“.
2.
V § 2 písm. d) znie:
„d)
výrobou vína spracovanie hrozna na víno, jeho ošetrovanie, stabilizácia, ako aj použitie na výrobu iného druhu vína podľa spôsobu spracovania a stáčanie do obalov, v ktorých sa vyskladňuje na konečnú spotrebu. Výrobou vína je tiež riedenie alebo miešanie vína s inými nápojmi, ak sa takéto víno vyskladňuje v uzatvorených obaloch. Výrobou vína nie je manipulácia s vínom v uzatvorených obaloch;“.
3.
V § 2 písm. g) znie:
„g)
inou fyzickou osobou každá fyzická osoba, ktorá vyrába víno výlučne na svoju spotrebu vo vlastnej domácnosti z nakúpeného alebo iným spôsobom nadobudnutého hrozna, prípadne muštu;“.
4.
V § 2 písm. h) znie:
„h)
vyskladnením predaj alebo akýkoľvek iný odbyt vína v uzatvorených obaloch, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva alebo prevodu správy. Vyskladnením je tiež výčap vína, t. j. predaj alebo akýkoľvek iný odbyt vína v otvorených nádobách na priamu spotrebu zákazníkmi.“.
5.
V § 2 sa vypúšťa písmeno i).
6.
§ 8 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
dňom odcudzenia nezdaneného vína platiteľovi.“.
7.
V § 9 ods. 3 znie:
„(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá obchoduje s vínom na základe živnostenského oprávnenia6), je povinná pri predaji vína v uzatvorených obaloch v množstve viac ako dvadsať litrov vyhotoviť v prospech každého kupujúceho osobitný doklad o predaji vína, ktorý musí obsahovať údaje podľa odseku 2 písm. a), b), c), d) a cenu predaného vína.“.
8.
V § 9 ods. 4 znie:
„(4)
Pri vyskladnení vína oslobodeného od dane podľa § 10 písm. e) je platiteľ povinný vyhotoviť doklad o preprave, ktorý musí obsahovať údaje podľa odseku 2 písm. a), b), c), d) a výšku dane pripadajúcu na vyskladnené víno. Vinár alebo iná fyzická osoba, ktorých miesto uskladnenia vína nie je totožné s miestom bydliska, sú povinní mať pri preprave vína v množstve viac ako dvadsať litrov doklad o preprave vína podľa prvej vety s dátumom dňa prepravy. V tomto prípade sa neuplatnia ustanovenia osobitného predpisu vydaného podľa § 17 tohto zákona6a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:
„6a)
§ 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 186/1994 Z. z. o spôsobe použitia dokladov a vedení evidencií spojených s výrobou a obehom vína.“.
9.
V § 9 ods. 8 znie:
„(8)
Daňovým dokladom pri dovoze vína a daňovým dokladom preukazujúcim uskutočnenie vývozu vína je písomné colné vyhlásenie. Na účely tohto zákona je vývoz vína uskutočnený, ak je víno prepustené v režime vývozu potvrdeného pohraničným colným úradom v odseku C písomného colného vyhlásenia.“.
10.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Oslobodenie od dane
Od dane je oslobodené víno
a)
spotrebované vo výrobnom podniku na nevyhnutné prevádzkové a technologické skúšky alebo odobrané správcami dane na daňové účely;
b)
odovzdané ako vzorky na vykonanie kvalitatívnej skúšky z vlastného podnetu platiteľa oprávnenému orgánu7) alebo odobrané z podnetu tohto orgánu. Od dane je tiež oslobodené víno vyskladnené v množstve podľa propozícií súťaže alebo výstavy vín;
c)
zničené pred vznikom daňovej povinnosti neodvrátiteľnou udalosťou s výnimkou odcudzenia nezdaneného vína;8)
d)
zničené na podnet oprávneného orgánu ako nespôsobilé na pitie a priemyselné spracovanie;
e)
vyskladnené na priemyselné spracovanie na výrobok, ktorý nepodlieha dani podľa tohto zákona;
f)
v najvyššom množstve 1 000 litrov ročne, vyrobené vinárom alebo inou fyzickou osobou na spotrebu vo vlastnej domácnosti9) a na spotrebu blízkych osôb10). V prípade výroby vína osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti a blízkymi osobami sa uvedený limit vzťahuje iba na jednu z týchto osôb určenú po vzájomnej dohode so správcom dane, ak je víno vyrobené týmito osobami uložené na spoločnom mieste. Od dane nie je oslobodené víno vyrobené platiteľom pre vinára alebo pre inú fyzickú osobu;
g)
vyvážané jeho výrobcom bez prostredníctva nepriameho zástupcu10a). Uskutočnený vývoz musí byť doložený písomným colným vyhlásením potvrdeným pohraničným colným úradom, v ktorom ako vývozca je uvedený výrobca vyvážajúci víno a úhrada od zahraničného odberateľa je poukázaná na účet výrobcu, ktorý víno vyváža;
h)
dovážané v drobných zásielkach neobchodného charakteru a dovážané cestujúcim ako tovar neobchodného charakteru v množstve stanovenom osobitným predpisom10b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a) a 10b) znejú:
„10a)
§ 63 ods. 2 písm. b) Colného zákona.
10b)
§ 36 a 50 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.“.
11.
V § 11 ods. 1 písm. c) sa slová „vrátane odberateľom“ nahrádzajú slovami „vráteného odberateľom“.
12.
V § 12 ods. 1 znie:
„(1)
Platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, je povinný predložiť daňové priznanie daňovému úradu.“.
13.
V § 14 ods. 1 znie:
„(1)
Platiteľ je povinný registrovať sa na miestne príslušnom daňovom úrade najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni vzniku prvej daňovej povinnosti a najneskôr pred vznikom prvého nároku na vrátenie dane.“.
14.
V § 14 ods. 5 znie:
„(5)
Platiteľ je povinný správcovi dane oznámiť
a)
do 31. augusta stav zásob vína z predchádzajúceho roku,
b)
do 5. decembra množstvo hrozna z vlastnej úrody a množstvo nakúpeného alebo iným spôsobom nadobudnutého hrozna, prípadne muštu,
c)
do 31. decembra celkový stav zásob vína.“.
15.
V § 14 ods. 6 znie:
„(6)
Vinár alebo iná fyzická osoba je povinná písomne oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu výrobu vína do 3 dní od začatia zberu hrozna, jeho nákupu alebo nadobudnutia iným spôsobom. To platí aj v prípade nákupu alebo iného spôsobu nadobudnutia muštu. V oznámení uvedie aj ostatné suroviny a ich množstvo použité na výrobu vína, ako aj predpokladaný termín ukončenia výroby a predpokladané množstvo vyrobeného vína.“.
16.
V § 15 ods. 2 znie:
„(2)
Ak daň nebola zaplatená včas a v správnej výške, je platiteľ povinný zaplatiť nedoplatok dane a penále vo výške 0,1 písm % z nedoplatku dane za každý deň omeškania. To platí aj v prípade, ak platiteľ nezaplatil včas a v správnej výške zvýšenie dane podľa odseku 1 a penále podľa prvej vety.“.
17.
V § 15 ods. 4 v prvej vete sa slová „§ 13“ nahrádzajú slovami „§ 14“.
18.
V § 15 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak ide o osobu, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie § 9 ods. 7, uloží jej správca dane pokutu vo výške dane uvedenej v daňovom doklade, najmenej však 5 000 Sk.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.