178/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.07.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

178
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 13. apríla 1994 a 3. mája 1994 medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva bola potvrdená sukcesia Slovenskej republiky do týchto zmluvných dokumentov:
1.
Dočasná úprava obchodných stykov medzi Republikou československou a Kráľovstvom dánskym, dojednaná výmenou nót (podpísaná v Prahe 18. apríla 1925 a uverejnená pod č. 86/1925 Zb.),
2.
Rozhodcovská zmluva medzi Československom a Dánskom (podpísaná v Prahe 30. novembra 1926 a uverejnená pod č. 7/1928 Zb.),
3.
Dohoda medzi Československou republikou a Kráľovstvom dánskym o rozšírení platnosti doložky o najvyšších výhodách na Grónsko (podpísaná v Kodani 27. augusta 1929 a uverejnená pod č. 140/1930 Zb.),
4.
Dohoda o kultúrnych a umeleckých stykoch medzi Československom a Kráľovstvom dánskym (podpísaná v Kodani 12. mája 1937),
5.
Dohoda medzi Československom a Dánskom o leteckých službách (podpísaná v Kodani 14. mája 1947),
6.
Dohoda medzi Československou republikou a Kráľovstvom dánskym o vyporiadaní určitých nárokov (podpísaná v Prahe 23. decembra 1958),
7.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave (podpísaná v Prahe 21. januára 1969 a uverejnená pod č. 97/1969 Zb.),
8.
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom o hospodárskej, priemyselnej a technickej kooperácii (podpísaná v Kodani 9. novembra 1970),
9.
Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (podpísaná v Prahe 5. mája 1982 a uverejnená pod č. 53/1983 Zb.),
10.
Dlhodobý program rozvoja ekonomickej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom (podpísaný v Kodani 16. októbra 1984 a uverejnený pod č. 134/1985 Zb.),
11.
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Dánska o zrušení vízovej povinnosti, dojednaná výmenou nót (podpísaná v Kodani 5. júna 1990 a uverejnená pod č. 339/1990 Zb.),
12.
Dohoda medzi ministrom hospodárstva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ministrom priemyslu a energetiky Dánskeho kráľovstva (podpísaná v Prahe 19. februára 1991),
13.
Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií (podpísaná v Prahe 6. marca 1991 a uverejnená pod č. 575/1992 Zb.),
14.
Dohoda medzi Federálnym výborom pre životné prostredie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Ministerstvom životného prostredia Dánskeho kráľovstva o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia (podpísaná v Dobříši 23. júna 1991),
15.
Protokol k Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku, podpísanej v Prahe 5. mája 1982
(podpísaný v Prahe 11. septembra 1992).