175/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.07.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

175
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 27. júna 1994
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Podľa § 25 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov na celom území Slovenskej republiky
a) vyhlasujem
voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí:
b) určujem,
že sa voľby vyhlásené podľa písmena a) tohto rozhodnutia vykonajú v piatok 18. novembra a v sobotu 19. novembra 1994.
Ivan Gašparovič v. r.