169/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.07.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

169
PREDSEDA
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady zo 14. februára 1991 č. 95/1991 Zb. štátnom fonde kultúry Pro Slovakia, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 5. novembra 1991 č. 495/1991 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 18. novembra 1991 č. 562/1992 Zb. a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 27. apríla 1994 č. 119/1994 Z. z.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia
vyhlasuje
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa štátny fond kultúry Pro Slovakia1) (ďalej len „fond Pro Slovakia") ako účelový fond určený na podporu rozvoja kultúry a na správu prostriedkov na to určených.
(2)
Účelom fondu Pro Slovakia je podnecovať a podporovať kultúrne aktivity, programy a iniciatívy celospoločenského významu v Slovenskej republike v rámci celonárodnom i miestnom.
(3)
Fond Pro Slovakia je právnická osoba.1)
(4)
Sídlom fondu Pro Slovakia je Bratislava.
§ 2
Správa fondu Pro Slovakia
(1)
Správu fondu Pro Slovakia vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") z prostriedkov svojho rozpočtu.1a)
(2)
Poradným orgánom ministra kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister kultúry") pre tvorbu a používanie fondu Pro Slovakia je ním zriadená Rada fondu Pro Slovakia (ďalej len „rada").
(3)
Členov rady vymenúva a odvoláva v zmysle štatútu minister kultúry na návrh tvorcov a šíriteľov kultúry, ako aj zo zástupcov mimorezortných a mimoodvetvových orgánov a organizácií.
(4)
Členstvo a funkcia v rade sú čestné.
(5)
Rokovanie rady upravuje rokovací poriadok, ktorý vydá minister kultúry.
§ 3
Tvorba fondu Pro Slovakia
Fond sa tvorí z týchto zdrojov:
a)
dary a iné príspevky od tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb,
b)
výnosy z prostriedkov fondu Pro Slovakia,
c)
výnosy z cenných papierov nadobudnutých od iných subjektov,
d)
výnosy lotérií2) prevádzkovaných orgánom, ktorý vykonáva správu fondu Pro Slovakia (§ 2 ods. 1),
e)
50 % z podielu na úsporách výdavkov rozpočtových organizácií a 50 % z podielu na zlepšenom výsledku hospodárenia príspevkových organizácií v odvetví kultúry,
f)
dotácia vo výške 0,5 % z rozpočtu2a) Slovenskej republiky,
g)
iné zdroje, ak to ustanovujú osobitné predpisy,
h)
pokuty za poškodzovanie kultúrnych pamiatok.
§ 4
Použitie prostriedkov fondu Pro Slovakia
(1)
Výdavky fondu Pro Slovakia sa uhrádzajú do výšky a na účely podľa schváleného rozpočtu fondu Pro Slovakia a prostriedkov fondu Pro Slovakia.
(2)
Prostriedky fondu Pro Slovakia sa podľa schváleného rozpočtu a použiteľných prostriedkov používajú na
a)
obnovu a spoločenské využitie kultúrnych pamiatok, historických knižných fondov, archívov a iných kultúrnych hodnôt, predovšetkým celonárodného a regionálneho významu,
b)
podporu vybraných projektov výstavby materiálno-technickej základne (nových objektov a osobitne náročných projektov modernizácie),
c)
podporu umeleckých hodnôt celospoločenského kultúrneho významu tvorených, šírených a uchovávaných profesionálnymi inštitúciami, združeniami i jednotlivcami,
d)
podporu miestnych kultúrno-osvetových aktivít prostredníctvom rozpočtov obcí alebo ich mimorozpočtových fondov kultúry,
e)
podporu vybraných programov šírenia kultúry v zahraničí a zo zahraničnej kultúry v Slovenskej republike,
f)
úhradu výdavkov spojených s obstarávaním cenných papierov iných emitentov a s prevádzkovaním lotérií,
g)
poskytovanie úverov a návratných finančných výpomocí pre právnické osoby a fyzické osoby na účely podpory kultúrnych aktivít,
h)
poskytovanie garancií na úvery pre právnické osoby a fyzické osoby na účely podnikania najmä v oblasti rozširovania kultúry a umenia,
i)
ďalšie účely v súlade s poslaním fondu Pro Slovakia.
(3)
Prostriedky fondu Pro Slovakia poskytované podľa ustanovení odseku 2 písm. a) až e) majú formu účelovej dotácie, ktorá je každoročne zúčtovaná s rozpočtom fondu Pro Slovakia.
(4)
O dotáciu z fondu Pro Slovakia sa môže uchádzať právnická a fyzická osoba. Zdroje fondu Pro Slovakia uvedené v § 3 písm. a) sa môžu použiť len na účel podľa vôle darcu. Na poskytnutie prostriedkov z fondu Pro Slovakia nie je právny nárok.
(5)
Dotáciu z rozpočtu Slovenskej republiky nemožno použiť na výdavky podľa odseku 2 písm. f).
§ 4a
Hospodárenie s prostriedkami fondu Pro Slovakia
(1)
O použití a poskytnutí prostriedkov fondu Pro Slovakia rozhoduje minister kultúry na návrh rady. Za hospodárenie s prostriedkami fondu Pro Slovakia zodpovedá minister kultúry podľa osobitných predpisov.3)
(2)
Prostriedky fondu Pro Slovakia sa vedú na osobitnom účte v peňažnom ústave.
(3)
Zostatok prostriedkov fondu Pro Slovakia po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu koncom roka neprepadá.
(4)
Činnosť fondu Pro Slovakia podrobnejšie upravuje štatút fondu Pro Slovakia, ktorý vydá minister kultúry.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.
Zákon č. 495/1991 Zb. nadobúda účinnosť 1. januárom 1992, zákon č. 562/1992 Zb. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 11. decembrom 1992.
Zákon č. 119/1994 Z. z. nadobúda účinnosť 1. júnom 1994.
Ivan Gašparovič v.r.
1)
§19 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
1a)
§19 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.
2)
§4 ods. 1 zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
2a)
§19 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.