168/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.07.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

168
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 34 ods. 3 a § 36 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.
výnos z 9. júna 1994 č. 32/100/1994 o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní, kontrolou rozpočtovej a cenovej disciplíny a colným dohľadom.
Výnosom sa určujú príjmy, ktoré sa sústreďujú na osobitnom príjmovom účte štátneho rozpočtu, prevod a spôsob ich oddeleného sledovania od bežných rozpočtových príjmov a stanovuje sa spôsob a možnosti použitia týchto prostriedkov.
Podľa tohto výnosu postupujú územné finančné orgány a colné orgány.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. marca 1993 o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní a poplatkov (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 66/1993 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos sa uverejní vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 9/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.