160/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1994 do 31.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

160
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 18 ods. 7 sa dopĺňa písmenom j), ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 14b) znie:
„j)
osoby, ktoré vykonávajú činnosť v náboženskej spoločnosti.14b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b) znie:
„14b)
§ 4 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.“.
2.
V § 41 ods. 4 sa slová „do 30. júna 1994“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1994“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.