157/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.1994 do 30.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

157
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. júna 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1, § 3, § 9 ods. 1, § 11 ods. 1, § 17 ods. 3, § 53 ods. 1 a 3 sa slová „Slovenská národná rada“ nahrádzajú slovami „Národná rada Slovenskej republiky“.
2.
V § 2 ods. 1, § 3 a § 5 ods. 2 a 4 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
3.
V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „podľa volebných okrskov.“.
4.
V § 4 sa vypúšťa odsek 3.
5.
V § 5 ods. 4 sa slovo „bydlisko“ nahrádza slovami „trvalý pobyt“.
6.
V § 10 ods. 3 sa slová „zariadeniach ústavov národného zdravia“ nahrádzajú slovami „zdravotníckych zariadeniach“.
7.
V § 10 sa vypúšťa odsek 5.
8.
V § 11 sa vypúšťa odsek 11.
9.
V § 13 ods. 3 písm. h) znie:
„h)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
10.
V § 14 ods. 3 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „o voľbách,“.
11.
V § 14 ods. 3 písm. e) znie:
„e)
vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v kraji a odovzdá ju Slovenskej volebnej komisii,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
12.
§ 15 ods. 3 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
volebné dokumenty odovzdá do úschovy okresnému úradu.“.
13.
V § 16 ods. 2 sa pripája veta: „Okrsková volebná komisia však musí mať najmenej 5 členov.“.
14.
V § 17 ods. 1 písm. b) sa slová „miesto trvalého pobytu“ nahrádzajú slovami „trvalý pobyt; trvalým pobytom sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu“.
15.
V § 17 ods. 4 písm. b) sa za slovo „vek“ vkladajú slová „rodné číslo,“.
16.
V § 17 ods. 5 sa za slová „Na kandidátnej listine môže politická strana“ vkladajú slová „uviesť svoj grafický znak a“.
17.
V § 17 ods. 8 sa číslovka „40“ nahrádza číslovkou „50“.
18.
V § 17 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta a nahrádza vetou: „Na takto vzniknutú koalíciu sa použijú primerane ustanovenia tohto zákona týkajúce sa politickej strany, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 41).“.
19.
V § 19 ods. 5 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
20.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Krajská volebná komisia zašle písomnú informáciu o kandidátoch na zaregistrovaných kandidátnych listinách starostom obcí, ktorí zabezpečia, aby najneskôr do troch dní pred dňom volieb bola informácia doručená všetkým voličom.“.
21.
V § 22 ods. 1 sa slovo „rozmnoženie“ nahrádza slovami „potrebný počet“ a pred slovo „kandidátnych“ sa vkladá slovo „zaregistrovaných“.
22.
V § 22 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „pričom na hlasovacích lístkoch sa neuvádzajú rodné čísla kandidátov a namiesto trvalého pobytu kandidátov sa uvádza obec ich trvalého pobytu“.
23.
V § 22 ods. 3 znie:
„(3)
Predseda krajskej volebnej komisie zašle hlasovacie lístky starostom obcí, ktorí zabezpečia, aby hlasovacie lístky boli doručené v deň volieb všetkým okrskovým volebným komisiám.“.
24.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.“.
25.
V § 23 ods. 2 sa slová „verejným informačným prostriedkom“ nahrádzajú slovami „hromadným informačným prostriedkom“.
26.
V § 23 ods. 6 sa slová „v prospech politickej strany“ nahrádzajú slovami „v prospech alebo neprospech politickej strany alebo kandidáta“ a slová „verejných informačných prostriedkoch“ sa nahrádzajú slovami „hromadných informačných prostriedkoch“.
27.
V § 23 ods. 9 sa slová „vo verejných informačných prostriedkoch“ nahrádzajú slovami „v hromadných informačných prostriedkoch“.
28.
V § 24 ods. 1 druhá veta znie: „Vyhlásenie volieb sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
29.
V § 25 sa slovo „ustanoví“ nahrádza slovom „určí“ a vypúšťajú sa slová „všeobecne záväzným nariadením“.
30.
V § 26 ods. 1 sa v druhej vete za slovo „obálok“ pripájajú slová „rovnakej veľkosti, akosti a farby, opatrených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len “obálka„)“.
31.
V § 28 ods. 1 znie:
„(1)
Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.“.
32.
V § 28 ods. 2 znie:
„(2)
Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu voličov dostane od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku a hlasovacie lístky. Ak volič nepredloží preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia ho požiada, aby svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch komisii známych osôb; ak tak volič neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.“.
33.
V § 28 ods. 3 v poslednej vete sa za slová „hlasovacie lístky“ pripájajú slová „a prázdnu obálku“.
34.
V § 28 ods. 4 posledná veta novo znie: „Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.“.
35.
V § 28 ods. 7 sa dopĺňa veta: „V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, obálkou a hlasovacími lístkami; vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania.“.
36.
V § 30 sa vypúšťajú slová „po dohode s okresnou volebnou komisiou“.
37.
V § 36 ods. 2 sa text za slovom „komisia“ nahrádza slovami „výsledky hlasovania v ostatných volebných okrskoch odovzdať krajskej volebnej komisii“.
38.
§ 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Zber výsledkov hlasovania v okresnej volebnej komisii
Okresná volebná komisia zhromaždí výsledky hlasovania z jednotlivých okrskových volebných komisií a prostredníctvom svojho odborného (sumarizačného) útvaru overí úplnosť zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní len členovia volebných komisií a členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov a osoby, ktorým na to dala povolenie Slovenská volebná komisia. Overené zápisnice zašle bezodkladne krajskej volebnej komisii.“.
39.
V § 42 ods. 1 sa slová „zväčšeným o jeden; celé číslo, ktoré vyšlo týmto delením a zaokrúhlené na jednotky, je krajským volebným číslom“ nahrádzajú slovami „zväčšeným o číslo jeden; číslo, ktoré vyšlo týmto delením zaokrúhlené na celé číslo, je krajským volebným číslom.“.
40.
V § 44 ods. 3 sa na konci pripája veta: „Zároveň oznámi všetkým kandidátom zapísaným na zaregistrovaných kandidátnych listinách výsledky volieb s uvedením konečného poradia kandidátov po úprave poradia podľa preferenčných hlasov.“.
41.
V § 51 ods. 1 znie:
„(1)
Funkcia člena volebnej komisie je čestnou funkciou. Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu; predovšetkým má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy 12), prípadne, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti priemernej mesačnej mzdy pracovníka národného hospodárstva.“.
42.
V § 51 ods. 2 sa za slová „Spôsob úhrady“ vkladajú slová „členom volebnej komisie“.
43.
V § 53 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
44.
V § 53 ods. 3 sa slovo „dve“ nahrádza slovom „tri“ a slová „15 Kčs“ slovami „60 Sk“.
45.
V § 54 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2 a slová „Slovenský štatistický úrad“ sa nahrádzajú slovami „Štatistický úrad Slovenskej republiky“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.