146/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.06.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

146
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov
výnos z 30. mája 1994 č. 1/1994 o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu štátnym podnikom v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Výnos ustanovuje poskytovanie neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu štátnym podnikom v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rozsahu a na účely určené v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rok.
Neinvestičné dotácie možno poskytnúť štátnym podnikom v odvetviach uhoľného baníctva, energetického priemyslu, rudného baníctva a hutníctva.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos sa uverejní vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 9/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, sekcii základných odvetví, Mierová 19, 827 15 Bratislava.