141/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.06.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

141
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie z 27. mája 1994 č. 65/259/1994, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993 ustanovujúce zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky (oznámené pod č. 8/1994 Z. z. a uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2 a 3/1994).
Týmto opatrením sa mení termín predloženia konsolidovanej účtovnej závierky podnikateľov určený opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993 ustanovujúcim zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky.
Opatrenie sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré sú povinné postupovať v účtovníctve podľa opatrenia Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992 v znení neskorších predpisov.
Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky po prvýkrát pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky za rok 1993.
Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.