140/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

140
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 18. mája 1994,
ktorým sa zavádza 1. revízia Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Odvetvová klasifikácia ekonomických činností1) (ďalej len „OKEČ“) v znení 1. revízie2) (ďalej len „OKEČ rev. 1“) sa zavádza v Slovenskej republike na štatistické účely a na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov.
(2)
Predmetom OKEČ rev. 1 je triedenie ekonomických činností vykonávaných právnickými a fyzickými osobami.
§ 2
(1)
OKEČ rev. 1 vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky ako samostatnú publikáciu3).
(2)
Na porovnanie štatistických informácií triedených podľa doteraz platnej OKEČ sa použije prevodový kľúč4) vypracovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(3)
Na účely zabezpečenia jednoznačného výkladu obsahu jednotlivých ekonomických činností vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky podrobné vysvetlivky k OKEČ rev. 15).
§ 3
Potrebné zmeny a doplnky OKEČ rev. 1, ako aj jej výklad vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda záväznosť 1. januárom 1995.
Štefan Condík v. r.
1)
OKEČ zaviedol Federálny štatistický úrad oznámením FŠÚ o zavedeníĺ odvetvovej klasifikácie ekonomických činností č. 3161 zo 16. decembraĺ 1991 s účinnosťou od 1. novembra 1991. Štatistický úrad Slovenskejĺ republiky ustanovil OKEČ opatrením č. 236/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujúĺ klasifikácie, číselník a register v oblasti štátnej štatistiky.
2)
OKEČ rev. 1 plne vychádza zo štatistickej klasifikácie EÚĺ – NACE rev. 1. Túto klasifikáciu vyhlásila Rada EÚ 9. októbra 1990ĺ a je kompatibilná a prevoditeľná na štatistickú klasifikáciu OSN Äĺ ISIC rev. 3.
3)
V roku 1994 v nakladateľstve ŠEVT, a. s., Štefánikova 2, 815ĺ 65 Bratislava.
4)
Prevodový kľúč je súčasťou publikácie OKEČ rev. 1. Štatistickýĺ úrad Slovenskej republiky bude publikovať prevodový kľúč v Spravodajcoviĺ Štatistického úradu Slovenskej republiky v roku 1994.
5)
Vysvetlivky k OKEČ rev. 1 sú súčasťou publikácie.