139/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.06.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

139
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 9 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
výnos zo 16. mája 1994 č. 4/182/1994 o platení a zúčtovaní poistného s Národnou poisťovňou a obdobnými poisťovňami a o poskytovaní a zúčtovaní príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie.
Vo výnose sa ustanovuje spôsob platenia a zúčtovania poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie s Národnou poisťovňou a obdobnými poisťovňami zriadenými osobitným zákonom a spôsob poskytovania a zúčtovania príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos bol uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 8/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.