132/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. apríla 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb. a zákona č. 600/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c) bode 1 sa za slovo „lekárnikov,“ vkladá slovo „logopédov,“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. c) bode 3 sa za slovo „právnikov“ vkladá čiarka a slovo „notárov5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:
„5a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).“.
3.
V § 3 ods. 1 písm. c) body 8 a 9 znejú:
„8.
zodpovedných geodetov10),
9.
reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu10) znie:
„10)
Zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.“.
4.
V § 3 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa bod 10.
5.
V § 3 ods. 2 písm. c) znie:
„c)
banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov16),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu16) znie:
„16)
§ 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.“.
6.
§ 3 ods. 2 sa dopĺňa písmenami m), n), o) a p), ktoré znejú:
„m)
verejná pravidelná osobná cestná doprava23a),
n)
činnosť autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov vykonávaná na základe autorizácie23b),
o)
projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác23c),
p)
výskum, vývoj, projektovanie, výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba a skúšky zariadení v jadrovej energetike, stavebné práce na hermetickej obálke (zóne) vrátane zariadení zabezpečujúcich jej hermetičnosť v jadrových zariadeniach a činnosti súvisiace s prevádzkou jadrových zariadení23d).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu23a) znie:
„23a)
Zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zákona č. 118/1990 Zb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu23b) znie:
„23b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu23c) znie:
„23c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu23d) znie:
„23d)
Zákon č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení.
Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.“.
7.
V § 5 ods. 2 znie:
„(2)
Fyzické osoby môžu prevádzkovať živnosť, ak to neobmedzujú alebo nevylučujú osobitné zákony24).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu24) znie:
„24)
Napr. § 73 ods. 4 a 5 a § 75 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 231/1992 Zb., § 29 ods. 1 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákona č. 228/1991 Zb., § 52 ods. 4 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch, § 152a zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb.“.
8.
V § 5 sa vypúšťajú odseky 3, 4 a 5.
9.
V § 6 ods. 3 sa slová „jej zodpovedný zástupca“ nahrádzajú slovami „osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom“.
10.
§ 7 ods. 1 znie:
„(1)
Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, ak ju tento zákon vyžaduje.“.
11.
V § 8 ods. 1 a 4 znejú:
„(1)
Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani právnická osoba, na ktorej majetok bol vyhlásený alebo ukončený konkurz, po dobu troch rokov po ukončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu26). Ak podnikateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkovať živnosť najskôr po piatich rokoch od úplného vyporiadania jeho záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.
(4)
Živnostenský úrad môže odpustiť prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2, ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky; pred rozhodnutím si vyžiada vyjadrenie živnostenského spoločenstva, ak je zriadené. Prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2 nemožno odpustiť, ak na podnikateľov majetok vyhlásil súd počas piatich rokov dvakrát konkurz alebo ak konkurz bol vyvolaný úmyselne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu26) znie:
„26)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z.“.
12.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Súdy a správne orgány, ktoré rozhodli o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1, 2 a 5, oznámia to živnostenskému úradu, ktorý vydal živnostenský list alebo koncesnú listinu fyzickej osobe alebo právnickej osobe uvedenej v týchto odsekoch, v lehote 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.“.
13.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45 a 46,“.
14.
V § 10 ods. 3 znie:
„(3)
Zahraničným osobám28a) a fyzickým osobám, ktoré sa podľa osobitného právneho predpisu povinne zapisujú do obchodného registra, sa pri splnení určených podmienok vydá živnostenský list alebo koncesná listina pred zápisom do obchodného registra.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu28a) znie:
„28a)
§ 21 Obchodného zákonníka.“.
15.
V § 10 ods. 5 sa slová „bez meškania vrátiť“ nahrádzajú slovami „do 15 dní vrátiť; živnostenský úrad o tom vydá na požiadanie potvrdenie“.
16.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
„Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu
§ 11
(1)
Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnoprávnom vzťahu k podnikateľovi; to neplatí, ak je ním manžel (manželka) podnikateľa alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen.
(2)
Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (§ 6 a 7).
(3)
Zodpovedný zástupca musí mať trvalý pobyt28b) na území Slovenskej republiky, prípadne povolenie na dlhodobý pobyt na účely podnikania alebo povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky28c) (ďalej len „bydlisko“).
(4)
Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby.
(5)
Funkciu zodpovedného zástupcu nemožno vykonávať vo viacerých ako v jednej prevádzkarni. V opodstatnených prípadoch môže živnostenský úrad povoliť výnimku.
(6)
Ak je podnikateľom právnická osoba, je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak prevádzkuje remeselnú, viazanú alebo koncesovanú živnosť.
(7)
Ak je podnikateľom fyzická osoba, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorého prostredníctvom bude živnosť prevádzkovať. Ak podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti (§ 7) alebo ak nemá bydlisko na území Slovenskej republiky, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu. Fyzická osoba musí tiež ustanoviť zodpovedného zástupcu v prípadoch podľa odseku 8.
(8)
Podnikateľ, ktorý má zriadených viac ako jednu prevádzkáreň a v nich prevádzkuje remeselnú, viazanú alebo koncesovanú živnosť, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu pre každú takúto prevádzkareň.
(9)
Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámi podnikateľ živnostenskému úradu v lehote 15 dní. To neplatí pre podnikateľov uvedených v odseku 8.
(10)
Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Do ustanovenia nového zodpovedného zástupcu môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti, ak tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí.
(11)
Ustanovenie odseku 10 sa nepoužije, ak v živnosti pokračuje podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, má bydlisko na území Slovenskej republiky a spĺňa všeobecné i osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu28b) znie:
„28b)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu28c) znie:
„28c)
Zákon č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.
17.
V § 14 ods. 3 v prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo vedľajšia prevádzkáreň"; druhá veta znie: „Osoby oprávnené konať v mene rozdeľovanej spoločnosti oznámia v lehote 15 dní odo dňa výmazu spoločnosti z obchodného registra živnostenskému úradu, v akom rozsahu bude každá z novovzniknutých spoločností v živnosti pokračovať, ako aj údaje, ktoré sa zapisujú do živnostenského registra". Posledná veta sa vypúšťa.
18.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Prevádzkareň
(1)
Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť.
(2)
Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach, ak ich zriadenie podnikateľ oznámi v lehote 15 dní živnostenskému úradu, v ktorého územnom obvode sa ďalšia prevádzkareň nachádza. Ak nie je ďalšia prevádzkareň v obvode živnostenského úradu, ktorý vydal živnostenský list alebo koncesnú listinu, oznámi podnikateľ jej zriadenie v rovnakej lehote aj tomuto živnostenskému úradu.
(3)
Ustanovenia o oznamovaní a označovaní prevádzkarne sa vzťahujú aj na priestory súvisiace s prevádzkovaním živností, ktorými sú najmä kancelárske, skladové a iné účelové priestory.“.
19.
§ 18 sa vypúšťa.
20.
V § 21 ods. 1 sa za slovo „učebného" vkladajú slová „alebo príbuzného".
21.
V § 21 ods. 1 sa slová „možno nahradiť" nahrádzajú slovami „sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú".
22.
V § 22 ods. 1 písm. c) a d) znejú:
„c)
dokladom o ukončení strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b), a dokladom o rekvalifikácii31a) v odbore a dokladom o trojročnej praxi v odbore alebo
d)
diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore31b) a dokladom o jednoročnej praxi v odbore alebo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu31a) znie:
„31a)
§ 7 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 51/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu31b) znie:
„31b)
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.“.
23.
§ 22 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
u osôb starších ako 45 rokov preukázaním 10-ročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynul 1 rok.“.
24.
V § 22 ods. 2 znie:
(2) Autor a spoluautor vynálezu, patentu, priemyselného vzoru a úžitkového vzoru,31c) ak žiada živnosť na výrobu s tým súvisiacich predmetov, spĺňa odbornú spôsobilosť príslušného odboru preukázaním osvedčenia.
Poznámka pod čiarou k odkazu31c) znie:
31c) Zákon č. 527/1990 Zb. v znení zákona č. 519/1991 Zb.
25.
V § 28 sa vypúšťa odsek 2. Číslovanie odsekov sa zrušuje.
26.
V § 29 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Podnikateľ je povinný prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne. Tejto povinnosti sa nemôže zbaviť ani v prípade, ak podnikateľskú činnosť prevádzkuje prostredníctvom zodpovedného zástupcu.".
Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.
27.
§ 30 a 31 vrátane nadpisu znejú:
㤠30
(1)
Okrem označenia prevádzkarne podľa osobitného predpisu33) musí sa na vhodnom a viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť aj
a)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
b)
predajný alebo prevádzkový čas pri prevádzkarňach určených pre styk so zákazníkmi,
c)
kategória a skupina pri pohostinských prevádzkarňach,
d)
kategória a trieda pri prevádzkarňach poskytujúcich ubytovanie.
(2)
Kategorizáciu pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizáciu ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried upraví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
(3)
Pri uzavretí prevádzkarne určenej pre styk so zákazníkmi je podnikateľ povinný, ak tomu nebránia vážne dôvody, aspoň 3 dni vopred na vhodnom a viditeľnom mieste prevádzkarne označiť začiatok a koniec jej uzavretia.
(4)
Podnikateľ zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu.
(5)
Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi35). Zodpovedá za to, že jeho zamestnanci preukázali spôsobilosť na výkon povolania ustanovenú osobitnými predpismi, znalosť hygienických a bezpečnostných predpisov. Ak to vyžaduje povaha práce alebo inej činnosti, zodpovedá aj za to, že sa zamestnanci podrobili prehliadkam podľa predpisov o opatreniach proti prenosným chorobám36).
(6)
V prevádzkarni musí byť inšpekčná kniha autorizovaná živnostenským úradom, do ktorej kontrolné, inšpekčné a dozorné orgány vykonávajú záznamy a zapisujú prípadné zistenia a prijaté opatrenia. Náležitosti inšpekčnej knihy, spôsob jej autorizácie a podrobnosti o údajoch do nej zapisovaných upraví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 31
Práva a povinnosti živnostenských úradov na úseku kontrolnej činnosti
(1)
Zamestnanci živnostenského úradu sú pri kontrole (ďalej len „kontrolóri“) dodržiavania povinností a podmienok vyplývajúcich z tohto zákona oprávnení
a)
vstupovať v nevyhnutnom rozsahu do prevádzkarní a priestorov používaných na prevádzkovanie živnosti,
b)
požadovať potrebné doklady, údaje, informácie a vysvetlenia týkajúce sa prevádzkovania živnosti,
c)
požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú živnosťou podľa tohto zákona, v prípade kontroly vykonávanej mimo prevádzkarne.
(2)
Kontrolóri sú pri výkone kontrolnej činnosti povinní
a)
preukázať sa pred začatím kontroly preukazom kontrolóra,
b)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom kontroly.
(3)
Ak kontrolóri v súvislosti s kontrolou zistia skutočnosti, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné prostredie, spíšu o tom záznam, ktorý odovzdajú alebo doručia podnikateľovi a dotknutému orgánu štátnej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu33) znie:
„33)
§ 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.".
V poznámke pod čiarou k odkazu35) sa na konci pripája táto veta: „Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.“.
28.
§ 33 vrátane nadpisu znie:
㤠33
Všeobecné ustanovenia
Obchodnými živnosťami sú
a)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
b)
pohostinská činnosť,
c)
ubytovanie,
d)
sprievodcovská činnosť,
e)
činnosť cestovnej kancelárie,
f)
prenájom priemyselného tovaru,
g)
prenájom motorových vozidiel,
h)
vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia,
ch)
sprostredkovateľská činnosť.“.
29.
V § 36 sa vypúšťa odsek 3 a doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
30.
V § 37 ods. 2 znie:
„(2)
Umiestnenie automatov podľa odseku 1 mimo prevádzkarne ohlási podnikateľ vopred živnostenskému úradu, keď si predtým vyžiadal súhlas obce; pre ich označenie platí primerane ustanovenie § 30 ods. 1.“.
31.
§ 38 vrátane nadpisu znie:
㤠38
Pohostinská činnosť
(1)
Pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste (ďalej len „predaj na priamu konzumáciu"). Súčasťou oprávnenia na pohostinskú činnosť je aj s ňou spojený predaj polotovarov alebo doplnkového tovaru.
(2)
Pohostinskou činnosťou nie je na účely tohto zákona predaj na priamu konzumáciu
a)
nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov,
b)
zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,
c)
tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest,
d)
jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok.
(3)
Pohostinskou činnosťou nie je ani predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku.“.
32.
Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39a
Sprievodcovská činnosť
Sprievodcovskou činnosťou sa rozumie činnosť spočívajúca v sprevádzaní skupiny osôb alebo jednotlivca, v starostlivosti o dodržiavanie dohodnutých podmienok programu cestovania, dopravy, ubytovania, stravovania a poskytovania informácií.“.
33.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Sprostredkovateľská činnosť
Sprostredkovateľskou činnosťou sa rozumie činnosť podnikateľa vykonávaná za odplatu, ktorá smeruje k tomu, aby iná fyzická osoba alebo právnická osoba mohla uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, určitý druh zmluvy alebo aby sa zariadila určitá obchodná záležitosť.“.
34.
V § 44 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Podnikateľ poskytujúci služby je oprávnený poskytovať aj malé občerstvenie. Malým občerstvením sa rozumie predaj nealkoholických nápojov (káva, čaj, limonády), ak sú určené na priamu konzumáciu na mieste.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
35.
V § 45 ods. 1 sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.
36.
V § 45 ods. 2 znie:
„(2)
Fyzická osoba v ohlásení uvedie
a)
meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo (ďalej len “osobné údaje„) a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
b)
obchodné meno,
c)
predmet podnikania,
d)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
e)
miesto podnikania,
f)
prevádzkarne, ak sú zriadené,
g)
dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť len po dobu určitú,
h)
deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.“.
37.
V § 45 ods. 3 písm. d) znie:
„d)
prevádzkarne, ak sú zriadené,“.
38.
§ 45 ods. 3 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.“.
39.
V § 45 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Fyzické osoby a právnické osoby s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8 uvedú v ohlásení aj osobné údaje ustanoveného zodpovedného zástupcu.
(5)
Zahraničná osoba v ohlásení uvedie aj adresu podniku alebo organizačnej zložky36a) na území Slovenskej republiky.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu36a) znie:
„36a)
§ 21 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.
40.
§ 46 až 50 znejú:
㤠46
(1)
Fyzická osoba
a)
preukáže pri ohlasovacej remeselnej alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu,
b)
pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov nie starší ako 6 mesiacov (ďalej len „výpis z registra trestov"),
c)
pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.
(2)
Právnická osoba
a)
preukáže pri ohlasovacej remeselnej alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu,
b)
pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
c)
pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.
(3)
Ustanovenia odseku 1 písm. a), c) a odseku 2 písm. a), c) sa nepoužijú v prípade podľa § 11 ods. 8.
(4)
Fyzická osoba, ktorá má bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, pripojí k ohláseniu aj čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienku bezúhonnosti podľa tohto zákona.
(5)
Ak ohlásenie podáva zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, doloží aj súhlas príslušného súdu (§ 12).
Vydanie živnostenského listu
§ 47
(1)
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti podľa § 45 a 46 a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, vydá najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa mu ohlásenie živnosti doručilo, živnostenský list.
(2)
Živnostenský list vydaný fyzickej osobe obsahuje
a)
osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b)
obchodné meno,
c)
identifikačné číslo,
d)
predmet podnikania,
e)
miesto podnikania,
f)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
g)
deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,
h)
dátum vydania živnostenského listu.
(3)
Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe živnostenský úrad. Potrebné identifikačné čísla oznámi živnostenskému úradu príslušný orgán štátnej správy.
(4)
Živnostenský list vydaný právnickej osobe obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo právnickej osobe pridelené pred podaním ohlásenia,
b)
pri remeselnej a viazanej živnosti osobné údaje zodpovedného zástupcu, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
c)
predmet podnikania,
d)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
e)
deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia,
f)
dátum vydania živnostenského listu.
(5)
Živnostenský list vydaný zahraničnej osobe obsahuje aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.
(6)
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie nemá náležitosti podľa § 45 a 46, vyzve podnikateľa v lehote podľa odseku 1, aby odstránil nedostatky ohlásenia. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa predĺžiť lehotu i opakovane. Ak v tejto lehote podnikateľ odstráni závady, postupuje sa podľa odseku 1.
(7)
Ak podnikateľ neodstráni závady v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví. Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, rozhodne, že živnostenské oprávnenie nevzniklo.
(8)
Živnostenský list môže obsahovať viac ohlasovacích živností.
§ 48
(1)
Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch údaje v rozsahu živnostenského registra (§ 60 ods. 2)
a)
daňovému úradu príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby,
b)
orgánu štátnej štatistiky, ktorý má sídlo v jeho územnej pôsobnosti.
(2)
Živnostenský úrad zašle zoznam podnikateľov, ktorým bol vydaný živnostenský list alebo koncesná listina, s uvedením ich osobných údajov, obchodného mena, miesta podnikania alebo sídla a údajov v rozsahu § 60 ods. 2 písm. d) až g)
a)
orgánu príslušnému na vyplácanie dávok sociálnej starostlivosti36b),
b)
príslušnej regionálnej národnej poisťovni36c),
c)
príslušnému úradu práce37).
(3)
Živnostenský úrad zašle živnostenskému spoločenstvu (§ 69) zoznam podnikateľov v živnostiach, pre ktoré je spoločenstvo zriadené, s uvedením obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania a predmetu podnikania.
(4)
Živnostenský úrad zašle obciam v jeho územnej pôsobnosti zoznam podnikateľov, ktorí majú na území obce sídlo alebo miesto podnikania, s uvedením ich obchodného mena, predmetu podnikania a umiestnenia prevádzkarní.
(5)
Živnostenský úrad poskytne údaje zo živnostenského registra aj ďalším orgánom, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
§ 49
Zmeny údajov uvedených v ohlásení
(1)
Podnikateľ je povinný oznámiť živnostenskému úradu, ktorý vydal živnostenský list, všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť doklady o nich spôsobom uvedeným v § 46 do 15 dní od vzniku týchto zmien. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením.
(2)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad potvrdí podnikateľovi oznámenie zmien a doplnkov, alebo podľa okolností prípadu rozhodne o pozastavení prevádzkovania živnosti, alebo o zrušení živnostenského oprávnenia. Potvrdenie zmien vyznačí na živnostenskom liste. O vykonaných zmenách a doplnkoch upovedomí živnostenský úrad orgány uvedené v § 48.
(3)
Pri premiestnení sídla alebo miesta podnikania je miestne príslušný na postup podľa odseku 2 živnostenský úrad podľa nového sídla alebo miesta podnikania.
§ 50
Náležitosti žiadosti o koncesiu
(1)
Kto hodlá prevádzkovať koncesovanú živnosť, je povinný požiadať o vydanie koncesie živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla podnikateľa alebo miesta podnikania.
(2)
Pre náležitosti žiadosti o koncesiu platia ustanovenia § 45 ods. 2 písm. a) až g), ods. 3 písm. a) až e) a ods. 4 až 6, § 46 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) a ods. 4 a 5 obdobne.
(3)
Ak sú na prevádzkovanie živnosti ustanovené podmienky odbornej spôsobilosti, preukáže
a)
fyzická osoba svoju odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu,
b)
právnická osoba odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu.
(4)
Ak sú na prevádzkovanie živnosti ustanovené podmienky inej spôsobilosti, k žiadosti o koncesiu priloží
a)
fyzická osoba doklad preukazujúci jej inú spôsobilosť; ak ustanoví zodpovedného zástupcu, aj doklad preukazujúci inú spôsobilosť zodpovedného zástupcu,
b)
právnická osoba doklad preukazujúci inú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu.
(5)
Preukazovanie dokladov podľa odseku 3, ani prikladanie podľa odseku 4 sa nevzťahuje na podnikateľov podľa § 11 ods. 8.
(6)
Podnikateľ k žiadosti priloží aj doklady a uvedie údaje, ktoré orgán štátnej správy vyjadrujúci sa o žiadosti o koncesiu vyžaduje podľa osobitných predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36b) znie:
„36b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36c) znie:
„36c)
§ 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37) znie:
„37)
§ 13 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“.
41.
V § 52 ods. 3 znie:
„(3)
Živnostenský úrad si okrem toho vyžiada vyjadrenie živnostenského spoločenstva (§ 69), ak je zriadené.“.
42.
V § 53 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a prihliada aj na to, či je prevádzkareň na prevádzkovanie živnosti spôsobilá“.
43.
V § 53 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo obec“.
44.
V § 53 ods. 3 sa vypúšťajú slová „pokiaľ v prílohe č. 3 nie je ustanovené inak“.
45.
§ 54 vrátane nadpisu znie:
㤠54
Vydanie koncesnej listiny
(1)
Koncesná listina vydaná fyzickej osobe obsahuje
a)
osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b)
obchodné meno,
c)
identifikačné číslo,
d)
predmet podnikania,
e)
miesto podnikania,
f)
podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa § 27 ods. 3,
g)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak o prevádzkovanie živnosti požiadala na dobu určitú,
h)
dátum vydania koncesnej listiny.
(2)
Koncesná listina vydaná právnickej osobe obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo právnickej osobe pridelené pred podaním žiadosti,
b)
osobné údaje zodpovedného zástupcu, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
c)
predmet podnikania,
d)
podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa § 27 ods. 3,
e)
doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak o prevádzkovanie živnosti požiadala na dobu určitú,
f)
dátum vydania koncesnej listiny.
(3)
Koncesná listina vydaná zahraničnej osobe obsahuje aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.
(4)
Koncesná listina môže obsahovať viac koncesovaných živností.“.
46.
V § 55 sa na konci pripája táto veta: „Živnostenský úrad zašle údaje v rozsahu živnostenského registra aj orgánom štátnej správy, ktoré zaujali stanovisko podľa § 52 ods. 1“.
47.
§ 56 vrátane nadpisu znie:
㤠56
Zmeny údajov uvedených v žiadosti o koncesiu
(1)
Podnikateľ je povinný oznámiť živnostenskému úradu všetky zmeny týkajúce sa údajov a dokladov, ktoré sú ustanovené ako náležitosti žiadosti o koncesiu, a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku zmien. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v žiadosti o koncesiu, ale novou žiadosťou o koncesiu.
(2)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad vyznačí podnikateľovi oznámenie zmien a doplnkov, alebo rozhodne o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zrušení živnostenského oprávnenia. Potvrdenie zmien vyznačí na koncesnej listine. O vykonaných zmenách a doplnkoch živnostenský úrad upovedomí orgány uvedené v § 55.
(3)
Pri premiestnení sídla alebo miesta podnikania je miestne príslušný živnostenský úrad podľa nového sídla alebo miesta podnikania.“.
48.
V § 57 ods. 1 písm. c) sa slová „pokiaľ živnostenský list alebo koncesná listina boli “nahrádzajú slovami „ak živnostenské oprávnenie bolo“.
49.
§ 58 a 59 znejú:
㤠58
(1)
Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla podnikateľa alebo miesta podnikania zruší živnostenské oprávnenie, ak
a)
podnikateľ už nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c); neplatí to v prípade podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,
b)
nastanú prekážky podľa § 8 ods. 1 až 4,
c)
o to podnikateľ požiada.
(2)
Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla podnikateľa alebo miesta podnikania môže z vlastného alebo iného podnetu
a)
živnostenské oprávnenie zrušiť alebo prevádzkovanie živnosti pozastaviť, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené koncesnou listinou, týmto zákonom alebo inými právnymi predpismi,
b)
živnostenské oprávnenie zrušiť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vydania živnostenského listu alebo koncesnej listiny; v prípade podnikateľa s povolením na dlhodobý pobyt28b) v lehote dlhšej ako 1 rok.
(3)
Ak je prevádzkareň v obvode iného živnostenského úradu, prevádzkovanie živnosti môže pozastaviť živnostenský úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa prevádzkareň nachádza. O pozastavení upovedomí živnostenský úrad, ktorý živnostenský list alebo koncesnú listinu vydal.
(4)
V prípade, že sa živnostenské oprávnenie zrušilo, živnostenský úrad určí primeranú lehotu na jeho ukončenie. V tejto lehote môže podnikateľ vykonávať len úkony smerujúce k ukončeniu prevádzkovania živnosti.
(5)
Ak sa živnostenské oprávnenie zrušilo z dôvodov uvedených v odseku 2 písmeno a), môže podnikateľ ohlásiť ohlasovaciu živnosť, alebo požiadať o vydanie koncesie najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.
§ 59
Odpis rozhodnutia o pozastavení alebo zrušení živnostenského oprávnenia zašle živnostenský úrad orgánom uvedeným v § 55.“.
50.
V § 60 ods. 2 a 3 znejú:
„(2)
Do registra sa zapisujú,
a)
ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, identifikačné číslo, miesto podnikania, osobné údaje, ako aj osobné údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, s výnimkou podnikateľa podľa § 11 ods. 8; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, mená osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom a spôsob, akým za právnickú osobu konajú, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a osobné údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu s výnimkou podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b)
predmet podnikania,
c)
prevádzkarne, ak sú zriadené,
d)
doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva,
e)
zmeny uvedených údajov,
f)
pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia,
g)
vrátenie živnostenského listu alebo koncesnej listiny podľa § 10 ods. 5,
h)
ak ide o zahraničnú osobu, adresa podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
i)
iné skutočnosti podľa osobitných predpisov26).
(3)
Každý má právo do registra nahliadnuť, prípadne z neho požadovať výpis.“.
51.
V § 65 ods. 1 znie:
„(1)
Živnostenský úrad môže uložiť podnikateľovi pokutu až do výšky 100 000 Sk, ak podnikateľ
a)
neustanoví v prípadoch, keď je na to povinný, zodpovedného zástupcu pre koncesovanú živnosť,
b)
nedodržiava podmienky ustanovené na prevádzkovanie koncesovanej živnosti (§ 27 ods. 3),
c)
nedodržiava podmienky ustanovené v § 30 ods. 5; pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v rovnakej veci konanie o uloženie pokuty podľa osobitných predpisov.“.
52.
V § 65 ods. 2 písm. a) a b) znejú:
„a)
neustanoví v prípadoch, keď je na to povinný, zodpovedného zástupcu pre ohlasovaciu živnosť (§ 11 ods. 6 až 8),
b)
neohlási zriadenie prevádzkarne živnostenskému úradu.“.
53.
V § 65 ods. 3 písm. a) a b) znejú:
„a)
neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci na to nebol povinný (§ 11 ods. 7 prvá veta),
b)
neoznámi ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu, alebo neoznámi ustanovenie nového zodpovedného zástupcu, alebo neohlási, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území Slovenskej republiky v prípadoch, keď je na to povinný (§ 11 ods. 9),“.
54.
V § 65 ods. 4 znie:
„(4)
Živnostenský úrad môže uložiť zodpovednému zástupcovi pokutu až do výšky 20 000 Sk, ak vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu vo viacerých ako v jednej prevádzkarni (§ 11 ods. 5).“.
55.
Za piatu časť sa vkladá piata A časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„PIATA A ČASŤ
Živnostenské úrady
§ 66a
Štátnu správu v živnostenskom podnikaní vykonávajú
a)
živnostenské úrady, ktorými sú obvodné úrady a okresné úrady,
b)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 66b
Pôsobnosť obvodného úradu
(1)
Obvodný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni s výnimkou uvedenou v § 66c ods. 3.
(2)
V informačnom systéme41a) vedie evidenciu podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení.
Poznámka pod čiarou k odkazu41a) znie:
„41a)
§ 5 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.".
§ 66c
Pôsobnosť okresného úradu
(1)
Okresný úrad v živnostenskom podnikaní
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obvodnými úradmi,
b)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady,
c)
spolupracuje so živnostenskými spoločenstvami, komorami a s inými neštátnymi inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti živnostenského podnikania v jeho územnom obvode.
(2)
V informačnom systéme41a) vedie evidenciu podnikateľov, ktorým vydali doklady o živnostenskom oprávnení obvodné úrady vo svojej územnej pôsobnosti.
(3)
Okresný úrad zasiela v mesačných intervaloch údaje v rozsahu podľa § 48 ods. 1 daňovému úradu a orgánu štátnej štatistiky a v rozsahu podľa § 48 ods. 2 orgánu príslušnému na vyplácanie dávok sociálnej starostlivosti, príslušnej regionálnej národnej poisťovni a príslušnému úradu práce.
§ 66d
Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre živnostenské podnikanie
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v živnostenskom podnikaní,
b)
spolupracuje s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach živnostenského podnikania a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania právnych predpisov,
c)
zabezpečuje jednotný informačný systém41a) v živnostenskom podnikaní a v rozsahu zodpovedajúcom vecnej pôsobnosti ústredných kontrolných, inšpekčných, dozorných a vyhľadávacích orgánov im na požiadanie poskytuje z tohto zoznamu jednorazové údaje,
d)
zabezpečuje zvyšovanie odbornosti zamestnancov okresných a obvodných úradov v živnostenskom podnikaní.“.
56.
§ 72 sa vypúšťa.
57.
Prílohy č. 1, 2 a 3 zákona sa nahrádzajú novými prílohami č. 1, 2 a 3 uverejnenými v tomto zákone.
58.
Za § 80 sa vkladajú § 80a a 80b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné a zrušovacie ustanovenia účinné od 1. júla 1994
§ 80a
(1)
Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované.
(2)
Podnikatelia, ktorí podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ktoré prestali byť živnosťami účinnosťou tohto zákona, sa považujú za podnikateľov, ktorí podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov48), ak súčasne spĺňajú požiadavky týchto predpisov.
(3)
Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3 a § 11 ods. 1 a ods. 5 až 8 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. V rovnakej lehote zabezpečia splnenie ustanovenia § 17 ods. 3.
§ 80b
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 572/1991 Zb. o štátnej správe v živnostenskom podnikaní,
2.
§ 4 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii,
3.
§ 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 50/1983 Zb. o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu48) znie:
„48)
§ 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.“.
Čl. II
1.
Ak sa v zákone používajú slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“, nahrádzajú sa slovami „Slovenská republika“.
2.
Ak sa v zákone používa skratka „Kčs“, nahrádza sa skratkou „Sk“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 231/1992 Zb., zákonom č. 600/1992 Zb. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
Príloha č. 1
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 132/1994 Z. z.
REMESELNÉ ŽIVNOSTI
SKUPINA 101 – Výroba kovov a kovových výrobkov
Zámočníctvo
Výroba nástrojov
Brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
Kovoobrábanie
Galvanizácia kovov Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
Smaltovanie
SKUPINA 102 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
Výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
SKUPINA 103 – Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
Opravy motorových vozidiel
Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
Opravy karosérií
SKUPINA 104 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
Výroba teplomerov
Výroba protetických výrobkov
Výroba ortopedickej obuvi
Jemná mechanika
Hodinárstvo
SKUPINA 106 – Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
Brúsenie a leptanie skla
Výroba cementového tovaru a umelého kameňa
Spracovanie kameňa
SKUPINA 107 – Výroba chemických výrobkov
Výroba saponátových, čistiacich a leštiacich výrobkov
Výroba kozmetických výrobkov
SKUPINA 108 – Výroba potravín a nápojov
Mäsiarstvo a údenárstvo
Výroba hotových jedál a polotovarov
Mlynárstvo
Výroba piva a sladu
Výroba mliečnych výrobkov
Výroba mliečnej zmrzliny a smotanových krémov
Výroba pekárskych výrobkov
Výroba cukrárskych výrobkov
SKUPINA 109 – Výroba textilná a odevná
Farbenie látok a priadze
SKUPINA 110 – Výroba kože, kožených výrobkov (vrátane obuvi), výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastických látok
Garbiarne
Irchárne
Semišové vyčiňovanie koží
Farbenie koží
Kožušníctvo a farbenie kožušín
Vulkanizácia
SKUPINA 111 – Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
Stolárstvo
Stavba člnov a lodí s výnimkou nemotorových športových lodí
Zlatníctvo a strieborníctvo, klenotníctvo a kovotepectvo
SKUPINA 112 – Výroba papierenská a polygrafická
Kníhtlač
Kameňotlač
Sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač
SKUPINA 113 – Stavebníctvo
Murárstvo
Obkladačské práce
Tesárstvo
Pokrývačstvo
Klampiarstvo
Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
Pozlacovačstvo
Štukatérstvo
Podlahárstvo
Vodoinštalatérstvo
Kúrenárske práce
Vŕtanie studní
SKUPINA 114 – Ostatné
Očná optika – prax 5 rokov (§ 21 ods. 1)
Holičstvo
Kaderníctvo
Kozmetické služby
Čistenie odevov, bytového textilu a podlahových krytín
Príloha č. 2
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 132/1994 Z. z.
VIAZANÉ ŽIVNOSTI
Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka
SKUPINA 201 - Výroba kovov a kovových výrobkov
Zlievanie drahých kovov odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti § 48 zák. č. 539/ 1992 Zb. o pun-covníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
SKUPINA 202 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
Výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom a periodické skúšky nádob na plyn *) Oprávnenie (§ 4 vyhl. č. 23/ 1979 Zb. v znení vyhl. č. 84/1982 Zb. a vyhl. č. 485/1990Zb.) *) § 4 zák. č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce; § 2 vyhl. č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 84/ 1982 Zb. a vyhl.
Revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení *) Osvedčenie (§ 8 vyhl. č. 23/ 1979 Zb. v znení vyhl. č. 485/1990Zb.) *) § 4 zák. č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce; § 7 vyhl. č. 23/1979 Zb. v znení vyhl. č. 485/1990 Zb.
Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení *) Oprávnenie (§ 3 vyhl. č. 24/ 1979 Zb. v znení vyhl. č. 486/1990Zb.) *) § 4 zák. č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce; § 2 vyhl. č. 24/1979Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 486/1990 Zb.
Individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení *) Osvedčenie (§ 4, 5, 7 a 8 vyhl. č. 24/ 1979 Zb. , ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 486/1990Zb.) *) § 4 zák. č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce
Montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení *) Oprávnenie (§ 3 vyhl. č. 26/ 1979 Zb. v znení vyhl. č. 488/1990Zb.) *) § 4 zák. č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce; § 2 vyhl. č. 26/1979Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 488/1990 Zb.
Plnenie tlakových nádob na plyny *) Oprávnenie (§ 3 vyhl. č. 26/ 1979 Zb. v znení vyhl. č. 488/1990Zb.) *) § 4 zák. č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce; § 2 vyhl. č. 26/1979Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 488/1990 Zb.
Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení *) Osvedčenie (§ 4 vyhl. č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 488/1990Zb.) *) § 4 zák. č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce;
SKUPINA 203 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
Výroba, inštalácia, opravy a výstroje elektrických trakčných vozidiel odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a skúška odbornej spôsobilosti v elektrotechnike *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických dopravných zariadení (tlakové, plynové, elektrické a zdvíhacie) *) a lanových dráh Potvrdenie [§ 20 ods. 3 písm. b) zák. č. 51 / 1964 Zb. o dráhach v znení zák. č. 104/1974 Zb.] *) § 1 vyhl. č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach
Opravy kontajnerov ISO a opravy výmenných nadstavieb Potvrdenie [§ 4 ods. 4 písm. a) vyhl. č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku] &nbsp
Výroba zváraných oceľových drážnych mostných konštrukcií, zváranie koľajových vozidiel a vyhradených koľajových zariadení v doprave Potvrdenie [§ 20 ods. 3 písm. d) zák. č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zák. č. 104/1974Zb.] &nbsp
Defektoskopické kontroly, montáž lán, zalievanie koncoviek a spojok lán, spletanie lán lanových dráh Potvrdenie [§ 20 ods. 3 písm. b) zák. č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zák. č. 104/1974Zb.] &nbsp
Revízie a skúšky určených technických zariadení *) a lanových dráh, kontajnerov ISO Osvedčenie [§ 20 ods. 3 písm. c) zák. č. 51 / 1964 Zb. o dráhach v znení zák.č. 104/1974 Zb.; § 4 ods. 4 písm. a) vyhl. č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku] *) § 1 vyhl. č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach
Výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov (pokiaľ nie sú uvedené v prílohe č. 1) Odborná spôsobilosť vysokoškolské vzdelanie technického zamerania a 5 rokov praxe v odbore &nbsp
SKUPINA 204 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
Výroba, opravy a montáž meradiel registrácia na Úrade pre normalizáciu, § 19 zák. č. 505/ 1990 Zb. o metrológii metrológiu a skúšobníctvo SR vykonaná po zistení, že podnik má na náležitý výkon činnosti vytvorené potrebné predpoklady § 19 zák, č. 505/1990 Zb. o me-terológii
SKUPINA 205 - Výroba elektrických prístrojov
Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení *) a výroba rozvádzačov nízkeho napätia Oprávnenie (§ 3 vyhl. č. 25/1979 Zb. v znení vyhl. č. 487 / 1990 Zb.) *) § 4 zák. č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce; § 2 vyhl. č. 25/1979Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 487/1990 Zb.
Revízia vyhradených elektrických zariadení Osvedčenie (§ 9 vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/ 1982 Zb.
Projektovanie elektrických zariadení Osvedčenie (§ 10 vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektrotechniky odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
SKUPINA 207 - Výroba chemických výrobkov
Výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných a) vysokoškolské vzdelanie v odbore lekárstva, veterinárneho lekárstva alebo farmácie, príp. na inej vysokej škole s postgraduálnym štúdiom priemyselnej toxikológie alebo § 15 a 16 nar. vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády SR č. 232/ 1990 Zb. a č. 83/ 1992 Zb.
b) iné vysokoškolské vzdelanie alebo stredoškolské vzdelania s maturitnou skúškou a skúška pred komisiou pre prácu s jedmi alebo
c) iné vzdelanie a skúška pred komisiou pre prácu s jedmi, opakovaná vždy po 5 rokoch
SKUPINA 213 - Stavebníctvo
Projektová činnosť v investičnej výstavbe oprávnenie na projektovú činnosť (preukaz osobitnej spôsobilosti) alebo vysokoškolské lesnícke vzdelanie § 2 a 5 vyhl. č. 186/1990 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť
Vykonávanie dopravných stavieb vysokoškolské vzdelanie stavebné dopravný smer alebo vysokoškolské lesnícke vzdelanie a 8 rokov praxe v stavebníctve nezahŕňa oprávnenie na projektovú činnosť
Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov) vysokoškolské vzdelanie stavebné alebo lesnícke a 5 rokov praxe v stavebníctve nezahŕňa oprávnenie na projektovú činnosť
Staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb *) a poddodá-vok pre vyššie uvedené stavby) strednáodborná škola stavebná s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v stavebníctve alebo vysokoškolské vzdelanie stavebné alebo lesnícke a 2 roky praxe v stavebníctve nezahŕňa oprávnenie na projektovú činnosť; *) § 2 vyhl. č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhl. č. 155/1980 Zb. a vyhl. č. 378/1992 Zb.
Vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky osvedčenie vydané vzdelávacím zariadením akreditovaným orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce alebo inštruktorom horolezeckej (speleologickej) techniky § 1, 9 a 50 vyhl. č. 374/ 1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
Elektroinštalatérstvo odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Plynoinštalatérstvo odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (23 a 24 vyhl. č. 175/1975 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona v znení vyhl. č.m!8/1986Zb.) *) *) vyhl. č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 488/1990 Zb.
SKUPINA 201 - Ostatné
Automatizované spracovanie dát a) vysokoškolské vzdelanie alebo b) stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou &nbsp
Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom a) vysokoškolské vzdelanie alebo b) stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou netýka sa poskytovania softwaru autorom podľa autorského práva
Vyučovanie vedenia motorových vozidiel Osvedčenie (§ 12 a 13 vyhl. č. 55/1991 Zb.) *) *) vyhl. č. 55/ 1991 Zb. o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti vodičov cestných motorových vozidiel
Činnosť účtovných poradcov a) vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a 5 rokov praxe v odbore alebo b) stredoškolské vzdelanie príslušného smeru s maturitnou skúškou a 10 rokov praxe v odbore &nbsp
Vedenie účtovníctva stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou a 2 rokov praxe v odbore &nbsp
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov a) vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a 5 rokov praxe v odbore alebo &nbsp
b) stredoškolské vzdelanie príslušného smeru s maturitnou skúškou a 10 rokov praxe v odbore
Sprievodca cestovného ruchu stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou, prax 2 roky v odbore &nbsp
Masérske služby a) absolvovanie strednej zdravotníckej školy s maturitnou skúškou v odbore rehabilitácie alebo b) absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy alebo c) absolvovanie lekárskej fakulty v odboroch telovýchovného lekárstva alebo balneológie alebo d) absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru &nbsp
Prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl; organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov; organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov Prevádzkovanie telovýchovných zariadení Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a) trénersky preukaz alebo cviči-teľský preukaz I. alebo II. triedy vydaný podľa nariadenia vlády SR č. 469/1991 Zb., ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre alebo &nbsp
b) vysokoškolské telovýchovné vzdelanie s príslušnou špecializáciou alebo
c) osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané vzdelávacím zariadením akreditovaným Ministerstvom školstva a vedy SR
Vodná záchranárska služba osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané ústredným orgánom Červeného kríža alebo príslušným telovýchovným zväzom &nbsp
Vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora lešenárskej a horolezeckej (speleologickej) techniky preukaz inštruktora lešenárskej, horolezeckej (speleologickej) techniky vydaný vzdelávacím zariadením akreditovaným orgánom štátneho odborného dozoru na bezpečnosťou práce § 9 ods. 3 vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
Inštruktor vstreľovania expanznými prístrojmi preukaz inštruktora vstreľovania úprava SÚBP a SBÚ č. 11/1975 Ústred. vestníka SSR o expanzných prístrojoch na vstreľovanie
Vstreľovanie expanznými prístrojmi preukaz vstreľovača úprava SÚBP a SBÚ č. 11/1975 Ústred. vestníka SSR o expanzných prístrojoch na vstreľovanie
Vyučovanie v odbore cudzích jazykov dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať &nbsp
Vyučovanie v odbore umenia dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo spôsobilosť preukázaná 10-ročnou praktickou činnosťou v odbore &nbsp
Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia [§ 3 ods. 1 písm. c) bod 9] a) stredoškolské vzdelanie v odbore s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore alebo &nbsp
b) vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a 5 rokov praxe v odbore
Psychologické služby neklinické-ho charakteru vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a 5 rokov praxe v odbore &nbsp
Technik požiarnej ochrany Osvedčenie (§11 zák. SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov; § 10 vyhl. č. 446/1991 Zb.) *) *) § 4 a 5 vyhl. č. 446/ 1991 Zb. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
Špecialista požiarnej ochrany Osvedčenie (§11 zák. SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov; § 10 vyhl. č. 446/1991 Zb.) *) *) § 4 a 5 vyhl. č. 446/ 1991 Zb. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov Oprávnenie (§ 26 vyhl. č. 446/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane) &nbsp
Projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie Poverenie (§ 25 vyhl. č. 446/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane) &nbsp
Projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení Poverenie (§ 25 vyhl. č. 446/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane) &nbsp
Geodetické a kartografické práce vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore geodézie a kartografie &nbsp
Overovanie geometrických plánov oprávnenie zák. č. 46/1971 Zb. o geodézii a iných geodetických prác a kartografii; 3 vyhl. č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
Činnosť vykonávaná banským spôsobom *) osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané obvodným banským úradom podľa vyhl. č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom *) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zák. č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
Ničenie a zneškodňovanie výbušnín preukaz pyrotechnika skupiny C, vek 21 rokov a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR § 15 ods. 2 vyhl. č. 78/1993 Z. z.; § 5 vyhl. č. 79/1993 Z.z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
Vykonávanie ohňostrojových prác preukaz odpaľovača ohňostrojov § 4 vyhl. č. 79/ 1993 Z.z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov a) preukaz pyrotechnika alebo b) preukaz strelmajstra alebo c) preukaz odpaľovača ohňostrojov alebo d) potvrdenie o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov § 6, 7, 8 a 9 vyhl. č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch; § 40 vyhl. č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení vyhl. č. 534/1991 Zb.; vyhl. č. 79/1993 Z.z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
Pedikúra osvedčenie vydané vzdelávacím zariadením akreditovaným Ministerstvom školstva a vedy SR &nbsp

Príloha č. 3
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 132/1994 Z. z.
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
SKUPINA 302 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
Vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušný útvar Policajného zboru SR § 31 zák. NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Nákup, predaj, požičiavanie zbraní odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie podľa zákona č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušný útvar Policajného zboru SR § 31 zák. NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Preprava zbraní osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušný útvar Policajného zboru SR § 31 zák. NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Vývoj, výroba streliva odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušný útvar Policajného zboru SR § 31 zák. NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Nákup, predaj streliva odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušný útvar Policajného zboru SR § 31 zák. NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Preprava streliva osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušný útvar Policajného zboru SR § 31 zák. NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Znehodnocovanie streliva preukaz pyrotechnika skupiny ABC, vek 21 rokov spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušný útvar Policajného zboru SR § 31 zák. NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc preukaz pyrotechnika skupiny ABC, vek 21 rokov a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušný útvar Policajného zboru SR § 39 zák. NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
SKUPINA 304: Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
Výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona Ministerstvo zdravotníctva SR § 61 až 63 zák. č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu; úplné znenie č. 96/1992 Zb.
Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie absolvovanie odborného kurzu, úspešné zloženie záverečnej skúšky a 1 rok praxe opakovanie skúšky každé 3 roky , odborná spôsobilosť pracovníkov na výkon ochrannej dezinfekcie a deratizácie, schválenie platných technologických pracovných postupov orgánmi štátnej správy na úseku zdravotníctva štátny obvodný lekár § 15 ods. 5 nar. vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády SR č. 232/1990 Zb. a č. 83/1992 Zb.; § 23 vyhl. č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám
Výroba a opravy zdrojov žiarenia osvedčenie podľa vyhl. č. 65/1972 Zb. a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) Úrad jadrového dozoru SR pod ohode s Ministerstvom zdravotníctva SR vyhl. č. 65/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcich žiarením;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby preverenie kvalifikácie pracovníkov Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR akreditácia strediska Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR § 20 zák. č. 505/1990 Zb. o metrológii
Úradné meranie preverenie kvalifikácie Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR autorizácia Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR § 21 zák. č. 505/1990 Zb. o metrológii
SKUPINA 305: Výroba elektrických prístrojov
Montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona, osvedčenie podľa § 6 vyhl. č. 51/1978 Zb., osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.; § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona, osvedčenie podľa § 6 vyhl. č. 51/1978 Zb., povolenie podľa § 21c ods. 5 písm. d) zák. č. 110/1964 Zb.,osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona oblastný telekomunikačný úrad *) § 4 ods. 2 a § 21c ods. 5 písm. d) zák. č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zák. č. 150/1992 Zb. a zák. č. 96/1993 Z. z.;§ 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
SKUPINA 307: Výroba chemických výrobkov
Výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov a) vysokoškolské vzdelanie v odbore lekárstva, veterinárneho lekárstva alebo farmácie, príp.na inej vysokej škole s postgraduálnym štúdiom priemyselnej toxikológie alebob) iné vysokoškolské vzdelanie alebo stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou a skúška pred komisiou pre prácu s jedmi aleboc) iné vzdelanie a skúška pred komisiou pre prácu s jedmi, opakovaná vždy po 5 rokochosvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) štátny obvodný lekár § 5, 15 a 16 nar. vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády SR č. 232/1990 Zb. a č. 83/1992 Zb.; *) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Výskum, vývoj, výroba, spracovanie, ničenie, uvádzanie výbušnín do obehu osvedčenie podľa § 3 ods. 3 vyhl. č. 78/1993 Z. z. alebo doklady podľa § 3 ods. 8 vyhl. č. 78/1993 Z. z. a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) § 30, 32 zák. SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti v znení zák. č. 499/1991 Zb.; zabezpečenie výbušnín proti odcudzeniu a vybavenie objektu tak, aby prípadný výbuch nemohol ohroziť bezpečnosť osôb a majetku Ministerstvo hospodárstva SR *) § 23 zák. SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zák. č. 499/1991 Zb., úplné znenie č. 336/1992 Zb.; § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Výskum, vývoj, výroba pyrotechnických výrobkov odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona,osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) zabezpečenie výrobkov proti odcudzeniu alebo zneužitiu a vybavenie objektu tak, aby prípadný výbuch nemohol ohroziť bezpečnosť osôb a majetku Ministerstvo hospodárstva SR *) § 23 zák. SNR č. 51/1988 Zb.; § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
SKUPINA 313: Stavebníctvo
Zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov) odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie podľa zákona č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona *) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
SKUPINA 314: Ostatné
Vykonávanie trhacích prác 1. streľmajstrovský preukaz vydaný orgánom štátnej správy, vek 21 rokov alebo 2. streľmajstrovský preukaz s odbornou spôsobilosťou technického vedúceho odstrelu vydaný orgánom štátnej správy, vek 24 rokov a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) § 27, 35 a 36 zák. SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení zák. č. 499/1991 Zb., úplné znenie č. 336/1992 Zb.;§ 40 a 41 vyhl. č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení vyhl. č. 534/1991 Zb.;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých štátny obvodný lekár vyhl. č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve
Prevádzkovanie cintorínov a krematórií dodržiavanie poriadku pre pohrebištia určeného obcou, príp. mestom štátny obvodný lekár vyhl. č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve
Predaj jedov a žieravín v maloobchode a) vysokoškolské vzdelanie v odbore lekárstva, veterinárneho lekárstva alebo farmácie, príp. na inej vysokej škole s postgraduálnym štúdiom priemyselnej toxikológie alebob) iné vysokoškolské vzdelanie alebo stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou pred komisiou pre prácu s jedmi aleboc) iné vzdelanie a skúška pred komisiou pre prácu s jedmi, opakovaná vždy po 5 rokoch každoročné doškoľovanie v odbore práce s jedmi štátny obvodný lekár § 15 ods. 5 a § 16 nar. vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády SR č. 232/1990 Zb. a č. 83/1992 Zb.
Vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia a) vysokoškolské vzdelanie ekonomického, umelecko-historického alebo umeleckého smeru a 1 rok praxe alebob) iné vysokoškolské vzdelanie príbuzného smeru a 2 roky praxec) stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou a 8 rokov praxe spoľahlivosť všetkých zametnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona
Obchod so starožitnosťami a) vysokoškolské vzdelanie ekonomického, umelecko-historického alebo umeleckého smeru a 1 rok praxe alebo b) iné vysokoškolské vzdelanie príbuzného smeru a 2 roky praxe alebo c) stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou a 8 rokov praxe spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie a) stredoškolské vzdelanie v odbore cestovného ruchu alebo v príbuznom odbore s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore alebob) vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru a 2 roky praxe v odbore
Horská sprievodcovská činnosť - vedenie návštevníkov po turisticky značkovaných chodníkoch a cestách osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Horskou službou v príslušnej oblasti
Horská vodcovská činnosť - vedenie návštevníkov v horách pri nehorolezeckých túrach, horolezeckých túrach a lyžiarskych vysokohorských túrach osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach a) vysokoškolské vzdelanie v odbore cestovného ruchu alebo v príbuznom odbore a 2 roky praxe v odbore alebob) stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou v odbore cestovného ruchu alebo v príbuznom odbore a 5 rokov praxe v odbore
Pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách a) vysokoškolské vzdelanie v odbore cestovného ruchu alebo v príbuznom odbore a 2 roky praxe v odbore alebob) stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou v odbore cestovného ruchu alebo v príbuznom odbore a 3 roky praxe v odbore
Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení) odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona
Záložne a) vysokoškolské vzdelanie a 1 rok praxe v obchodnej činnosti alebo b) stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v obchodnej činnosti
Zmenárne stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou Národná banka Slovenska § 7 ods. 5 devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zák. č. 228/1992 Zb.
Cestná motorová doprava územný, časový, miestny a vecný rozsah oprávnenia okresný úrad § 29 a 31 zák. č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zák. č. 118/1990Zb.
Taxislužba územný, časový, miestny a vecný rozsah oprávnenia okresný úrad § 22 zák. č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zák. č. 118/1990Zb.
Vnútrozemská plavba preukaz spôsobilosti žiadateľa na zamýšľanú činnosť územný, časový, miestny a vecný rozsah oprávnenia Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR zák. č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe
Činnosti v oblasti civilného letectva odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona územný, časový, miestny a vecný rozsah oprávnenia Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR zák. č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zák. č. 43/1976 Zb. (úplné znenie č. 127/1976 Zb.), zák. č. 90/1990 Zb. a zák. č. 383/1990 Zb.
Prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych [§ 3 ods. 2 písm. g) živnostenského zákona] odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona územný, časový, miestny a vecný rozsah oprávnenia § 19 zák. č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zák. č. 104/1974 Zb.
Zasielateľstvo odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona okresný úrad § 41 až 45 zák. č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zák. č. 118/1990 Zb.
Služby súkromných detektívov stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) bezúhonnosť podľa § 6 ods. 2 a spoľahlivosť podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona všetkých zamestnancov *) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) bezúhonnosť podľa § 6 ods. 2 a spoľahlivosť podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona všetkých zamestnancov *) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Služby verejných nosičov a poslov zjavné používanie stanoveného označenia, spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi obvodný úrad životného prostredia § 2 ods. 6, § 4 ods. l písm. d), § 7 a 8 zák. č. 238/1991 Zb. o odpadoch
Asanačný podnik 1. absolvovanie vysokej školy veterinárnej alebo absolvovanie strednej odbornej školy veterinárnej, príp. absolvovanie pomaturitného štúdia veterinárneho odboru alebo spôsobilosť na výkon príslušných odborných činností získaná dokončením zodpovedajúceho štúdia,2. splnenie ďalších osobitných kvalifikačných predpokladov, ak sú stanovené Ministerstvom poľnohospodárstva SR 1. overenie príslušným orgánom veterinárnej starostlivosti, že podnikateľ má k dispozícii potrebné zariadenia a prístroje a podmienky na dodržiavanie potrebných protinákazových a hygienických opatrení,2. povinnosť zabezpečovať za odplatu odvoz odpadov živočíšneho pôvodu v určenom obvode okresná veterinárna správa § 3a písm. a), § 19 ods. 1 písm. a) až c), § 21 ods. 1 písm. b), ods. 2 a 3, § 25, § 35 ods. 1 písm. e) č. 4 a ods. 3 zák. č. 239/ 1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti (úplné znenie č. 215/1992 Zb.)
Zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany osvedčenie opakované skúšky každých 5 rokov Ministerstvo vnútra SR § 72 zák. SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zák. SNR č. 525/1990 Zb., § 66 vyhl. č. 446/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
Pestovateľské pálenie ovocia Ministerstvo pôdohospodárstva SR § 3 vyhl. č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom v znení vyhl. č. 66/1991 Zb.
Inseminácia Ministerstvo pôdohospodárstva SR § 9 ods. 3 zák. SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení zák. SNR č. 256/1991 Zb.
Kominárstvo odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona