130/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

130
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. apríla 1994
jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva nariaďuje:
§ 1
(1)
Jednorazové mimoriadne odškodnenie patrí
a)
vojakovi,1) civilnému personálu ozbrojených síl Slovenskej republiky,1a) zamestnancovi v pracovnom pomere k zložkám civilnej ochrany a príslušníkovi jednotky civilnej ochrany, ktorý
1.
pri cvičení v civilnej ochrane,
2.
pri plnení úloh civilnej ochrany spojených s odstraňovaním následkov živelnej pohromy, havárie, katastrofy alebo teroristického útoku,
3.
alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh;
b)
osobe, ktorá poskytla pomoc
1.
v súvislosti s činnosťou bezprostredne súvisiacou so záchranou osôb alebo majetku pri mimoriadnej udalosti,
2.
pri záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach jednotkám civilnej ochrany na výzvu oprávnenej osoby2) alebo s jej vedomím, alebo na výzvu obce,
pričom utrpeli ujmu na zdraví úrazom alebo chorobou, ktorá sa podľa osobitných predpisov3) považuje za chorobu z povolania, a následkom toho sa stali osobami so zmenenou pracovnou schopnosťou, čiastočne invalidnými alebo invalidnými (ďalej len „poškodený“).
(2)
Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa odseku 1 sa poskytuje od 50 000 Sk do 250 000 Sk podľa stupňa ujmy na zdraví, najmä s prihliadnutím na mieru sťaženia spoločenského uplatnenia a podiel poškodeného pri poskytnutí pomoci.
§ 2
(1)
Ak poškodený zomrel následkom úrazu alebo choroby, ktorá sa podľa osobitných predpisov3) považuje za chorobu z povolania za podmienok uvedených v § 1 ods. 1, zvyšuje sa jeho manželovi a deťom, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, jednorazové odškodnenie patriace im podľa osobitného predpisu4) na dvojnásobok. V odôvodnených prípadoch možno jednorazové odškodnenie takto zvýšiť aj rodičom zomretého.
(2)
Osobám výživou odkázaným na poškodeného, ktorý zomrel následkom úrazu alebo choroby, ktorá sa podľa osobitných predpisov3) považuje za chorobu z povolania, za podmienok uvedených v § 1 ods. 1, možno v odôvodnených prípadoch poskytnúť jednorazové mimoriadne odškodnenie do 50 000 Sk.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1994.
Jozef Moravčík v. r.
1)
§ 2 písm. d) zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
§ 2 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
2)
§ 13 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 568/2005 Z. z.
3)
4)
§ 94 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 721/2004 Z. z.