129/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie z 1. marca 1994 č. 65/95/1994, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode hodnoty vykonaných prác a dodávok, ktoré boli financované z neinvestičných prostriedkov rozpočtových organizácií podľa povolených výnimiek Ministerstva financií Slovenskej republiky, po ich dokončení do hmotného investičného majetku v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky z 8. februára 1994 č. 93.
Týmto opatrením sa ustanovuje postup účtovania v rozpočtových a príspevkových organizáciách pri prevode hodnoty vykonaných prác a dodávok investičného charakteru, ktoré boli financované z neinvestičných prostriedkov podľa povolených výnimiek Ministerstva financií Slovenskej republiky, do hmotného investičného majetku.
Podľa tohto opatrenia postupujú rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorým sa poskytla výnimka z vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 126/1991 Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií, výnimka z § 4 písm. c) vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 586/1990 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov a výnimka z vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií, na financovanie rekonštrukcie, modernizácie, nadstavby a prístavby z neinvestičných prostriedkov.
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.