128/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

128
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júla 1993 bola v Bratislave a Prahe podpísaná Dohoda o prevode pohľadávok a záväzkov federácie z poskytnutých návratných finančných výpomocí a štátnych záruk do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorú uzavrelo Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Českej republiky.
Dohoda nadobudla platnosť 15. júla 1993 na základe článku 3 ods. 2.
Do dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve financií Slovenskej republiky.