126/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. apríla 1994,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky č. 57/1992 Zb. o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb. o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky (ďalej len „fond“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky č. 57/1992 Zb. o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z.“.
2.
V § 3 ods. 1 sa slová „sa poskytujú“ nahrádzajú slovami „možno poskytnúť“.
3.
V § 3 ods. 2 sa slová „Dotácia sa poskytuje“ nahrádzajú slovami „Dotáciu možno poskytnúť“.
4.
V § 3 ods. 3 sa slová „Dotácia na účely podľa odseku 1 sa poskytne“ nahrádzajú slovami „Dotáciu na účely podľa odseku 1 možno poskytnúť“.
5.
V § 4 ods. 1 sa slová „sa poskytujú na“ nahrádzajú slovami „možno poskytnúť na“.
6.
V § 5 ods. 1 sa slová „sa poskytujú“ nahrádzajú slovami „možno poskytnúť“.
7.
V § 6 ods. 1 sa slová „sa uhrádzajú“ nahrádzajú slovami „možno uhradiť“.
8.
§ 8 znie:
㤠8
Prostriedky fondu podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona možno spoločenstvu vlastníkov lesných pozemkov, ktoré sa vytvorí za účelom spoločného obhospodarovania lesov s výmerou najmenej 50 ha, poskytnúť najviac do výšky 50 % ročných nákladov na výkon služby odborného lesného hospodára.“.
9.
Za § 8 sa vkladajú nové § 8a a 8b, ktoré znejú:
㤠8a
Z prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 1 písm. g) zákona možno uhradiť náklady užívateľom lesov, ktorí obhospodarujú lesy neznámych vlastníkov alebo vlastníkov, ktorí neuplatnili nárok na obnovenie užívacích práv k lesom3), a v prípadoch vykonania opatrení na predchádzanie škodám3a), ak sa nedosiahol výnos a ak nebola poskytnutá dotácia podľa § 3 tejto vyhlášky.“
㤠8b
Z prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona možno uhradiť náklady na činnosť odborného lesného hospodára určeného miestne príslušným lesným úradom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3) a 3a) znejú:“.
„3)
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlásené pod č. 11/1994 Z. z.).
3a)
§ 20 až 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlásené pod č. 15/1994 Z. z.).“.
10.
Nadpis nad § 9 znie:
„Podávanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z fondu a postup
pri ich poskytovaní a čerpaní“.
11.
V § 9 ods. 1 znie:
„(1)
Žiadosti o poskytnutie prostriedkov z fondu podľa § 3 až 8b žiadateľ podáva fondu prostredníctvom miestne príslušného lesného úradu. Ak sa žiadosť týka lesov v územnej pôsobnosti viacerých lesných úradov, podáva sa spravidla prostredníctvom lesného úradu, v územnom obvode ktorého sa nachádza prevažná časť lesov. Vzor žiadosti a niektoré jej náležitosti sú uvedené v prílohe č. 4 tejto vyhlášky.“.
12.
V § 9 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.
13.
V § 9 ods. 2 písm. a) sa slová „za každý lesný hospodársky celok“ nahrádzajú slovami „za každú časť lesov podľa ich užívania“.
14.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva“.
15.
V § 10 ods. 4 znie:
„(4)
Podané žiadosti lesné úrady do 30 dní odo dňa ich podania overia a zaujmú k nim stanovisko. Žiadosti so svojím stanoviskom bez zbytočného odkladu odstúpia fondu.“.
16.
V § 10 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
17.
V § 11 ods. 1 písm. a) a c) sa slová „príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva“ nahrádzajú slovami „miestne príslušný lesný úrad“.
18.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová „orgán štátnej správy“ nahrádzajú slovami „lesný úrad“.
19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5) znie:
„5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.“.
20.
§ 12 sa vypúšťa.
21.
V § 13 ods. 1 sa slová „sa poskytnú“ nahrádzajú slovami „možno poskytnúť“.
22.
§ 14 sa vypúšťa.
23.
V prílohe č. 3 časti IV sa vypúšťa bod 2 a bod 3 sa označuje ako bod 2.
24.
Príloha č. 5 sa vypúšťa.
Čl. II
Žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu podané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa posudzujú podľa znenia vyhlášky platného v čase podania žiadosti.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1994.
Pavel Koncoš v. r.