123/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

123
OZNÁMENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vydalo podľa § 95 ods. 2 Zákonníka práce a § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
výnos z 12. mája 1994 č. 4959/1994-30 o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov krajských a okresných súdov, justičných čakateľov a o nariaďovaní pracovnej pohotovosti zamestnancov odborného aparátu krajských a okresných súdov.
Týmto výnosom sa ustanovuje rozsah a spôsob nariaďovania pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a zamestnancov odborného aparátu krajských a okresných súdov a výška odmeny za pracovnú pohotovosť sudcov a justičných čakateľov týchto súdov.
Výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 18. marca 1992 č. 90/1992-30 o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a pracovníkov odborného aparátu okresných a krajských súdov (oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 170/1992 Zb.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. júnom 1994.
Výnos sa uverejní v čiastke 1/1994 Zbierky inštrukcií a oznámení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, v sekcii personalistiky a ekonomiky, Župné nám. č. 13, 813 11 Bratislava, a na okresných a krajských súdoch Slovenskej republiky.