Predpis bol zrušený predpisom 366/2007 Z. z.

121/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1996 do 31.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

121
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky
z 3. mája 1994
o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania
Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní zariadení školského stravovania, ich činnosti a prevádzke
a)
pri zabezpečovaní zdravej výživy detí, žiakov, študentov a pracovníkov škôl v čase ich pobytu v škole, v školskom alebo inom výchovnom zariadení,
b)
pri výkone podnikateľskej činnosti.
(2)
Vyhláška sa vzťahuje na stravovacie zariadenia, ktorých zriaďovateľom je orgán štátnej správy, cirkev, náboženská spoločnosť, obec alebo iná právnická osoba či fyzická osoba (ďalej len „zriaďovateľ“).
(3)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na zariadenia vysokoškolského stravovania.
§ 2
(1)
Zariadenie školského stravovania sa zriaďuje po jeho zaradení do siete školských zariadení, ktorú určuje Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), a zrušuje sa po vyradení z nej1). Zriaďovateľ predkladá ministerstvu návrh na zaradenie alebo vyradenie stravovacieho zariadenia do siete alebo zo siete školských zariadení spravidla do 15. mája kalendárneho roku, v ktorom sa má úprava siete vykonať.
§ 3
(1)
Školská kuchyňa a jedáleň sa môže zriadiť, ak sú na to utvorené podmienky a ak sa na stravovanie prihlási aspoň 70 stravníkov, z ktorých viac ako polovica sú deti, žiaci a študenti. V prípade nižšieho počtu stravníkov prihlásených na stravovanie môže zriaďovateľ zabezpečiť výrobu a výdaj jedál zlúčením zariadení školského stravovania v príslušnej lokalite alebo odberom stravy z iného blízkeho stravovacieho zariadenia, ktoré spĺňa požiadavky školského stravovania.
(2)
Materiálno-technické vybavenie štátnych zariadení školského stravovania z finančnej stránky zabezpečuje zriaďovateľ z prostriedkov štátneho rozpočtu, alebo samo zariadenie zo svojich zdrojov, ak je právnickou osobou. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má toto zariadenie v nájme a užívaní, hradí materiálno-technické vybavenie z vlastných zdrojov, prípadne z dotácií štátu.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na
a)
neplnoorganizované základné školy, resp. materské školy, ak v obci nie je iná možnosť stravovania zodpovedajúceho požiadavkám na školské stravovanie,
b)
internátne zariadenia s nepretržitou výchovnou starostlivosťou,
c)
zariadenia školského stravovania zriaďované cirkvou, náboženskou spoločnosťou, obcou, právnickou osobou alebo fyzickou osobou.
§ 4
Zariadenie školského stravovania je súčasťou školy alebo školského zariadenia, alebo má právnu subjektivitu na základe rozhodnutia zriaďovateľa.
§ 5
(1)
V zariadeniach školského stravovania sa môžu stravovať deti, žiaci a študenti, ktorí navštevujú predškolské zariadenia, základné školy, stredné školy a školské zariadenia s celodennou starostlivosťou, ako aj deti, žiaci a študenti zúčastňujúci sa na výchovno-vzdelávacích, športových, ozdravovacích a iných obdobných akciách a aktivitách alebo plniaci povinnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom.
(2)
V zariadeniach školského stravovania sa môžu so súhlasom zriaďovateľa stravovať aj zamestnanci školy, školskej správy a dôchodcovia – bývalí zamestnanci škôl a školských zariadení (ďalej len „dospelí stravníci“).
(3)
So súhlasom zriaďovateľa sa môžu v zariadeniach školského stravovania na základe žiadosti obce výnimočne stravovať aj iné dospelé osoby ako dospelí stravníci (ďalej len „iní stravníci“) za podmienok, že
a)
mu predchádza písomný súhlas štátneho lekára,
b)
mu predchádza písomný súhlas príslušného hygienika,
c)
zamestnávateľ iných stravníkov preukáže, že nemá vlastné stravovacie zariadenie, a súčasne doloží potvrdenie obce, že v obci nie sú iné zariadenia poskytujúce stravovacie služby,
d)
sa nenaruší vyučovací proces a riadne stravovanie detí, žiakov a študentov.
§ 6
(1)
Výroba pokrmov a jedál v zariadeniach školského stravovania sa musí riadiť
a)
odporúčanými výživovými dávkami potravín,
b)
materiálovými spotrebnými normami,2)
c)
finančnými limitmi,
d)
receptúrami, s ktorými súhlasil obvodný štátny lekár.
(2)
Výroba jedál sa zabezpečuje na základe vopred zostaveného jedálneho lístka, ktorý musí spĺňať požiadavky zdravej výživy.
(3)
Jedálny lístok zostavuje vedúci kuchár v spolupráci s vedúcim zariadenia školského stravovania a schvaľuje ho vedúci zariadenia školského stravovania. Musí sa na ňom uviesť druh denného jedla a hmotnosť hotovej porcie. Jedálny lístok musí byť vyvesený na viditeľnom mieste.
(4)
V zariadeniach školského stravovania sa pripravuje desiata, obed a olovrant. Pre deti, žiakov a študentov ubytovaných v zariadeniach s celodennou starostlivosťou sa pripravujú dve hlavné a tri doplnkové pokrmy.
(5)
Študenti ubytovaní v domove mládeže odoberajú celodennú stravu. Počas choroby alebo neprítomnosti môžu odber stravy odhlásiť.
§ 7
(1)
Úhradu za stravu detí, žiakov, študentov a dospelých osôb a finančné limity na potraviny na výrobu jedál v zariadeniach školského stravovania určuje zriaďovateľ.
(2)
Výška finančného limitu na potraviny pre dospelých stravníkov sa určuje vo výške finančného limitu na potraviny stanoveného pre žiakov najvyššej vekovej skupiny stravujúcich sa v školskej jedálni. V školských jedálňach pri materských školách sa pre dospelých stravníkov používa finančný limit na potraviny ako pre žiakov druhého stupňa základnej školy.
(3)
Odseky 1 a 2 sa vzťahujú na zariadenia školského stravovania zriaďované orgánom štátnej správy.
(4)
Výška úhrady stravy v školskej jedálni zriadenej cirkvou, náboženskou spoločnosťou, obcou, právnickou osobou alebo fyzickou osobou sa určí na základe vzájomnej dohody medzi zriaďovateľom a zákonným zástupcom dieťaťa, žiaka, resp. dospelým stravníkom.
(5)
Na výšku úhrady za stravu iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania sa vzťahujú cenové predpisy.
§ 8
(1)
Doplnkové pokrmy pripravované pre deti a žiakov, príp. ďalšie hlavné jedlo alebo odlišné jedlá sa dospelým stravníkom predávajú za cenu, ktorá plne uhradí náklady na potraviny a réžiu (osobné a vecné náklady) vynaložené na jedno hlavné jedlo alebo pokrm.
(2)
V prípade, že sa budú dospelým stravníkom stravujúcim sa v školskej jedálni na základe ich požiadavky pripravovať jedlá odlišné od základných jedál, vynaložené náklady na prípravu týchto jedál (na potraviny a réžiu) si budú títo stravníci uhrádzať z vlastných finančných prostriedkov. Výberové jedlá sa môžu pripravovať pri minimálnom počte 50 stravníkov, pričom treba viesť osobitnú evidenciu o spotrebe použitých surovín.
(3)
Dospelým osobám, ktoré sa stravujú v zariadení školského stravovania, môže zamestnávateľ alebo obec poskytnúť príspevok na úhradu finančného limitu potravín a neinvestičných výdavkov na jedno hlavné jedlo.
§ 9
(1)
Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred.
(2)
Ak zariadenie školského stravovania na základe odporúčania odborného lekára zabezpečuje prípravu diétnej stravy pre dieťa, žiaka, študenta či dospelého stravníka, rozdiel nákladov vynaložených na potraviny a prípravu takejto stravy uhrádza stravník alebo jeho zákonný zástupca.
§ 10
Počet prevádzkových pracovníkov zariadenia školského stravovania určí vedúci stravovacieho zariadenia so zriaďovateľom na základe priemerného alebo predpokladaného počtu stravníkov a technického vybavenia kuchyne.
§ 11
(1)
Podnikateľskú činnosť môže vykonávať zariadenie školského stravovania na základe súhlasu zriaďovateľa. Podnikateľskou činnosťou zariadenia školského stravovania je najmä
a)
zabezpečovanie ďalších stravovacích služieb, výroby a predaja jedál a pokrmov rýchleho občerstvenia, predaj polotovarov, cukrárenských výrobkov, nápojov, jemného trvanlivého desiatového pečiva a podobne v hygienickom a zdravotne vyhovujúcom balení,
b)
poskytovanie stravy zamestnancom obce, dôchodcom a ďalším osobám, ktoré o poskytnutie stravy požiadajú,
c)
poskytovanie stravy skupinám detí, žiakov, študentov a verejnosti na základe dohody, najmä s ďalšími školskými alebo inými zariadeniami,
d)
prevádzkovanie bufetu, príp. iného zariadenia rýchleho občerstvenia.
(2)
V zariadeniach školského stravovania sa nesmú predávať alkoholické nápoje a tabakové výrobky.
(3)
Podmienkou na výkon podnikateľskej činnosti zariadenia školského stravovania sú:
a)
voľné výrobné a odbytové kapacity,
b)
výkon podnikateľskej činnosti, ktorý nesmie byť na úkor jeho hlavnej činnosti,
c)
súhlas štátneho lekára.
§ 12
Vedúci zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľom školy alebo s vedúcim školského zariadenia
a)
pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi, žiakmi a študentmi,
b)
pri výchove k spoločenskému správaniu, k zásadám zdravej výživy, k hygiene a stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí, žiakov a študentov a pri zabezpečovaní pitného režimu,
c)
pri zostavovaní rozvrhu vyučovacích hodín tak, aby prestávky na jedlo a oddych zodpovedali fyziologickým potrebám detí, žiakov a študentov,
d)
pri utváraní podmienok na rýchle občerstvenie alebo ďalšie stravovacie služby v priestoroch školy alebo na ďalšiu podnikateľskú činnosť,
e)
pri utváraní podmienok na výkon podnikateľskej činnosti v zariadení školského stravovania.
f)
pri zabezpečovaní podmienok uvedených v § 5 ods. 3 písm. d).
§ 13
Vedúci zariadenia školského stravovania spolupracuje s orgánom školskej samosprávy pri prevádzke školského stravovania, najmä informuje a prerokúva zásadné koncepčné otázky a úlohy v tejto oblasti, uplatňuje záujmy rodičov, žiakov, pracovníkov školy a verejnosti vo vzťahu k činnosti zariadenia školského stravovania.
§ 14
Zrušujú sa:
1.
Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 8. februára 1983 č. 1734/1983-412 o školskom stravovaní (reg. v čiastke 13/1983 Zb.).
2.
Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 29. júna 1985 č. 9051/1985-412, ktorou sa mení a dopĺňa Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 8. februára 1983 č. 1734/1983-412 o školskom stravovaní (reg. v čiastke 18/1985 Zb.).
§ 15
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1994.
Ľubomír Harach v. r.
1)
§ 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
2)
Materiálové spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie, vydané Slovenskou spoločnosťou pre racionálnu výživu, Bratislava 1985.
Materiálno-spotrebné normy a receptúry Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky pre školské a vysokoškolské stravovanie (orientačné), OZVENA 1992.