110/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.05.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

110
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa §7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
výnos z 22. apríla 1994 č. 399/1994-KM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1993-1996 uzavretá 8. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky (oznámenie MPSVR SR č. 105/1993 Z. z.) a jej dodatok č. 1 z 25. novembra 1993 (oznámenie MPSVR SR č. 3/1994 Z. z.) sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Úplné znenie výnosu so zoznamom zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 5/1994.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze KOVO a vo Zväze hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.