107/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.05.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 8. februára 1994 č. 95 vypovedala Dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov, podpísanú v Prahe 17. decembra 1981 (č. 92/1982 Zb.), vo vzťahu k Moldavskej republike, Gruzínskej republike, Arménskej republike, Azerbajdžanskej republike, Kazašskej republike, Kirgizskej republike, Tadžickej republike a k Turkménskej republike. Príslušné nóty o vypovedaní dohody boli odovzdané diplomatickým misiám príslušných štátov 17. februára 1994. Dohoda v súlade so svojím článkom 26 ods. 2 stráca platnosť 17. apríla 1994. Dňom 18. apríla 1994 platí pre občanov Moldavskej republiky, Gruzínskej republiky, Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Tadžickej republiky a Turkménskej republiky pri vstupe na územie Slovenskej republiky vízová povinnosť.