106/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.05.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

106
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 8. februára 1994 č. 94 vypovedala Dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia o zrušení vízovej povinnosti, podpísanú v Belehrade 8. októbra 1964 (č. 13/1965 Zb.), vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia, k Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a k Republike Bosna a Hercegovina. Príslušné nóty o vypovedaní dohody boli odovzdané Ministerstvu zahraničných vecí Zväzovej republiky Juhoslávia a Ministerstvu zahraničných vecí Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko 17. februára 1994 a diplomatickej misii Republiky Bosna a Hercegovina 18. februára 1994.
Dohoda v súlade so svojím článkom 14 stráca platnosť 17. mája 1994 vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia a k Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a 18. mája 1994 vo vzťahu k Republike Bosna a Hercegovina. Dňom 18. mája 1994 sa zavádza vízová povinnosť pre občanov Zväzovej republiky Juhoslávia a Bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko pri vstupe na územie Slovenskej republiky a dňom 19. mája 1994 pre občanov Republiky Bosna a Hercegovina pri vstupe na územie Slovenskej republiky.