105/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.05.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 25. apríla 1994
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a §24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa §1 ods. 2 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 70/1994 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú v piatok 30. septembra a v sobotu 1. októbra 1994.
Ivan Gašparovič v. r.