104/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.05.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. októbra 1992 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike.
Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1993 na základe článku 8.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike
Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
vedené úmyslom rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti školstva a vedy,
dohodli sa takto:
Článok 1
Vysvedčenia a doklady o ukončení štúdia na základnej škole alebo na strednej škole zaradenej do siete škôl vydávané v Slovenskej republike a v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.
Článok 2
Diplomy a vysvedčenia vydávané po skončení obsahovo ucelenej časti vysokoškolského štúdia, vysokoškolského štúdia alebo postgraduálneho štúdia v Slovenskej republike a v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.
Článok 3
Akademické tituly, stavovské označenia a ostatné tituly absolventov vysokých škôl priznané podľa skorších predpisov zostávajú nedotknuté a uznávajú sa za rovnocenné.
Článok 4
Doklady o udelení vedeckej hodnosti „kandidáta vied“ (skratka „CSc.“) a „doktora vied“ (skratka „DrSc.“) vydané v Slovenskej republike a v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.
Článok 5
Doklady o udelení titulu „docent“ vydané v Slovenskej republike a v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.
Doklady o udelení titulu „profesor“ vydané v Slovenskej republike a v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.
Článok 6
Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmenách vo svojich výchovno-vzdelávacích sústavách a budú si vymieňať vzory dokladov uvedených v článkoch 1, 2, 3, 4 a 5 tejto dohody. V prípade zmien všeobecne záväzných právnych predpisov zmluvné strany začnú rokovania o prípadných úpravách tejto dohody.
Článok 7
Zmluvné strany budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu podľa tejto dohody v súlade so svojím právnym poriadkom.
Článok 8
Táto dohoda nadobudne platnosť v deň rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na Slovenskú republiku a Českú republiku.
Článok 9
Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana ju môže písomne vypovedať. V takom prípade dohoda stráca platnosť uplynutím jedného roka odo dňa doručenia tejto výpovede.
Dané v Prahe 29. októbra 1992 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Václav Klaus v. r.