103/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.05.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

103
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. marca 1993 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zriadení colných priechodov na spoločných štátnych hraniciach.
Zmluva nadobudla platnosť 30. marca 1993 na základe článku 4 ods. 2.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zriadení colných priechodov na spoločných štátnych hraniciach
Slovenská republika a Česká republika,
vedené snahou naďalej rozvíjať vzájomné priateľské vzťahy,
prejavujúce prianie rozširovať spoluprácu v oblasti medzinárodného obchodu, dopravy a cestovného ruchu,
dohodli sa takto:
Článok 1
Na spoločných štátnych hraniciach sa zriaďujú colné priechody, ktorých zoznam a rozsah dopravy sú uvedené v prílohe tejto zmluvy.
Článok 2
Prevádzka na colných priechodoch uvedených v prílohe tejto zmluvy bude sa zabezpečovať nepretržite pre občanov všetkých štátov.
Článok 3
Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky sa splnomocňujú po vzájomnej dohode meniť prílohu tejto zmluvy.
Článok 4
(1)
Táto zmluva podlieha schváleniu podľa právnych predpisov oboch zmluvných strán.
(2)
Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu.
(3)
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať diplomatickou cestou.
(4)
V prípade výpovede táto zmluva stratí platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane, ak nebude dohodnuté inak.
Článok 5
Dané v Prahe 30. marca 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Július Tóth v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.
ZOZNAM
colných priechodov na spoločných štátnych hraniciach medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
I. Cestné colné priechody
Colný priechod Rozsah dopravy
(číslo komunikácie)
1. Kúty - Bŕeclav len pre motorové vozidlá a jazdné súpravy, ktorých
&nbsp (diaľnica D2, E65) najvyššia povolená rýchlosť nie je nižšia ako 50 km/h
2. Kúty Lanžhot osobná a nákladná v plnom rozsahu
&nbsp (II/425) &nbsp
3. Holíč - Hodonín osobná a nákladná v plnom rozsahu
&nbsp I/51) &nbsp
4. Skalica - Sudoméŕice osobná a nákladná v plnom rozsahu
&nbsp (II/426) &nbsp
5. Vrbovce - Velká nad Veličkou osobná a nákladná v plnom rozsahu
&nbsp (II/500) &nbsp
6. Myjava - Velká nad Veličkou osobná a nákladná v plnom rozsahu
&nbsp (II/499) &nbsp
7. Moravské Lieskové - Strání osobná a nákladná v plnom rozsahu
&nbsp I/54) &nbsp
8. Drietoma - Starý Hrozenkov osobná a nákladná v plnom rozsahu
&nbsp (I/50, E5O) &nbsp
9. Horné Srnie - Bylnice osobná a nákladná v plnom rozsahu
&nbsp I/57) &nbsp
10. Lysá pod Makytou - Strelná osobná a nákladná v plnom rozsahu
&nbsp I/49) &nbsp
11. Makov - Horní Bečva osobná a nákladná v plnom rozsahu
&nbsp (I/18, E 442) &nbsp
12. Makov -Velké Karlovice osobná a nákladná v plnom rozsahu
&nbsp (II/487) &nbsp
13. Svrčinovec - Mosty u Jablunkova osobná a nákladná v plnom rozsahu
&nbsp (I/ 11, E 75) &nbsp

II. Železničné a colné priechody
Colný priechod Rozsah dopravy
1. Čadca - Mosty u Jablunkova osobná a nákladná v plnom rozsahu
2. Lúky pod Makytou - Horní Lideč osobná a nákladná v plnom rozsahu
3. Kúty - Lanžhot osobná a nákladná v plnom rozsahu
4. Myjava - Vrbovce osobná v plnom rozsahu, nákladná len pre nadrozmerné
&nbsp &nbsp náklady a vojenskú prepravu
5. Nemšová - Vlársky průsmyk osobná v plnom rozsahu
6. Skalica - Sudoměřice osobná v plnom rozsahu
7. Holíč - Hodonín osobná v plnom rozsahu