100/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.04.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 10. marca 1994 do 15. apríla 1994 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 3. februára 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
a
Asociáciou nemocníc Slovenska a Asociáciou samostatných polikliník Slovenska.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1994-1996 uzavretá 16. marca 1994 medzi Odborovým zväzom SPOJE, Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií
a
Zväzom zamestnávateľov pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií Slovenskej republiky.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 10. marca 1994 medzi Odborovým zväzom PROJEKT Slovenskej republiky
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 1. marca 1994 medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky
a
Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.
5.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1994-1996 uzavretá 18. marca 1994 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Združením zamestnávateľov SOU a SPV.
6.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 15. marca 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov sklárskeho a bižutérneho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho a bižutérneho priemyslu Slovenskej republiky.