92/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1993 do 31.01.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

92
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. marca 1993,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 82 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/1992 Zb. sa mení takto:
§ 27 ods. 6 znie:
„(6)
Osoby oprávnené na dovoz alebo vývoz omamných látok alebo psychotropných látok alebo prípravkov sú povinné pred každým jednotlivým dovozom alebo vývozom týchto látok, s výnimkou prípravkov s obsahom difenoxylátu, kodeínu, etylmorfínu, folkodínu a efedrínu, požiadať ministerstvo o udelenie osobitného povolenia.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. májom 1993.
Vladimír Mečiar v. r.