90/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. marca 1993
o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení zákona č. 519/1991 Zb. sa mení takto:
1.
V § 11 ods. 4 sa vypúšťajú slová „českom alebo“.
2.
V § 24 ods. 2 a § 76 ods. 1 sa slovo „československé“ nahrádza slovom „slovenské“.
3.
V § 82 ods. 3 písm. b) sa slová „československý orgán“ nahrádzajú slovami„orgán Slovenskej republiky“.
4.
V § 88 ods. 2 sa slová „upravia vyhláškami Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky a“ nahrádzajú slovami „upraví vyhláškou“.
5.
V § 88 ods. 3 druhá veta znie:
„Podrobnosti upraví vyhláškou Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Úradom“.
Čl. VII
(2)
Konania o prihláškach vynálezov a priemyselných vzorov,2) úžitkových vzorov,3) topografií polovodičových výrobkov,4) označení pôvodu výrobkov5) a ochranných známok,6) ktoré sa neskončili do 31. decembra 1992, dokončí Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov.
(3)
Právne úkony vykonané v konaní pred Federálnym úradom pre vynálezy, ako aj právne skutočnosti rozhodne podľa doterajších predpisov, ktoré nastali do 31. decembra 1992, zostávajú v platnosti, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Autorské osvedčenia a patenty na vynálezy, osvedčenia a patenty na priemyselné vzory, zápisy priemyselných vzorov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, označení pôvodu výrobkov a ochranných známok do registrov, platné k 31. decembru 1992, zostávajú na území Slovenskej republiky naďalej v platnosti podľa doterajších predpisov.
(5)
Konania o zrušení zápisu označenia pôvodu výrobkov7), o zrušení patentu alebo autorského osvedčenia na vynálezy, o výmaze priemyselného vzoru8), úžitkového vzoru9), topografie polovodičového výrobku10) a ochrannej známky11) z registra, o návrhu na odňatie ochrany úžitkovým vzorom12) alebo topografie polovodičového výrobku, o určení, či určitý predmet opísaný v žiadosti spadá do rozsahu ochrany určitého patentu alebo autorského osvedčenia na vynález alebo úžitkového vzoru, alebo či vonkajšia úprava výrobku spadá do rozsahu určitého priemyselného vzoru, o udelení nútenej licencie na vynález, úžitkový vzor alebo na topografiu polovodičového výrobku, ktoré sa neskončili do 31. decembra 1992, dokončí úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov.
Čl. VIII
(1)
Patentoví zástupcovia, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, majú trvalý pobyt na jej území a boli zapísaní do registra podľa doterajších predpisov13), sa považujú za patentových zástupcov zapísaných do registra, ktorý vedie Komora patentových zástupcov so sídlom v Bratislave.
(2)
Do ustanovenia orgánov Komory patentových zástupcov ich pôsobnosť vykonáva prípravný výbor vymenovaný predsedom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
(3)
Prípravný výbor zvolá ustanovujúcu konferenciu Komory patentových zástupcov do 30. júna 1993.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 77 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení zákona č. 519/1991 Zb.
2)
3)
§ 8 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch.
4)
§ 7 zákona č. 529/1991 Zb. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.
5)
§ 7 zákona č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov.
6)
§ 8 zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach.
7)
§ 10 zákona č. 159/1973 Zb.
9)
§ 17 zákona č. 478/1992 Zb.
10)
§ 13 zákona č. 529/1991 Zb.
11)
§ 23 zákona č. 174/1988 Zb.
12)
§ 19 zákona č. 478/1992 Zb.
13)
§ 2 a 4 zákona č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch.