76/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.04.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

76
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. marca 1993,
ktorým sa upravujú podmienky a spôsob poskytovania prostriedkov Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Prostriedky Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu(ďalej len „fond“) možno poskytnúť len na účely zachovania a obnovy prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy a na celkové zveľadenie poľnohospodárskeho pôdneho fondu.1)
§ 2
(1)
Prostriedky fondu možno poskytnúť na zriadenie, rekonštrukciu, údržbu, opravy, prípadne prevádzku zariadení a opatrení, ak tieto zariadenia a opatrenia slúžia alebo budú slúžiť účelom uvedeným v § 1, a to priamym poskytnutím účelových finančných prostriedkov, poskytnutím priamej dotácie formou určeného percentuálneho podielu z rozpočtových nákladov, alebo poskytnutím nepriamej dotácie na čiastočnú alebo úplnú náhradu úrokov či čiastočnú úhradu splátok účelového úveru, alebo poskytnutím záruky na takýto úver, prípadne poskytnutím účelovej bezúročnej pôžičky.
(2)
Prostriedky fondu sa poskytuje tomu, kto využíva poľnohospodárske pozemky alebo prevádzkuje zariadenia uvedené v odseku 1 (ďalej len „žiadateľ“).
§ 3
(1)
Na základe rozpočtu fondu a zámerov pri ochrane a zveľadení poľnohospodárskeho pôdneho fondu správca fondu2) každoročne vopred vyhlási a vhodným spôsobom uverejní
a)
jednotlivé druhy zariadení a opatrení, na ktoré sa budú poskytovať prostriedky fondu vrátane požiadaviek, ktoré majú spĺňať,
b)
výšku a formu poskytovaných prostriedkov,
c)
termíny na predkladanie žiadostí a spôsob ich dokumentácie.
(2)
Prostriedky fondu sa poskytujú na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
(3)
Na poskytnutie prostriedkov fondu nie je právny nárok.
§ 4
(1)
Správca fondu posúdi všetky predložené žiadosti. Vyhodnotí, či spĺňajú podmienky uvedené v tomto nariadení a ako spĺňajú požiadavky vyhlásené podľa § 3 ods. 1. V závislosti od toho rozhodne do výšky krytej rozpočtom fondu o poskytnutí prostriedkov fondu v jednotlivých prípadoch.
(2)
Pred rozhodnutím podľa odseku 1 si môže od žiadateľov vyžiadať doplňujúce informácie a podklady. Ak požiadavky vyhlásené podľa § 3 ods. 1 splní viacero žiadateľov, správca fondu na poskytnutie prostriedkov fondu môže pre týchto žiadateľov vyhlásiť doplňujúce požiadavky na zariadenia a opatrenia.
(3)
Na základe rozhodnutia uvedeného v odseku 1 uzavrie fond so žiadateľom zmluvu o pôžičke alebo inú zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu (§ 2 ods. 1). Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä vymedzenie zariadenia alebo opatrenia, na ktoré sa prostriedky poskytujú (účel), ich výšku a formu, lehoty a spôsob čerpania a kontrolu ich použitia.
(4)
Prostriedky fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté. Nepoužité alebo neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky musí žiadateľ vrátiť na účet fondu; podrobnosti sa uvedú v zmluve podľa odseku 3.
(5)
Ak žiadateľ použil prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, alebo tieto prostriedky neoprávnene zadržal, je povinný vrátiť ich fondu podľa odseku 3 a zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.3)
§ 5
Na poskytnutie prostriedkov fondu na zariadenia a opatrenia, ktorých financovanie sa začalo z prostriedkov fondu pred účinnosťou tohto nariadenia, platia doterajšie predpisy.
§ 6
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 12 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
2)
§ 12 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
3)
§ 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.