63/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

63
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. februára 1993
o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Štátne symboly Slovenskej republiky
(1)
Štátne symboly Slovenskej republiky, ktorými sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna,1) možno vyobrazovať, zhotovovať a používať len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(2)
Každý je povinný zachovávať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky. Výchova k vlastenectvu a úcte k štátnym symbolom Slovenskej republiky musí byť zaradená do štátneho vzdelávacieho programu škôl.
(3)
Tento zákon sa vzťahuje aj na používanie štátnych symbolov v elektronickej komunikácii a na ich vyobrazovanie v digitálnej podobe.
Štátny znak Slovenskej republiky
§ 2
Vyobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky
(1)
Štátny znak Slovenskej republiky (ďalej len „štátny znak“) tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia.2) Driek a ramená kríža sú na koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé.
(2)
Štátny znak sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upustiť.
(3)
Striebornú farbu dvojitého kríža v štátnom znaku možno pri jeho farebnom vyobrazení nahradiť i bielou farbou.
(4)
Za štátny znak sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického či z iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu štátneho znaku.
(5)
Vyobrazenie štátneho znaku tvorí prílohu č. 1 tohto zákona.
§ 3
Používanie štátneho znaku
(1)
Štátny znak používajú spôsobom ustanoveným týmto zákonom:
a)
Národná rada Slovenskej republiky a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
prezident Slovenskej republiky a Kancelária prezidenta Slovenskej republiky,
c)
vláda Slovenskej republiky.
d)
ministerstvá a iné orgány štátnej správy Slovenskej republiky,
e)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
f)
prokuratúra, súdy a Ústavný súd Slovenskej republiky,
g)
štátom určené osoby podľa osobitných predpisov,3)
h)
diplomatické misie, stále misie a konzulárne úrady Slovenskej republiky,
i)
ozbrojené sily, bezpečnostné zbory a Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky,
j)
štátne školy a štátne školské zariadenia,
k)
orgány územnej samosprávy,
l)
Slovenská akadémia vied a jej orgány a ďalšie štátne vedecké organizácie, štátne múzeá a galérie a ďalšie štátom zriadené organizácie z oblasti kultúry,
m)
Národná banka Slovenska a štátne banky.
(2)
O spôsobe používania štátneho znaku v ozbrojených silách, v bezpečnostných zboroch a v Hasičskom a záchrannom zbore Slovenskej republiky rozhoduje príslušný minister.
(3)
Štátny znak používajú na svoje označenie fyzické a právnické osoby, ktoré reprezentujú Slovenskú republiku na oficiálnych medzinárodných podujatiach. Športová reprezentácia Slovenskej republiky používa štátny znak na významnej súťaži, vrátane prípravy na túto súťaž, najmä jeho vyobrazením spôsobom ustanoveným týmto zákonom na športovom odeve. Iné grafické prvky športového odevu s výnimkou štartovného čísla nesmú byť nadradené vyobrazeniu štátneho znaku.
(4)
Štátny znak môžu používať aj iné fyzické a právnické osoby s výnimkou označenia ich budov, písomností, pečiatok a rovnošiat; to sa nevzťahuje na fyzické a právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis.4) Všetky fyzické a právnické osoby môžu používať štátny znak vždy len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho postaveniu ako štátneho symbolu.
(5)
Cirkevné školy a súkromné školy4a) používajú štátny znak len ako podtlač na školských vysvedčeniach (§ 5 ods. 1).
(6)
Štátny znak sa používa na označenie
a)
hraníc Slovenskej republiky s inými štátmi,
b)
budov štátnych orgánov, ozbrojených síl, bezpečnostných zborov a Hasičského a záchranného zboru, štátnych škôl a štátnych školských zariadení, orgánov územnej samosprávy a ustanovizní uvedených v odseku 1 písm. l),
c)
volebných miestností, zasadacích miestností štátnych orgánov, štátnych škôl a štátnych školských zariadení, orgánov územnej samosprávy, ustanovizní uvedených v odseku 1 písm. l), ostatných úradných miestností štátnych orgánov a ich miestností pre styk s verejnosťou, učební štátnych škôl, obradných siení a slovenských národných pamätníkov,
d)
insígnií predstaviteľov štátnych orgánov a ustanovizní uvedených v odseku 1 písm. l) a insígnií používaných pri uzavieraní manželstva,
e)
radov a vyznamenaní Slovenskej republiky,
f)
listín, pečatí a úradných pečiatok štátnych orgánov a ustanovizní uvedených v odseku 1,
g)
úradných preukazov vydávaných štátnymi orgánmi Slovenskej republiky,
h)
vecí a území chránených podľa predpisov o ochrane prírody a ochrane pamiatok,
i)
štátnych cenín.
j)
Zbierky zákonov Slovenskej republiky.
§ 4
Štátny znak na budovách
(1)
Štátny znak sa používa na vonkajšie označenie budov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a ustanovizní uvedených v § 3 ods. 1 s výnimkou ustanovizní uvedených v písmene m) takto:
a)
ak má v budove sídlo viac štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy alebo ustanovizní oprávnených používať štátny znak, označuje sa budova len jeho jedným vyobrazením,
b)
ak štátny orgán, orgán územnej samosprávy alebo ustanovizeň, ktoré používajú štátny znak, sídlia vo viacerých budovách, označuje sa ním spravidla hlavná budova,
c)
štátny znak sa umiestňuje nad tabuľou, na ktorej je uvedený názov štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy alebo ustanovizne oprávnenej ho používať; v odôvodnených prípadoch možno štátny znak vyobraziť na tabuli spolu s názvom štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy alebo ustanovizne,
d)
štátny znak sa umiestňuje v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo na pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu,
e)
pri súčasnom použití štátneho znaku a iného znaku sa štátny znak umiestňuje z čelného pohľadu vľavo od iného znaku.
(2)
Ak štátny znak nie je súčasťou architektonickej výzdoby budovy, použije sa na jej označenie tabuľa s jeho vyobrazením zhotovená zo smaltovaného plechu s výškou 30 cm, 40 cm alebo 60 cm.
(3)
Štátny znak sa neumiestňuje na budovách, na ktorých by vzhľadom na ich stav nebolo jeho použitie dôstojné.
(4)
Ak budova prestane slúžiť ako sídlo štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy alebo ustanovizní uvedených v § 3 ods. 1 s výnimkou ustanovizní uvedených v písmene m), štátny znak sa z nej sníme v deň ich zániku alebo v deň nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o zmene ich sídla.
(5)
Za označenie budovy štátnym znakom a za jeho náležitú údržbu zodpovedá vlastník (správca) budovy. Štátny orgán, orgán územnej samosprávy alebo ustanovizne uvedené v § 3 ods. 1 s výnimkou ustanovizní uvedených v písmene m), aj ak nie sú vlastníkmi (správcami) budovy, zodpovedajú za označenie budovy štátnym znakom. Vlastník (správca) budovy je povinný toto označenie strpieť.
(6)
Štátny znak iného štátu možno použiť iba na vonkajšie označenie budov zastupiteľských úradov tohto štátu.
§ 5
Štátny znak na úradných listinách
(1)
Štátnym znakom sa označujú len úradné listiny, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie štátneho orgánu alebo ktorými sa úradne osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
(2)
Štátne orgány a ustanovizne uvedené v § 3 ods. 1 používajú štátny znak takto:
a)
na úradných listinách a iných úradných tlačivách určených na hromadné alebo na opakované používanie je štátny znak predtlačený farebne alebo len v kresbe (napr. rodný list, sobášny list, úmrtný list, školské vysvedčenie); to sa nevzťahuje na ustanovizne uvedené v § 3 ods. 1 písm. l) a m),
b)
na ostatných úradných listinách, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie štátneho orgánu alebo osvedčenie dôležitých skutočností alebo oprávnení, sa používa odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.
(3)
Orgány územnej samosprávy používajú odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom, nápisom Slovenská republika a názvom obce alebo orgánu územnej samosprávy na rozhodnutia alebo osvedčenia dôležitých skutočností alebo oprávnení vo veciach, v ktorých vykonávajú štátnu správu podľa osobitných predpisov.
§ 6
Štátny znak na úradných pečiatkach
Úradné pečiatky so štátnym znakom [§ 5 ods. 2 písm. b)] sú okrúhle s priemerom 36 mm, po obvode kruhu okolo štátneho znaku je označenie štátneho orgánu alebo ustanovizní uvedených v § 3 ods. 1, prípadne aj ich sídlo. Na osobitné účely, najmä na úradné tlačivá, sa používajú okrúhle úradné pečiatky so štátnym znakom s priemerom 17 mm a 22 mm.
§ 6a
Znamenie štátneho znaku
(1)
Znamenie štátneho znaku tvorí dvojitý kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku trojvršia. Driek a ramená kríža sú na koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé.
(2)
Na používanie znamenia štátneho znaku sa vzťahuje § 3 ods. 4.
Štátna vlajka Slovenskej republiky
§ 7
Vyobrazenie štátnej vlajky Slovenskej republiky
(1)
Štátna vlajka Slovenskej republiky (ďalej len „štátna vlajka“) sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov - bieleho, modrého a červeného, rovnakej šírky, usporiadaných pod sebou. Na prednej polovici listu štátnej vlajky je umiestnený štátny znak.5) Štátny znak na štátnej vlajke je rovnako vzdialený od horného, predného a spodného okraja štátnej vlajky a jeho výška sa rovná polovici výšky štátnej vlajky. Na styku štítu s inou ako bielou farbou je biely lem, široký jednu stotinu dĺžky štátnej vlajky. V štátnom znaku na štátnej vlajke sa nepoužíva žiadna obrysová linka. Pomer strán štátnej vlajky je 2:3.
(2)
Vyobrazenie štátnej vlajky tvorí prílohu č. 2 tohto zákona.
(3)
Štátna vlajka sa môže používať aj vo forme štátnej zástavy (§ 10).
Spôsob používania štátnej vlajky
§ 8
(1)
Štátne orgány, ozbrojené sily, bezpečnostné zbory, Hasičský a záchranný zbor a orgány územnej samosprávy označujú štátnou vlajkou budovy, v ktorých sídlia, štátne orgány označujú aj úradnú miestnosť najvyššieho predstaviteľa.
(2)
Štátna vlajka sa používa pri príležitosti štátnych sviatkov.
(3)
Okrem príležitostí uvedených v odseku 2 sa štátna vlajka používa aj na výzvu, ktorú vydáva
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o významnú oficiálnu príležitosť celoštátneho charakteru (napr. oficiálna návšteva najvyššieho predstaviteľa iného štátu),
b)
obec, ak ide o oficiálnu príležitosť miestneho charakteru (napr. oslavy výročia založenia obce).
(4)
Výzva na použitie štátnej vlajky podľa odsekov 2 a 3 obsahuje dôvod vlajkovej výzdoby a údaj o jej začiatku a konci.
(5)
Štátna vlajka sa vztyčuje na vlajkový stožiar.
(6)
Pri medzinárodných podujatiach v Slovenskej republike sa pri nepárnom počte vlajok štátna vlajka umiestňuje uprostred, pri párnom počte na ľavej strane z čelného pohľadu v prostrednej dvojici.
(7)
Ak ide o významnú udalosť Slovenskej republiky alebo o významnú udalosť miestneho charakteru, používa sa vždy štátna vlajka; popri nej sa používa štátna vlajka iného štátu vtedy, ak je prítomná oficiálna delegácia iného štátu. V takom prípade sa používa štátna vlajka na čestnejšom mieste, vľavo z čelného pohľadu.
(8)
Ak sa používa štátna vlajka spolu s vlajkou obce, obidve sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa štátna vlajka z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.
(9)
Na štátnej vlajke, ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy a pod. Stožiar štátnej vlajky na verejnom priestranstve sa umiestňuje vpravo od rečníckeho pultu pri pohľade od tohto pultu.
(10)
Pri štátnom smútku sa štátna vlajka spúšťa do pol žrde. Pri smútočnom obrade sa z rakvy sníma pred jej spustením do hrobu alebo žiaroviska.
(11)
Štátna vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.
(12)
Štátna vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, pomaly a dôstojne; pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
(13)
Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté zvyklosti pri označení budov diplomatických misií, stálych misií a konzulárnych úradov cudzích štátov a zvyklosti pri medzištátnych rokovaniach a pod.
§ 9
Vlajková výzdoba sa začína najneskôr o 18.00 hodine dňa predchádzajúceho slávnostnej udalosti a skončí sa najskôr o 8.00 hodine nasledujúceho dňa. Obce upravujú trvanie vlajkovej výzdoby primerane.
§ 9a
Štátny smútok
(1)
Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje štátny smútok, ak ide o
a)
úmrtie prezidenta Slovenskej republiky,
b)
úmrtie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
úmrtie predsedu vlády Slovenskej republiky.
(2)
Vláda Slovenskej republiky môže vyhlásiť štátny smútok aj vtedy, ak ide o
a)
citový otras spoločnosti vyvolaný smrťou osoby, ktorá mala mimoriadny vplyv na verejný život,
b)
vykonanie pietnej spomienky na osoby, ktoré tragicky zahynuli na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky a ich smrť otriasla celou spoločnosťou.
(3)
Spustenie štátnej vlajky pri štátnom smútku trvá v čase určenom v rozhodnutí vlády Slovenskej republiky.
§ 10
Štátna zástava
(1)
Štátna zástava je utvorená podľa štátnej vlajky; je vždy pevne spojená so žrďou alebo priečnym rahnom. Vzájomný pomer šírky a dĺžky štátnej zástavy sa ustanovuje tak, že dĺžka štátnej zástavy nepresahuje trojnásobok jej šírky.
(2)
Na štátnej zástave použitej vo forme koruhvy sa štátny znak nachádza vo zvislej polohe.
(3)
Vyobrazenie štátnej zástavy a koruhvy Slovenskej republiky tvorí prílohu č. 3 tohto zákona.
(4)
Na používanie štátnej zástavy sa vzťahujú ustanovenia § 8 s výnimkou odsekov 5, 9, 10 a 12.
§ 11
(1)
Na používanie štátnej vlajky sa vzťahujú ustanovenia § 3 s výnimkou odseku 5, odseku 6 písm. c) v časti upravujúcej označovanie zasadacích miestností a učební štátnych škôl a štátnych školských zariadení, ostatných úradných miestností štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a ustanovizní uvedených v § 3 ods. 1 písm. l) a s výnimkou odseku 6 písm. f) až h) a j).
(2)
Fyzické i právnické osoby môžu používať štátnu vlajku i štátnu zástavu; ich použitie však musí byť dôstojné a musí zodpovedať postaveniu štátnych symbolov Slovenskej republiky.
§ 12
Štátna pečať Slovenskej republiky
(1)
Štátna pečať Slovenskej republiky6) (ďalej len „štátna pečať“) je okrúhla. V jej strede je vyobrazený štátny znak, pričom farby znaku sú vyznačené heraldickým šrafovaním. Okolo štátneho znaku je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) Slovenská republika. V dolnej časti kruhopisu štátnej pečate je lipový lístok. Priemer štátnej pečate je 45 mm.
(2)
Štátna pečať sa používa na originál listiny ústavy a ústavných zákonov Slovenskej republiky, medzinárodných zmlúv, poverovacích listín diplomatických zástupcov a v ďalších prípadoch, v ktorých je jej použitie obvyklé.
(3)
Pečatidlo štátnej pečate uschováva prezident Slovenskej republiky.
(4)
Vyobrazenie štátnej pečate tvorí prílohu č. 4 tohto zákona.
§ 13
Štátna hymna Slovenskej republiky
(1)
Štátnou hymnou Slovenskej republiky (ďalej len „štátna hymna“) sú prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska.7)
(2)
Štátna hymna sa hrá alebo spieva pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných príležitostiach celoštátneho alebo miestneho charakteru; štátna hymna iného štátu sa hrá, ak je prítomná jeho oficiálna delegácia. Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté právo fyzických osôb a právnických osôb hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu.
(3)
Štátna hymna sa hrá alebo spieva aj
a)
pred začiatkom rokovania ustanovujúcej schôdze a poslednej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v príslušnom volebnom období,
b)
pred začiatkom prvého a posledného rokovania vlády Slovenskej republiky v príslušnom volebnom období,
c)
pred prvým a posledným zasadnutím obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva alebo zasadnutím zastupiteľstva samosprávneho kraja v príslušnom volebnom období,
d)
v školách so štátnym vzdelávacím programom na začiatku školského roka a na konci druhého školského polroka,7a)
e)
vo vysielaní Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie za podmienok ustanovených osobitným predpisom,7b)
f)
pri významnom športovom podujatí a významnom kultúrnom podujatí.
(4)
Text štátnej hymny a jej notový záznam tvoria prílohu č. 5 tohto zákona.
§ 13a
(1)
Školy so štátnym vzdelávacím programom sú povinné okrem povinností podľa § 3 ods. 6 písm. b) a c) umiestniť na vhodnom mieste v priestoroch školy štátnu zástavu, text štátnej hymny a preambulu Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.
(2)
Školy so štátnym vzdelávacím programom sú povinné okrem povinností podľa § 3 ods. 6 písm. b) a c) umiestniť v miestnosti, v ktorej prebieha vyučovanie, grafické znázornenie štátnej zástavy, text štátnej hymny a preambuly Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.
(3)
Orgány územnej samosprávy sú povinné okrem povinností podľa § 3 ods. 6 písm. b) a c) umiestniť v miestnosti, v ktorej prebieha zasadnutie obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva alebo zasadnutie zastupiteľstva samosprávneho kraja, štátnu zástavu a preambulu Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.
§ 13b
Národný symbol
(1)
Národný symbol tvorí dvojitý kríž vztýčený na strednom vŕšku trojvršia.
(2)
Fyzické osoby i právnické osoby môžu používať národný symbol; jeho použitie však musí byť dôstojné.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 14
Pokuty
(1)
Za porušenie ustanovenia § 3 ods. 3 až 6, § 5 ods. 3, § 6, § 11 ods. 2 a § 13b ods. 2 okresný úrad môže uložiť pokutu právnickej osobe do 7 000 eur.
(2)
Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu.
(3)
Pokutu možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)
(5)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 14a
Dohľad
(1)
Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a okresné úrady; v rámci dohľadu predovšetkým upozorňujú na zistené nedostatky a požadujú a kontrolujú ich odstránenie.
(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udeľuje fyzickým osobám a právnickým osobám súhlas s používaním štátnych symbolov, znamenia štátneho znaku a národného symbolu, ak sa takýto súhlas vyžaduje podľa osobitného predpisu.9)
§ 14b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. mája 2019
Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené pred 15. májom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. mája 2019.
§ 15
Zrušujú sa
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1990 Zb. o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.
2.
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 253/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1990 Zb. o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky.
§ 16
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
3)
Napríklad § 12 ods. 2 písm. d) a § 16 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), § 14 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
4)
Napr. § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
4a)
§ 3 písm. q) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7b)
§ 5 ods. 2 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení zákona č. 200/2010 Z. z.
§ 5 ods. 2 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. 200/2010 Z. z.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
9)
Napríklad čl. 6ter ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 90/1962 Zb. v znení vyhlášky č. 64/1975 Zb.), § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.