62/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.03.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. februára 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb. a zákona č. 513/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 7 ods. 1 znie:
„(1)
Návrh na registráciu sa podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“.
2.
§ 10 sa vypúšťa.
3.
V § 11 sa vypúšťa odsek 4.
4.
V § 12 ods. 5 sa vypúšťajú slová v zátvorke „a 10“.
5.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Združenia, ktoré vyvíjali činnosť podľa § 10 na území Slovenskej republiky po 31. decembri 1992, skončia svoju činnosť do 30. apríla 1993, ak ju neskončili skôr podľa § 12 ods. 1.“.
6.
Text § 20 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Organizácie, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike, povolené do 31. decembra 1992 Federálnym ministerstvom vnútra, a ktoré vyvíjajú činnosť alebo majú sídlo na území Slovenskej republiky, sa považujú za organizácie povolené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.