60/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.03.1993 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. februára 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
2.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Zostavovanie zoznamu voličov
Zoznam voličov zostavuje a vedie obec a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť (ďalej len „obec“) podľa volebných okrskov.“.
3.
V § 7, § 8 ods. 1 a 2, § 9 ods. 3, § 11 ods. 8, § 14 ods. 3 písm. e), § 15 ods. 4 písm. c), § 20 ods. 5, § 26 ods. 1 a 2, § 27, § 28 ods. 1, § 29, § 30 ods. 3, § 40 ods. 2, § 52 ods. 1 a 2 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „obec“.
4.
V § 10 ods. 2, § 11 ods. 8, § 15 ods. 2 sa slová „rada miestneho národného výboru“ nahrádzajú slovami „starosta obce“.
5.
V § 11 ods. 8 sa slová „rada okresného národného výboru“ nahrádzajú slovami „prednosta okresného úradu“.
6.
V § 11 ods. 8, § 13 ods. 3 písm. d), § 20 ods. 1, § 24 ods. 1, § 46 ods. 4, § 52 ods. 3 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.
7.
V § 13 ods. 2 sa slová „predseda okresného národného výboru“ nahrádzajú slovami „prednosta okresného úradu“.
8.
V § 14 ods. 2, § 15 ods. 2 a 3 sa slová „predseda miestneho národného výboru“ nahrádzajú slovami „starosta obce“.
9.
V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Miestna volebná komisia má najmenej päť členov. Ak nie je miestna volebná komisia utvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov starosta obce.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
10.
§ 25 vrátane nadpisu znie:
㤠25
Vyhlásenie volieb
(1)
Voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
(2)
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v ten istý deň na celom území Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže určiť, že sa voľby konajú vo dvoch dňoch.
(3)
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do orgánov samosprávy obcí a určí deň volieb najneskôr 70 dní pred ich konaním. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a)
§ 1 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
11.
V § 48 ods. 1 sa slová „Predsedníctvo Slovenskej národnej rady“ nahrádzajú slovami „predseda Národnej rady Slovenskej republiky“.
12.
V § 51 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Nové voľby sa vykonajú aj v prípade, že sa uprázdni mandát v obecnom (mestskom) zastupiteľstve a na toto miesto nie je náhradník podľa odseku 1.“.
13.
§ 55 vrátane nadpisu znie:
㤠55
Nároky členov volebných komisií
(1)
Funkcia člena volebnej komisie je čestnou funkciou. Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu; predovšetkým má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, prípadne ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy pracovníkov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma uhradená.
(3)
Spôsob náhrady alebo úhrady podľa odsekov 1 a 2 ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(4)
Člen okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keď nemá nárok na náhradu mzdy podľa odseku 1. Výšku odmeny a spôsob jej úhrady a výplaty ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“.
14.
Nadpis jedenástej časti znie: „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.
15.
V § 58 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
16.
V § 59 sa slová „pred začiatkom jeho účinnosti“ nahrádzajú slovami „pred vyhlásením volieb“.
17.
Nadpis nad § 60 sa vypúšťa.
18.
V § 61 ods. 1 písm. a) sa slová „národných výborov“ nahrádzajú slovami „obcí a miestnych orgánov štátnej správy“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.