58/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 19. februára 1993,
ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností (ďalej len „zákon") ustanovuje:
§ 1
(1)
Ak nedošlo k zápisu vlastníka do katastra nehnuteľností v Slovenskej republike1) (ďalej len „kataster"), preukáže daňovník dane z pozemkov (§ 2 ods. 1 zákona) vlastníctvo výpisom z evidencie nehnuteľností2).
(2)
Daňovníkom dane z pozemkov je skutočný užívateľ pozemku najmä v tých prípadoch, ak hranice pozemku v teréne alebo na katastrálnych mapách nie sú vyznačené a pozemok užíva iný než vlastník.
§ 2
(1)
Pre zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa § 3 ods. 1 zákona je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, evidencie nehnuteľností a pri stavebných pozemkoch zaradenie územnoplánovacím útvarom.
(2)
Pri náhradných pozemkoch vyčlenených z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou a pridelených daňovníkovi dane z pozemkov do vykonania pozemkových úprav3) podáva daňovník daňové priznanie a daň platí za náhradný pozemok.
(3)
Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona sa považujú vodné plochy, ktorých hlavným poslaním je produkcia vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, produkcia rastlinných alebo iných produktov.
§ 3
(1)
Daňovník preukazuje skutočnú výmeru pozemku, na ktorý uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pozemkov, výpisom z katastra, z evidencie nehnuteľností alebo iným dokladom vydaným príslušným orgánom štátnej správy4). Výpis z katastra, z evidencie nehnuteľností alebo iný doklad vydaný orgánom štátnej správy môže správca dane nahradiť písomným dokladom, ktorý vyhotoví po úradnej obhliadke pozemku. Takýto postup možno uplatniť, najmä ak ide o rokliny, výmole, vysoké medze, plochy slatín a slancov, remízky, háje a vetrolamy.
(2)
Ak vzniknú podmienky na oslobodenie od dane z pozemkov v priebehu kalendárneho roka, oslobodenie od dane sa uplatní už vo zvyšku zdaňovacieho obdobia, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 4.
(3)
Za samostatne hospodáriaceho roľníka podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona sa považuje fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu podľa osobitného predpisu5) ako podnikateľ6).
(4)
Ak sa pozemok alebo jeho časť využíva na podnikateľskú a zárobkovú činnosť, a to aj len časť roka, zaniká nárok na oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e) a m) zákona v príslušnom zdaňovacom období.
§ 4
(1)
Správca dane môže pri výpočte základu dane z pozemkov z ornej pôdy, chmeľníc, viníc a ovocných sadov uplatniť priemernú cenu pôdy určenú za 1 m2 a vypočítanú pre jednotlivé obce z plôch bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek nachádzajúcich sa v jednotlivých katastrálnych územiach patriacich do príslušnej obce. Cena pozemku zapísaného v katastri ako trvalý trávnatý porast je 75 % z priemernej ceny pozemkov uvedených v prvej vete. Priemerné ceny pôdy podľa jednotlivých obcí sa uvádzajú v prílohe tejto vyhlášky.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije v tom prípade, ak všetky pozemky daňovníka podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona nachádzajúce sa v územnom obvode správcu dane sú zaradené príslušným orgánom štátnej správy7) do bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a daňovník preukáže túto skutočnosť písomným dokladom.
(3)
Základ dane v prípade pozemkov rovnakého druhu a rovnakej ceny za 1 m2 pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo c) alebo d) zákona rozdelený na viaceré parcely sa vypočíta tak, že súčet výmer jednotlivých parciel sa vynásobí cenou určenou za 1 m2 pozemku.
§ 5
Skutočnosť, či sa stavba alebo jej časť bez vydaného užívacieho povolenia skutočne užíva, správca dane môže overiť podľa osobitného predpisu.8)
§ 6
(1)
Oslobodenie od dane zo stavieb uvedené v § 9 ods. 1 písm. h) až j) zákona začína plynúť od začiatku mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom vznikla podmienka na oslobodenie od dane. Ak podmienky na oslobodenie od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 písm. h) až i) zákona vznikli pred 1. januárom 1993, počítajú sa lehoty odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona.
(2)
Ak v prípade viacpodlažných stavieb podlieha oslobodeniu od dane zo stavieb iba časť stavby, základ dane (§ 10 ods. 1 zákona) sa vypočíta takto:
a)
výmera podlahových plôch časti stavby oslobodenej od dane v m2 sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy všetkých nadzemných podlaží stavby v m2 vrátane výmery podlahových plôch časti stavby oslobodenej od dane,
b)
podiel vypočítaný podľa písmena a) s presnosťou na stotiny (bez zaokrúhľovania) sa odpočíta od čísla 1,
c)
zisteným rozdielom podľa písmena b) (koeficient oslobodenia) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.
(3)
Za prenájom sa považuje každý nájomný vzťah, na základe ktorého nájomca poskytuje alebo môže poskytovať prenajímateľovi nájomné v peniazoch, naturáliách, pracovných výkonoch alebo iných majetkových výhodách.
(4)
Za prenájom sa považuje aj odovzdanie stavby, prípadne časti stavby, daňovníkom inej osobe na bezplatné užívanie, ak z povahy právneho vzťahu vyplýva, že ide o odplatný nájomný vzťah.
(5)
Ak sa stavba alebo jej časť využíva na podnikateľskú, zárobkovú činnosť alebo prenájom, a to aj len časť roka, zaniká nárok na oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm. a) až ch) a j) zákona v príslušnom zdaňovacom období.
§ 7
(1)
Zastavanou plochou (§ 10 ods. 1 zákona) sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti jednopodlažnej alebo viacpodlažnej stavby.
(2)
Na podzemné podlažia stavby alebo jej časti sa neprihliada.
(3)
Ak zastavanú plochu nemožno určiť podľa odsekov 1 a 2, zistí sa podľa údajov katastra alebo písomných dokladov, ktoré môže vyhotoviť správca dane po úradnej obhliadke stavby.8)
§ 8
(1)
Príslušenstvo hlavnej stavby tvoria samostatne stojace objekty postavené mimo obytného domu nachádzajúceho sa na pozemku, ktorý je vo vlastníctve, v prenájme alebo užívaní vlastníka obytného domu. Do úhrnnej výmery príslušenstva obytného domu sa nepočíta plocha, ktorá je zastavaná samostatne stojacou garážou a stavbou slúžiacou na podnikateľskú a zárobkovú činnosť. Príslušenstvom obytného domu je aj tá časť stavby, ktorej zastavaná plocha presahuje zastavanú plochu obytnej časti stavby.
(2)
Samostatne stojacou garážou alebo stavbou slúžiacou na podnikateľskú a zárobkovú činnosť sa rozumie stavba, ktorá nie je vstavaná a ani netvorí prístavbu obytného domu a prevažná časť zastavanej plochy takejto stavby slúži na uvedené účely a činnosti.
(3)
Obytnou plochou rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov sa rozumie súčet výmer podlahových plôch obytných miestností9). Ak sa obytné plochy vo viacpodlažných stavbách podľa predchádzajúcej vety prekrývajú s ostatnými plochami na tej istej zastavanej ploche, základ dane zo stavieb sa rozdelí na obytnú a ostatnú zastavanú plochu takto:
a)
podlahová plocha obytných miestností stavby v m2 sa vydelí celkovou podlahovou plochou všetkých nadzemných podlaží v m2,
b)
podielom vypočítaným podľa písmena a) s presnosťou na stotiny (bez zaokrúhľovania) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2,
c)
súčin vypočítaný podľa písmena b) je základom dane za obytné plochy stavby v m2,
d)
základom dane za ostatné plochy je rozdiel medzi celkovou výmerou zastavanej plochy v m2 a vypočítaným základom dane za obytné plochy stavby v m2.
(4)
Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou.
(5)
Za nadzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,8 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.
(6)
Pri viacerých stavbách tvoriacich príslušenstvo obytného domu podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona s rôznym počtom nadzemných podlaží sa zvýšenie sadzby dane podľa § 11 ods. 2 zákona počíta osobitne za každú stavbu.
(7)
Pre určenie príslušnej sadzby dane je rozhodujúce zaradenie stavby podľa jednotnej klasifikácie stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy10).
(8)
Za dočasné stavby slúžiace stavebníctvu sa považujú budovy, stavby a zariadenia na staveniskách, ktorých čas trvania je obmedzený dokončením stavby. Za dočasné stavby nemožno považovať administratívne budovy postavené mimo staveniska, stále sklady a dielne, výrobne stavebných materiálov, dielne, centrálne výrobne betónu a pod.
(9)
Sadzba dane podľa § 11 ods. 3 zákona sa vypočíta s presnosťou na stotiny (bez zaokrúhľovania).
(10)
Kúpeľné miesto podľa § 11 ods. 3 zákona ustanovuje štatút kúpeľného miesta11) schválený vládou Slovenskej republiky.
§ 9
Lehota podľa § 14 ods. 1 zákona začína plynúť odo dňa, ktorý nasleduje po dni, kedy nastali skutočnosti rozhodné pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
§ 10
Daň z nehnuteľností sa nevyrubí, ak súčet dane z pozemkov a dane zo stavieb nepresiahne v zdaňovacom období 50 Sk.
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Július Tóth v. r.
Príloha k vyhláške Ministerstva financií SR č. 58/1993 Z. z.
Číslo
obce
Názov
obce
Priemerná cena
ornej pôdy obce
za m2
Číslo KÚ Názov KÚ
Okres 5101 BRATISLAVA-MESTO
528595 Staré Mesto 1,50 804096 Staré Mesto
529311 Podunajské Biskupice 9,12 847755 Podunajské Biskupice
529320 Ružinov 9,81 804274 Nivy
529320 Ružinov 9,81 805343 Trnávka
529320 Ružinov 9,81 805556 Ružinov
529338 Vrakuňa 7,82 870293 Vrakuňa
529346 Nové Mesto 1,74 804380 Vinohrady
529346 Nové Mesto 1,74 804690 Nové Mesto
529354 Rača 4,27 805866 Rača
529362 Vajnory 8,38 805700 Vajnory
529371 Devínska Nová Ves 5,16 810649 Devínska Nová Ves
529389 Dúbravka 5,53 806099 Dúbravka v Bratislave
529397 Karlova Ves 2,13 805211 Karlova Ves
529401 Devín 2,13 805301 Devín
529419 Lamač 4,34 806005 Lamač
529427 Záhorská Bystrica 4,50 871796 Záhorská Bystrica
529435 Čunovo 7,97 809985 Čunovo
529443 Jarovce 8,43 822256 Jarovce
529460 Petržalka 8,77 804959 Petržalka
529494 Rusovce 8,87 853771 Rusovce
Okres 5201 BRATISLAVA- VIDIEK
503894 Kráľova pri Senci 11,38 828203 Kráľova pri Senci
503894 Kráľova pri Senci 11,38 828211 Krmeš pri Senci
507806 Báhoň 9,80 800481 Báhoň
507814 Bernolákovo 8,90 802735 Bernolákovo
507822 Blatné 9,68 803065 Blatné
507831 Borinka 5,41 803693 Borinka I
507831 Borinka 5,41 803707 Borinka II
507849 Budmerice 8,19 807265 Budmerice
507857 Častá 5,34 808814 Častá
507865 Čataj 8,93 808881 Čataj
507873 Doľany 4,97 811483 Doľany
507881 Dubová 3,78 813303 Dubová
507890 Gajary 6,13 814482 Gajary
507903 Hamuliakovo 9,01 815594 Hamuliakovo
507911 Chorvátsky Grob 9,56 820865 Chorvátsky Grob
507938 Ivanka pri Dunaji 10,56 821438 Farná
507938 Ivanka pri Dunaji 10,56 821446 Ivanka pri Dunaji
507946 Jablonec 9,73 821560 Jablonec
507954 Jabloňové 3,03 821756 Jabloňové
507962 Jakubov 5,13 821888 Jakubov
507989 Svätý Júr 6,04 822884 Svätý Júr
507989 Svätý Júr 6,04 822892 Neštich
507997 Kalinkovo 8,48 823023 Kalinkovo
508012 Kostolište 5,12 826626 Kostolište
508021 Kuchyňa 2,79 829773 Kuchyňa
508039 Láb 5,12 830399 Láb
508047 Limbách 1,65 832189 Limbách
508055 Lozorno 3,03 833231 Lozorno
508063 Malacky 4,38 835196 Malacky
508071 Malinovo 8,76 835803 Malinovo I
508071 Malinovo 8,76 835811 Malinovo II
508080 Mariánká 5,41 836079 Mariánká
508098 Miloslavov 9,71 837628 Miloslavov
508101 Modra 4,23 838039 Modra
508110 Most pri Bratislave 8,93 838519 Studené
508110 Most pri Bratislave 8,93 838527 Most pri Ostrove
508136 Nová Dedinka 8,45 841731 Dedinka pri Dunaji
508136 Nová Dedinka 8,45 841749 Nová Ves pri Dunaji
508161 Pernek 3,07 845931 Pernek
508179 Pezinok 4,55 839019 Myslenice
508179 Pezinok 4,55 846163 Pezinok
508187 Píla 5,39 846554 Píla pri Častej
508195 Plavecký Štvrtok 4,27 846813 Plavecký Štvrtok
508195 Plavecký Štvrtok 4,27 846821 Plavecký Štvrtok
508209 Rovinka 9,15 852813 Rovinka
508217 Senec 9,98 854964 Senec
508225 Slovenský Grob 9,72 856657 Slovenský Grob
508233 Stupava 5,90 859320 Mast I
508233 Stupava 5,90 859338 Stupava
508233 Stupava 5,90 859346 Mast II
508233 Stupava 5,90 859354 Mast III
508233 Stupava 5,90 871800 Záhorská Bystrica
508233 Stupava 5,90 871818 Záhorská Bystrica
508241 Suchohrad 7,83 859524 Suchohrad
508250 Šenkvice 8,03 860760 Malé Šenkvice
508250 Šenkvice 8,03 860778 Veľké Šenkvice
508268 Štefanova 6,82 861111 Štefanova
508276 Tomášov 9,63 863475 Malý Madaras
508276 Tomášov 9,63 863491 Tomášov
508284 Tureň 7,63 865958 Tureň
508284 Tureň 7,63 865966 Zonč
508292 Veľký Biel 9,27 868850 Malý Biel
508292 Veľký Biel 9,27 868868 Veľký Biel
508306 Viničné 9,17 869481 Viničné
508314 Vinosady 4,96 869554 Veľké Tŕnie
508314 Vinosady 4,96 869571 Malé Tŕnie
508322 Vištuk 8,74 869686 Vištuk
508331 Vlky 9,19 869945 Vlky
508349 Vysoká pri Morave 8,74 871133 Vysoká pri Morave
508365 Záhorská Ves 8,19 871826 Záhorská Ves
508381 Zohor 6,31 873586 Zohor
545333 Dunajská Lužná 9,40 822094 Jánošíkova
545333 Dunajská Lužná 9,40 841838 Nová Lipnica
545333 Dunajská Lužná 9,40 842036 Nové Košariská
555487 Igram 9,80 821128 Igram
555495 Kaplná 9,80 823554 Kaplná
555509 Zálesie 10,56 872270 Zálesie
500267 Záhorie 0,00 991945 Nivky
500267 Záhorie 0,00 991953 Obora
500267 Záhorie 0,00 991961 Šranek
500267 Záhorie 0,00 871788 Záhorie
500267 Záhorie 0,00 991970 Bažantnica
500267 Záhorie 0,00 991988 Červený Kríž
500267 Záhorie 0,00 991996 Riadok
500267 Záhorie 0,00 992003 Turecký Vrch
Okres 5202 DUNAJSKÁ STREDA
501433 Dunajská Streda 10,12 813664 Dunajská Streda
501433 Dunajská Streda 10,12 813826 Mliečany
501433 Dunajská Streda 10,12 813834 Malé Blahovo
501441 Báč 11,61 800406 Báč
501450 Baka 10,53 800597 Baka
501468 Balón 10,67 800643 Balón
501484 Blahová 10,71 803022 Blahová
501492 Blatná na Ostrove 9,62 803031 Blatná na Ostrove I
501506 Boheľov 9,79 803430 Boheľov
501514 Čakany 8,25 808644 Čakany
501522 Veľký Meder 10,18 808709 Veľký Meder
501522 Veľký Meder 10,18 821535 Izop
501531 Čiližská Radvaň 9,05 809853 Čiližská Radvaň
501549 Dobrohošť 9,54 811343 Dobrohošť
501557 Dolný Bar 8,93 812234 Dolný Bar
501573 Gabčíkovo 9,78 814440 Gabčíkovo
501581 Holice 10,56 816639 Beketfa
501581 Holice 10,56 816647 Cefa
501581 Holice 10,56 816655 Kostolná Gala
501581 Holice 10,56 816663 Malá Budafa
501581 Holice 10,56 816680 Póšfa
501581 Holice 10,56 816698 Stará Gala
501581 Holice 10,56 816701 Veľká Budafa
501581 Holice 10,56 816710 Centofa
501590 Horná Potôň 10,40 817490 Benkova Potôň I
501590 Horná Potôň 10,40 817503 Čečínska Potôň
501590 Horná Potôň 10,40 817511 Horná Potôň I
501603 Horný Bar 9,97 818356 Horný Bar
501603 Horný Bar 9,97 818364 Šuľany
501611 Dolný Štál 10,70 819557 Dolný Štál
501611 Dolný Štál 10,70 819565 Horný Štál
501611 Dolný Štál 10,70 819581 Tone II
501620 Hubice 7,43 820032 Hubice
501638 Hviezdoslavov 8,91 820571 Hviezdoslavov
501654 Jahodná 7,99 821811 Jahodná I
501662 Janíký 7,96 822051 Búštelek
501662 Janíký 7,96 822060 Dolné Janíky
501662 Janíky 7,96 822078 Horné Janíky
501671 Jurova 11,02 822914 Jurova
501689 Klučovec 9,93 824887 Kľúčovec
501697 Kostolné Kračany 10,23 826740 Amadeho Kračany I
501697 Kostolné Kračany 10,23 826758 Kostolné Kračany
501697 Kostolné Kračany 10,23 826766 Kynceľove Kračany
501697 Kostolné Kračany 10,23 826774 Moravské Kračany
501697 Kostolné Kračany 10,23 826782 Plnkove Kračany
501701 Kráľovičove Kračany 10,26 828262 Etreho Kračany I
501701 Kráľovičove Kračany 10,26 828271 Jastrabie Kračany
501701 Královičove Kračany 10,26 828289 Kľúčiarove Kračany
501701 Kráľovičove Kračany 10,26 828297 Kráľovičove Kračany
501701 Královičove Kračany 10,26 828301 Lesné Kračany I
501719 Kútniky 9,73 829960 Blažov
501719 Kútniky 9,73 829986 Heďbeneéte
501719 Kútniky 9,73 830020 Tôbôréte
501727 Kvetoslavov 11,42 830208 Kvetoslavov
501735 Lehnice 9,49 831107 Malý Lég
501735 Lehnice 9,49 831115 Masníkovo
501735 Lehnice 9,49 831123 Sása
501735 Lehnice 9,49 831131 Veľký Lég
501743 Lúč na Ostrove 10,47 833631 Malá Lúč
501743 Lúč na Ostrove 10,47 833649 Veľká Lúč
501760 Medveďov 9,14 836508 Medveďov
501778 Mierovo 9,08 836788 Mierovo
501786 Michal na Ostrove 9,04 836826 Michal na Ostrove
501808 Nový Život 8,72 842958 Ellášovce
501808 Nový Život 8,72 842966 Malý Máger
501808 Nový Život 8,72 842974 Tonkovce
501808 Nový Život 8,72 842991 Vojtechovce
501816 Ohrady 10,40 843172 Ohrady
501824 Okoč 9,73 843300 Okoč
501824 Okoč 9,73 843946 Opatovský Sokolec
501832 Oľdza 6,73 843482 Ol'dza
501859 Orechová Potôň 9,61 844250 Dolná Potôň
501859 Orechová Potôň 9,61 844268 Orechová Potôň I
501867 Padáň 9,69 844942 Padáň
501875 Sap 9,39 845248 Sap
501883 Pataš 9,27 845612 Pataš
501891 Rohovce 10,80 852678 Rohovce
501891 Rohovce 10,80 870013 Kyselica
501905 Šamorín 9,57 837709 Bučuháza
501905 Šamorín 9,57 837717 Kráľovianky
501905 Šamorín 9,57 837725 Mliečno
501905 Šamorín 9,57 860379 Čilistov
501905 Šamorín 9,57 860387 Šamorín I
501913 Štvrtok na Ostrove 8,73 861791 Štvrtok na Ostrove
501921 Topoľníky 8,76 863921 Dolné Topoľníky
501921 Topoľníky 8,76 863939 Horné Topoľníky
501930 Ňárad 11,00 863955 Ňárad
501956 Trnávka 9,84 865290 Trnávka
501964 Trstená na Ostrove 10,53 865486 Trstená na Ostrove
501972 Veľká Páka 9,40 867861 Čukárska Páka
501972 Veľká Páka 9,40 867870 Malá Páka
501972 Veľká Páka 9,40 867888 Veľká Páka
501981 Veľké Blahovo 10,36 867951 Veľké Blahovo
501999 Vojka nad Dunajom 10,33 870021 Vojka nad Dunajom
502006 Vrakúň 9,79 870251 Nekyje na Ostrove
502006 Vrakúň 9,79 870269 Vrakúň
502014 Vydrany 9,70 870790 Vydrany
502022 Zlaté Klasy 8,44 873365 Čenkovce
502022 Zlaté Klasy 8,44 873373 Maslovce
502022 Zlaté Klasy 8,44 873390 Rastie e
503461 Bodíky 9,97 818330 Bodíky
555517 Bellova Ves 10,71 802476 Bellova Ves
555541 Dunajský Klátov 7,99 821802 Dunajský Klátov
555568 Horné Mýto 9,59 864714 Horné Mýto
555576 Trhová Hradská 9,59 864731 Trhová Hradská
555606 Macov 9,73 834599 Macov
555649 Mad 8,93 812242 Mad
555665 Malé Dvorníky 9,94 814113 Malé Dvorníky
555673 Veľké Dvorníky 9,94 814121 Veľké Dvorníky
555720 Povoda 9,73 829978 Čenkesfa
555720 Povoda 9,73 830003 Lidér Tejed
555720 Povoda 9,73 830011 Pódafa
555746 Vieska 9,96 844284 Vieska I
Okres 5203 GALANTA
503665 Galanta 10,88 814504 Galanta
503665 Galanta 10,88 814539 Hody
503665 Galanta 10,88 814610 Nebojsa
503673 Abrahám 10,36 800058 Abrahám
503681 Boldog 11,09 803570 Boldog
503690 Čierna Voda 7,73 809616 Čierna Voda
503703 Čierny Brod 9,85 809764 Čierny Brod I
503703 Čierny Brod 9,85 809772 Čierny Brod IV
503703 Čierny Brod 9,85 809799 Čierny Brod II
503703 Čierny Brod 9,85 809802 Čierny Brod III
503711 Diakovce 8,64 810703 Diakovce
503720 Dlhá nad Váhom 7,70 811009 Dlhá nad Váhom
503746 Dolné Saliby 8,86 812129 Dolné Saliby
503754 Dolný Chotár 7,08 812293 Dolný Chotár
503762 Gáň 11,04 814636 Brakon
503762 Gáň 11,04 814644 Gáň
503771 Horné Saliby 9,31 818178 Horné Saliby
503789 Hoste 11,58 818607 Hoste
503797 Hrubá Borša 10,44 819824 Hrubá Borša
503801 Hrubý Šúr 8,14 819867 Hrubý Súr
503819 Hurbanova Ves 10,40 820407 Hurbanova Ves
503827 Janovce 10,70 822141 Janovce
503835 Jelka 9,90 822663 Jelka
503835 Jelka 9,90 822671 Nová Jelka I
503835 Jelka 9,90 822680 Nová Jelka II
503843 Kajal 8,84 822965 Kajal
503851 Kostolná pri Dunaji 9,78 826634 Kostolná pri Dunaji
503851 Kostolná pri Dunaji 9,78 826642 Malý Šúr
503860 Košúty 11,52 827720 Košúty
503878 Kráľov Brod 7,37 828106 Kráľov Brod
503886 Kráľova nad Váhom 9,24 828190 Kráľova nad Váhom
503924 Mostová 9,19 838543 Mostová I
503924 Mostová 9,19 838551 Mostová II
503932 Neded 7,48 839434 Neded
503959 Pata 9,68 845655 Pata
503967 Pusté Sady 9,03 850705 Pusté Sady
503975 Pusté Úľany 8,78 850730 Pusté Úľany
503983 Reca 11,43 851922 Senec II
503983 Reca 11,43 851931 Reca
503991 Selice 8,65 854875 Selice
503991 Selice 8,65 854883 Sok
504009 Sereď 10,68 855235 Dolný Čepeň
504009 Sereď 10,68 855251 Sereď
504009 Sereď 10,68 855316 Stredný Čepeň
504009 Sereď 10,68 855375 Horný Čepeň
504017 Sládkovičovo 10,34 835161 Malá Mača
504017 Sládkovičovo 10,34 855961 Sládkovičovo
504025 Šaľa 8,60 860182 Šaľa
504033 Šalgočka 8,55 860301 Šalgočka
504041 Šintava 9,67 860859 Šintava
504050 Šoporňa 9,76 861014 Šoporňa
504068 Tešedíkovo 8,10 863157 Tešedíkovo
504084 Tomášikovo 9,20 863459 Tomášikovo
504084 Topoľnica 9,03 863912 Topoľnica
504092 Trnovec nad Váhom 9,71 865397 Horný Jatov
504092 Trnovec nad Váhom 9,71 865427 Trnovec nad Váhom
504106 Trstice 7,74 865524 Trstice
504114 Váhovce 10,25 866709 Váhovce
504122 Veľká Mača 11,14 867853 Veľká Mača
504131 Veľké Úľany 9,70 842265 Nové Osady
504131 Veľké Úľany 9,70 868752 Veľké Úľany
504149 Veľký Grob 8,90 868990 Veľký Grob
504157 Vinohrady nad Váhom 9,13 869546 Vinohrady nad Váhom
504165 Vlčany 8,19 869872 Vlčany
504173 Vozokany 9,61 870188 Vozokany
504181 Zemianske Sady 8,62 873098 Zemianske Sady
504190 Žihárec 6,91 874574 Žihárec
555789 Dolná Streda 10,98 811777 Dolná Streda
Okres 5204 KOMÁRNO
501026 Komárno 8,69 825883 Komárno
501026 Komárno 8,69 841901 Nová Stráž
501034 Bajč 7,56 800503 Bajč
501042 Bodza 10,13 803359 Bodza
501042 Bodza 10,13 816612 Dolné Holiare
501042 Bodza 10,13 816621 Horné Holiare
501069 Brestovec 9,98 806269 Brestovec
501077 Búč 8,94 807079 Búč
501085 Čalovec 8,74 808679 Čalovec
501093 Číčov 8,65 809527 Číčov
501107 Dedina Mládeže 6,26 810142 Dedina Mládeže
501115 Svätý Peter 6,67 812536 Svätý Peter
501123 Dulovce 6,31 813605 Dulovce
501140 Hurbanovo 6,45 803383 Bohatá
501140 Hurbanovo 6,45 820423 Hurbanovo
511158 Chotín 7,59 820881 Chotín
501166 Imeľ 7,10 821241 Imeľ
501174 Iža 8,38 821501 Iža
501182 Kameničná 9,19 823384 Kameničná
501191 Klížska Nemá 7,83 824381 Klížska Nemá
501204 Kolárovo 7,01 825581 Kolárovo
501212 Kravany nad Dunajom 9,02 828823 Kravany nad Dunajom
501221 Lipové 9,94 832324 Lipové
501239 Marcelova 6,23 836028 Krátke Kesy
501239 Marcelova 6,23 836036 Marcelova
501247 Martovce 7,16 836354 Martovce
501255 Moča 6,79 837954 Moča
501263 Modrany 7,52 838080 Modrany
501271 Mudroňovo 6,44 838721 Mudroňovo
501280 Nesvady 7,36 839817 Nesvady
501301 Okoličná na Ostrove 9,66 843342 Okoličná na Ostrove
501310 Patince 8,01 845663 Patince
501328 Pribeta 7,59 849707 Pribeta
501336 Radvaň nad Dunajom 6,79 851132 Radvaň nad Dunajom
501344 Sokolce 9,15 857238 Sokolce Turi
501344 Sokolce 9,15 857246 Sokolce Lak
501352 Šrobárova 6,78 861073 Šrobárova
501361 Tôň 10,98 863521 Tôň
501379 Trávnik 9,37 864099 Trávnik
501387 Veľké Kosihy 8,33 868132 Veľké Kosihy
501395 Vojnice 7,56 870081 Vojnice
501409 Vŕbová nad Váhom 7,09 870463 Vŕbová nad Váhom
501417 Zemianska Olča 10,31 873021 Zemianska Olča
501425 Zlatná na Ostrove 9,16 873462 Zlatná na Ostrove
555819 Bodzianske Lúky 10,13 803367 Bodzianske Lúky
Okres 5205 LEVICE
502031 Levice 6,31 808768 Čankov
502031 Levice 6,31 818585 Horsa
502031 Levice 6,31 823015 Kalinčiakovo
502031 Levice 6,31 831786 Levice
502031 Levice 6,31 835871 Malý Kiar
502049 Bajka 9,23 800571 Bajka
502057 Bátovce 5,66 802221 Bátovce
502057 Bátovce 5,66 802239 Jalakšová
502065 Besa 7,52 802760 Besa
556777 Jesenské 7,52 802778 Jesenské
502073 Bielovce 5,37 802913 Bielovce
502090 Bory 4,02 803855 Bory
502103 Brhlovce 4,56 806897 Dolné Brhlovce
502103 Brhlovce 4,56 806901 Horné Brhlovce
502111 Čajkov 5,79 808571 Čajkov
502120 Čaká 7,03 808580 Čaká
502154 Demandice 4,63 810240 Demandice
502162 Devičany 5,39 810606 Dolné Devičany
502162 Devičany 5,39 810614 Horné Devičany
502171 Dolná Seč 8,92 811769 Dolná Seč
502189 Dolné Semerovce 4,10 812137 Dolné Semerovce
502197 Dolný Pial 8,41 812544 Dolný Pial
502201 Domadice 5,16 812579 Domadice
502219 Drženice 5,48 802247 Kmeťovce
502219 Drženice 5,48 813109 Drženice
502227 Farná 8,79 814202 Farná
502243 Hokovce 6,46 816582 Hokovce
502251 Hontianska Vrbica 5,54 816906 Hontianska Vrbica
502260 Horná Seč 7,14 817571 Horná Seč
502278 Horné Semerovce 5,39 818194 Horné Semerovce
502286 Horné Turovce 4,94 818275 Horné Turovce
502294 Horný Pial 8,81 818437 Horný Pial
502324 Hronovce 9,40 819701 Čajakovo
502324 Hronovce 9,40 819719 Domaša
502324 Hronovce 9,40 819735 Vozokany nad Hronom
502332 Hronské Kl'ačany 8,82 819794 Hronské Kl'ačany
502341 Hronské Kosihy 8,25 819808 Hronské Kosihy
502359 Iňa 7,97 821250 Iňa
502367 Ipeľské Úľany 3,78 821306 Ipeľské Úľany
502375 Ipeľský Sokolec 6,72 821373 Ipeľský Sokolec
502383 Jabloňovce 4,36 821730 Dolné Jabloňovce
502383 Jabloňovce 4,36 821748 Horné Jabloňovce
502391 Jur nad Hronom 7,91 822868 Jur nad Hronom
502413 Kalná nad Hronom 8,26 823112 Kalná
502413 Kalná nad Hronom 8,26 823121 Kalnica
502413 Kalná nad Hronom 8,26 838152 Mochovce
502421 Kozárovce 5,36 827860 Kozárovce
502430 Krškany 6,05 829447 Malé Krškany
502430 Krškany 6,05 829455 Veľké Krškany
502448 Kubáňovo 5,11 829714 Kubáňovo
502456 Kukučínov 6,85 829811 Kukučínov
502456 Kukučínov 6,85 829820 Malý Pesek
502464 Kuraľany 9,42 829901 Kuraľany
502472 Keť 9,47 830178 Keť
502481 Lok 9,38 833002 Lok
502499 Lontov 7,22 833096 Lontov
502502 Lula 6,63 834238 Lula
502511 Málaš 9,61 835382 Málaš
502537 Malé Ludince 6,75 835633 Malé Ludince
502570 Mýtne Ludany 8,00 839141 Mýtne Ludany
502588 Nová Dedina 6,51 815209 Gondovo
502588 Nová Dedina 6,51 841706 Opatová
502588 Nová Dedina 6,51 841722 Tekovská Nová Ves
502596 Nový Tekov 8,77 842923 Marušová
502596 Nový Tekov 8,77 842931 Nový Tekov
502600 Nýrovce 9,66 843016 Nýrovce
502618 Ondrej ovce 9,81 843849 Ondrej ovce
502626 Pastovce 8,02 845566 Pastovce
502634 Pečenice 4,82 845841 Pečenice
502642 Plášťovce 4,70 846759 Plášťovce
502651 Plavé Vozokany 7,22 836494 Medvecké
502651 Plavé Vozokany 7,22 846767 Plavé Vozokany
502669 Podlužany 6,20 847577 Podlužany
502677 Pohronský Ruskov 9,18 847844 Pohronský Ruskov
502693 Pukanec 3,78 803448 Bohunice
502693 Pukanec 3,78 850675 Pukanec
502707 Rybník 6,77 854158 Rybník
502715 Santovka 4,31 854379 Malinovec
502715 Santovka 4,31 854387 Santovka
502723 Sazdice 5,66 854450 Sazdice
502740 Slatina 5,29 856053 Slatina
502758 Starý Hrádok 8,58 858501 Starý Hrádok
502766 Starý Tekov 7,04 858579 Starý Tekov
502782 Šahy 6,46 819450 Hrkovce
502782 Šahy 6,46 849472 Preseľany nad Ipľom
502782 Šahy 6,46 860158 Šahy
502782 Šahy 6,46 863165 Tešmák
502791 Šálov 6,33 860344 Šálov
502804 Šarovce 9,44 860603 Malé Šarovce
502804 Šarovce 9,44 860611 Veľké Šarovce
502804 Šarovce 9,44 860620 Veselá
502812 Tehla 8,67 862584 Tehla
502821 Tekovské Lužany 9,54 862614 Hulvinky
502821 Tekovské Lužany 9,54 862622 Tekovské Lužany
502821 Tekovské Lužany 9,54 862631 Tekovské Lužianky
502847 Tekovský Hrádok 9,59 862681 Dolný Tekovský Hrádok
502847 Tekovský Hrádok 9,59 862690 Horný Tekovský Hrádok
502863 Tlmače 7,05 835587 Malé Kozmálovce
502863 Tlmače 7,05 863416 Tlmače
502863 Tlmače 7,05 868175 Veľké Kozmálovce
502871 Tupá 5,33 865630 Chorvatice
502871 Tupá 5,33 865648 Tupá
502880 Tura 8,76 865656 Tura
502898 Uhliská 3,05 866334 Uhliská
502910 Veľké Ludince 9,28 868213 Veľké Ludince
502928 Veľké Turovce 5,69 868701 Dolné Turovce
502928 Veľké Turovce 5,69 868710 Stredné Turovce
502936 Veľký Dur 7,81 868931 Dolný Dur
502936 Veľký Dur 7,81 868949 Horný Dur
502936 Veľký Dur 7,81 868965 Rohožnica
502944 Vyškovce nad Ipľom 6,33 871168 Vyškovce nad Ipľom
502952 Vyšné nad Hronom 7,65 871389 Vyšné nad Hronom
502961 Zalaba 6,39 872261 Zalaba
502979 Zbrojníky 5,38 872911 Dolné Zbrojníky
502979 Zbrojníky 5,38 872920 Horné Zbrojníky
502987 Želiezovce 8,46 859966 Svodov
502987 Želiezovce 8,46 874248 Mikula
502987 Želiezovce 8,46 874272 Želiezovce
502995 Žemberovce 5,41 874311 Dolné Žemberovce
502995 Žemberovce 5,41 874329 Horné Žemberovce
503002 Žemliare 4,50 874337 Žemliare
545350 Hontianske Trsťany 5,04 862673 Hontianske Trsťany
555843 Čata 8,74 808873 Čata
502731 Sikenica 8,46 855448 Trhyňa
502731 Sikenica 8,46 855456 Veľký Pesek
Okres 5206 NITRA
500011 Nitra 7,71 812021 Dolné Krškany I
500011 Nitra 7,71 812030 Dvorčany
500011 Nitra 7,71 812161 Dolné Štitáre
500011 Nitra 7,71 812854 Dražkovce
558320 Ivanka pri Nitre 7,71 821454 Ivanka pri Nitre
558320 Ivanka pri Nitre 7,71 821462 Lúky-Gergelová
500011 Nitra 7,71 834408 Lužianky
500011 Nitra 7,71 839914 Nitra I
500011 Nitra 7,71 840076 Horné Krškany
500011 Nitra 7,71 840092 Cirman
500011 Nitra 7,71 840165 Nitra II
500011 Nitra 7,71 840203 Kynek
500011 Nitra 7,71 840254 Mlynárce
500011 Nitra 7,71 840319 Zobor
500011 Nitra 7,71 840378 Chrenová
500011 Nitra 7,71 840564 Dolné Krškany II
500011 Nitra 7,71 868035 Veľké Janíkovce
500011 Nitra 7,71 878278 Dolné Krškany III
500020 Alekšince 8,24 800163 Alekšice
500046 Báb 8,81 800287 Malý Báb
500046 Báb 8,81 800295 Veľký Báb
500062 Beladice 8,44 802409 Beladice I
500062 Beladice 8,44 802417 Pustý Chotár
500062 Beladice 8,44 820962 Malé Chrašťany
500062 Beladice 8,44 820971 Veľké Chrašťany
500062 Beladice 8,44 878286 Beladice II
500071 Branč 9,29 804029 Branč
500071 Branč 9,29 804037 Veľká Ves
500101 Čakajovce 9,54 808598 Čakajovce
500127 Čaradice 4,92 808792 Čaradice
500135 Čeľadice 7,97 809098 Čeľadice
500151 Čierne Kl'ačany 8,22 809675 Čierne Kľačany
500160 Čifáre 8,77 809845 Čifáre
500194 Dolné Obdokovce 7,60 812081 Dolné Obdokovce
500232 Golianovo 9,06 815195 Golianovo
500241 Hájske 9,66 815446 Hájske
500283 Hostie 4,17 818631 Hostie I
500283 Hostie 4,17 818640 Hostie II
500305 Hosťovce 6,11 818682 Hosťovce
500313 Hruboňovo 8,10 819832 Suľany
500313 Hruboňovo 8,10 819841 Výčapky
500321 Choča 7,34 820792 Choča
500356 Jarok 9,63 822248 Jarok
500364 Jedľové Kostoľany 2,55 822621 Jedľové Kostoľany
500371 Jelenec 7,18 822655 Jelenec
500381 Jelšovce 7,65 822728 Jelšovce
500399 Kapince 8,47 823538 Kapince
500402 Klasov 9,22 800341 Babindol
500402 Klasov 9,22 824054 Klasov
500411 Kolíňany 7,17 825743 Kolíňany
500429 Kostoľany pod Tríbečom 3,86 826596 Kostoľany pod Tríbečom
500437 Ladič e 7,66 830496 Ladič e
500453 Lehota 8,81 831140 Lehota
500461 Lovce 4,37 833151 Lovce
500470 Lúčnica nad Žitavou 8,00 834050 Martinova
500470 Lúčnica nad Žitavou 8,00 834068 Vajka nad Žitavou
500488 Lukáčovce 9,10 834114 Lukáčovce
500500 Machulince 5,15 834718 Machulince
556785 Malé Chyndice 8,67 835536 Malé Chyndice
500518 Veľké Chyndice 8,67 868019 Veľké Chyndice
500534 Malé Zálúžie 7,34 835749 Malé Zálúžie
500542 Mankovce 6,15 836010 Mankovce
500551 Martin nad Žltavou 6,34 836320 Martin nad Žitavou
500569 Melek 8,26 836672 Melek
500577 Mojmírovce 9,67 838179 Mojmírovce
500577 Mojmírovce 9,67 839566 Štefanovičová
500585 Nemčiňany 6,73 861162 Nemčiňany
500585 Nemčiňany 6,73 839574 Rohožnica
500593 Neverice 8,06 839841 Neverice
500607 Nevidzany 7,60 839833 Nevidzany
500631 Nová Ves nad Žitavou 8,68 841943 Nová Ves nad Žltavou
500640 Nové Sady 8,85 808253 Čab
500640 Nové Sady 8,85 808270 Sila
500640 Nové Sady 8,85 842311 Nové Sady
500658 Obyce 4,24 843091 Obyce
500674 Podhorany 7,74 847283 Sokolníky
500682 Pohranice 5,80 847810 Pohranice
500691 Poľný Kesov 10,30 848018 Poľný Kesov
500666 Paňa 8,67 845272 Paňa
500674 Podhorany 7,74 847267 Bádice
500674 Podhorany 7,74 847275 Mechenice
500704 Rišňovce 8,16 852660 Rišňovce
500712 Rumanová 7,93 853542 Rumanová
500721 Skýcov 2,13 855901 Skýcov
500739 Močenok 9,75 855936 Močenok
500747 Sľažany 7,70 856266 Dolné Sľažany
500747 Sľažany 7,70 856274 Horné Sľažany
500755 Slepčany 8,56 856282 Slepčany
500780 Šurianky 8,20 862231 Šurianky
500798 Tajná 7,59 862461 Tajná
500810 Tesárske Mlyňany 8,01 863122 Mlyňany
500810 Tesárske Mlyňany 8,01 863149 Tesáre nad Žltavou
500828 Topoľčianky 6,88 863882 Topoľčianky
500836 Velčice 6,29 867594 Velčice
500844 Veľká Dolina 11,06 867691 Veľká Dolina
500887 Veľké Zálužie 8,05 868787 Veľké Zálužie
500895 Veľký Cetín 8,96 868914 Veľký Cetín
500909 Vieska nad Žitavou 8,47 869317 Vieska nad Žitavou
500917 Vinodol 9,42 869511 Dolný Vinodol
500917 Vinodol 9,42 869520 Horný Vinodol
500925 Volkovce 6,68 870153 Volkovce
500925 Volkovce 6,68 870161 Závada
500933 Vráble 8,35 814156 Dyčka
500933 Vráble 8,35 818429 Horný Oháj
500933 Vráble 8,35 870218 Vráble
500941 Výčapy-Opatovce 8,34 870773 Ľudovítova
500941 Výčapy-Opatovce 8,34 870781 Výčapy-Opatovce
500950 Zbehy 8,24 800180 Andač
500950 Zbehy 8,24 872831 Zbehy
500968 Zlaté Moravce 7,35 872831 Prílepy
500968 Zlaté Moravce 7,35 873438 Zlaté Moravce
500968 Zlaté Moravce 7,35 874949 Kňažice
500968 Zlaté Moravce 7,35 874957 Opatovce nad Žitavou
500968 Zlaté Moravce 7,35 874965 Honovce
500976 Zlatno 3,52 873519 Zlatno
500984 Žikava 5,97 874591 Žikava
500992 Žirany 5,00 874931 Žirany
501018 Žitavce 8,09 874973 Žitavce
545589 Cabaj-Čápor 9,61 807931 Cabaj
545589 Cabaj-Čápor 6,42 808776 Čápor
545635 Lefantovce 6,42 812048 Dolné Lefantovce
545635 Lefantovce 6,42 817996 Horné Lefantovce
555851 Malý Lapáš 7,57 830623 Malý Lapáš
555860 Veľký Lapáš 7,57 830631 Veľký Lapáš
555878 Horná Kráľova 8,70 817171 Horná Kráľova
555886 Čechynce 8,67 840581 Čechynce
555908 Malý Cetín 8,67 840599 Malý Cetín
555916 Červený Hrádok 8,02 809420 Červený Hrádok
555924 Malé Vozokany 8,33 835722 Malé Vozokany
555932 Veľké Vozokany 7,58 868761 Veľké Vozokany
555959 Hosťova 5,87 818674 Hosťova
555967 Telince 8,82 862703 Telince
555991 Svätoplukovo 9,29 859630 Svätoplukovo
556696 Nitrianske Hrnčiarovce 7,71 840653 Nitrianske Hrnčiarovce
Okres 5207 NOVÉ ZÁMKY
503011 Nové Zámky 9,04 842320 Nové Zámky
503029 Andovce 7,18 800198 Andovce
503037 Bajtava 3,67 800589 Bajtava
503045 Bánov 10,04 800724 Bánov
503045 Bánov 10,04 800732 Malá Keša
503053 Bardoňovo 7,63 802093 Bardoňovo
503061 Belá 6,96 802301 Belá pri Gbelciach
503070 Bešeňov 8,38 802808 Bešeňov
503088 Bíňa 8,97 802956 Bíňa
503096 Branovo 7,02 804045 Branovo
503100 Bruty 9,14 807036 Bruty
503118 Čechy 6,66 809021 Čechy
503126 Černík 8,70 809314 Černík
503134 Dedinka 6,31 810169 Dedinka
503151 Dolný Ohaj 8,08 812510 Dolný Ohaj
503169 Dubník 8,10 813249 Dubník
503177 Dvory nad Žitavou 7,70 814148 Dvory nad Žitavou
503185 Gbelce 8,04 814687 Gbelce
503193 Hul 9,43 820113 Hul
503207 Chľaba 5,22 820661 Chľaba
503215 Jásová 8,24 822451 Jásová
503223 Jatov 10,19 822515 Jatov
503231 Kamenica nad Hronom 7,39 823333 Kamenica nad Hronom
503240 Kamenín 9,04 823422 Kamenín
503258 Kamenný Most 8,55 823490 Kamenný Most
503266 Kmeťovo 9,01 824941 Kmeťovo
503274 Kolta 7,35 825786 Kolta
503282 Komjatice 9,49 826073 Komjatice
503291 Komoča 8,27 826103 Komoča
503312 Leľa 6,10 831255 Leľa
503321 Lipová 8,87 832243 Mlynský Sek
503321 Lipová 8,87 832251 Ondrochov
503339 Ľuba 7,19 833258 Ľuba
503347 Malá nad Hronom 7,55 835170 Malá nad Hronom
503355 Malé Kosihy 8,02 835544 Malé Kosihy
503363 Maňa 7,99 835994 Malá Maňa
503363 Maňa 7,99 836001 Veľká Maňa
503371 Michal nad Žitavou 8,22 836834 Michal nad Žitavou
503380 Veľký Kýr 9,93 837547 Veľký Kýr
503380 Veľký Kýr 9,93 879711 Malý Kýr
503398 Mojzesovo 10,49 838225 Mojzesovo
503401 Mužla 7,91 838896 Mužla
503436 Nová Vieska 7,12 841960 Nová Vieska
503452 Palárikovo 8,93 845027 Palárikovo
503479 Podhájska 8,41 847241 Belek
503479 Podhájska 8,41 847259 Svätuša
503487 Pozba 7,77 849090 Pozba
503495 Radava 9,45 850870 Radava
503509 Rastislavice 10,96 851680 Rastislavice
503517 Rúbaň 6,88 853283 Rúbaň
503525 Šálka 8,55 854352 Šálka I
503525 Šálka 8,55 875163 Šálka II
503533 Semerovo 8,45 854913 Semerovo
503541 Sikenička 6,96 855464 Sikenička
503550 Strekov 8,08 859028 Strekov
503568 Svodín 8,36 859940 Maďarský Svodín
503568 Svodín 8,36 879720 Nemecký Svodín
503576 Šarkan 7,19 810711 Divá
503576 Šarkan 7,19 860581 Šarkan
503584 Štúrovo 9,41 843032 Obid
503584 Štúrovo 9,41 861553 Štúrovo
503592 Šurany 9,48 826804 Kostolný Sek
503592 Šurany 9,48 840734 Nitriansky Hrádok
503592 Šurany 9,48 861898 Šurany
503606 Trávnica 8,78 864081 Trávnica
503614 Tvrdošovce 10,00 866211 Tvrdošovce
503631 Veľké Lovce 8,36 868205 Veľké Lovce
503649 Zemné 8,52 873152 Zemné
556025 Vlkas 9,14 869902 Vlkas
556033 Pavlova 6,70 845701 Pavlova
556050 Úľany nad Žitavou 8,69 866431 Úľany nad Žitavou
556092 Nána 9,54 861545 Nána
Okres 5208 SENICA
504203 Senica 7,57 829862 Kunov
504203 Senica 7,57 855006 Senica nad Myjavou
504211 Bílkove Humence 3,54 802948 Bílkove Humence
504220 Borský Svätý Jur 4,27 803766 Borský Svätý Jur
504238 Borský Mikuláš 3,78 803804 Borský Mikuláš
504238 Borský Mikuláš 3,78 803821 Borský Peter
504254 Brestovec 2,73 806277 Brestovec
504262 Brezová pod Bradlom 2,66 806749 Brezová pod Bradlom
504271 Brodské 4,44 806960 Brodské
504289 Bukovec 2,83 807354 Bukovec
504297 Cerová 4,91 808024 Cerová-Lieskové
504297 Cerová 4,91 852881 Rozbehy
504319 Čary 5,18 808806 Čary
504327 Častkov 3,51 808831 Častkov
504335 Doj č 6,81 811475 Dojč
504343 Dubovce 5,00 813346 Vlčkovaný
504343 Dubovce 5,00 813354 Vidovany
504351 Gbely 5,62 814717 Gbely
504360 Hlboké 7,00 816175 Hlboké
504378 Holíč 8,57 816728 Holíč
504386 Hradište pod Vratnom 3,08 819000 Hradište pod Vratnom
504394 Chropov 4,67 821004 Chropov
504408 Chvojnica 3,15 821063 Chvojnica
504416 Jablonica 5,14 821586 Jablonica
504424 Jablonka 3,07 821632 Jablonka
504432 Katov 9,47 823651 Katov
504459 Kopčany 6,19 826197 Kopčany
504467 Košariská 3,10 826821 Košariská
504475 Koválov 6,38 827827 Koválov
504483 Koválovec 4,23 827835 Koválovec
504491 Kuklov 6,20 829781 Kuklov
504513 Kúty 4,91 830038 Kúty
504521 Lakšárska Nová Ves 3,35 830577 Lakšárska Nová Ves
504521 Lakšárska Nová Ves 3,35 830585 Mikulášov
504530 Letničie 7,58 831522 Letničie
504548 Lopašov 4,71 833100 Lopašov
504556 Malé Leváre 4,44 835625 Malé Leváre
504564 Mokrý Háj 6,14 838284 Mokrý Háj
504572 Moravský Svätý Ján 5,91 838489 Moravský Svätý Ján
504581 Myjava 2,82 838926 Myjava
504581 Myjava 2,82 865702 Turá Lúka
504599 Oreské 4,59 844314 Oreské
504602 Osuške 5,27 844659 Osuške
504611 Petrova Ves 8,12 846007 Petrova Ves
504629 Plavecké Podhradie 4,79 846775 Plavecké Podhradie
504637 Plavecký Mikuláš 6,27 846791 Plavecký Mikuláš
504645 Plavecký Peter 7,10 846805 Plavecký Peter
504653 Podbranč 3,83 847178 Podbranč
504661 Polianka 3,04 847950 Polianka
504670 Popudinské Močidľany 6,93 848522 Močidľany
504670 Popudinské Močidľany 6,93 848531 Popudiny
504688 Poriadie 3,45 848590 Poriadie
504696 Priepasné 2,04 849901 Priepasné
504700 Prietrž 3,99 849987 Prietrž
504718 Prietržka 4,90 850012 Prietržka
504726 Prievaly 6,60 850021 Prievaly
504734 Radimov 6,89 850896 Radimov
504742 Radošovce 6,17 851094 Radošovce
504742 Radošovce 6,17 869279 Vieska
504769 Rohožník 3,97 852716 Rohožník
504777 Rovensko 5,70 852805 Rovensko
504793 Rudník 3,07 853461 Rudník
504815 Skalica 5,56 855618 Skalica
504823 Smolinské 4,29 856801 Smolinské
504831 Smrdáky 6,19 856878 Smrdáky
504840 Sobotište 4,27 857165 Sobotište
504858 Sološnica 5,06 857335 Sološnica
504866 Stará Myjava 4,10 858196 Stará Myjava
504874 Studienka 2,24 859303 Studienka
504882 Šajdíkove Humence 6,09 860174 Šajdíkove Humence
504891 Šaštín-Stráže 5,98 860671 Stráže nad Myjavou
504891 Šaštín-Stráže 5,98 860689 Šaštín
504904 Štefanov 6,26 861081 Štefanov
504912 Trnovec 6,62 865389 Trnovec
504939 Unín 7,11 866389 Unín
504947 Veľké Leváre 3,76 868191 Veľké Leváre
504963 Vrádište 6,32 870226 Vrádište
504971 Vrbovce 3,24 870587 Vrbovce
504980 Závod 3,92 872679 Závod
556114 Sekule 4,56 854778 Sekule
556122 Rohov 6,60 852694 Rohov
556131 Rybky 6,60 852708 Rybky
Okres 5209 TOPOĽČANY
504998 Topoľčany 8,30 830054 Kuzmice pri Topoľčanoch
504998 Topoľčany 8,30 835471 Malé Bedzany
504998 Topoľčany 8,30 839558 Nemčice
504998 Topoľčany 8,30 849375 Práznovce
504998 Topoľčany 8,30 863548 Topoľčany
504998 Topoľčany 8,30 864056 Tovarníky
504998 Topoľčany 8,30 867926 Veľké Bedzany
505021 Lipovník 7,97 832367 Lipovník pod Marhátom
505048 Ludanice 5,92 834076 Ludanice
505048 Ludanice 5,92 839124 Mýtna Nová Ves
505056 Ľutov 3,30 834360 Ľutov
505064 Lužany 9,25 834378 Lužany
505072 Malá Hradná 3,84 835021 Malá Hradná
505102 Malé Hoste 5,61 835510 Malé Hoste
505129 Malé Kršteňany 3,59 835595 Malé Kršteňany
505137 Malé Ripňany 8,71 835676 Malé Ripňany
505153 Miezgovce 3,98 836796 Miezgovce
505170 Nadlice 7,86 839230 Nadlice
505196 Nedanovce 7,42 839418 Nedanovce
505200 Nedašovce 6,23 839426 Nedašovce
505226 Nemecky 4,74 839612 Nemecky
505234 Nitrianska Blatnica 8,00 840602 Nitrianska Blatnica
505242 Nitrianska Streda 8,39 840611 Nitrianska Streda
505251 Norovce 5,57 841226 Norovce
505277 Omastiná 3,00 843776 Omastiná
505285 Oponice 7,80 844012 Oponice
505307 Ostratice 7,51 844543 Malé Ostratice
505307 Ostratice 7,51 844560 Veľké Ostratice
505315 Partizánske 6,40 806978 Brodzany
505315 Partizánske 6,40 835480 Malé Bielice
505315 Partizánske 6,40 835714 Malé Uherce
505315 Partizánske 6,40 839388 Návojovce
505315 Partizánske 6,40 845426 Partizánske
505315 Partizánske 6,40 867934 Veľké Bielice
505323 Pažiť 7,61 845809 Pažiť
505331 Pečeňany 6,85 845833 Pečeňany
505340 Podhradie 0,50 847372 Podhradie pri Duchonke
505358 Podlužany 7,70 847585 Podlužany nad Bebravou
505374 Prašice 6,58 849171 Prašice
505382 Pravotice 5,85 849332 Pravotice
505404 Preseľany 7,43 849464 Preseľany
505412 Prusy 5,70 850357 Prusy
505421 Radošina 7,71 807796 Bzince
505421 Radošina 7,71 851078 Radošina
505439 Rajčany 7,32 851213 Rajčany
505447 Ruskovce 5,94 853704 Ruskovce
556793 Borčany 7,72 803677 Borčany
505455 Rybany 7,72 854140 Rybany
505463 Skačany 5,03 855596 Skačany
505471 Slatina nad Bebravou 2,34 856070 Slatina nad Bebravou
505480 Slatinka nad Bebravou 2,44 856096 Slatinka nad Bebravou
505498 Solčany 7,46 857289 Solčany
505510 Súlovce 6,98 859591 Súlovce
505536 Šalgovce 6,91 860310 Šalgovce
505544 Šípkov 4,50 860883 Šípkov
505552 Šišov 6,87 860972 Šišov
505561 Tesáre 5,53 863114 Tesáre
505579 Timoradza 4,98 863203 Timoradza
505595 Trebichava 2,12 864170 Trebichava
505617 Tvrdomestice 5,59 866164 Tvrdomestice
505625 Uhrovec 6,45 866385 Látkové e
505625 Uhrovec 6,45 866393 Uhrovec
505633 Uhrovské Podhradie 1,34 866407 Uhrovské Podhradie
505641 Urmince 9.32 866539 Urmince
505676 Veľké Dvorany 9,30 867985 Veľké Dvorany
505684 Veľké Hoste 6,55 867993 Veľké Hoste
505692 Veľké Chlievany 5,78 868001 Veľké Chlievany
505706 Veľké Kršteňany 5,87 868183 Veľké Kršteňany
505714 Veľké Ripňany 9,04 802271 Behynce
505714 Veľké Ripňany 9,04 868299 Veľké Ripňany
505722 Veľké Uherce 5,26 868744 Veľké Uherce
505731 Veľký Klíž 5,78 869031 Klíž
505731 Veľký Klíž 5,78 869040 Klížske Hradište
505749 Velušovce 6,22 869210 Velušovce
505757 Vozokany 8,18 870196 Vozokany pod Marhátom
505765 Vysočany 4,35 870897 Vysočany
505773 Závada 2,60 872423 Závada, pri Duchonke
505790 Zlatníky 3,97 873501 Zlatníky
505803 Žabokreky nad Nitrou 7,12 873934 Žabokreky nad Nitrou
505811 Žitná-Radiša 3,58 874981 Radiša
505811 Žitná-Radiša 3,58 874990 Žitná
542652 Bánovce nad Bebravou 6,99 800805 Bánovce nad Bebravou
542652 Bánovce nad Bebravou 6,99 802981 Biskupice nad Bebravou
542652 Bánovce nad Bebravou 6,99 818135 Horné Ožorovce
542652 Bánovce nad Bebravou 6,99 835528 Malé Chlievany
542661 Belince 8,81 802468 Belince
542695 Biskupova 7,85 803006 Biskupova
542709 Blesovce 9,12 803162 Blesovce
542717 Bojná 7,11 803481 Bojná
542717 Bojná 7,11 803499 Malé Dvorany
542733 Bošany 8,10 803901 Baštín
542733 Bošany 8,10 803910 Malé Bošany
542733 Bošany 8,10 803936 Veľké Bošany
542741 Brezolupy 5,81 806722 Brezolupy
542776 Cimenná 3,53 808202 Cimenná
542792 Čermany 9,26 809292 Čermany
542806 Čierna Lehota 2,07 809560 Čierna Lehota
542822 Dežerice 4,56 810673 Dežerice
542822 Dežerice 4,56 810681 Vlčkovo
542849 Dolné Naštice 8,08 812072 Dolné Naštice
542857 Dubnická 4,32 813222 Dubnická
542873 Dvorec 6,66 813966 Dvorec nad Bebravou
542881 Hajná Nová Ves 9,10 815390 Hajná Nová Ves
542890 Haláčovce 5,65 815471 Haláčovce
542920 Horné Naštice 4,31 818046 Horné Naštice
542938 Horné Obdokovce 9,30 818089 Horné Obdokovce
542938 Horné Obdokovce 9,30 843083 Obsolovce
542954 Horné Štitáre 9,37 818241 Horné Štitáre
542962 Hradište 5,53 818968 Hradište nad Nitrou
542971 Hrušovany 6,82 819981 Hrušovany
543004 Chynorany 7,39 821098 Chynorany
543039 Kamanová 7,79 823236 Kamanová
543047 Klátova Nová Ves 6,82 822132 Janova Ves
543047 Klátova Nová Ves 6,82 824101 Klátova Nová Ves
543055 Kolačno 4,02 825441 Kolačno
543063 Koniarovce 6,58 826111 Koniarovce
543071 Kovarce 7,07 827843 Kovarce
543080 Krásna Ves 3,02 828432 Krásna Ves
543101 Krnča 5,89 829269 Krnča
543110 Krtovce 9,38 829471 Krtovce
543136 Kšinná 2,65 829692 Kšinná
543136 Kšinná 2,65 872482 Závada pod Čiernym Vrchom
545651 Veľké Držkovce 5,11 809977 Čuklasovce
545651 Veľké Držkovce 5,11 811955 Dolné Držkovce
545651 Veľké Držkovce 5,11 817864 Horné Držkovce
556149 Krušovce 7,76 829609 Dolné Chlebany
556149 Krušovce 7,76 829617 Krušovce
556157 Jacovce 8,24 821781 Jacovce
556165 Chrabrany 6,78 820903 Chrabrany
556173 Livina 7,86 839221 Livina
556190 Livinské Opatovce 6,90 832952 Livinské Opatovce
556211 Orešany 8,00 844331 Orešany
556220 Ardanovce 6,43 800236 Ardanovce
556238 Svrbice 6,38 859974 Svrbice
556246 Krásno 8,23 828467 Krásno
556262 Dvorany nad Nitrou 6,22 813958 Dvorany nad Nitrou
556271 Turčianky 4,95 865842 Turčianky
556289 Otrhánky 5,65 815489 Otrhánky
556297 Čeľadince 8,08 809101 Čeľadince
556327 Solčianky 4,97 857297 Solčianky
556351 Horné Chlebany 7,38 817970 Horné Chlebany
556360 Libichava 7,27 831981 Libichava
556408 Chudá Lehota 6,74 821047 Chudá Lehota
556416 Ješkova Ves 5,68 869023 Ješkova Ves
556742 Pochabany 6,79 847852 Pochabany
Okres 5210 TRENČÍN &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
505820 Trenčín 5,51 829722 Kubrá
505820 Trenčín 5,51 829731 Kubrica
505820 Trenčín 5,51 843865 Opatová
505820 Trenčín 5,51 864528 Trenčín
505820 Trenčín 5,51 864668 Trenčianske Biskupice
505820 Trenčín 5,51 871664 Záblatie
505820 Trenčín 5,51 872598 Orechové
505820 Trenčín 5,51 872601 Istebník
505820 Trenčín 5,51 873527 Hanzlíková
505820 Trenčín 5,51 873551 Zlatovce
505838 Adamovské Kochanovce 4,98 800121 Adamovské Kochanovce
505846 Beckov 5,21 802255 Beckov
505854 Bobot 4,25 803197 Bobot
505854 Bobot 4,25 803201 Bobotská Lehota
505871 Bošáca 4,23 803863 Bošáca
505889 Brunovce 10,00 806986 Brunovce
505897 Bzince pod Javorinou 4,67 807818 Dolné Bzince
505897 Bzince pod Javorinou 4,67 807826 Horné Bzince
505897 Bzince pod Javorinou 4,67 807834 Hrubá Strana
505897 Bzince pod Javorinou 4,67 807842 Hrušové
505901 Čachtice 8,72 808555 Čachtice
505919 Častkovce 8,41 808857 Častkovce
505935 Dolná Poruba 1,27 811726 Dolná Poruba
505943 Dolná Súča 2,14 811840 Dolná Súča
505951 Dolné Srnie 6,09 812145 Dolné Srnie
505960 Drietoma 2,14 813001 Drietoma
505978 Dubodiel 3,08 813290 Dubodiel
505994 Hôrka nad Váhom 5,52 817104 Hôrka nad Váhom
506001 Horná Streda 8,53 817589 Horná Streda
506010 Horná Súča 2,02 817627 Horná Súča
506028 Horňany 4,47 817856 Horňany
506036 Horné Srnie 2,46 818216 Horné Srnie
506044 Hrabovka 3,45 818861 Hrabovka
506052 Hrádok 8,42 819018 Hrádok
506061 Hrachovište 2,99 819042 Hrachovište
506079 Hrašné 3,35 819158 Hrašné
506087 Chocholná-Velčice 5,87 820831 Chocholná-Velčice
506095 Ivanovce 5,94 821471 Ivanovce
506109 Kalnica 3,11 823155 Kalnica
506125 Kočovce 7,88 825085 Beckovská Vieska
506125 Kočovce 7,88 825093 Kočovce
506125 Kočovce 7,88 825107 Rakoľuby
506133 Kostolná-Záriečie 7,00 826669 Kostolná-Záriečie
506141 Kostolné 3,55 826693 Kostolné
506150 Krajné 3,91 827975 Krajné
506168 Krivosúd-Bodovka 3,96 829161 Krivosúd-Bodovka
506184 Lubina 2,95 833398 Lubina
506206 Lúka 3,81 834106 Lúka
506231 Mníchova Lehota 5,13 837873 Mníchova Lehota
506249 Modrová 4,70 838098 Modrová
506257 Modrovka 5,47 838101 Modrovka
506265 Moravské Lieskové 3,51 838454 Moravské Lieskové
506273 Motešice 3,03 838608 Dolné Motešice
506273 Motešice 3,03 838616 Horné Motešice
506273 Motešice 3,03 845957 Peťovka
506273 Motešice 3,03 845990 Petrova Lehota
506281 Nemšová 4,42 824879 Kľúčové
506281 Nemšová 4,42 833533 Ľuborča
506281 Nemšová 4,42 839639 Nemšová
506281 Nemšová 4,42 872431 Trenčianska Závada
506290 Neporadza 2,73 839663 Bošianska Neporadza
506290 Neporadza 2,73 839671 Rožňová Neporadza
506303 Nová Bošáca 2,93 841501 Nová Bošáca
506311 Nová Lehota 1,46 841781 Nová Lehota
506338 Nové Mesto nad Váhom 7,93 842044 Nové Mesto nad Váhom
506346 Očkov 7,93 843105 Očkov
506354 Omšenie 1,50 843792 Omšenie I
506371 Opatovce 6,62 843873 Opatovce
506401 Pobedim 8,93 847062 Pobedim
506419 Podkylava 3,74 847526 Podkylava
506427 Podolie 6,48 847640 Podolie
506435 Potvorice 9,06 848794 Potvorice
506443 Považany 8,87 848808 Považany
506478 Selec 1,95 854841 Selec
506508 Soblahov 5,27 857106 Soblahov
506516 Stará Lehota 1,01 858064 Stará Lehota
506524 Stará Turá 2,57 858251 Stará Turá
506532 Svinná 3,74 859907 Svinná
506541 Štvrtok 5,77 861782 Štvrtok
506559 Trenčianska Teplá 5,65 811173 Dobrá
506559 Trenčianska Teplá 5,65 864374 Trenčianska Teplá
506567 Trenčianska Turňa 5,15 815586 Hámre
506567 Trenčianska Turňa 5,15 864391 Trenčianska Turňa
506583 Trenčianske Bohuslavice 6,51 864404 Trenčianske Bohuslavice
506591 Trenčianske Jastrabie 3,63 864412 Trenčianske Jastrabie
506605 Trenčianske Mitice 3,79 864421 Trenčianske Mitice
506613 Trenčianske Teplice 1,81 843784 Omšenie II
506613 Trenčianske Teplice 1,81 864455 Trenčianske Teplice
506630 Vadovce 2,88 866687 Vadovce
506648 Veľká Hradná 3,08 867713 Veľká Hradná
506656 Veľké Bierovce 5,64 867942 Veľké Bierovce
506672 Višňové 3,59 869635 Višňové
545686 Melčice-Lieskové 4,51 836664 Melčice
545686 Melčice-Lieskové 4,51 873063 Zemianske Lieskové
545741 Trenčianske Stankovce 5,23 835684 Malé Stankovce
545741 Trenčianske Stankovce 5,23 852929 Rozvadze
545741 Trenčianske Stankovce 5,23 854735 Sedličná
545741 Trenčianske Stankovce 5,23 868591 Veľké Stankovce
546682 Skalka nad Váhom 3,86 855600 Skala
546682 Skalka nad Váhom 3,86 855782 Skalská Nová Ves
546682 Skalka nad Váhom 3,86 866415 Újazd
556424 Haluzice 4,23 803871 Haluzice
556441 Zemianske Podhradie 2,64 873080 Zemianske Podhradie
556459 Nová Ves nad Váhom 5,22 841935 Nová Ves nad Váhom
556475 Zamarovce 5,51 872300 Zamarovce
Okres 5211 TRNAVA
506745 Trnava 9,71 802921 Biely Kostol
506745 Trnava 9,71 819476 Hrnčiarovce
506745 Trnava 9,71 838071 Modranka
506745 Trnava 9,71 864790 Trnava
506788 Bíňovce 7,13 802972 Bíňovce
506796 Bohdanovce nad Trnavou 9,99 803421 Bohdanovce nad Trnavou
506800 Bojnicky 6,00 803553 Bojnicky
506818 Boleráz 7,30 803588 Boleráz
506818 Boleráz 7,30 803596 Klčovany
506826 Borová 7,11 803740 Borová
506834 Borovce 8,61 803758 Borovce
506842 Brestovany 7,98 806242 Malé Brestovany
506842 Brestovany 7,98 806251 Veľké Brestovany
506842 Brestovany 7,98 833193 Horné Lovčice
506851 Bučany 7,98 807109 Bučany
506869 Buková 4,35 807303 Buková
506877 Cífer 9,77 808130 Cífer
506877 Cífer 9,77 822230 Jarná
506877 Cífer 9,77 844926 Páč
506885 Červeník 7,61 809411 Červeník
506893 Dechtice 5,50 810223 Dechtice
506915 Dobrá Voda 3,02 811220 Dobrá Voda
506923 Dolná Krupá 9,22 811548 Dolná Krupá
506931 Dolné Dubové 8,35 811963 Dolné Dubové
506940 Dolné Orešany 4,75 812099 Dolné Orešany
506958 Dolné Otrokovce 7,71 812102 Dolné Otrokovce
506966 Dolné Trhovište 6,80 812170 Dolné Trhovište
506982 Dolný Lopašov 7,45 812480 Dolný Lopašov
506991 Drahovce 10,42 812773 Drahovce
507008 Dubovany 9,65 813320 Dolné Dubovany
507008 Dubovany 9,65 813338 Horné Dubovany
507024 Dvorníky 7,68 814024 Dvorníky nad Váhom
507024 Dvorníky 7,68 910171 Posádka
507032 Hlohovec 6,19 816248 Hlohovec
507032 Hlohovec 6,19 861847 Šulekovo
507041 Horná Krupá 6,92 817180 Horná Krupá
507059 Horné Dubové 6,90 817872 Horné Dubové
507067 Horné Orešany 7,13 818097 Horné Orešany
507075 Horné Otrokovce 6,22 818127 Horné Otrokovce
507121 Chtelnica 6,90 821039 Chtelnica
507130 Jalšové 7,43 821985 Jalšové
507156 Jaslovské Bohunice 9,94 822400 Bohunice pri Trnave
507156 Jaslovské Bohunice 9,94 822418 Jaslovce
507156 Jaslovské Bohunice 9,94 844977 Paderovce
507164 Kátlovce 8,41 823643 Kátlovce
507172 Kľačany 8,02 823970 Kl'ačany nad Váhom
507199 Kočín-Lančár 6,49 825077 Kočín
507199 Kočín-Lančár 6,49 830615 Lančár
507202 Koplotovce 5,14 826235 Koplotovce
507211 Košolná 7,92 827690 Košolná
507229 Krakovany 8,73 828050 Krakovany
507229 Krakovany 8,73 828068 Stráže pri Krakovanoch
507253 Leopoldov 9,50 831379 Leopoldov
507288 Madunice 10,69 834670 Madunice
507296 Majcichov 9,95 834726 Majcichov
507318 Malženice 10,06 835960 Malženice
507326 Merašice 9,23 836729 Merašice
558338 Ducové 7,11 813516 Ducové
507342 Moravany nad Váhom 7,11 838420 Moravany nad Váhom
507351 Naháč 3,42 839256 Naháč
507369 Nižná 8,91 840769 Nižná
558354 Bašovce 8,58 802166 Bašovce
507385 Ostrov 8,58 835641 Malé Orvište
507385 Ostrov 8,58 844578 Ostrov pri Piešťanoch
507415 Pastuchov 8,09 845591 Pastuchov
507431 Pečeňady 8,42 845825 Pečeňady
507440 Piešťany 8,73 800678 Banka
507440 Piešťany 8,73 825069 Kocurice
507440 Piešťany 8,73 846309 Piešťany
507466 Prašník 3,80 849251 Prašník
507482 Rakovice 9,12 851531 Rakovice
507491 Ratnovce 6,61 851841 Ratnovce
507512 Ružindol 8,86 853798 Ružindol
507521 Sasinkovo 7,27 854425 Sasinkovo
507539 Siladice 9,24 855472 Siladice
507555 Smolenice 5,07 856771 Smolenice
507555 Smolenice 5,07 856789 Smolenická Nová Ves
507563 Sokolovce 8,67 857262 Sokolovce
507571 Suchá nad Parnou 8,12 859435 Suchá nad Parnou
507571 Suchá nad Parnou 8,12 873918 Zvončín
507601 Špačince 9,90 861049 Špačince
507636 Šúrovce 8,11 862266 Valtov Súr
507636 Šúrovce 8,11 862274 Veľké Šúrovce I
507636 Šúrovce 8,11 862282 Zemianske Šúrovce
507636 Šúrovce 8,11 862291 Veľké Šúrovce II
507636 Šúrovce 8,11 867462 Varov Súr
507661 Trakovice 8,82 864064 Trakovice
507679 Trebatice 8,71 864102 Trebatice
507687 Trstín 6,15 865559 Trstín
507709 Veľké Kostoľany 8,59 868141 Veľké Kostoľany
507709 Veľké Kostoľany 8,59 868159 Zakostoľany
507725 Veselé 8,88 869236 Ťapkové
507725 Veselé 8,88 869244 Veselé
507741 Voderady 9,25 869961 Voderady
558397 Šípkové 5,54 860905 Šípkové
507750 Vŕbové 5,54 870595 Vŕbové
507768 Zavar 8,51 872580 Zavar
507776 Zeleneč 9,40 872997 Zeleneč
507792 Žlkovce 9,19 875007 Žlkovce
518620 Ratkovce 8,35 851779 Ratkovce
556483 Križovany nad Dudváhom 9,53 829218 Križovany nad Dudváhom
556491 Opoj 9,86 844004 Opoj
556513 Vlčkovce 10,34 869881 Vlčkovce
556521 Dolné Zelenice 9,04 812200 Dolné Zelenice
556530 Horné Zelenice 8,86 818313 Horné Zelenice
556548 Šterusy 6,24 861189 Šterusy
556536 Pavlice 9,39 845698 Pavlice
556564 Slovenská Nová Ves 9,89 856541 Slovenská Nová Ves
556572 Veľké Orvište 7,86 868221 Veľké Orvište
556581 Hubina 7,12 820041 Hubina
556599 Dlhá 5,41 810878 Dlhá
556602 Horné Trhovište 4,79 818259 Horné Trhovište
556611 Tekolďany 7,48 862592 Tekolďany
556645 Tepličky 3,52 862762 Tepličky
556653 Radošovce 8,45 851116 Radošovce
556661 Dolné Lovčice 6,75 833185 Dolné Lovčice
556670 Šelpice 9,62 860735 Šelpice
556688 Lošonec 3,49 833142 Lošonec
Okres 5301 BANSKÁ BYSTRICA
508438 Banská Bystrica 3,55 801062 Banská Bystrica
508438 Banská Bystrica 3,55 801101 Sásová
508438 Banská Bystrica 3,55 801241 Radvaň
508438 Banská Bystrica 3,55 801283 Podlavice
508438 Banská Bystrica 3,55 801372 Malachov
508438 Banská Bystrica 3,55 801381 Kremnica
508438 Banská Bystrica 3,55 801402 Šalková
508438 Banská Bystrica 3,55 801411 Senica
508438 Banská Bystrica 3,55 801453 Kosti vi arska
508438 Banská Bystrica 3,55 819743 Hronsek
508438 Banská Bystrica 3,55 866423 Uľanka
508446 Bacúch 3,49 800384 Bacúch
508454 Badín 4,25 800473 Badín
508462 Beňuš 2,04 802689 Beňuš
508471 Baláže 1,16 800619 Baláže
508489 Braväcovo 3,23 806145 Braväcovo
508497 Brezno 3,37 806528 Brezno
508519 Čerín 4,14 808334 Čačín
508519 Čerín 4,14 809284 Čerín
508527 Čierny Balog 1,76 809713 Čierny Balog
508535 Dolná Lehota 3,03 811572 Dolná Lehota
508543 Dolná Mičiná 3,81 811718 Dolná Mičiná
508551 Dolný Harmanec 0,60 812251 Dolný Harmanec
508560 Donovaly 1,80 812641 Donovaly
508578 Drábsko 0,62 812722 Drábsko
508586 Dúbravica 3,26 813443 Dúbravica
508594 Harmanec 1,20 815799 Harmanec
508608 Heľpa 2,62 816019 Heľpa
508616 Hiadeľ 2,30 816124 Hiadeľ
508624 Horná Lehota 2,87 817201 Horná Lehota
508632 Horná Mičiná 3,23 817457 Horná Mičiná
508641 Horné Pršany 2,24 818160 Horné Pršany
508659 Hrochoť 3,38 819603 Hrochoť
508667 Hronec 4,00 819662 Hronec
508675 Brusno 3,39 819671 Brusno
508691 Jarabá 0,50 822213 Jarabá
508705 Jašenie 3,81 822302 Jašenie
508713 Kordíky 2,70 826260 Kordíky
508721 Králiky 3,29 828084 Králiky
508730 Lom nad Rimavicou 1,80 833045 Lom nad Rimavicou
508748 Ľubietová 2,15 833339 Ľubietová
508756 Lučatín 3,58 833657 Lučatín
508764 Medzibrod 4,14 836605 Medzibrod
508772 Michalova 2,58 836907 Michalova
508781 Môlča 1,76 838306 Môlča
508799 Moštenica 0,74 838586 Moštenica
508802 Motyčky 0,90 838659 Motyčky
508811 Mýto pod Ďumbierom 0,99 839175 Mýto pod Ďumbierom
508829 Nemecká 4,03 839591 Nemecká
508837 Oravce 2,60 844021 Oravce
508845 Osrblie 0,57 844519 Osrblie
508853 Podbrezová 2,62 847216 Podbrezová
508861 Podkonice 2,88 847411 Podkonice
508870 Pohorela 2,12 847798 Pohorela
508888 Pohronská Polhora 1,88 847828 Pohronská Polhora
508896 Pohronský Bukovec 0,50 847836 Pohronský Bukovec
508900 Polomka 2,66 848051 Polomka
508918 Poniky 3,21 848158 Poniky
508926 Povrazník 2,67 849073 Povrazník
508934 Predajná 4,15 849413 Predajná
508942 Priechod 2,44 849782 Priechod
508951 Ráztoka 1,94 851884 Ráztoka
508969 Riečka 0,50 852236 Riečka pri Banskej Bystrici
508977 Sebedín-Bečov 3,45 854468 Bečov
508977 Sebedín-Bečov 3,45 854476 Sebedín
508985 Selce 3,89 854794 Selce pri Banskej Bystrici
508993 Sihla 1,63 855413 Sihla
509001 Slovenská Ľupča 3,42 856525 Slovenská Ľupča
509019 Staré Hory 2,34 858447 Staré Hory
509027 Strelníky 1,67 859052 Strelníky
509035 Spania Dolina 0,50 861057 Spania Dolina
509043 Šumiac 2,67 861871 Šumiac
509051 Telgárt 1,95 862436 Telgárt
509060 Tajov 1,39 862487 Tajov
509086 Valaská 2,69 866792 Valaská
509094 Vaľkovňa 1,79 867314 Vaľkovňa
509124 Závadka nad Hronom 2,77 872563 Závadka nad Hronom
557251 Bystrá 1,46 839159 Bystrá pri Brezne
557269 Turecká 2,34 858455 Turecká
557277 Kynceľová 4,00 801429 Kynceľová
557285 Nemce 3,35 801437 Nemce
557293 Vlkanová 4,40 869899 Vlkanová
Okres 5302 ČADCA
509132 Čadca 1,63 808393 Čadca
509132 Čadca 1,63 808512 Horelica
509159 Čierne 1,70 809624 Čierne
509167 Dlhá nad Kysucou 1,08 810908 Dlhá nad Kysucou
509175 Dolný Vadičov 0,50 812561 Dolný Vadičov
509183 Dunajov 3,44 813630 Dunajov
509205 Horný Vadičov 1,25 818526 Horný Vadičov
509205 Horný Vadičov 1,25 875236 Prostredný Vadičov
509213 Klokočov 0,96 824551 Klokočov pri Turzovke
509221 Klubina 1,20 824852 Klubina
509230 Korňa 0,61 826294 Korňa
509248 Krásno nad Kysucou 1,70 828483 Krásno nad Kysucou
509256 Kysucké Nové Mesto 3,07 807117 Budatínska Lehota
509256 Kysucké Nové Mesto 3,07 830283 Kysucké Nové Mesto
509256 Kysucké Nové Mesto 3,07 844811 Oškerda
509256 Kysucké Nové Mesto 3,07 850977 Radoľa
509264 Kysucký Lieskovec 3,45 830381 Kysucký Lieskovec
509272 Lodno 0,73 832987 Lodno
509281 Lopušné Pažite 0,98 833126 Lopušné Pažite
509299 Makov 0,87 834858 Makov
509302 Nesluša 1,61 839728 Nesluša
509311 Nová Bystrica 0,79 815802 Harvelka
509311 Nová Bystrica 0,79 841633 Nová Bystrica
509311 Nová Bystrica 0,79 852325 Riečnica
509329 Ochodnica 1,19 843229 Ochodnica
509337 Olešná 0,57 843610 Olešná I
509337 Olešná 0,57 843644 Olešná II
509345 Oščadnica 1,95 844748 Oščadnica
509361 Podvysoká 2,80 847771 Podvysoká
509370 Povina 1,81 849057 Povina
509396 Radôstka 0,74 851027 Radôstka
509400 Raková 1,18 851388 Raková
509426 Rudina 2,30 853291 Rudina
509434 Rudinka 3,01 853305 Rudinka
509442 Rudinská 1,07 853356 Rudinská
509451 Skalité 1,34 855774 Skalité
509469 Snežnica 0,98 856908 Snežnica
509477 Stará Bystrica 2,38 857921 Stará Bystrica
509485 Staškov 1,61 858633 Staškov
509493 Svrčinovec 1,81 860018 Svrčinovec
509507 Turzovka 1,33 866075 Turkov
509507 Turzovka 1,33 866083 Turzovka
509515 Vysoká nad Kysucou 1,06 871061 Vysoká nad Kysucou
509523 Zákopčie 0,59 872253 Zákopčie
509531 Zborov nad Bystricou 1,63 872903 Zborov nad Bystricou
Okres 5303 DOLNÝ KUBÍN &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
509540 Dolný Kubín 1,70 802671 Beňova Lehota
509540 Dolný Kubín 1,70 807885 Bziny
509540 Dolný Kubín 1,70 812315 Dolný Kubín
509540 Dolný Kubín 1,70 812331 Veľký Bysterec
509540 Dolný Kubín 1,70 812340 Malý Bysterec
509540 Dolný Kubín 1,70 812404 Záskalie pri Dolnom Kubíne
509540 Dolný Kubín 1,70 812455 Kubínska Hoľa
509540 Dolný Kubín 1,70 812463 Medzihradné
509540 Dolný Kubín 1,70 824968 Kňažia
509540 Dolný Kubín 1,70 838241 Mokraď
509540 Dolný Kubín 1,70 838250 Mokradská Hoľa
509540 Dolný Kubín 1,70 857785 Srňacie
509558 Bábin 2,05 800317 Bábin
509566 Beňadovo 1,63 802590 Beňadovo
509582 Bobrov 4,13 803219 Bobrov
509591 Breza 1,88 806404 Breza
509604 Brezovica 2,81 806838 Brezovica pri Trstenej
509639 Dlhá nad Oravou 2,50 810991 Dlhá nad Oravou
509655 Habovka 2,84 815322 Habovka
509663 Hladovka 3,50 816159 Hladovka
509671 Horná Lehota 3,00 817210 Horná Lehota
509680 H ruští n 1,53 820024 H ruští n
509680 H ruští n 1,53 867357 Vaňovka
509698 Chlebnice 1,40 820679 Chlebnice
509701 Istebné 2,24 821390 Istebné
509710 Jaseňová 1,03 822345 Jaseňová
509728 Klin 2,90 824364 Klin
509744 Kraľovany 3,12 828220 Kraľovany
509761 Krivá 3,75 829072 Krivá
509779 Krušetnica 1,92 829587 Krušetnica
509787 Leštiny 1,87 831484 Leštiny
509795 Liesek 3,40 832022 Liesek
509809 Lokca 2,02 833011 Lokca
509817 Lomná 2,39 833053 Lomná
509825 Malatiná 2,13 835391 Malatiná
509833 Medzibrodie nad Oravou 4,00 836613 Medzibrodie nad Oravou
509850 Mútne 2,06 838837 Mútne
509868 Námestovo 2,81 839345 Námestovo
509868 Námestovo 2,81 839353 Slanica
509868 Námestovo 2,81 839361 Námestovské Pilsko
509876 Nižná 2,65 840777 Nižná nad Oravou
509876 Nižná 2,65 873004 Zemianska Dedina
509884 Novoť 2,01 842877 Novoť
509892 Oravská Jasenica 2,16 844047 Oravská Jasenica
509906 Oravská Lesná 1,01 844110 Oravská Lesná
509914 Oravská Polhora 2,30 844128 Oravská Polhora
509922 Oravská Poruba 3,95 844144 Poruba-Geceľ
509922 Oravská Poruba 3,95 844152 Zábrež
509931 Oravské Veselé 2,72 844179 Oravské Veselé
509949 Oravský Biely Potok 3,00 844195 Oravský Biely Potok
509957 Oravský Podzámok 3,17 811599 Dolná Lehota
509957 Oravský Podzámok 3,17 844209 Oravský Podzámok
509965 Osádka 1,70 844438 Osádka
509973 Párnica 3,32 845388 Párnica
509981 Podbiel 3,39 847101 Podbiel
509990 Pokrývač 1,26 847861 Pokrývač
510009 Pribiš 1,62 849715 Pribiš
510017 Pučov 1,08 850454 Pučov
510025 Rabča 2,52 850772 Rabča
510033 Rabčice 2,22 850811 Rabčice
510041 Sedliacka Dubová 2,63 854701 Sedliacka Dubová
510050 Sihelné 2,30 855405 Sihelné
510076 Suchá Hora 3,09 859401 Suchá Hora
510084 Štefanov nad Oravou 1,37 861090 Dolný Štefanov
510084 Štefanov nad Oravou 1,37 861103 Horný Štefanov
510092 Ťapešovo 2,61 862509 Ťapešovo
510106 Trstená 3,45 865478 Trstená
510106 Trstená 3,45 866563 Ústie nad Priehradou
510106 Trstená 3,45 866571 Oravské Hámre
510106 Trstená 3,45 866580 Osada
510114 Tvrdošín 1,92 828386 Krásna Hôrka
510114 Tvrdošín 1,92 866172 Medvedíc pri Tvrdošíne
510114 Tvrdošín 1,92 866181 Tvrdošín
510149 Vasiľov 2,09 867471 Vasiľov
510157 Vavrečka 2,36 867489 Vavrečka
510165 Veličná 3,71 867608 Revišné
510165 Veličná 3,71 867616 Veličná
510173 Vitanová 3,30 869708 Vitanová
510181 Vyšný Kubín 1,29 871541 Vyšný Kubín
510190 Zábiedovo 0,93 871648 Zábiedovo
510203 Zákamenné 1,58 871940 Zákamenné
510211 Zázrivá 0,79 872806 Zázrivá
510238 Zuberec 2,62 873659 Zuberec
510246 Zubrohlava 2,75 873683 Zubrohlava
510254 Žaškov 2,53 874027 Žaškov
518719 Čimhová 2,69 809870 Čimhová
Okres 5304 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
507300 Ivachnová 3,66 821403 Ivachnová
507393 Konská 2,62 826138 Konská pri Liptove
507407 Turík 3,02 865991 Turík
510262 Liptovský Mikuláš 3,01 802638 Benice pri Liptove
510262 Liptovský Mikuláš 3,01 803286 Bodice
510262 Liptovský Mikuláš 3,01 810282 Demänová
510262 Liptovský Mikuláš 3,01 821179 Iľanovo
510262 Liptovský Mikuláš 3,01 832707 Liptovský Mikuláš
510262 Liptovský Mikuláš 3,01 832766 Palúdzka
510262 Liptovský Mikuláš 3,01 832782 Liptovská Ondrašová
510262 Liptovský Mikuláš 3,01 843385 Okoličné
510262 Liptovský Mikuláš 3,01 847054 Ploštín
510262 Liptovský Mikuláš 3,01 851892 Ráztoky
510271 Beňadiková 4,01 802573 Beňadiková
510301 Bešeňová 1,90 802816 Bešeňová
510319 Bobrovček 2,40 803227 Bobrovček
510327 Bobrovec 3,45 803235 Bobrovec
510335 Bobrovník 1,77 803243 Bobrovník
510351 Bukovina 2,30 807401 Bukovina v Liptove
510386 Demänovská Dolina 0,50 810304 Demänovská Dolina
510408 Dúbrava 4,16 813401 Dúbrava v Liptove
510416 Galovany 3,59 814628 Galovany
510424 Gôtovany 2,92 815250 Gôtovany
510441 Hubová 2,99 820075 Hubová
510459 Huty 1,70 820563 Huty
510467 Hybe 2,94 820610 Hybe
510505 Jakubovany 3,20 821900 Jakubovany v Liptove
510513 Jalovec 2,84 821969 Jalovec pri Liptove
510521 Jamník 3,68 822019 Jamník v Liptove
510530 Kalameny 1,78 822981 Kalameny
510548 Komjatná 1,91 826081 Komjatná
510564 Kráľova Lehota 2,17 828173 Kráľova Lehota
510572 Kvačany 1,83 830097 Dlhá Lúka pri Liptove
510572 Kvačany 1,83 830101 Kvačany pri Liptove
510581 Lazisko 0,98 830895 Lazisko
510599 Likavka 2,23 832171 Likavka
510602 Liptovská Anna 1,33 832391 Liptovská Anna
510611 Liptovská Kokava 4,19 832405 Liptovská Kokava
510629 Liptovská Lužná 2,24 832413 Liptovská Lužná.
510637 Liptovská Osada 1,65 832430 Liptovská Osada
556807 Ižipovce 2,77 821519 Ižipovce
510653 Liptovská Sielnica 2,77 832472 Liptovská Sielnica
510653 Liptovská Sielnica 2,77 832481 Parížovce
510653 Liptovská Sielnica 2,77 832499 Liptovská Mara
510661 Liptovská Štiavnica 2,36 832502 Liptovská Štiavnica
510670 Liptovská Teplá 2,59 832511 Liptovská Teplá
510670 Liptovská Teplá 2,59 832529 Madočany
510688 Liptovské Behárovce 1,58 832545 Liptovské Behárovce
510696 Liptovské Kľačany 2,18 832553 Liptovské Kľačany
510700 Liptovské Matiašovce 1,92 832561 Liptovské Matiašovce
510718 Liptovské Revúce 1,76 832596 Liptovské Revúce
510726 Liptovský Hrádok 3,80 812714 Dovalovo
558281 Liptovská Porúbka 3,80 832448 Liptovská Porúbka
510726 Liptovský Hrádok 3,80 832618 Liptovský Hrádok
510726 Liptovský Hrádok 3,80 832855 Liptovský Peter
510734 Liptovský Ján 3,73 832677 Liptovský Ján
510742 Liptovský Michal 3,82 832693 Liptovský Michal
510751 Liptovský Ondrej 3,15 832839 Liptovský Ondrej
510777 Liptovský Trnovec 1,79 802727 Beňušovce
510777 Liptovský Trnovec 1,79 832863 Liptovský Trnovec
510785 Lisková 2,91 832871 Lisková
510793 Ľubeľa 3,65 833266 Kráľovská Ľubeľa
510793 Ľubeľa 3,65 833274 Zemianska Ľubeľa
510807 Ľubochňa 3,40 833509 Ľubochňa
510815 Lúčky 1,53 834017 Lúčky pri Ružomberku
510823 Ludrová 3,60 834084 Ludrová
510831 Malatíny 2,35 835412 Malatíny
510840 Malé Borové 1,65 835498 Malé Borové
510858 Malužiná 2,50 835820 Malužiná
510866 Martinček 1,83 836338 Martinček
510874 Nižná Boca 0,64 840785 Nižná Boca
510904 Partizánska Ľupča 3,74 845400 Partizánska Ľupča
510912 Pavčina Lehota 2,07 845671 Pavčina Lehota
510921 Pavlova Ves 1,08 845710 Pavlova Ves
510921 Pavlova Ves 1,08 845728 Babky
510947 Podtureň 3,63 847721 Podtureň
510955 Potok 1,60 848719 Potok pri Bešeňove
510963 Pribylina 2,92 849774 Pribylina
510971 Prosiek 2,19 850292 Prosiek
510998 Ružomberok 2,56 819221 Hrboltová
510998 Ružomberok 2,56 853801 Ružomberok
511005 Sliače 2,16 856410 Sliače
511013 Smrečany 2,53 856886 Smrečany
511030 Stankovany 3,93 857823 Stankovany
511048 Svätý Kríž 3,41 859656 Svätý Kríž
511056 Štiavnická 3,41 861201 Štiavnická
511064 Švošov 3,00 862444 Švošov
511072 Trstené 2,14 865494 Trstené
511099 Uhorská Ves 3,59 866351 Uhorská Ves
511099 Uhorská Ves 3,59 866369 Vislavce
511102 Valaská Dubová 0,69 867233 Valaská Dubová
511111 Vavrišovo 3,10 867501 Vavrišovo
511129 Važec 2,58 867527 Važec
511137 Veľké Borové 2,11 867969 Veľké Borové
511145 Veterná Poruba 1,79 869252 Veterná Poruba
511153 Vlachy 3,47 857254 Sokolce
511153 Vlachy 3,47 869821 Krmeš pri Vlachoch
511153 Vlachy 3,47 869830 Vlachy
511153 Vlachy 3,47 869848 Vlásky
511170 Východná 2,69 870862 Východná
511188 Vyšná Boca 0,52 871184 Vyšná Boca
511196 Závažná Poruba 2,77 872644 Závažná Poruba
511200 Žiar 2,70 874353 Žiar pri Liptovskom Mikuláš!
Okres 5305 LUČENEC
511218 Lučenec 4,29 833673 Lučenec
511218 Lučenec 4,29 833754 Opatová pri Lučenci
511218 Lučenec 4,29 833797 Mikušovce pri Lučenci
511226 Ábelova 3,20 800015 Ábelova
511226 Ábelova 3,20 834637 Madačka
511226 Ábelova 3,20 839451 Nedelište
511234 Belina 4,48 802450 Belina
511251 Boľkovce 4,64 803642 Boľkovce
511269 Breznička 4,31 806480 Breznička nad Ipľom
511277 Budiná 3,61 807176 Budiná
511293 Buzitka 4,41 807508 Buzitka
511315 Cinobaňa 2,69 808211 Cinobaňa
511315 Cinobaňa 2,69 865974 Turíčky
511323 Čakanovce 2,70 808601 Čakanovce pri Fiľakove
511331 Čamovce 3,16 808733 Čamovce
511340 České Brezovo 3,29 809462 České Brezovo
511340 České Brezovo 3,29 867331 Vaľkovo
511358 Divín 3,59 810789 Divín
511366 Dobroč 1,76 811254 Dobroč
511374 Kotmanová 1,42 811301 Kotmanová
558273 Bulhary 4,28 807427 Bulhary
511391 Fiľakovo 4,28 814296 Fiľakovo
511404 Fiľakovské Kováče 4,55 814334 Fiľakovské Kováče
511421 Halič 4,00 815501 Halič
511439 Holiša 4,35 816850 Holiša
511447 Hradište 1,85 818984 Hradište pri Uhorskom
511463 Jelšovec 3,49 822736 Jelšovec
511471 Kalinovo 4,37 823058 Hrabovo
511471 Kalinovo 4,37 823066 Kalinovo
511480 Kalonda 3,65 823171 Kalonda
511498 Kokava nad Rimavicou 2,22 825298 Kokava nad Rimavicou
511501 Krná 3,78 829226 Krná
511510 Látky 1,53 830747 Látky
511528 Lehôtka 3,78 831204 Lehôtka
511536 Lentvora 3,10 831361 Lentvora
511544 Lipovany 3,53 832286 Lipovany
511552 Lovinobaňa 3,57 833215 Lovinobaňa
511552 Lovinobaňa 3,57 866261 Uderiná
511561 Ľuboreč 3,67 833541 Ľuboreč
511579 Lupoč 3,71 834254 Lupoč
511595 Málinec 4,37 821357 Ipeľský Potok
511595 Málinec 4,37 835773 Málinec
511609 Mašková 3,74 836362 Mašková
511617 Mládzovo 4,19 837695 Mládzovo
511625 Mučín 3,82 838691 Mučín
511641 Mýtna 1,95 839108 Mýtna
511668 Nitra nad Ipľom 4,21 840572 Nitra nad Ipľom
511676 Nové Hony 4,45 842010 Nové Hony
511684 Ozdín 3,83 807656 Bystrička pri Ozdíne
511684 Ozdín 3,83 844853 Ozdín
511692 Panické Dravce 3,84 845299 Panické Dravce
511706 Píla 0,50 846619 Píla pri Mýtnej
511714 Pinciná 3,98 846660 Pinciná
511722 Pleš 2,57 846899 Pleš
511731 Podkriváň 1,53 847500 Podkriváň
511749 Podrečany 4,07 847682 Podrečany
511757 Polichno 3,22 847968 Polichno
511765 Poltár 4,54 848077 Poltár
511765 Poltár 4,54 848093 Slaná Lehota
511765 Poltár 4,54 848107 Zelené
511773 Praha 3,00 849111 Praha na Slovensku
511781 Prša 4,43 850322 Prša
511790 Radzovce 3,61 851191 Radzovce
511803 Rapovce 4,20 851655 Rapovce
511811 Ratka 3,11 851728 Ratka
511820 Rovňany 3,85 852821 Rovňany
511838 Ružiná 4,21 853780 Ružiná
511846 Stará Halič 4,06 857939 Stará Halič
511854 Šávoľ 3,88 860697 Šávoľ
511862 Šiatorská Bukovinka 2,93 860786 Šiatorská Bukovinka
511871 Šíd 3,40 860824 Šíd
511889 Šoltýska 0,92 861006 Šoltýska
511897 Šurice 3,09 862258 Šurice
511901 Točnica 3,86 863424 Točnica
511919 Tomášovce 4,47 863505 Tomášovce pri Lučenci
511927 Trebeľovce 4,12 838764 Mulica
511927 Trebeľovce 4,12 864161 Trebeľovce
511943 Tuhár 3,05 865575 Tuhár
511978 Uhorské 3,97 866377 Uhorské
511994 Veľká nad Ipľom 3,41 867632 Veľká nad Ipľom
512001 Veľká Ves 4,49 867900 Veľká Ves pri Kalinke
512010 Veľké Dravce 4,39 867977 Veľké Dravce
557307 Vidina 4,16 869261 Vidina
557315 Biskupice 4,28 802999 Biskupice pri Fiľakove
557323 Ďubákovo 0,92 813125 Ďubákovo
557331 Gregorova Vieska 4,48 815276 Gregorova Vieska
557340 Trenä 4,05 864358 Trenč
Okres 5306 MARTIN
512036 Martin 3,91 836168 Martin
512036 Martin 3,91 836273 Tomčany
512036 Martin 3,91 849839 Priekopa pri Martine
512036 Martin 3,91 872407 Záturčie
512044 Abramová 2,08 800091 Abramová
512044 Abramová 2,08 847909 Polerieka
512052 Belá-Dulice 1,68 802328 Bela pri Necpaloch
512052 Belá-Dulice 1,68 813575 Dulice
512061 Benice 2,90 802654 Benice nad Turcom
512079 Blatnica 3,41 803103 Blatnica
512087 Blažovce 2,81 803146 Blažovce
512095 Bodorová 4,44 803308 Bodorová
512095 Bodorová 4,44 803316 Kevice
512109 Borcova 4,23 803669 Borcova
512117 Brieštie 1,00 806935 Brieštie
512125 Budiš 2,80 807222 Budiš
512133 Bystrička 3,40 807664 Bystrička pri Martine
512141 Čremošné 3,30 809951 Čremošné
512150 Daňová 2,91 810061 Daňová
512168 Diaková 3,06 810690 Diaková
512206 Dolný Kalník 1,73 812307 Dolný Kalník
512214 Dražkovce 4,57 812820 Dražkovce
512222 Dubové 4,57 813362 Dubové nad Turcom
512257 Folkušová 1,62 814369 Folkušová
512265 Háj 3,65 815381 Háj
512273 Horná Štubňa 4,05 817708 Horná Štubňa
512290 Horný Kalník 2,32 818399 Horný Kalník
512303 Ivančiná 3,18 813982 Dvorec nad Turcom
512303 Ivančiná 3,18 821411 Ivančiná
512311 Jasenovo 2,65 822396 Jasenovo
512320 Jazernica 3,42 822566 Jazernica
512338 Kaľamenová 4,46 822973 Kaľamenová
512346 Karlova 3,97 823601 Karlova
512354 Kláštor pod Znievom 2,60 824089 Kláštor pod Znievom
512354 Kláštor pod Znievom 2,60 830879 Lazany pod Znievom
512371 Košťany nad Turcom 4,34 827711 Košťany nad Turcom
512389 Krpeľany 2,65 829412 Krpeľany
512397 Laskár 4,22 830658 Laskár
512397 Laskár 4,22 867268 Valentová
512419 Ležiachov 3,95 831972 Ležiachov
512427 Liešno 2,34 832073 Liešno
512435 Lipovec 2,90 832341 Lipovec nad Váhom
512443 Malý Čepčín 3,65 835846 Malý Čepčín
512451 Moškovec 1,77 838560 Moškovec
512460 Mošovce 3,44 838578 Mošovce nad Turcom
512478 Necpaly 2,69 839400 Necpaly
512486 Nolčovo 0,86 841218 Nolčovo
512494 Ondrašová 1,09 843822 Ondrašová
512508 Podhradie 0,82 826154 Konské
512508 Podhradie 0,82 847381 Podhradie nad Váhom
512524 Príbovce 3,46 849731 Príbovce
512541 Rakovo 3,41 851574 Rakovo
512559 Rakša 2,28 851582 Rakša
512567 Ratkovo 4,70 851787 Ratkovo
512575 Rudno 2,48 853526 Rudno
512583 Sklabina 1,22 855812 Sklabina pod Hradom
512591 Sklabinský Podzámok 2,33 855847 Sklabinský Podzámok
512605 Sklené 3,42 855863 Sklené
512613 Slovany 3,29 856487 Slovany
512621 Slovenské Pravno 3,51 856649 Slovenské Pravno
512630 Socovce 2,44 857203 Socovce
512648 Sučany 3,49 859371 Sučany
512656 Šútovo 3,62 862347 Šútovo
512664 Trebostovo 3,60 864315 Trebostovo
512672 Trnovo 3,38 865435 Trnovo
512681 Turany 4,36 865788 Turany
512699 Turček 4,30 865826 Dolný Turček
512699 Turček 4,30 865834 Horný Turček
512702 Turčianska Štiavnická 1,85 865851 Turčianska Štiavnická
512711 Turčianske Kľačany 2,11 865869 Turčianske Kľačany
512729 Turčianske Teplice 4,52 810746 Diviaky
512729 Turčianske Teplice 4,52 811874 Dolná Štubňa
512729 Turčianske Teplice 4,52 865877 Turčianske Teplice
512729 Turčianske Teplice 4,52 865923 Turčiansky Michal
512737 Turčiansky Dur 1,79 865907 Turčiansky Dur
512753 Turčiansky Peter 4,46 865931 Turčiansky Peter
512761 Valca 2,62 867250 Valca
512788 Veľký Čepčín 4,61 868922 Veľký Čepčín
512796 Vrícko 1,00 870633 Vrícko
512818 Záborie 1,56 871672 Záborie
512834 Žabokreky 3,04 873926 Žabokreky
545961 Turčianske Jaseno 1,24 817988 Turčianske Jaseno
557358 Vrútky 4,20 870650 Vrútky
Okres 5307 POVAŽSKÁ BYSTRICA
512842 Považská Bystrica 2,83 812501 Dolný Moštenec
512842 Považská Bystrica 2,83 818411 Horný Moštenec
512842 Považská Bystrica 2,83 837571 Milochov
512842 Považská Bystrica 2,83 844373 Orlové
512842 Považská Bystrica 2,83 847615 Podmanín
512842 Považská Bystrica 2,83 847763 Podvažie
512842 Považská Bystrica 2,83 848832 Považská Bystrica
512842 Považská Bystrica 2,83 849006 Považská Teplá
512842 Považská Bystrica 2,83 849022 Považské Podhradie
512842 Považská Bystrica 2,83 849367 Praznov
512842 Považská Bystrica 2,83 860719 Šebešťanová
512842 Považská Bystrica 2,83 873101 Zemiansky Kvasov
512851 Beluša 5,04 802506 Beluša
512851 Beluša 5,04 816400 Hloža-Podhorie
512885 Bolešov 5,17 803600 Bolešov
512915 Brvnište 1,40 807044 Brvnište
512931 Červený Kameň 1,21 809438 Červený Kameň
512940 Dohnaný 1,89 811432 Dohnaný
512940 Dohnaný 1,89 838535 Mostište
512940 Dohnaný 1,89 872873 Zbora
512958 Dolná Breznica 2,42 811521 Dolná Breznica
512966 Dolná Mariková 1,62 811611 Dolná Mariková
513008 Domaniža 1,87 812595 Domaniža
513008 Domaniža 1,87 823597 Kardošova Vieska
513016 Dubnica nad Váhom 6,83 813141 Dubnica nad Váhom
513016 Dubnica nad Váhom 6,83 849430 Prejta
513024 Dulov 5,78 813583 Dulov
513083 Horná Mariková 1,76 817287 Horná Mariková
513091 Horná Poruba 1,29 817465 Horná Poruba
513121 Horovce 5,10 818551 Horovce nad Váhom
513156 Hava 4,21 821187 Hava
513156 Hava 4,21 824402 Klobušice
513172 Jasenica 2,07 822281 Jasenica
513245 Kostolec 1,44 826600 Kostolec
513253 Košeca 4,15 826880 Košeca
513296 Ladce 6,53 830488 Ladce
513300 Lazy pod Makytou 1,32 830917 Dubková
513300 Laty pod Makytou 1,32 830950 Lazy pod Makytou
513318 Lednica 1,58 831051 Lednica
513326 Lednické Rovne 4,09 817007 Horenice
513326 Lednické Rovne 4,09 817015 Medné
513326 Lednické Rovne 4,09 817023 Hôrka nad Váhom
513326 Lednické Rovne 4,09 831077 Lednické Rovne
513334 Lúky 2,45 834211 Lúky
513342 Lysá pod Makytou 2,36 834483 Lysá pod Makytou
513351 Košecké Podhradie 1,91 826219 Kopec
513351 Košecké Podhradie 1,91 835552 Malé Košecké Podhradie
513351 Košecké Podhradie 1,91 868167 Veľké Košecké Podhradie
513377 Mestečko 2,60 836753 Mestečko
513385 Mikušovce 2,53 837539 Mikušovce pri Pruskom
513407 M oj tí n 1,08 838217 M oj tí n
513440 Nová Dubnica 3,78 825417 Malý Kolačín
513440 Nová Dubnica 3,78 825425 Veľký Kolačín
513440 Nová Dubnica 3,78 841757 Nová Dubnica
513466 Papradno 1,37 845337 Papradno
513474 Plevník-Drienové 2,67 846945 Plevník-Drienové
558222 Počarová 1,44 847071 Počarová
513563 Prečín 1,44 849391 Prečín
513563 Prečín 1,44 873039 Zemianska Závada
513598 Pruské 4,67 803456 Bohunice pri Pruskom
513598 Pruské 4,67 850331 Pruské
513601 Pružina 1,52 806927 Briestenné
513601 Pružina 1,52 850390 Pružina
513610 Puchov 2,50 818712 Hostina
513610 Puchov 2,50 821161 Ihrište
513610 Puchov 2,50 841234 Nosice
513610 Puchov 2,50 850462 Puchov
513610 Puchov 2,50 850501 Horné Kočkovce
513610 Puchov 2,50 850560 Vieska-Bezdedov
513687 Stupne 2,33 859362 Stupne
513725 Tuchyňa 4,50 865605 Tuchyňa
513741 Udica 2,13 850314 Prosné
513741 Udica 2,13 866270 Udica
513776 Visolaje 5,35 869619 Visolaje
513784 Vrchteplá 1,36 870625 Vrchteplá
513814 Záriečie 1,86 872342 Záriečie
513822 Záskalie 1,33 872369 Záskalie
513865 Zliechov 1,31 826910 Košecké Rovné
513865 Zliechov 1,31 873578 Zliechov
518913 Sverepec 2,68 859702 Sverepec
546640 Lieskov 1,67 812471 Dolný Lieskov
546640 Lieskov 1,67 818402 Horný Lieskov
546640 Lieskov 1,67 847712 Podskalie
546640 Lieskov 1,67 865532 Trstie
557391 Borčice 4,00 803685 Borčice
557404 Kameničany 3,90 823350 Kameničany
557412 Sedmerovec 7,72 854751 Sedmerovec
557421 Slavnica 4,24 856215 Slavnica
557439 Dolné Kočkovce 3,70 812013 Dolné Kočkovce
557447 Nimnica 4,04 839884 Nimnica
557471 Streženice 2,54 859095 Streženice
557480 Slopná 2,74 856479 Slopná
557498 Vydrná 1,40 870811 Vydrná
557501 Kvasov 2,15 830151 Kvasov
557510 Hatné 1,96 815926 Hatné
557552 Klieština 1,62 824348 Klieština
557561 Celková Lehota 1,77 809144 Celková Lehota
557579 Malé Lednice 1,61 835617 Malé Lednice
557595 Sádočné 1,39 854310 Sádočné
557609 Ďurďové 0,95 813907 Ďurďové
557617 Krivoklát 1,29 829153 Krivoklát
557625 Vršatské Podhradie 1,40 870641 Vršatské Podhradie
557633 Bodiná 2,23 803294 Bodiná
557692 Horná Breznica 2,37 817163 Horná Breznica
500348 Zubák 2,06 873641 Zubák
Okres 5308 PRIEVIDZA
513881 Prievidza 5,09 850063 Prievidza
513881 Prievidza 5,09 850187 Malá Lehôtka
513881 Prievidza 5,09 850195 Hradec
513881 Prievidza 5,09 867781 Veľká Lehôtka
513903 Bojnice 4,83 803511 Bojnice
513903 Bojnice 4,83 803537 Dubnica
513911 Bystričany 5,02 807613 Bystričany
513911 Bystričany 5,02 807630 Chalmová
513911 Bystričany 5,02 807648 Vieska pri Bystričanoch
513920 Cigeľ 2,73 808156 Cigeľ
513938 Čavoj 1,77 808911 Čavoj
513946 Čereňany 4,88 809241 Čereňany
513954 Diviacka Nová Ves 6,58 810720 Diviacka Nová Ves
513954 Diviacka Nová Ves 6,58 810738 Vrbany
513962 Diviaky nad Nitricou 4,47 800694 Banky nad Nitricou
513962 Diviaky nad Nitricou 4,47 810762 Diviaky nad Nitricou
513962 Diviaky nad Nitricou 4,47 822825 Ježkova Ves nad Nitricou
513962 Diviaky nad Nitricou 4,47 834602 Macov
513971 Dlžín 3,72 811165 Dlžín
513989 Dolné Vestenice 4,83 812188 Dolné Vestenice
513997 Handlová 3,15 815608 Handlová
513997 Handlová 3,15 838501 Morovno
513997 Handlová 3,15 841803 Nová Lehota
514004 Horná Ves 3,88 817805 Horná Ves
514012 Horné Vestenice 5,19 818283 Horné Vestenice
514021 Chrenovec 3,82 820989 Brusno pri Chrenovci
514021 Chrenovec 3,82 820997 Chrenovec
514039 Chvojnica 4,80 821071 Chvojnica pri Turci
514063 Kamenec pod Vtáčnikom 4,13 823261 Kamanec pod Vtáčnikom
514071 Kanianka 4,32 823520 Kanianka
514080 Kľačno 2,10 824011 Kl'ačno
514098 Kocurany 3,78 825051 Kocurany
514101 Kostolná Ves 3,63 826651 Kostolná Ves
514110 Koš 5,30 826812 Koš
514128 Lazany 4,41 830887 Lazany nad Nitrou
514136 Lehota pod Vtáčnikom 3,50 831191 Lehota pod Vtáčnikom
514144 Liešťany 3,59 832081 Dobročná
514144 Liešťany 3,59 832090 Liešťany
514144 Liešťany 3,59 832103 Lomnica
514179 Malá Čausa 4,02 834971 Malá Čausa
514187 Malinová 4,30 835790 Malinová
514209 Nedožery-Brezany 5,45 839469 Brezany nad Nitrou
514209 Nedožery-Brezany 5,45 839477 Nedožery
514217 Nevidzany 2,55 839850 Nevidzany nad Nitrou
514225 Nitrianske Pravno 3,34 840670 Nitrianske Pravno
514225 Nitrianske Pravno 3,34 840688 Solka
514225 Nitrianske Pravno 3,34 840696 Vyšehradné
514233 Nitrianske Rudno 3,00 840700 Nitrianske Rudno
514241 Nitrianske Sučany 7,05 840726 Nitrianske Sučany
514250 Nitrica 4,99 840742 Dvorníky nad Nitricou
514250 Nitrica 4,99 840751 Račice
514268 Nováky 5,03 842001 Nováky
514284 Opatovce nad Nitrou 3,66 843881 Opatovce nad Nitrou
514292 Osľany 4,74 844489 Osľany
514306 Podhradie 4,03 847399 Podhradie pri Novákoch
514314 Poluvsie 4,17 848115 Poluvsie nad Nitrou
514322 Poruba 4,26 848638 Poruba
514331 Pravenec 4,00 849294 Pravenec
514349 Radobica 2,12 850942 Radobica
514357 Ráztočno 2,02 851868 Ráztočno
514365 Rudnianska Lehota 3,24 853437 Rudnianska Lehota
514373 Sebedražie 4,45 854492 Sebedražie
514381 Seč 3,14 854514 Seč
514390 Šutovce 2,56 862304 Horné Šutovce
514390 Šutovce 2,56 862312 Dolné Šutovce
514403 Temeš 2,10 862711 Temeš
514411 Tužina 2,76 866148 Tužina
514420 Valaská Belá 1,95 867195 Valaská Belá
514438 Veľká Čausa 3,88 867659 Veľká Čausa
514454 Zemianske Kostoľany 4,38 873055 Zemianske Kostoľany
557706 Lipník 4,31 832235 Lipník
557714 Jalovec 3,84 821977 Jalovec pri Ráztočne
Okres 5309 RIMAVSKÁ SOBOTA
514462 Rimavská Sobota 4,08 800601 Bakta
514462 Rimavská Sobota 4,08 813940 Dúžava
514462 Rimavská Sobota 4,08 838161 M oj í n
514462 Rimavská Sobota 4,08 840874 Nižná Pokoradz
514462 Rimavská Sobota 4,08 852422 Rimavská Sobota
514462 Rimavská Sobota 4,08 852473 Tomášova
514462 Rimavská Sobota 4,08 871265 Vyšná Pokoradz
514489 Babinec 4,15 800350 Babinec
514501 Barca 3,79 801691 Barca v Gemeri
514519 Bátka 4,06 802191 Bátka
514535 Belín 3,95 802433 Belín
514543 Blhovce 3,03 803171 Blhovce
514551 Bottovo 4,40 803961 Bottovo
514578 Bretka 3,50 806391 Bretka
514586 Budikovany 3,58 807141 Budikovany
514594 Cakov 4,19 807982 Cakov
514608 Čerenčany 3,43 809268 Čerenčany
514616 Čierny Potok 2,86 809811 Čierny Potok
514624 Číž 4,68 809900 Číž
514632 Dolné Zahorany 2,36 812196 Dolné Zahorany
514641 Dražice 4,07 812811 Dražice
514659 Drienčany 3,69 812889 Drienčany
514659 Drienčany 3,69 812897 Papča
514667 Drňa 2,76 813052 Drňa
514675 Držkovce 3,41 813117 Držkovce
514683 Dubno 4,15 813281 Dubno
514691 Dubovec 4,77 813389 Dubovec
514713 Figa 3,86 814229 Figa
514721 Gemer 4,69 814865 Gemer
514730 Gemerček 3,95 814881 Gemerček
514748 Gemerská Panica 4,47 814911 Gemerská Panica
514756 Gemerská Ves 4,05 814954 Gemerská Ves
514764 Gemerské Dechtáre 3,72 814971 Gemerské Dechtáre
514781 Gemerský Jablonec 3,95 815021 Gemerský Jablonec
514799 Gortva 4,77 815217 Gortva
514799 Gortva 4,77 815225 Bizovo
514799 Gortva 4,77 815233 Čenice
514811 Hajnáčka 2,52 815411 Hajnáčka
514829 Hnúšťa 2,74 804011 Bradno
514829 Hnúšťa 2,74 815349 Hačava
514829 Hnúšťa 2,74 816515 Hnúšťa
514829 Hnúšťa 2,74 848026 Polom
514837 Hodejov 4,04 816558 Hodejov
514845 Hodejovec 4,09 816566 Hodejovec
514853 Horné Zahorany 3,92 818291 Horné Zahorany
514861 Hostice 4,25 818615 Hostice
514870 Hostišovce 3,37 818658 Hostišovce
514888 Hrachovo 4,23 819051 Hrachovo
514896 Hrlica 4,80 819468 Hrlica
514900 Hrnčiarska Ves 3,80 819514 Pondelok
514900 Hrnčiarska Ves 3,80 819531 Veľká Suchá
514918 Hrnčiarske Zalužany 4,06 819549 Hrnčiarske Zalužany
514926 Hrušovo 3,73 819999 Hrušovo
514926 Hrušovo 3,73 820008 O strany
514926 Hrušovo 3,73 820016 Striežovce
514934 Hubovo 3,65 820083 Hubovo
514942 Husiná 3,24 820491 Husiná
514951 Chanava 4,90 820644 Chanava
514969 Chrámec 4,47 820911 Chrámec
514977 Chvalová 3,94 821055 Chvalová
514985 Ivanice 4,37 821420 Ivanice
514993 Janice 4,35 822035 Janice
515001 Jesenské 5,32 822795 Jesenské
515019 Jestice 3,70 822817 Jestice
515027 Kaloša 3,34 823180 Kaloša
515035 Kesovce 4,35 823791 Kesovce
515035 Kesovce 4,35 823805 Dimitrij
515043 Klenovec 2,35 824224 Klenovec
515051 Kociha 4,28 825026 Kociha
515060 Konrádovce 3,76 826120 Konrádovce
515078 Kráľ 4,06 828076 Kráľ
515086 Kraskovo 4,34 828378 Kraskovo
515094 Krokava 1,13 829277 Krokava
515108 Kružno 4,44 829676 Kružno
515116 Kyjatice 3,30 830232 Kyjatice
515124 Lehota nad Rimavicou 3,35 831158 Rimavská Lehota
515124 Lehota nad Rimavicou 3,35 831166 Rimavica
515132 Lenartovce 4,93 831336 Lenartovce
515141 Lenka 6,15 831352 Lenka
515159 Levkuška 3,15 831841 Levkuška
515167 Lipovec 1,30 832359 Lipovec pri Gemeri
515175 Lukovištia 4,03 834203 Lukovištia
515183 Martinova 4,22 836346 Martinova nad Rimavicou
515205 Neporadza 2,64 839680 Neporadza
515230 Nová Bašta 4,17 841447 Nová Bašta
515248 Orávka 4,51 844039 Orávka
515256 Otročok 3,72 844829 Otročok
515264 Ožďany 4,16 844918 Ožďany
515272 Padarovce 4,10 844969 Padarovce
515281 Pavlovce 4,73 845736 Pavlovce nad Rimavicou
515299 Petrovce 3,30 846074 Petrovce v Gemeri
515302 Ploské 2,10 847020 Ploské nad Turcom
515311 Polina 3,78 847984 Polina
515337 Poproč 1,30 848484 Poproč nad Blhom
515345 Potok 0,78 848727 Potok nad Blhom
515353 Radnovce 4,49 850900 Radnovce
515361 Rašice 3,56 851698 Rašice
515370 Ratková 2,90 851752 Ratková
515370 Ratková 2,90 851761 Repištia
515388 Ratkovská Lehota 3,55 851795 Ratkovská Lehota
515396 Ratkovská Suchá 1,75 851817 Ratkovská Suchá
515400 Ratkovské Bystré 1,64 851825 Pilier
515400 Ratkovské Bystré 1,64 851833 Ratkovské Bystré
515426 Rimavská Baňa 3,68 852384 Rimavská Baňa
515426 Rimavská Baňa 3,68 852643 Príboj nad Rimavicou
515442 Rimavská Seč 4,92 852414 Rimavská Seč
515451 Rimavské Brezovo 3,10 852597 Rimavské Brezovo
515469 Rimavské Janovce 4,42 852635 Rimavské Janovce
515485 Rovné 1,15 852830 Ratkovská Zdychava
515485 Rovné 1,15 852848 Rovné nad Blhom
515493 Rumince 4,02 853569 Rumince
515507 Rybník 4,23 854166 Brusník nad Turcom
515507 Rybník 4,23 854182 Rybník nad Turcom
515515 Selce 3,40 854808 Selce v Gemeri
515523 Skerešovo 3,71 855804 Skerešovo
515531 Slizké 3,46 856461 Slizké
515540 Stará Bašta 3,70 857858 Stará Bašta
515566 Stránska 4,15 858811 Stránska
515574 Strelnice 3,77 859044 Strelnice
515582 Studená 4,23 859281 Studená
515591 Sušany 3,74 859613 Sušany
515604 Sútor 4,09 859621 Sútor
515612 Tornaľa 5,25 802280 Behynce
515612 Tornaľa 5,25 858498 Starňa
515612 Tornaľa 5,25 860123 Šafárikovo
515612 Tornaľa 5,25 860131 Železné
515621 Šimonovce 5,40 860832 Šimonovce
515639 Širkovce 4,20 860921 Širkovce
515647 Spanie Pole 4,04 861065 Spanie Pole
515655 Štrkovec 4,74 861421 Štrkovec
515663 Tachty 4,14 862452 Tachty
515671 Teplý Vrch 2,96 862771 Teplý Vrch
515680 Tisovec 1,84 852406 Rimavská Píla
515680 Tisovec 1,84 863220 Tisovec
515698 Tomášovce 4,16 863513 Tomášovce
515701 Uzovská Panica 4,43 866644 Uzovská Panica
515710 Včelince 6,16 867543 Včelince
515728 Večelkov 4,08 867551 Večelkov
515736 Veľké Teriakovce 4,17 868639 Malé Teriakovce
515736 Veľké Teriakovce 4,17 868663 Veľké Teriakovce
515736 Veľké Teriakovce 4,17 868671 Vrbovce nad Rimavou
515744 Veľký Blh 3,69 868892 Vyšný Blh
515744 Veľký Blh 3,69 868906 Nižný Blh
515752 Vieska nad Bľhom 4,22 869309 Vieska nad Blhom
515761 Višňové 3,42 869643 Višňové nad Turcom
515779 Vlkyňa 4,73 869953 Vlkyňa
515795 Valice 3,31 841056 Nižné Valice
515795 Valice 3,31 871460 Gregorovce
515809 Vyšný Skálnik 3,65 871591 Vyšný Skálnik
515817 Zádor 3,93 871729 Zádor
515833 Žiar 3,49 874361 Žiar pri Šafárikove
515841 Žíp 4,39 874914 Žíp
557757 Abovce 4,20 800040 Abovce
557765 Riečka 4,43 852244 Riečka pri Králi
557790 Nižný Skálnik 4,17 868647 Nižný Skálnik
557811 Rimavské Zalužany 3,92 852651 Rimavské Zalužany
557820 Sása 3,55 851809 Sása nad Turcom
557854 Rakytník 4,43 866628 Rakytník
557889 Gemerské Michalovce 3,42 814989 Gemerské Michalovce
557901 Vyšné Valice 3,65 871478 Vyšné Valice
557919 Dulovo 4,06 802204 Dulovo
557927 Zacharovce 3,78 871851 Zacharovce
Okres 5310 VEĽKÝ KRTÍŠ
515850 Veľký Krtíš 3,90 869058 Veľký Krtíš
558206 Malé Straciny 3,90 835692 Malé Straciny
558192 Malý Krtíš 3,90 835889 Malý Krtíš
558214 Veľké Straciny 3,90 868612 Veľké Straciny
515868 Balog nad Ipľom 4,84 800635 Balog nad Ipľom
515876 Bátorová 4,16 802212 Bátorová
515884 Brusník 2,89 807010 Brusník nad Tisovníkom
515892 Bušince 4,50 807451 Bušince
515906 Čebovce 4,09 808971 Čebovce
515914 Čeláre 3,79 809110 Čeláre
515922 Čelovce 3,02 809161 Čelovce pri Vinici
515931 Červeňany 4,47 809365 Červeňany
515949 Dačov Lom 2,04 810002 Horný Dačov Lom
515949 Dačov Lom 2,04 810037 Dolný Dačov Lom
515957 Dolinka 4,57 811513 Dolinka
515965 Dolná Strehová 4,28 811785 Dolná Strehová
515973 Dolné Plachtince 4,49 812111 Dolné Plachtince
515981 Dolné Strháre 4,11 812153 Dolné Strháre
515981 Dolné Strháre 4,11 854816 Selce pri Veľkom Krtíši
515990 Ďurkovce 3,57 813931 Ďurkovce
516007 Glabušovce 3,52 815152 Glabušovce
516015 Horná Strehová 3,16 817597 Horná Strehová
516023 Horné Plachtince 3,78 818143 Horné Plachtince
516031 Horné Strháre 3,58 818232 Horné Strháre
516040 Hrušov 2,80 819883 Hrušov pri Vinici
516058 Chrastince 4,29 820946 Chrastince
516066 Chrťany 3,95 821012 Chrťany
516074 Ipeľské Predmestie 3,74 821292 Ipeľské Predmestie
516082 Kamenné Kosihy 4,23 823473 Kamenné Kosihy
516091 Kiarov 3,91 823945 Kiarov
516104 Kleňany 4,12 824135 Kleňany
516112 Koláre 3,70 825689 Koláre
516121 Kosihovce 3,43 826561 Kosihovce
516139 Kosihy nad Ipľom 4,60 826570 Kosihy nad Ipľom
516147 Kováčovce 3,44 827801 Kováčovce
516155 Lesenice 4,78 831395 Lesenice
516163 Ľuboriečka 4,03 833568 Ľuboriečka
516171 Malá Čalomija 4,24 834963 Malá Čalomija
516198 Malé Zlievce 4,42 835757 Malé Zlievce
516210 Modrý Kameň 3,95 838128 Modrý Kameň
516228 Muľa 4,67 838756 Muľa
516236 Nenince 4,56 839655 Nenince
516244 Nová Ves 4,16 841927 Nová Ves
516252 Obeckov 4,78 843024 Obeckov
516261 Olováry 3,63 843687 Olováry
516279 Opatovská Nová Ves 4,49 843903 Opatovská Nová Ves
516287 Opava 1,58 843962 Opava
516295 Pôtor 4,14 848751 Pôtor
516295 Pôtor 4,14 848786 Žihľava
516309 Pravica 1,90 849324 Pravica
516317 Príbelce 4,46 849634 Dolné Príbelce
516317 Príbelce 4,46 849642 Horné Príbelce
516333 Sečianky 4,74 854522 Sečianky
516341 Seľany 3,89 854786 Seľany
516368 Senné 2,86 855162 Senné nad Tisovníkom
516376 Sklabina 4,50 855839 Sklabina
516384 Slovenské Ďarmoty 4,09 856592 Slovenské Ďarmoty
516392 Slovenské Kľačany 3,95 856606 Slovenské Kľačany
516406 Stredné Plachtince 3,63 859001 Stredné Plachtince
516414 Sucháň 3,10 859478 Sucháň
516422 Suché Brezovo 1,93 859508 Suché Brezovo
516431 Širákov 3,51 860913 Širákov
516449 Šuľa 3,83 861812 Šuľa
516457 Trebušovce 4,44 864323 Trebušovce
516465 Veľká Čalomija 4,24 867641 Veľká Čalomija
516473 Veľká Ves nad Ipľom 4,72 867918 Veľká Ves nad Ipľom
516490 Veľké Zlievce 4,27 868833 Veľké Zlievce
516503 Veľký Lom 2,29 869147 Veľký Lom
516511 Vieska 4,30 869295 Vieska nad Tisovníkom
516520 Vinica 4,52 869465 Vinica
870617 Vrbovka 3,98 870617 Vrbovka
516546 Záhorce 4,29 871770 Záhorce
516554 Závada 3,25 872440 Závada
516562 Zombor 4,60 873608 Zombor
516571 Želovce 4,63 874302 Želovce
Okres 5311 Zvolen
518158 Zvolen 2,72 828157 Kráľova pri Zvolene
518158 Zvolen 2,72 834181 Lukové
518158 Zvolen 2,72 873594 Zolná
518158 Zvolen 2,72 873705 Zvolen
518158 Zvolen 2,72 873845 Môťová
518166 Bábina 3,04 800333 Bábina
518174 Bacúrov 3,22 800392 Bacúrov
518191 Breziny 3,03 806447 Breziny
518204 Budča 4,05 807125 Budča
518212 Bzovík 3,98 807893 Bzovík
518221 Bzovská Lehôtka 2,84 807915 Bzovská Lehôtka
518239 Cerovo 3,07 808032 Cerovo
518247 Čabradský Vrbovok 3,64 808318 Čabradský Vrbovok
518255 Čekovce 1,67 809047 Čekovce
518263 Detva 3,10 810363 Detva
518271 Detvianska Huta 1,33 810550 Detvianska Huta
518280 Devičie 3,99 810622 Devičie
518298 Dobrá Niva 3,25 811190 Dobrá Niva
518301 Dolné Mladonice 2,59 812056 Dolné Mladonice
518310 Dolný Badín 3,52 812226 Dolný Badín
518336 Domaníky 4,12 812587 Domaníky
518344 Drážovce 3,50 812871 Drážovce
518352 Drienovo 2,55 812943 Drienovo
518361 Dubové 2,79 813371 Dubové pri Zvolene
518379 Dúbravy 2,98 813478 Dúbravy
518387 Dudince 4,15 813532 Dudince
518387 Dudince 4,15 813559 Merovce
518409 Hontianske Moravce 4,61 816914 Kostolné Moravce
518409 Hontianske Moravce 4,61 816922 Opatové Moravce
518417 Hontianske Nemce 3,94 816931 Hontianske Nemce
518417 Hontianske Nemce 3,94 816957 Rakovec
518417 Hontianske Nemce 3,94 855588 Sitnianska Lehôtka
518425 Hontianske Tesáre 4,13 800457 Báčovce
518425 Hontianske Tesáre 4,13 814083 Dvorníky
518425 Hontianske Tesáre 4,13 816973 Hontianske Tesáre
518425 Hontianske Tesáre 4,13 860867 Horné Šipice
518425 Hontianske Tesáre 4,13 860875 Dolné Šipice
518433 Horné Mladonice 1,66 818011 Horné Mladonice
518441 Horný Badín 4,04 818321 Horný Badín
518450 Horný Tisovník 2,36 812552 Dolný Tisovník
518450 Horný Tisovník 2,36 818453 Horný Tisovník
518468 Hriňová 1,78 819298 Hriňová
518476 Hronská Breznica 3,86 819760 Hronská Breznica
518484 Jalšovík 3,34 822001 Jalšovík
518492 Klokoč 2,95 824437 Klokoč
518506 Kováčova 4,04 827771 Kováčova pri Zvolene
518514 Kozí Vrbovok 2,47 827886 Kozí Vrbovok
518531 Kráľovce-Krnišov 2,56 828246 Kráľovce pri Krupine
518531 Kráľovce-Krnišov 2,56 828254 Krnišov
518549 Kriváň 2,54 829099 Kriváň
518557 Krupina 2,66 829498 Krupina
518565 Lackov 2,50 830429 Lackov
518573 Ladzany 2,81 830551 Ladzany
518581 Lešť 2,83 831433 Lešť I
518581 Lešť 2,83 831441 Lastoky
518581 Lešť 2,83 831450 Podjavorie I
518581 Lešť 2,83 831468 Vidov Vrch
518581 Lešť 2,83 991911 Lešť II
518581 Lešť 2,83 991929 Podjavorie II
518603 Lisov 3,47 832880 Lisov
518611 Litava 2,38 832928 Litava
518646 Medovarce 3,49 836486 Medovarce
518654 Michalková 3,50 836877 Michalková
518662 Ocova 4,01 843156 Ocova
518671 Ostrá Lúka 3,31 844527 Ostrá Lúka
518689 Pliešovce 2,83 846988 Pliešovce
518689 Pliešovce 2,83 871915 Zaježová
518697 Podzámčok 2,29 847780 Podzámčok
518701 Rykynčice 3,39 854191 Dolné Rykynčice
518701 Rykynčice 3,39 854204 Horné Rykynčice
518727 Sása 3,50 854417 Sása pri Krupine
518735 Sebechleby 4,15 854506 Sebechleby
518743 Selce 4,01 854832 Selce pri Dolnom Badíne
518751 Senohrad 2,95 855201 Senohrad
518760 Sielnica 3,74 855391 Sielnica
518794 Slatinské Lazy 2,48 856142 Slatinské Lazy
518808 Sliač 3,99 854361 Sampor
518808 Sliač 3,99 856291 Hájniky
518808 Sliač 3,99 856304 Rýbáre
518808 Sliač 3,99 867845 Veľká Lúka
518816 Stará Huta 3,36 857971 Stará Huta
518824 Stožok 2,76 858757 Stožok
518832 Sudince 3,97 859389 Sudince
518841 Súdovce 3,89 859397 Súdovce
518867 Terany 4,40 862789 Dolné Terany
518867 Terany 4,40 862797 Horné Terany
518875 Tŕnie 2,94 865311 Budíčka
518875 Tŕnie 2,94 865338 Kašova Lehôtka
518875 Tŕnie 2,94 865346 Tŕnie
518883 Trpín 3,11 865451 Trpín
518891 Turová 2,53 866024 Turová
518905 Uňatín 3,77 866482 Uňatín
518921 Vígľaš 3,26 869350 Vígľaš
518930 Vígľašská Huta-Kalinka 3,19 869431 Vígľašská Huta-Kalinka
518956 Zemiansky Vrbovok 1,99 873136 Zemiansky Vrbovok
518972 Zvolenská Slatina 3,96 856088 Slatinka
518972 Zvolenská Slatina 3,96 873900 Zvolenská Slatina
518981 Železná Breznica 1,82 874205 Železná Breznica
518999 Žibritov 2,72 874558 Žibritov
558087 Lukavica 3,69 834131 Lukavica pri Zvolene
558133 Lieskovec 3,75 832057 Lieskovec
Okres 5312 ŽIAR NAD HRONOM
516589 Žiar nad Hronom 4,05 860654 Šašovské Podhradie
516589 Žiar nad Hronom 4,05 874370 Žiar nad Hronom
516589 Žiar nad Hronom 4,05 874515 Horné Opatovce
516597 Antol 2,86 800210 Antol
516601 Baďan 3,06 800465 Baďan
516601 Baďan 3,06 824062 Klastava
516627 Banská Belá 2,99 801038 Banská Belá
516643 Banská Štiavnica 2,44 801470 Banská Štiavnica
516651 Banský Studenec 3,05 801658 Banský Studenec
516660 Bartošova Lehôtka 3,12 802107 Bartošova Lehôtka
516678 Beluj 3,29 802492 Beluj
516708 Bzenica 4,73 807419 Bukovina pri Bzenici
516708 Bzenica 4,73 807761 Bzenica
516716 Dekýš 3,35 810231 Dekýš
516724 Dolná Trnávka 4,21 811921 Dolná Trnávka
516732 Dolná Ves 3,15 811939 Dolná Ves
516741 Dolná Ždaňa 3,83 811947 Dolná Ždaňa
516759 Hodruša-Hámre 3,20 801461 Banská Hodruša
516759 Hodruša-Hámre 3,20 811971 Dolné Hámre
516759 Hodruša-Hámre 3,20 826189 Kopanice
516767 Hliník nad Hronom 4,21 816191 Hliník nad Hronom
516791 Horná Ždaňa 3,76 817848 Horná Ždaňa
516805 Horné Hámre 3,40 817881 Horné Hámre
516813 Hrabičov 3,15 818763 Hrabičov
516821 Hronská Dúbrava 2,33 819786 Hronská Dúbrava
516830 Hronský Beňadik 7,00 819816 Hronský Beňadik
516830 Hronský Beňadik 7,00 850403 Psiare
516848 Ihráč 1,50 821152 Ihráč
516856 Ilija 2,38 821225 Ilija
516872 Janova Lehota 3,21 822124 Janova Lehota
516881 Jastraba 2,88 822485 Jastraba
516902 Kľak 3,10 824038 Kľak
516937 Kopernica 2,75 826227 Kopernica
516945 Kosorín 3,56 826588 Kosorín
516953 Kozelník 2,90 827878 Kozelník
516970 Kremnica 1,46 817830 Horná Ves pri Kremnici
516970 Kremnica 1,46 828882 Kremnica
516961 Krahule 1,46 827932 Krahule
516988 Kremnické Bane 1,46 829021 Kremnické Bane
517046 Lúčky 1,46 834033 Lúčky
516996 Kunešov 2,40 829854 Kunešov
517011 Lehôtka pod Brehmi 4,35 831212 Lehôtka pod Brehmi
517020 Lovca 3,93 833169 Lovca
517038 Lovčica-Trubín 3,62 833177 Lovčica
517038 Lovčica-Trubín 3,62 865567 Trubín
517062 Malá Lehota 3,03 835102 Malá Lehota
517071 Močiar 3,29 837989 Močiar pri Hrone
517089 Nevoľné 2,86 839868 Nevoľné
517097 Nová Baňa 4,03 806188 Brehy
517097 Nová Baňa 4,03 841251 Nová Baňa
517119 Ostrý Grúň 3,01 844624 Ostrý Grúň
517127 Píla 2,35 846651 Píla pri Žarnovici
517135 Pitelová 3,10 846724 Pitelová
517143 Podhorie 3,09 847330 Teplá
517143 Podhorie 3,09 847348 Zakyl
517160 Počúvadlo 3,06 847089 Počúvadlo
517178 Prenčov 2,56 849448 Prenčov
517186 Prestavlky 3,35 817791 Horná Trnávka
517186 Prestavlky 3,35 849499 Prestavlky
517194 Prochot 2,78 850276 Prochot
517216 Repište 2,15 852031 Repište
517232 Rudno nad Hronom 8,49 853534 Rudno nad Hronom
517241 Sklené Teplice 3,10 855871 Sklené Teplice
517259 Slaská 2,98 856045 Slaská
517267 Stará Kremnička 3,62 858048 Stará Kremnička
517283 Štiavnické Bane 1,89 861197 Štiavnické Bane
517291 Tekovská Breznica 5,41 844411 Orovnica
517291 Tekovská Breznica 5,41 862606 Tekovská Breznica
517305 Tekovské Nemce 5,72 862665 Tekovské Nemce
517313 Trnava Hora 2,29 821942 Jalná
517313 Trnava Hora 2,29 823996 Kľačany pri Trnavej Hore
517313 Trnava Hora 2,29 865265 Trnava Hora
517330 Veľká Lehota 3,02 867772 Veľká Lehota
517348 Veľké Pole 2,17 868248 Veľké Pole
517356 Voznica 7,30 870170 Voznica
517364 Vyhne 2,80 800708 Banky pri Vyhniach
517364 Vyhne 2,80 870846 Vyhne
517372 Vysoká 3,00 870901 Vysoká
517381 Žarnovica 7,21 852091 Revištské Podzámčie
517381 Žarnovica 7,21 874001 Žarnovica
517381 Žarnovica 7,21 874019 Žarnovická Huta
517399 Župkov 1,70 875066 Župkov
599328 Ladomerská Vieska 4,05 830518 Ladomer
599328 Ladomerská Vieska 4,05 877689 Vieska pri Žiari nad Hronom
599336 Lutila 3,95 834262 Lutila
Okres 5313 ŽILINA
517402 Žilina 3,33 800759 Bánová
517402 Žilina 3,33 806951 Brodno
517402 Žilina 3,33 807753 Bytčica
517402 Žilina 3,33 838195 Mojšova Lúčka
517402 Žilina 3,33 849031 Považský Chlmec
517402 Žilina 3,33 858897 Strážov
517402 Žilina 3,33 865371 Tŕňové
517402 Žilina 3,33 870307 Vranie
517402 Žilina 3,33 871737 Zádubnie
517402 Žilina 3,33 872377 Zástranie
517402 Žilina 3,33 874604 Žilina
517402 Žilina 3,33 874825 Budatín
517402 Žilina 3,33 874876 Závodie
517402 Žilina 3,33 874906 Žilinská Lehota
517429 Belá 1,80 802336 Belá pri Žiline
517461 Bytča 3,05 807711 Hliník nad Váhom
517461 Bytča 3,05 807729 Malá Bytča
517461 Bytča 3,05 807737 Mikšová
517461 Bytča 3,05 807745 Veľká Bytča
517461 Bytča 3,05 816183 Hlboké nad Váhom
517461 Bytča 3,05 818836 Hrabové
517461 Bytča 3,05 850420 Pšurnovice
517470 Čičmany 2,62 809519 Čičmany
517488 Divina 0,80 810835 Divina
517496 Divinka 1,32 810851 Divinka
517500 Dlhé Pole 1,71 811041 Dlhé Pole
517518 Dolná Tižina 2,35 811904 Dolná Tižina
517526 Dolný Hričov 3,19 812277 Dolný Hričov
517526 Dolný Hričov 3,19 845892 Peklina
517542 Fačkov 1,64 814181 Fačkov
517551 Gbeľany 3,35 814679 Gbeľany
517577 Hôrky 2,93 817139 Hôrky
517593 Horný Hričov 4,41 818381 Horný Hričov
517623 Hvozdnica 1,78 820598 Hvozdnica
517631 Jabloňové 1,95 821772 Jabloňové pod Súľovom
517640 Jaseňové 2,31 822388 Jaseňové
517658 Kamenná Poruba 3,89 823449 Kamenná Poruba
517674 Kolárovice 0,93 825506 Kolárovice
517682 Konská 3,88 826146 Konská nad Rajčiankou
517691 Kotešová 3,54 827746 Kotešová
517704 Kotrčiná Lúčka 1,40 827762 Kotrčiná Lúčka
517712 Krasňany 2,88 828459 Krasňany
517721 Kunerad 4,65 829838 Kunerad
517739 Lietava 2,13 832111 Lietava
517755 Lietavská Svinná-Babkov 1,55 800376 Bábkov
517755 Lietavská Svinná-Babkov 1,55 832162 Lietavská Svinná
517763 Lutiše 0,79 834319 Lutiše
517771 Lysica 0,91 834581 Lysica
517780 Malá Čierna 1,89 834980 Malá Čierna
517798 Maršová 3,56 836141 Maršová
517801 Mojš 4,69 838187 Mojš
517828 Nededza 3,63 839442 Nededza
517861 Petrovice 1,60 846121 Petrovice
517861 Petrovice 1,60 846147 Setechov
517879 Podhorie 2,10 847356 Podhorie pod Súľovom
517895 Predmier 3,87 849421 Predmier
517917 Rajec 2,73 851221 Rajec
517917 Rajec 2,73 861804 Šuja
517925 Rajecká Lesná 2,75 851230 Rajecká Lesná
517933 Rajecké Teplice 2,67 848123 Poluvsie nad Rajcom
517933 Rajecké Teplice 2,67 851256 Rajecké Teplice
517941 Rosina 3,87 852767 Rosina
517950 Stráňavy 3,00 858781 Stráňavy
517968 Stránske 3,62 858838 Stránske
517976 Stráža 2,01 858862 Stráža
517984 Strečno 3,32 858943 Strečno
517992 Súľov-Hradná 1,19 859583 Súľov- Hradná
518000 Svederník 3,86 859681 Svederník
518018 Štiavnik 1,53 861324 Štiavnik
518034 Teplička nad Váhom 4,42 862754 Teplička nad Váhom
518042 Terchová 0,76 817783 Horná Tižina
518042 Terchová 0,76 863041 Terchová
518051 Turie 3,46 865982 Turie
518069 Varín 3,68 867446 Varín
518077 Veľká Čierna 1,30 867667 Veľká Čierna
518085 Veľké Rovné 1,15 868540 Veľké Rovné
518093 Višňové 2,25 869651 Višňové pri Strečne
518131 Zbyňov 3,13 872989 Zbyňov
547522 Bitarová 2,04 803014 Bitarová
547557 Brezany 1,34 806412 Brezany pri Žiline
547590 Hričovské Podhradie 0,57 819271 Hričovské Podhradie
547611 Ovčiarske 1,41 844837 Ovčiarske
547620 Paština Závada 0,72 845647 Paština Závada
557935 Lietavská Lúčka 2,41 832138 Lietavská Lúčka
557960 Porúbka 2,87 832146 Porúbka nad Rajčiankou
557986 Ďurčiná 3,13 813851 Ďurčiná
557994 Kľače 3,07 824003 Kľače
558168 Nezbudská Lúčka 3,68 867438 Nezbudská Lúčka
Okres 5401 BARDEJOV
518964 Vaniškovce 3,45 867349 Vaniškovce
519006 Bardejov 3,24 801712 Bardejov
519006 Bardejov 3,24 802077 Bardejovská Nová Ves
519006 Bardejov 3,24 810886 Dlhá Lúka nad Topľou
519014 Abrahámovce 2,60 800066 Abrahámovce nad Topľou
519022 Andrejova 2,40 800201 Andrejova
519049 Bartošovce 3,02 802115 Bartošovce
519057 Becherov 1,55 802298 Becherov
519065 Beloveža 3,22 802484 Beloveža
519073 Bogliarka 2,29 803375 Bogliarka
519081 Brezov 3,14 806731 Brezov
519090 Brezovka 1,87 806871 Brezovka
519103 Budovaný 2,66 807061 Beclovany
519111 Cigeľka 2,46 808172 Cigeľka
519138 Dubinné 3,19 813133 Dubinné
519154 Frička 3,00 814385 Frička
519162 Fričkovce 2,79 814393 Fričkovce
519171 Gaboltov 3,12 814474 Gaboltov
519189 Gerlachov 3,89 815071 Gerlachov nad Topľou
519197 Giraltovce 3,13 815136 Giraltovce
519201 Hankovce 4,12 815721 Hankovce
519219 Harhaj 3,64 815772 Harhaj
519227 Hažlín 3,42 815985 Hažlín
519235 Hertník 2,69 816108 Hertník
519243 Hervartov 3,30 816116 Hervartov
519251 Hrabovec 3,53 818844 Hrabovec
519260 Hrabské 2,23 818887 Hrabské
519278 Hutka 1,95 820539 Hutka
519286 Chmeľová 2,19 820725 Chmeľová
519294 Jancovce 2,94 822167 Jancovce
519308 Jedlinka 1,26 822574 pri Bartošovciach Jedlinka
519316 Kalnište 3,34 823163 Kalnište
519324 Kľušov 2,80 824925 Kľušov
519332 Kobylnice 1,57 824984 Kobylnice
519341 Kobyly 2,61 824992 Kobyly
519359 Kochanovce 3,48 825115 Kochanovce nad Topľou
519367 Komárov 3,70 826031 Komárov
519375 Koprivnica 3,01 826251 Koprivnica
519383 Kožany 3,53 827894 Kožany
519391 Kračúnovce 3,34 827924 Kračúnovce
519405 Krivé 3,48 829145 Krivé
519413 Kríže 1,20 829170 Kríže
519421 Kružlov 2,92 829625 Kružlov
519430 Kučí n 4,11 829757 Kučín nad Topľou
519448 Kuková 3,34 829790 Kuková
519456 Kurima 3,52 829919 Kurima
519464 Kurov 3,20 829943 Kurov
519472 Lascov 2,95 830640 Lascov
519481 Lenartov 1,84 831328 Lenartov
519499 Lipová 2,55 832260 Lipová
519502 Livov 0,52 832961 Livov
519511 Livovská Huta 0,50 832979 Livovská Huta
519520 Lopúchov 2,63 833118 Lopúchov
519537 Lúčka 3,98 833967 Lúčka
519545 Lukavica 2,83 834149 Lukavica pri Bardejove
519553 Lukov 2,54 834165 Lukov
519553 Lukov 2,54 834173 Venécia
519561 Lužany pri Topli 3,51 834386 Lužany pri Topli
519570 Malcov 3,31 835447 Malcov
519588 Marhaň 3,36 836061 Marhaň
519596 Mičakovce 1,50 836770 Mičakovce
519600 Mikulášová 1,92 837521 Mikulášová
519618 Mokroluh 3,02 838276 Mokroluh
519626 Nemcovce 3,16 839493 Nemcovce nad Topľou
519634 Nižná Polianka 1,71 840882 Nižná Polianka
519642 Nižná Voľa 2,35 840971 Nižná Voľa
519669 Nižný Tvarožec 2,71 841196 Nižný Tvarožec
519677 Oľsavce 3,34 843695 Oľšavce
519685 Ondavka 2,60 843806 Ondavka
519693 Ortuťová 3,21 844420 Ortuťová
519707 Osikov 3,58 844454 Osikov
519715 Petrova 2,08 845981 Petrova
519723 Poliakovce 3,76 847917 Poliakovce
519731 Porúbka 4,18 848654 Porúbka nad Topľou
519740 Regetovka 0,57 851949 Regetovka
519758 Rešov 1,86 852066 Rešov
519766 Richvald 3,92 852376 Richvald
519774 Rokytov 3,61 852759 Rokytov
519782 Smilno 3,08 856703 Smilno
519791 Snakov 3,86 856894 Snakov
519804 Stebnícka Huta 1,30 858684 Stebnícka Huta
519812 Stebník 1,38 858692 Stebník
519821 Stuľany 3,11 859311 Stuľany
519839 Sveržov 3,94 859711 Sveržov
519847 Šarišské Čierne 2,10 860506 Šarišské Čierne
519855 Šašova 3,03 860638 Šašova
519863 Šiba 3,58 860816 Šiba
519871 Tarnov 3,30 862517 Tarnov
519880 Tročany 1,62 865443 Tročany
519901 Varadka 2,28 867373 Varadka
519910 Vyšná Polianka 2,58 871273 Vyšná Polianka
519928 Vyšná Voľa 1,99 871362 Vyšná Voľa
519936 Raslavice 2,67 841021 Nižné Raslavice
519936 Raslavice 2,67 871419 Vyšné Raslavice
519944 Vyšný Kručov 3,81 871532 Vyšný Kručov
519952 Vyšný Tvarožovec 1,73 871613 Vyšný Tvarožovec
519961 Zborov 4,01 872881 Zborov
519979 Zlaté 2,18 873349 Zlaté
519987 Železník 3,19 874213 Železník
519995 Želmanovce-Dukovce 2,64 813567 Dukovce
519995 Želmanovce-Dukovce 2,64 874281 Želmanovce
Okres 5402 HUMENNÉ
518638 Valaškovce 3,77 879703 Valaškovce-Sever
518638 Valaškovce 3,77 992151 Valaškovce-Stred
518638 Valaškovce 3,77 992160 Valaškovce- Juh
520004 Humenné 3,77 820121 Humenné
520004 Humenné 3,77 830445 Lackovce
520012 Adidovce 3,35 800155 Adidovce
520021 Baškovce 3,63 802140 Baškovce
520039 Belá nad Cirochou 3,85 802395 Žitavou nad Cirochou
520055 Brekov 3,49 806196 Brekov
520063 Brestov 1,76 806218 Brestov
520071 Brestov nad Laborcom 2,53 806234 Brestov nad Laborcom
520080 Brezovec 2,05 806820 Brezovec
520098 Čabalovce 1,34 808288 Čabalovce
520101 Čabiny 2,98 808300 Čabiny
520110 Černina 3,03 809322 Černina
520128 Čertižné 3,13 809349 Čertižné
520136 Čukalovce 1,72 809969 Čukalovce
520152 Dedačov 1,20 810134 Dedačov
520161 Dlhé nad Cirochou 3,57 811033 Dlhé nad Cirochou
520179 Dúbrava 2,16 813427 Dúbrava pri Ubli
520187 Habura 3,67 815331 Habura
520195 Hankovce 2,90 815730 Hankovce
520209 Hostovice 1,63 818704 Hostovice
520217 Hrabová Roztoka 2,70 818810 Hrabová Roztoka
520225 Hrabovec nad Laborcom 3,56 818852 Hrabovec nad Laborcom
520233 Hrubov 1,87 819859 Hrubov
520241 Hudcovce 3,22 820105 Hudcovce
520250 Rokytov pri Humennom 2,41 820369 Humenský Rokytov
520250 Rokytov pri Humennom 2,41 872962 Zbudský Rokytov
520268 Chlmec 4,12 820687 Chlmec
520276 Jabloň 3,03 821551 Jabloň
520284 Jalová 1,30 821951 Jalová
520292 Jankovce 3,60 822086 Jankovce
520314 Kalinov 1,64 823031 Kalinov
520322 Kalná Roztoka 2,01 823139 Kalná Roztoka
520331 Kamenica nad Cirochou 3,52 823325 Kamenica nad Cirochou
520349 Kamienka 3,10 823503 Kamienka pri Humennom
520357 Kárna 3,23 823627 Kárna
520365 Klenová 2,44 824151 Klenová
520373 Kochanovce 3,41 825123 Kochanovce
520381 Kolbasov 4,51 825697 Kolbasov
520390 Kolonica 2,23 825778 Kolonica
520403 Koškovce 2,70 827681 Koškovce
520411 Krásny Brod 3,10 828769 Krásny Brod
520438 Ladomirov 2,72 830526 Ladomirov
520446 Lieskovec 3,24 832065 Lieskovec pri Humennom
520454 Ľubiša 4,02 833495 Ľubiša
520462 Lukačovce 3,19 834122 Lukačovce pri Humennom
520471 Medzilaborce 2,99 803723 Borov
520471 Medzilaborce 2,99 836621 Medzilaborce
520471 Medzilaborce 2,99 836630 Vydraň
520489 Michajlov 0,50 836800 Michajlov
520497 Modra nad Cirochou 3,64 838063 Modra nad Cirochou
520501 Myslina 3,30 839027 Myslina
520519 Ňagov 1,58 839248 Ňagov
520527 Nechválova Polianka 2,56 839485 Nechválova Polianka
520535 Nižná Jablonka 2,06 840807 Nižná Jablonka
520543 Nižné Ladičkovce 4,29 840980 Nižné Ladičkovce
520551 Nová Sedlica 1,68 841871 Nová Sedlica
520560 Ohradzany 2,97 843199 Ohradzany
520578 Oľka 2,54 843661 Krivá Oľka
520578 Oľka 2,54 843679 Nižná Oľka
520586 Oľšinkov 1,34 843741 Oľšinkov
520594 Osadné 1,78 844446 Osadné
520616 Palota 1,87 845256 Palota
520624 Papín 3,10 845311 Papín
520682 Parihuzovce 1,67 845370 Parihuzovce
520641 Pčoliné 2,76 845817 Pčoliné
520659 Pichne 2,82 846546 Pichne
520667 Porúbka 3,20 848662 Porúbka pri Chlmci
520675 Príslop 2,38 850241 Príslop
520638 Ptičie 3,36 850438 Ptičie
520691 Radvaň nad Laborcom 2,58 851167 Nižná Radvaň
520705 Repejov 2,35 852015 Repejov
520713 Roškovce 1,88 852775 Roškovce
520721 Rovné 3,58 852856 Rovné nad Udavou
520730 Runina 3,82 853577 Runina
520748 Ruská Volová 1,18 853666 Ruská Volová
520764 Ruský Potok 1,80 853763 Ruský Potok
520772 Slovenská Volová 3,13 856576 Slovenská Volová
520781 Slovenské Krivé 1,82 856614 Slovenské Krivé
520802 Snina 3,41 856941 Snina
520811 Stakčínska Roztoka 1,63 857793 Stakčínska Roztoka
520829 Stakčín 2,24 810088 Dara
520829 Stakčín 2,24 844616 Ostrožnica
520829 Stakčín 2,24 853674 Ruské
520829 Stakčín 2,24 856835 Smolník nad Cirochou
520829 Stakčín 2,24 857807 Stakčín
520829 Stakčín 2,24 858471 Starina nad Cirochou
520829 Stakčín 2,24 867896 Veľká Poľana
520829 Stakčín 2,24 873691 Zvala
520845 Strihovce 3,18 859117 Strihovce
520853 Sukov 2,87 859532 Sukov
520861 Svetlice 2,04 859729 Svetlice
520870 Šmigovec 2,78 860999 Šmigovec
520888 Topoľa 2,70 863530 Topoľa
520896 Topoľovka 3,36 863971 Topoľovka
520900 Turcovce 2,30 865818 Turcovce
520918 Ubľa 3,71 866237 Ubľa
520926 Udavské 3,90 866253 Udavské
520934 Ulič 3,44 866440 Ulič
520942 Uličské Krivé 3,31 866458 Uličské Krivé
520951 Valentovce 1,58 867276 Valentovce
520977 Veľopolie 2,88 869201 Veľopolie
520985 Víťazovce 2,97 869732 Víťazovce
520993 Voliča 2,88 870137 Voliča
521001 Výrava 2,20 870871 Výrava
521019 Vyšná Jablonka 1,85 871206 Vyšná Jablonka
521027 Vyšné Ladičkovce 3,68 871371 Vyšné Ladičkovce
521035 Vyšný Hrušov 3,43 871508 Vyšný Hrušov
521043 Závadka 3,93 872491 Závadka pri Humennom
521051 Zboj 2,89 872849 Zboj
521060 Zbojné 2,62 872857 Zbojné
521078 Zbudská Belá 2,41 872946 Zbudská Belá
521086 Zbudské Dlhé 2,49 872954 Zbudské Dlhé
521108 Zemplínske Hámre 3,82 873225 Zemplínske Hámre
521116 Zubné 3,18 873675 Zubné
559547 Jasenov 3,42 822329 Jasenov pri Humennom
559598 Hažín nad Cirochou 3,93 823317 Hažín nad Cirochou
559610 Rokytovce 3,10 828785 Rokytovce
559636 Sopkovce 2,47 843202 Sopkovce
559644 Gruzovce 0,63 856568 Gruzovce
559652 Maškovce 3,17 871494 Maškovce
Okres 5403 KOŠICE-MESTO
521132 Košice 1 3,54 823678 Kavečany
521132 Košice 1 3,54 826928 Košice-Stred
521132 Košice 1 3,54 826961 Košice-Sever
521132 Košice 1 3,54 827274 Košice-Crmeľ
521132 Košice 1 3,54 827452 Ťahanovce
546704 Košice 2 3,90 827207 Košice-Západ
546704 Košice 2 3,90 827401 Košice-Pereš
546704 Košice 2 3,90 827428 Myslava
546704 Košice 2 3,90 833134 Lórinčík
546739 Košice 4 4,32 827088 Vyšné Opátske
546739 Košice 4 4,32 827118 Košice-Juh
546739 Košice 4 4,32 827380 Barca pri Košiciach
546739 Košice 4 4,32 828416 Krásna nad Hornádom
546739 Košice 4 4,32 860701 Šebastovce
546747 Košice 5 4,12 827495 Poľov
546747 Košice 5 4,12 827509 Saca
546747 Košice 5 4,12 878049 Železiarne
546836 Košice 3 4,16 827339 Košice-Východ
546836 Košice 3 4,16 827347 Košická Nová Ves
Okres 5404 KOŠICE- VIDIEK
521141 Bačovík 4,46 800431 Bačovík
521159 Baska 2,29 802123 Baska
521167 Belža 4,08 802565 Belža
521175 Beniakovce 4,37 802611 Beniakovce
521183 Bidovce 4,41 802875 Bidovce
521191 Blažice 3,93 803111 Blažice
521205 Bohdanovce 4,01 803413 Bohdanovce
521213 Boliarov 3,96 803626 Boliarov
521221 Budimír 4,50 807150 Budimír
521248 Bukovec 1,65 807389 Bukovec pri Košiciach
521256 Bunetice 2,22 807435 Bunetice
521264 Buzica 4,24 807486 Buzica
521272 Cestice 4,64 808113 Cestice
521281 Čakanovce 4,18 808636 Čakanovce
521299 Čaňa 4,16 808750 Čaňa
521302 Čečejovce 4,51 809004 Čečejovce
521311 Čižatice 3,99 809934 Čižatice
521329 Debraď 3,81 810118 Debraď
521337 Drienovec 4,36 812935 Drienovec
521345 Družstevná pri Hornáde 3,83 813079 Kostoľany nad Hornádom
521345 Družstevná pri Hornáde 3,83 813087 Malá Vieska
521345 Družstevná pri Hornáde 3,83 813095 Tepličany
521353 Ďurďošík 4,10 813893 Ďurďošík
521361 Ďurkov 4,39 813915 Ďurkov
521370 Geča 4,03 814733 Geča
521388 Gyňov 4,20 815306 Gyňov
521396 Hačava 0,70 815365 Hačava
521400 Haniska 4,54 815691 Haniska
521418 Herľany 3,83 816060 Herľany
521418 Herľany 3,83 816078 Žírovce
521426 Hodkovce 2,49 816574 Hodkovce
521442 Hrašovík 4,94 819212 Hrašovík
521469 Hýľov 1,62 820636 Hýľov
521477 Chrastné 4,35 820954 Chrastné
521485 Janík 4,11 822043 Janík
521493 Jasov 3,70 822434 Jasov
521507 Kalša 4,76 823210 Kalša
521523 Kecerovce 3,95 823708 Kecerovské Kostoľany
521523 Kecerovce 3,95 823732 Kecerovské Pekľany
521540 Kecerovský Lipovec 4,24 823741 Kecerovský Lipovec
521558 Kokšov-Bakša 4,99 825409 Kokšov-Bakša
521566 Komárovce 4,73 826049 Komárovce
521574 Košická Belá 2,10 827606 Košická Belá
521574 Košická Belá 2,10 878421 Košické Hámre
521574 Košická Belá 2,10 878430 Malý Folkmar
521574 Košická Belá 2,10 878570 Ružín
521582 Košická Polianka 3,75 827622 Košická Polianka
521591 Košické Oľšany 4,28 827631 Nižný Olovar
521591 Košické Oľšany 4,28 827649 Vyšný Olovar
521604 Košický Klečenov 3,89 827673 Košický Klečenov
521612 Kráľovce 4,68 828238 Kráľovce nad Torysou
521639 Kysak 3,81 830259 Kysak
521655 Malá Ida 4,38 835030 Malá Ida
521663 Malá Lodina 3,38 835137 Malá Lodina
521671 Medzev 2,31 836583 Medzev
521680 Mokrance 4,61 838268 Mokrance
521698 Moldava nad Bodvou 4,79 807281 Budulov
521698 Moldava nad Bodvou 4,79 838322 Moldava nad Bodvou
521701 Mudrovce 4,08 838730 Mudrovce
521710 Nižná Hutka 3,27 840793 Nižná Hutka
521728 Nižná Kamenica 4,27 840823 Nižná Kamenica
521736 Nižná Myšľa 4,01 840840 Nižná Myšľa
521744 Nižný Čaj 3,81 841064 Nižný Čaj
521752 Nižný Klátov 2,08 841129 Nižný Klátov
521761 Nižný Lánec 4,27 841153 Nižný Lánec
521779 Turnianska Nová Ves 4,17 841471 Turnianska Nová Ves
521787 Nováčany 2,59 841978 Nováčany pri Šemši
521795 Nová Polhora 4,12 841854 Nová Polhora
521809 Nový Sálaš 3,46 842915 Nový Sálaš
521817 Obišovce 4,17 843041 Obišovce
521825 Olšovany 3,75 843768 Olšovany
521833 Opátka 3,56 843857 Opátka
521841 Opiná 3,88 843997 Opiná
521850 Paňovce 3,39 845302 Paňovce
521868 Peder 4,72 845884 Peder
521876 Perín-Chym 4,35 845914 Chym
521876 Perín-Chym 4,35 845922 Perín
521876 Perín-Chym 4,35 871559 Vyšný Lánec
521884 Ploské 4,21 847046 Ploské nad Torysou
521892 Poproč 2,55 848506 Poproč nad Bodvou
521906 Rákoš 3,84 851272 Rákoš pri Senci
521914 Rankovce 3,90 851639 Rankovce
521922 Rešica 4,22 852058 Rešica
521931 Rozhanovce 4,25 852899 Rozhanovce
521949 Rudník 3,38 853518 Rudník pri Jasove
521957 Ruskov 4,10 853691 Ruskov
521965 Sady nad Torysou 3,03 854328 Byster
521965 Sady nad Torysou 3,03 854344 Zdoba
521973 Seňa 4,31 819107 Milhosť
521973 Seňa 4,31 854921 Seňa
521981 Skároš 4,45 855791 Skároš
521990 Slančík 3,17 855987 Slančík
522007 Slanec 3,44 856002 Slanec
522015 Slanská Huta 3,87 856011 Slanská Huta
522023 Slanské Nové Mesto 3,79 856037 Slanské Nové Mesto
522031 Sokoľ 3,24 857220 Sokoľ
522040 Svinica 4,31 859877 Svinica
522066 Šemša 3,27 860751 Šemša
522074 Štós 1,32 861359 Štós
522082 Trebejov 2,64 864137 Trebejov
522091 Trsťany 3,89 865460 Trsťany
522104 Trstené pri Hornáde 4,48 865508 Trstené pri Hornáde
522121 Vajkovce 4,62 866717 Vajkovce
522139 Valaliky 4,31 866725 Valaliky
522147 Veľká Ida 4,49 867748 Veľká Ida
522155 Veľká Lodina 3,02 867811 Veľká Lodina
522163 Vtáčkovce 1,62 870749 Vtáčkovce
522171 Vyšná Hutka 3,75 871192 Vyšná Hutka
522180 Vyšná Kamenica 3,86 871222 Vyšná Kamenica
522198 Vyšná Myšľa 4,33 871231 Vyšná Myšľa
522201 Vyšný Čaj 3,83 871486 Vyšný Čaj
522210 Vyšný Klátov 1,43 871516 Vyšný Klátov
522244 Zlatá Idka 3,56 873306 Zlatá Idka
522252 Žarnov 4,23 873977 Žarnov
522261 Ždaňa 4,30 874060 Ždaňa
559573 Dvorníky-Včeláre 3,29 871699 Dvorníky
559573 Dvorníky-Včeláre 3,29 871702 Včelár e
559687 Kechnec 4,29 819085 Kechnec
559741 Hosťovce 4,17 841455 Hosťovce
559768 Háj 3,22 866008 Háj
559784 Turňa nad Bodvou 3,22 866016 Turňa nad Bodvou
559831 Bočiar 4,49 820547 Bočiar
559865 Sokoľany 4,49 820555 Sokoľany
559881 Zádiel 3,29 871711 Zádiel
599310 Chorváty 4,17 841463 Chorváty
Okres 5405 MICHALOVCE
522279 Michalovce 4,65 836915 Michalovce
522279 Michalovce 4,65 837156 Michalovce-Vrbovec
522279 Michalovce 4,65 837270 Michalovce-Močarany
522279 Michalovce 4,65 837431 Michalovce-Topoľany
522279 Michalovce 4,65 999890 Michalovce-Stráňany
522287 Bajany 4,69 800490 Bajany
522295 Bánovce nad Ondavou 5,78 801011 Bánovce nad Ondavou
522309 Baškovce 4,59 802158 Baškovce pri Sobranciacl
522317 Beňatina 1,79 802603 Beňatina
522325 Bežovce 3,56 802867 Bežovce
522333 Blatná Polianka 4,02 803057 Blatná Polianka
522341 Blatné Remety 4,61 803073 Blatné Remety
522350 Blatné Revištia 4,16 803090 Blatné Revištia
522368 Bracovce 4,78 804002 Bracovce
522376 Budkovce 4,80 807231 Budkovce
522384 Bunkovce 4,45 807443 Bunkovce
522392 Čečehov 3,72 808997 Čečehov
522406 Dúbravka 5,53 813451 Dúbravka
522414 Falkušovce 4,53 814199 Falkušovce
522422 Fekišovce 4,23 814211 Fekišovce
522431 Hatalov 4,78 815918 Hatalov
522449 Hažín 4,19 815977 Hažín
522457 Hlivištia 4,08 816230 Hlivištia
522465 Hnojné 4,05 816507 Hnojné
522473 Horná 4,59 817147 Horná
522481 Horovce 4,93 818577 Horovce nad Ondavou
522490 Husák 4,03 820482 Husák
522503 Choňkovce 4,61 820849 Choňkovce
522511 Iňačovce 4,36 821276 Iňačovce
522520 Inovce 1,57 821284 Inovce
522538 Jasenov 4,56 822337 Jasenov nad Oknou
522546 Jastrabie pri Michalovciach 4,39 822507 Jastrabie pri Michalovciach
522554 Jenkovce 4,61 822744 Jenkovce
522562 J ovsa 3,75 822850 Jovsa
522571 Kačanov 3,94 822957 Kačanov
522589 Kaluža 2,62 823228 Kaluža
522597 Klokočov 1,77 824844 Klokočov pri Zemplíne
522601 Kolibabovce 4,22 825719 Kolibabovce
522619 Komárovce 4,55 826057 Komárovce pri Sobranciach
522627 Koňuš 4,19 826162 Koňuš
522635 Zemplínske Kopčany 4,50 826201 Zemplínske Kopčany
522643 Koromľa 4,13 826537 Koromľa
522651 Krásnovce 4,55 828751 Krásnovce
522660 Krčava 4,33 828858 Krčava
522678 Kristy 4,12 829030 Kristy
522686 Kusín 1,30 829951 Kusín
522694 Lastomír 4,65 830666 Lastomír
522708 Laškovce 5,80 830704 Laškovce
522716 Lekárovce 4,63 831247 Lekárovce
522724 Lesné 4,11 831417 Lesné
522732 Ložín 5,30 833240 Ložín
522741 Lúčky 4,41 834041 Lúčky pri Zemplíne
522759 Malčice 4,08 835455 Hradištská Moľva
522759 Malčice 4,08 835463 Malčice
522767 Malé Raškovce 4,02 835668 Malé Raškovce
522783 Markovce 4,81 836087 Markovce
522791 Moravany 4,66 838411 Moravany
522805 Nacina Ves 4,28 839205 Nacina Ves
522813 Nižná Rybnica 4,65 840891 Nižná Rybnica
522821 Nižné Nemecké 4,67 840998 Nižné Nemecké
522830 Orechová 4,30 844241 Orechová
522848 Oreské 3,35 844322 Oreské pri Laborci
522856 Ostrov 4,29 844586 Ostrov pri Sobranciach
522864 Palín 5,00 845230 Palín
522872 Pavlovce nad Uhom 4,83 845787 Pavlovce nad Uhom
522881 Petrikovce 4,04 845965 Petrikovce
522899 Petrovce 3,85 846965 Petrovce pri Krčave
522902 Petrovce nad Laborcom 4,19 846082 Petrovce nad Laborcom
522911 Pinkovce 5,36 846678 Pinkovce
522929 Podhoroď 2,31 847364 Podhoroď
522937 Porostov 4,20 848620 Porostov
522945 Poruba pod Vihorlatom 3,44 848646 Poruba pod Vihorlatom
522953 Porúbka 3,89 848671 Porúbka pri Sobranciach
522961 Pozdišovce 4,40 849103 Pozdišovce
522970 Priekopa 4,24 849847 Priekopa pri Sobranciach
522988 Pusté Čemerné 4,43 850683 Pusté Čemerné
522996 Rakovec nad Ondavou 4,48 851523 Rakovec pod Ondavou
523003 Remetské Hámre 3,54 851990 Remetské Hámre
523011 Ruská Bystrá 4,04 853607 Ruská Bystrá
523020 Ruskovce 4,24 853721 Ruskovce
523038 Ruský Hrabovec 3,24 853739 Ruský Hrabovec
523046 Šejkov 4,48 854760 Šejkov
523054 Senné 3,78 855171 Senné pri Stretave
523062 Slavkovce 4,33 856193 Slavkovce
523071 Sliepkovce 4,21 856444 Sliepkovce
523089 Sobrance 4,47 857190 Sobrance
523097 Staré 4,09 858374 Staré
523101 Strážske 4,80 858935 Strážske
523119 Stretáva 5,19 859061 Stretáva
523127 Stretavka 5,43 859079 Stretavka
523135 Suché 4,21 859494 Suché
523143 Svätuš 3,93 859648 Svätuš
523151 Šamudovce 3,84 860417 Šamudovce
523160 Tašuľa 3,66 862525 Tašuľa
523178 Tibava 4,86 863173 Tibava
523186 Trhovište 5,37 864757 Trhovište
523194 Trnava pri Laborci 4,33 865273 Trnava pri Laborci
523208 Tušice 4,76 866121 Tušice
523216 Tušická Nová Ves 4,35 866130 Tušická Nová Ves
523224 Úbrež 4,43 866245 Úbrež
523232 Veľké Revištia 4,60 868264 Veľké Revištia
523241 Zalužice 4,74 835731 Zalužice
523259 Vinné 4,53 869503 Vinné
523267 Vojnatina 4,67 870056 Vojnatina
523275 Voľa 4,41 870129 Voľa
523283 Vrbnica 4,38 870439 Vrbnica
523291 Vysoká nad Uhom 4,57 871117 Vysoká nad Uhom
523305 Vyšná Rybnica 4,00 871290 Vyšná Rybnica
523313 Vyšné Nemecké 4,46 871401 Vyšné Nemecké
523321 Vyšné Remety 4,11 871427 Vyšné Remety
523330 Záhor 4,74 871745 Záhor
523348 Závadka 4,54 872504 Závadka pri Zemplíne
523356 Zbudza 4,80 872971 Zbudza
523364 Zemplínska Široká 4,20 875171 Zemplínska Široká
523372 Žbince 4,38 874051 Žbince
Okres 5406 POPRAD
523381 Poprad 2,74 836371 Matejovce nad Popradom
523381 Poprad 2,74 848174 Poprad
523381 Poprad 2,74 848221 Spišská Sobota
523381 Poprad 2,74 848298 Stráže pod Tatrami
523381 Poprad 2,74 848417 Veľká
523399 Abrahámovce 1,68 800074 Abrahámovce pri Vlkovej
523402 Batizovce 2,13 802174 Batizovce
523411 Bušovce 3,73 807478 Bušovce
523429 Červený Kláštor 2,65 809446 Červený Kláštor
523437 Gánovce 2,15 814652 Filice
523437 Gánovce 2,15 814661 Gánovce
523445 Gerlachov 2,27 815098 Gerlachov pod Tatrami
523461 Havka 1,40 815951 Havka
523470 Holumnica 3,75 816884 Holumnica
523488 Hôrka 2,45 817040 Hôrka pri Poprade
523496 Hozelec 2,95 818721 Hozelec
523500 Hradisko 0,50 818941 Hradisko pri Vlkovciach
523518 Hranovnica 2,46 819131 Hranovnica
523526 Huncovce 4,45 820385 Huncovce
523534 Ihľany 1,60 821136 Majerka
523534 Ihľany 1,60 821144 Stotince
523542 Jánovce 2,35 822183 Jánovce pri Poprade
523542 Jánovce 2,35 822191 Machalovce
523551 Javorina 0,00 822558 Blažov
523551 Javorina 0,00 991830 Levočská Dolina
523551 Javorina 0,00 991848 Sypková
523551 Javorina 0,00 991856 Ihla
523551 Javorina 0,00 991937 Ľubické Kúpele
523569 Jezersko 0,50 822833 Jezersko
523577 Jurské 2,03 822922 Jurské
523585 Kežmarok 3,72 823813 Kežmarok
523585 Kežmarok 3,72 835901 Malý Slavkov
523682 Ľubica 3,72 833312 Ľubica
523593 Kravany 2,43 828807 Kravany nad Hornádom
523607 Krížová Ves 4,04 829196 Krížová Ves
523615 Lechnica 1,64 831239 Lechnica
523623 Lendak 1,93 831344 Lendak
523631 Liptovská Teplička 1,24 832537 Liptovská Teplička
523658 Lučivná 2,72 833959 Lučivná
523674 Majere 2,81 834734 Majere
523712 Matiašovce 1,69 836401 Matiašovce
523721 Mengusovce 2,42 836702 Mengusovce
523739 Mlynčeky 4,00 837750 Mlynčeky
523747 Mlynica 3,16 837784 Mlynica
523763 Nová Lesná 1,66 841820 Nová Lesná
523771 Osturňa 0,55 844641 Osturňa
523780 Podhorany 3,03 847305 Podhorany
523798 Rakúsy 2,84 851612 Rakúsy
523801 Reľov 0,78 815373 Hágy
523801 Reľov 0,78 851973 Reľov
523810 Slovenská Ves 2,80 856550 Slovenská Ves
523828 Spišská Belá 3,95 857378 Spišská Belá
523828 Spišská Belá 3,95 858871 Strážky
523836 Spišská Stará Ves 2,08 834416 Lysá nad Dunajcom
523836 Spišská Stará Ves 2,08 857581 Spišská Stará Ves
523844 Spišská Teplica 2,52 857599 Spišská Teplica
523852 Spišské Bystré 2,86 857611 Spišské Bystré
523861 Spišské Hanušovce 1,57 857629 Spišské Hanušovce
523879 Spišský Štiavnik 3,43 857751 Spišský Štiavnik
523887 Stará Lesná 2,57 858081 Stará Lesná
523909 Stráne pod Tatrami 2,62 858803 Stráne pod Tatrami
523925 Svit 3,40 859923 Svit
523933 Štrba 0,77 861375 Štrba
523950 Švábovce 2,10 862371 Švábovce
523976 Toporec 2,12 863998 Toporec
523984 Tvarožná 2,18 866156 Tvarožná
523992 Veľká Franková 1,17 867705 Veľká Franková
524000 Veľká Lomnica 4,05 867837 Veľká Lomnica
524018 Veľký Slavkov 2,79 869163 Veľký Slavkov
524026 Vernár 0,50 869228 Vernár
524034 Vikartovce 1,67 869457 Vikartovce
524042 Vlkova 2,34 869929 Vlkova
524051 Vlkovce 1,45 869937 Vlkovce
524069 Vojňany 1,88 870048 Vojňany
524077 Vrbov 2,63 870447 Vrbov
524085 Výborná 3,06 870765 Výborná
524093 Vydrník 3,11 870820 Vydrník
524107 Šuňava 2,27 840963 Nižná Šuňava
524107 Šuňava 2,27 871354 Vyšná Šuňava
524115 Zálesie 1,40 872296 Zálesie v Zamagurí
524123 Žakovce 3,24 873951 Žakovce
524131 Ždiar 1,50 874108 Javorina pri Ždiari
524131 Ždiar 1,50 874132 Ždiar
559890 Štóla 2,42 836711 Štóla
559938 Malá Franková 1,40 835005 Malá Franková
560103 Starý Smokovec 0,00 858544 Starý Smokovec
560103 Starý Smokovec 0,00 861405 Štrbské Pleso
560103 Starý Smokovec 0,00 862568 Tatranská Lomnica
Okres 5407 PREŠOV
518522 Haniska 4,52 815705 Haniska
518590 Ľubotice 4,52 833584 Ľubotice
524140 Prešov 4,52 840955 Nižná Šebastová
524140 Prešov 4,52 849502 Prešov
524140 Prešov 4,52 857301 Solivar
524140 Prešov 4,52 860328 Šalgovík
524158 Abranovce 3,87 800112 Abranovce
524166 Bábin Potok 2,13 800325 Bábin Potok
524174 Bajerov 1,40 800554 Bajerov
524182 Bajerovce 1,67 800562 Bajerovce
524191 Bertotovce 2,34 802743 Bertotovce
524204 Bodovce 2,60 803324 Bodovce
524212 Brestov 3,30 806226 Brestov
524221 Bretejovce 4,80 806382 Bretejovce
524239 Brezovica 2,20 806846 Brezovica
524247 Brezovička 1,98 806862 Brezovička
524255 Brežany 1,50 806889 Brežany
524263 Bzenov 3,49 807788 Bzenov
524271 Čelovce 2,70 809187 Čelovce pri Chmeľové
524280 Červená Voda 1,99 809357 Červená Voda
524298 Červenica pri Sabinove 2,42 809403 Červenica pri Sabinove
524301 Červenica 2,69 809381 Červenica
524310 Ďačov 1,52 809993 Ďačov
524328 Daletice 3,01 810045 Daletice
524336 Demjata 1,69 810347 Demjata
524344 Drienica 1,85 812901 Drienica
524352 Drienov 4,75 812927 Drienov
524361 Drienovská Nová Ves 5,30 812960 Drienovská Nová Ves
524379 Dubovica 1,65 813397 Dubovica
524387 Dulová Ves 4,41 813591 Dulová Ves
524395 Fintice 2,53 814351 Fintice
524409 Fričovce 1,72 814415 Fričovce
524417 Fulianka 4,44 814423 Fulianka
524425 Geraltov 2,63 815055 Geraltov
524433 Gregorovce 3,12 815284 Gregorovce
524441 Hanigovce 1,43 815675 Hanigovce
524450 Hendrichovce 2,03 816051 Hendrichovce
524468 Hermanovce 2,12 816086 Hermanovce
524476 Hrabkov 1,83 818801 Hrabkov
524484 Hradisko 0,50 818950 Hradisko pri Terni
524492 Hubošovce 3,52 820059 Hubošovce
524506 Chmeľov 2,95 820709 Chmeľov
524514 Chmeľovec 3,32 820733 Chmeľovec
524522 Chminianska Nová Ves 3,55 820776 Chminianska Nová Ves
524531 Chminianske Jakubovany 1,65 820784 Chminianske Jakubovany
524549 Chmiňany 3,56 820750 Chmiňany
524557 Jakovany 2,72 821853 Jakovany
524565 Jakubova Vôľa 1,47 821896 Jakubova Voľa
524573 Jakubovany 3,31 821926 Jakubovany pod Čergovom
524581 Janov 2,92 822108 Janov
524590 Janovík 5,00 822205 Janovík
524603 Jarovnice 3,23 822272 Jarovnice
524603 Jarovnice 3,23 838004 Močidľany nad Svinkou
524611 Kamenica 1,83 823287 Kamenica
524620 Kapušany 4,05 823571 Kapušany
524638 Kendice 4,35 823775 Kendice
524646 Klenov 1,60 824143 Klenov
524654 Kojatice 3,29 825131 Kojatice
524654 Kojatice 3,29 860549 Šarišské Lužianky
524662 Kokošovce 4,42 825387 Kokošovce
524671 Krásna Lúka 1,42 828394 Krásna Lúka
524689 Krivany 2,31 829137 Krivany
524697 Križovany 1,41 829200 Križovany
524701 Kvačany 1,12 830119 Kvačany
524719 Lačnov 0,90 830453 Lačnov
524727 Lada 3,41 830461 Lada
524735 Lažany 4,43 831042 Lažany
524743 Lemešany 4,62 831298 Chabžany
524743 Lemešany 4,62 831301 Lemešany
524751 Lesíček 2,81 831409 Lesíček
524760 Ličartovce 4,12 832006 Ličartovce
524778 Lipany 2,31 832219 Lipany
524786 Lipovce 1,08 832294 Lipovce
524794 Ľubovec 2,68 833614 Ľubovec
524794 Ľubovec 2,68 833622 Ruské Pe klany
524808 Lúčina 3,04 833924 Lúčina
524816 Lúčka 1,27 833975 Lúčka nad Torysou
524824 Ľutina 1,29 834289 Ľutina
524832 Malý Slivník 3,89 835919 Malý Slivník
524841 Malý Šariš 4,21 835943 Malý Šariš
524859 Medzany 3,97 836524 Medzany
524867 Miklušovce 1,51 837504 Miklušovce
524875 Milpoš 1,26 837636 Milpoš
524883 Mirkovce 4,21 837661 Mirkovce
524905 Mošurov 3,38 838594 Mošurov
524913 Nemcovce 3,83 839507 Nemcovce v Šariši
524921 Nižný Slavkov 1,80 841188 Nižný Slavkov
524930 Okružná 4,50 843431 Okružná
524948 Olejníkov 1,00 843504 Olejníkov
524956 Oľšov 1,75 843750 Oľšov
524964 Ondrašovce 1,80 843831 Ondrašovce
524972 Orkucany 3,67 844349 Orkucany
524981 Ostrovany 4,70 844608 Ostrovany
524999 Ovčie 1,43 844845 Ovčie
525006 Pečovská Nová Ves 2,97 845876 Pečovská Nová Ves
525014 Petrovany 4,47 846040 Močarmany
525014 Petrovany 4,47 846058 Petrovany
525022 Podhorany 2,60 847313 Podhorany Nižné
525031 Podhradík 2,53 847402 Podhradík
525049 Poloma 1,56 848034 Poloma
525057 Proč 2,82 850268 Proč
525065 Pušovce 2,87 850748 Pušovce
525073 Radatice 2,41 850861 Radatice
525081 Ratvaj 1,86 851850 Ratvaj
525090 Ražňany 4,23 851914 Ražňany
525103 Renčišov 0,50 852007 Renčišov
525111 Rokycany 3,35 852741 Rokycany
525120 Rožkovany 2,18 852937 Rožkovany
525138 Ruská Nová Ves 4,37 853623 Ruská Nová Ves
525146 Sabinov 3,93 854212 Sabinov
525154 Sedlice 2,26 854719 Sedlice
525162 Seniakovce 4,58 854972 Seniakovce
525171 Svinia 3,77 859851 Svinia
525189 Šarišská Poruba 3,53 860476 Šarišská Poruba
525197 Šarišská Trstená 1,54 860484 Šarišská Trstená
525201 Šarišské Bohdanovce 4,07 860492 Šarišské Bohdanovce
525219 Šarišské Dravce 1,43 860514 Šarišské Dravce
525235 Šarišské Michaľany 4,05 860557 Šarišské Michaľany
525243 Šarišské Sokolovce 2,51 860565 Šarišské Sokolovce
525251 Šindliar 1,10 860841 Šindliar
525260 Široké 1,33 860948 Široké
525278 Štefanovce 1,20 861120 Štefanovce
525286 Teriakovce 4,36 863084 Teriakovce
525294 Terna 3,40 863092 Terna
525308 Tichý Potok 1,16 863190 Tichý Potok
525316 Torysa 2,04 864005 Torysa
525324 Trnkov 3,15 865354 Trnkov
525332 Tuhrina 1,30 865583 Tuhrina
525341 Tulčík 2,97 865613 Tulčík
525359 Uzovce 2,81 866598 Uzovce
525367 Uzovské Pekľany 0,76 866661 Uzovské Pekľany
525375 Uzovský Šalgov 2,64 866679 Uzovský Šalgov
525383 Varhaňovce 3,63 867411 Varhaňovce
525391 Veľký Slivník 3,32 869171 Veľký Slivník
525405 Veľký Šariš 4,27 869198 Veľký Šariš
525413 Víťaz 1,87 869724 Víťaz
525421 Vysoká 0,93 870919 Vysoká pri Toryse
525430 Vyšná Šebastová 4,10 871346 Vyšná Šebastová
525448 Záborské 4,44 871681 Záborské
525456 Záhradné 2,82 871834 Záhradné
525464 Závadka 1,97 872512 Závadka pri Terni
525472 Zlatá Baňa 1,80 873284 Zlatá Baňa
525481 Žatkovce 3,83 874035 Žatkovce
525499 Žehná 3,53 874159 Žehná
525502 Žipov 2,21 874922 Žipov
525511 Župčany 3,52 875015 Župčany
559989 Suchá Dolina 2,26 854727 Suchá Dolina
Okres 5408 ROŽŇAVA
525529 Rožňava 3,43 853011 Rožňava
525529 Rožňava 3,43 853151 Nadabula
525537 Ardovo 3,13 800252 Ardovo
525545 Betliar 3,36 802841 Betliar
525553 Bohúňovo 3,71 803464 Bohúňovo
525553 Bohúňovo 3,71 803472 Tiba
525561 Borka 1,66 803715 Borka
525570 Brdárka 1,00 806161 Brdárka
525596 Čierna Lehota 1,84 809586 Čierna Lehota
525600 Čoltovo 4,19 809942 Čoltovo
525618 Dedinky 0,63 810185 Dedinky
525626 Dlhá Ves 3,84 811017 Dlhá Ves
525634 Dobšiná 4,20 811378 Dobšiná
525642 Drnava 2,43 813061 Drnava
525651 Gemerská Hôrka 4,04 814903 Gemerská Hôrka
525669 Gemerská Poloma 2,43 814938 Gemerská Poloma
525677 Gemerské Teplice 3,07 814997 Gemerský Milhosť
525677 Gemerské Teplice 3,07 815004 Jelšavská Teplica
525685 Gemerský Sad 2,57 815039 Mikolčany
525685 Gemerský Sad 2,57 815047 Nováčany v Gemeri
525693 Gočaltovo 2,11 815179 Gočaltovo
525707 Gočovo 3,73 815187 Gočovo
525715 Hanková 2,72 815713 Hanková
525723 Henckovce 2,42 816027 Henckovce
525731 Honce 1,82 816892 Honce
525740 Hrhov 2,80 819255 Hrhov
525758 Hrušov 2,80 819972 Hrušov nad Turňou
525766 Hucín 4,08 820091 Hucín
525774 Chyžné 3,39 821110 Chyžné
525782 Jablonov nad Turňou 3,26 821721 Jablonov nad Turňou
525791 Jelšava 3,73 822698 Jelšava
525812 Kameňany 3,35 823252 Kameňany
525821 Kečovo 3,97 823767 Kečovo
525839 Kobeliarovo 1,30 824976 Kobeliarovo
525847 Koceľovce 2,83 825018 Koceľovce
525855 Kováčova 1,33 827797 Kováčova pri Hrhove
525863 Krásnohorská Dlhá Lúka 3,83 828700 Krásnohorská Dlhá Lúka
525871 Krásnohorské Podhradie 3,32 828734 Krásnohorské Podhradie
525898 Kunova Teplica 3,31 829897 Kunova Teplica
525901 Licince 3,98 831999 Licince
525910 Lipovník 3,29 832383 Lipovník pri Rožňave
525928 Lubeník 3,44 833291 Lubeník
525936 Lúčka 2,86 833991 Lúčka pri Hrhove
525944 Magnezitovce 2,65 834696 Kopráš
525944 Magnezitovce 2,65 834700 Mníšany
525952 Markuška 2,70 836095 Markuška
525961 Meliata 3,49 836681 Meliata
525987 Muráň 2,50 838772 Muráň
525995 Muránska Dlhá Lúka 3,72 838799 Muránska Dlhá Lúka
526002 Muránska Huta 1,78 838802 Muránska Huta
526011 Muránska Lehota 3,21 838811 Muránska Lehota
526029 Muránska Zdychava 1,62 838829 Muránska Zdychava
526037 Nandraž 2,30 839370 Nandraž
526045 Nižná Slaná 2,34 840912 Nižná Slaná
526053 Ochtiná 4,21 843261 Ochtiná
526061 Pača 2,10 844934 Pača
526070 Pásková 3,55 845639 Pásková
526088 Petrovo 1,67 846155 Petrovo
526096 Plešivec 2,93 846929 Plešivec
526100 Prihradzany 3,30 850225 Prihradzany
526118 Rákoš 3,15 851281 Rákoš pri Jelšave
526126 Rakovnica 2,41 851558 Rakovnica
526134 Rejdová 1,59 851965 Rejdová
526142 Revúca 3,81 838233 Mokrá Lúka
526142 Revúca 3,81 852104 Revúca
526142 Revúca 3,81 852228 Revúcka
526151 Revúcka Lehota 3,22 852210 Revúcka Lehota
526177 Rochovce 3,73 852732 Rochovce
526185 Roštár 3,64 852791 Roštár
526193 Rozložná 3,25 852902 Rozložná
526207 Rožňavské Bystré 2,13 853275 Rožňavské Bystré
526215 Rudná 2,94 853402 Rudná
526223 Silica 1,87 855499 Silica
526231 Silická Brezová 3,69 855502 Silická Brezová
526240 Silická Jablonica 4,28 855511 Silická Jablonica
526258 Sirk 2,80 855545 Sirk
526266 Slávec 4,87 856177 Slávec
526266 Slávec 4,87 856185 Vidová
526274 Slavoška 2,37 856231 Slavoška
526282 Slavošovce 3,34 856258 Slavošovce
526291 Stratená 0,91 858854 Stratená
526304 Šivetice 3,80 860981 Šivetice
526312 Štítnik 3,44 861341 Stítnik
526321 Turčok 0,50 865940 Turčok
526339 Vlachovo 2,00 869813 Vlachovo
526347 Vyšná Slaná 3,57 871311 Vyšná Slaná
560022 Brzotín 3,99 807052 Brzotín
560031 Čučma 3,43 853178 Čučma
560049 Jovice 4,21 822841 Jovice
560065 Kružná 2,94 829650 Kružná
Okres 5409 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
526355 Spišská Nová Ves 3,12 857386 Spišská Nová Ves
526363 Arnutovce 2,55 800261 Arnutovce
526371 Baldovce 4,11 800627 Baldovce
526380 Beharovce 2,43 802263 Beharovce
526398 Betlanovce 3,43 802824 Betlanovce
526401 Bijacovce 3,90 802930 Bijacovce
526410 Brutovce 1,07 807028 Brutovce
526428 Buglovce 3,81 807290 Buglovce
526436 Bystrany 2,21 807575 Bystrany
526444 Danišovce 3,68 810053 Danišovce
526452 Dlhé Stráže 1,19 811149 Dlhé Stráže
526461 Doľany 2,16 811491 Doľany na Spiši
526479 Domaňovce 3,30 812625 Domaňovce
526487 Dravce 1,14 812803 Dravce
526495 Dúbrava 1,57 813435 Dúbrava na Spiši
526509 Gelnica 1,80 814741 Gelnica
526517 Granč-Petrovce 3,04 815268 Granč-Petrovce
526525 Harakovce 1,43 815764 Harakovce
526533 Harichovce 3,64 815781 Harichovce
526541 Helcmanovce 1,13 816001 Helcmanovce
526550 Henclová 0,50 816035 Henclová
526568 Hincovce 3,45 816132 Hincovce
526576 Hnilčík 0,50 816434 Hnilčík
526584 Hnilec 2,60 816477 Hnilec
526592 Hrabušice 3,69 818909 Hrabušice
526606 Vyšné Repaše 1,11 871435 Vyšné Repaše
526614 Vyšný Slavkov 1,14 871605 Vyšný Slavkov
526631 Závadka 1,08 872547 Závadka pri Nálepkove
526649 Žakarovce 0,63 873942 Žakarovce
526657 Žehra 3,58 874183 Žehra
543144 Hrišovce 1,29 819441 Hrišovce
543152 Chrasť nad Hornádom 3,72 820938 Chrasť nad Hornádom
543161 Iliašovce 2,40 821209 Iliašovce
543179 Jablonov 3,17 821713 Jablonov
543187 Jaklovce 2,41 821845 Jaklovce
543195 Jamník 3,62 822027 Jamník na Spiši
543209 Kaľava 1,46 822990 Kaľava
543225 Klčov 3,87 824127 Klčov
543233 Kluknava 2,94 824895 Kluknava
543241 Kojšov 1,38 825166 Kojšov
543250 Kolinovce 4,10 825760 Kolinovce
543268 Krompachy 1,96 829307 Krompachy
543276 Kurimany 3,28 829927 Kurimany
543284 Letanovce 3,67 831514 Letanovce
543292 Levoča 3,01 831859 Levoča
543292 Levoča 3,01 872458 Závada pri Levoči
543306 Lieskovany 3,26 832031 Lieskovany
543314 Lúčka 2,80 834009 Lúčka pri Jabloňové
543322 Margecany 1,68 836044 Margecany
543322 Margecany 1,68 836052 Rolová Huta
543331 Markušovce 3,21 836125 Markušovce
543349 Matejovce 2,49 836389 Matejovce nad Hornádom
543357 Mlynky 3,39 837814 Mlynky
543365 Mníšek nad Hnilcom 1,47 837890 Mníšek nad Hnilcom
543373 Nálepkovo 1,79 839299 Nálepkovo
543381 Nemešany 4,10 839621 Nemešany
543390 Nižné Repaše 1,33 841030 Nižné Repaše
543403 Odorín 4,07 843164 Odorín
543411 Olcnava 3,48 843466 Olcnava
543420 Oľšavica 1,46 843709 Ol'šavica
543438 Oľšavka 1,60 843725 Ol'šavka na Spiši
543446 Ordzovany 2,31 844225 Ordzovany
543454 Pavľany 1,29 845680 Pavľany
543462 Poľanovce 2,26 847887 Poľanovce
543471 Pongrácovce 1,80 848131 Pongrácovce
543489 Poráč 0,83 848557 Poráč
543497 Prakovce 1,80 849120 Prakovce
543501 Richnava 2,35 852350 Richnava
543519 Rudňany 0,59 853411 Rudňany
543527 Slatvina 1,48 856169 Slatvina
543535 Slovinky 1,80 856665 Nižné Slovinky
543535 Slovinky 1,80 856681 Vyšné Slovinky
543551 Smolnícka Huta 1,80 856819 Smolnícka Huta
543560 Smolník 1,76 856851 Smolník na Spiši
543578 Spišské Podhradie 3,25 823660 Katúň
543578 Spišské Podhradie 3,25 857645 Spišské Podhradie
543586 Spišské Tomášovce 2,62 857670 Spišské Tomášovce
543594 Spišské Vlachy 3,50 857696 Spišské Vlachy
543608 Spišský Hrhov 3,27 857726 Spišský Hrhov
543616 Spišský Hrušov 3,15 857734 Spišský Hrušov
543624 Spišský Štvrtok 2,20 857777 Spišský Štvrtok
543632 Stará Voda 1,45 858366 Stará Voda
543641 Studenec 3,67 859290 Studenec
543659 Švedlár 1,45 862401 Švedlár
543667 Teplička 1,80 862720 Teplička
543667 Teplička 1,80 862738 Šafárká
543675 Torysky 1,39 864021 Torysky
543683 Úhorná 0,50 866342 Úhorná
543691 Uloža 2,10 866466 Uloža
543705 Veľký Folkmar 1,20 868973 Veľký Folkmar
543713 Vítkovce 4,34 869759 Vítkovce
543721 Vojkovce 1,53 870030 Vojkovce
560154 Smižany 2,96 856754 Smižany
Okres 5410 STARÁ ĽUBOVŇA
526665 Stará Ľubovňa 3,17 858099 Stará Ľubovňa
526673 Čirč 1,73 809896 Čirč
526681 Ďurková 2,93 813923 Ďurková
526690 Forbasy 3,10 814377 Forbasy
526703 Hajtovka 1,58 815462 Hajtovka
526711 Haligovce 0,94 815578 Haligovce
526720 Hniezdne 3,30 816418 Hniezdne
526738 Hraničné 1,34 819123 Hraničné
526746 Hromoš 2,01 819620 Hromoš
526754 Chmeľnica 3,15 820695 Chmeľnica
526762 Jakubany 0,98 821870 Jakubany
526771 Jarabina 1,54 822221 Jarabina
526789 Kamienka 1,61 823511 Kamienka
526797 Kolačkov 0,50 825433 Kolačkov
526801 Kremná 1,25 828874 Kremná
526819 Kyjov 1,81 830241 Kyjov
526827 Lackova 1,91 830437 Lackova
526835 Legnava 2,57 831085 Legnava
526843 Lesnica 0,74 831425 Lesnica
526851 Litmanová 1,42 832944 Litmanová
526860 Lomnická 1,49 833088 Lomnická
526878 Ľubotín 2,36 833606 Ľubotín
526886 Malý Lipník 1,34 835897 Malý Lipník
526894 Matysová 1,72 836478 Matysová
526908 Mníšek nad Popradom 1,52 837920 Mníšek nad Popradom
526908 Mníšek nad Popradom 1,52 837938 Pilhov
526916 Nižné Ružbachy 1,52 841048 Nižné Ružbachy
526924 Nová Ľubovňa 2,55 841846 Nová Ľubovňa
526932 Obručné 0,66 843075 Obručné
526941 Orlov 2,59 844365 Orlov
526959 Plavec 2,80 846848 Plavec
526967 Plavnica 3,46 846872 Plavnica
526975 Podolínec 2,09 847674 Podolínec
526983 Pusté Pole 2,82 850691 Pusté Pole
526991 Ruská Voľa nad Popradom 1,19 853658 Ruská Voľa nad Popradom
527009 Starina 2,33 858480 Starina
527017 Stráň any 1,85 858765 Stráň any
527025 Sulín 2,40 859541 Malý Sulín
527025 Sulín 2,40 859559 Veľký Sulín
527033 Šambron 1,66 860361 Šambron
527041 Šarišské Jastrabie 2,49 860522 Šarišské Jastrabie
527050 Údol 1,71 866318 Údol
527068 Veľká Lesná 1,05 867799 Veľká Lesná
527076 Veľký Lipník 1,36 869139 Veľký Lipník
527084 Vislanka 2,48 869589 Vislanka
527092 Vyšné Ružbachy 1,37 871451 Vyšné Ružbachy
Okres 5411 SVIDNÍK
527106 Svidník 3,15 859745 Svidník
527114 Baňa 1,30 800651 Baňa
527122 Belejovce 2,29 802425 Belejovce
527131 Beňadikovce 3,03 802581 Beňadikovce
527149 Bodružal 1,78 803341 Bodružal
527157 Breznica 3,36 806463 Breznica
527165 Breznička 3,26 806510 Breznička pri Chotči
527173 Brusnica 2,74 807001 Brusnica
527181 Bukovce 3,08 807320 Bukovce
527190 Bystrá 2,05 807567 Bystrá pri Havaji
527203 Bžany 3,08 807923 Bžany
527203 Bžany 3,08 878456 Valkov
527211 Cernina 3,61 808008 Cernina
527220 Cigla 2,78 808199 Cigla
527238 Dlhoňa 1,50 811157 Dlhoňa
527246 Dobroslava 3,54 811351 Dobroslava
527254 Dubová 3,40 813311 Dubová pri Svidníku
527262 Duplín 3,19 813842 Duplín
527271 Fijaš 1,94 814237 Fijaš
527289 Gribov 2,96 815292 Gribov
527297 Havaj 2,85 815942 Havaj
527301 Havranec 1,70 815969 Havranec
527319 Hrabovčík 2,99 818828 Hrabovčík
527327 Hunkovce 2,30 820393 Hunkovce
527335 Chotča 3,85 820873 Chotča
527343 Jakušovce 4,40 821934 Jakušovce
527351 Jurkova Voľa 2,26 822906 Jurkova Voľa
527360 Kapišová 3,36 823546 Kapišová
527378 Kečkovce 1,91 823759 Kečkovce
527386 Kolbovce 2,93 825701 Kolbovce
527394 Korejovce 1,26 826278 Korejovce
527408 Korunková 2,51 826545 Korunková
527416 Kožuchovce 0,56 827916 Kožuchovce
527424 Krajná Bystrá 1,95 827941 Krajná Bystrá
527432 Krajná Poľana 2,36 827959 Krajná Poľana
527441 Krajná Porúbka 1,61 827967 Krajná Porúbka
527459 Krajné Čierno 1,85 828041 Krajné Čierno
527467 Krišlovce 1,30 829048 Krišlovce
527475 Krušinec 3,25 829595 Krušinec
527483 Kružlová 3,41 829641 Kružlová
527491 Kurimka 3,63 829935 Kurimka
527505 Ladomirová 3,22 830542 Ladomirová
527513 Lomné 2,38 833061 Lomné
527521 Makovce 2,40 834955 Makovce
527530 Malá Poľana 2,11 835188 Malá Poľana
527548 Matovce 2,77 836427 Matovce
527556 Medvedie 1,71 836516 Medvedie pri Hunkovciach
527564 Mestisko 3,24 836761 Mestisko
527572 Miková 2,93 837512 Miková
527581 Miňovce 3,60 837644 Miňovce
527599 Miroľa 1,61 837687 Miroľa
527602 Mlynárovce 3,00 837741 Mlynárovce
527611 Mrázovce 2,40 838683 Mrázovce
527629 Nižná Jedľová 3,05 840815 Nižná Jedľová
527637 Nižná Olšava 3,34 840858 Nižná Olšava
527645 Nižná Písaná 2,18 840866 Nižná Písaná
527653 Nižný Komárnik 2,28 841137 Nižný Komárnik
527661 Nižný Mirošov 3,55 841161 Nižný Mirošov
527670 Nižný Orlík 2,90 841170 Nižný Orlík
527688 Nová Polianka 3,24 841862 Nová Polianka
527696 Okrúhle 3,09 843415 Okrúhle
527696 Okrúhle 3,09 843423 Šapinec
527700 Oľšavka 1,91 843733 Oľšavka pri Gribove
527718 Potôčky 2,48 848701 Potôčky
527726 Potoky 3,28 848735 Potoky
527734 Príkra 1,20 850233 Príkra
527742 Pstriná 1,82 850411 Pstriná
527751 Radoma 2,92 850993 Radoma
527769 Rakovčík 3,65 851515 Rakovčík
527777 Rovné 3,42 852864 Rovné pri Svidníku
527785 Roztoky 1,50 852911 Roztoky
527793 Ruský Kručov 2,68 853755 Ruský Kručov
527807 Soboš 1,95 857114 Soboš
527815 Soľník 2,65 857327 Soľník
527823 Staškovce 3,03 858676 Staškovce
527831 Stročín 3,58 859125 Stročín
527840 Stropkov 3,45 859133 Stropkov
527840 Stropkov 3,45 859249 Bokša
527858 Svidnička 1,95 859737 Svidnička
527866 Sandál 3,07 860433 Sandál
527874 Šarbov 2,14 860441 Šarbov
527882 Šarišský Štiavnik 2,22 860573 Šarišský Štiavnik
527891 Šemetkovce 2,05 860743 Šemetkovce
527904 Štefurov 3,30 861171 Štefurov
527912 Tisinec 3,99 863211 Tisinec
527921 Tokajík 2,30 863432 Tokajík
527939 Turany nad Ondavou 3,14 865796 Turany nad Ondavou
527947 Vagrinec 3,14 866695 Vagrinec
527955 Valkovce 2,77 867284 Valkovce
527963 Vápeník 2,31 867365 Vápeník
527971 Varechovce 3,04 867381 Varechovce
527980 Veľkrop 2,82 868841 Veľkrop
527998 Vislava 2,32 869597 Vislava
528005 Vladiča 1,99 869775 Driečna
528005 Vladiča 1,99 869783 Vladiča
528005 Vladiča 1,99 869791 Suchá
528013 Vojtovce 3,33 870099 Vojtovce
528021 Výškovce 3,15 871141 Výškovce
528030 Vyšná Jedľová 3,68 871214 Vyšná Jedľová
528048 Vyšná Olšava 2,52 871249 Vyšná Olšava
528056 Vyšná Písaná 1,50 871257 Vyšná Písaná
528064 Vyšný Komárnik 2,05 871524 Vyšný Komárnik
528072 Vyšný Mirošov 2,94 871575 Vyšný Mirošov
528081 Vyšný Orlík 3,04 871583 Vyšný Orlík
560073 Vyšný Hrabovec 3,14 865800 Vyšný Hrabovec
Okres 5412 TREBIŠOV
513792 Malá Tŕňa 3,34 864765 Malá Tŕňa
513806 Veľká Tŕňa 3,34 864773 Veľká Tŕňa
513831 Klin nad Bodrogom 4,27 858960 Klin nad Bodrogom
513849 Stanča 5,03 873179 Stanča
513857 Budince 5,05 853585 Budince
528099 Trebišov 4,78 837563 Milhostov
528099 Trebišov 4,78 864188 Trebišov
528102 Bačka 4,30 800414 Bačka
528111 Bačkov 4,04 800422 Bačkov
528129 Bara 3,62 801674 Malá Bara
528129 Bara 3,62 801682 Veľká Bara
528137 Besa 6,00 802794 Besa nad Latoricou
528145 Biel 3,64 802905 Biel
528153 Svätá Mária 4,07 803332 Svätá Mária
528153 Svätá Mária 4,07 875376 Pavlovo
528161 Boľ 4,09 803561 Boľ
528170 Borša 5,21 803847 Borša
528188 Boťany 4,53 803944 Boťany
528200 Brehov 4,09 806170 Brehov
528218 Brezina 3,98 806421 Brezina
528226 Byšta 4,02 807681 Byšta
528234 Cejkov 4,55 807991 Cejkov
528242 Čeľovce 4,96 809195 Čeľovce na Zemplíne
528251 Čerhov 4,13 809276 Čerhov
528269 Černochov 2,98 809331 Černochov
528277 Čičarovce 5,23 809497 Čičarovce
528285 Čierna 3,92 809551 Čierna
528293 Čierna nad Tisou 3,92 809594 Čiernanad Tisou
528307 Čierne Pole 5,00 809705 Čierne Pole
528315 Dargov 2,25 810096 Dargov
528323 Dobrá 4,51 811181 Dobrá nad Krčavou
528331 Drahňov 4,35 812757 Drahňov
528340 Dvorianky 4,10 813991 Dvorianky
528358 Egreš 4,46 814172 Egreš
528366 Hraň 3,82 819069 Hraň
528374 Hrčeľ 4,90 819247 Hrčeľ
528382 Hriadky 4,17 819263 Hriadky
528391 Ižkovce 5,60 821527 Ižkovce
528404 Kapušianske Kľačany 4,73 823589 Kapušianske Kľačany
528412 Kašov 5,84 823635 Kašov
528421 Kazimír 4,25 823686 Veľký Kazimír
528421 Kazimír 4,25 875384 Malý Kazimír
528439 Kožuchov 5,54 827908 Kožuchov
528447 Kráľovský Chlmec 3,60 828360 Kráľovský Chlmec
528455 Kravany 3,21 828815 Kravany pri Sečovciach
528463 Krišovská Liesková 5,12 829056 Krišovská Liesková
528471 Kuzmice 3,92 830089 Kuzmice nad Roňavou
528480 Kysta 5,52 830275 Kysta
528498 Ladmovce 4,82 830500 Ladmovce
528501 Lastovce 4,54 830682 Lastovce
528510 Leles 4,18 831263 Kapoňa
528510 Leles 4,18 831271 Leles
528528 Luhyňa 4,15 834092 Luhyňa
528536 Malé Ozorovce 4,32 835650 Malé Ozorovce
528544 Malé Trakany 4,10 835706 Malé Trakany
528552 Malý Horeš 3,63 835854 Malý Horeš
528561 Malý Kamenec 4,08 835862 Malý Kamenec
528579 Maťovské Vojkovce 4,41 836435 Kapušianske Vojkovce
528579 Maťovské Vojkovce 4,41 836443 Maťovce
528587 Michaľany 4,96 836842 Michaľany
528609 Nižný Žipov 4,56 841200 Nižný Žipov
528617 Novosad 5,08 842851 Novosad
528625 Nový Ruskov 5,71 842893 Malý Ruskov
528625 Nový Ruskov 5,71 842907 Veľký Ruskov
528633 Oborín 4,49 843059 Kucany
528633 Oborín 4,49 843067 Oborín
528641 Plechotice 5,35 846881 Plechotice
528650 Svätúše 3,47 846902 Svätuše
528668 Poľany 4,25 847895 Poľany
528676 Parchovany 5,17 803987 Božčice
528676 Parchovany 5,17 845361 Parchovany
528684 Pribeník 4,66 849677 Pribeník
528692 Ptrukša 3,52 850446 Ptrukša
528706 Rad 3,77 850845 Rad
528714 Ruská 5,05 853593 Ruská
528722 Sečovce 4,91 854531 Sečovce
543730 Sirník 3,51 855570 Sirník
543748 Slivník 4,06 856452 Slivník
543756 Slovenské Nové Mesto 5,05 856631 Slovenské Nové Mesto
543764 Soľnička 3,47 857319 Soľnička
543772 Somotor 4,93 857343 Nová Vieska pri Bodrogu
543772 Somotor 4,93 857351 Somotor
543772 Somotor 4,93 857360 Véč
543781 Stankovce 3,65 857840 Stankovce
543799 Strážne 3,35 858889 Strážne
543802 Streda nad Bodrogom 4,27 858967 Streda nad Bodrogom
543811 Svinice 3,62 859885 Svinice
543829 Trnávka 3,80 865303 Trnávka pri Sečovciach
543845 Veľaty 4,74 867586 Veľaty
543853 Veľké Kapušany 4,97 868043 Veľké Kapušany
543861 Veľké Ozorovce 4,68 868230 Veľké Ozorovce
543870 Veľké Raškovce 3,84 868256 Veľké Raškovce
543888 Veľké Slemence 3,60 868582 Veľké Slemence
543896 Veľké Trakany 4,26 868698 Veľké Trakany
543900 Veľký Horeš 3,61 869007 Veľký Horeš
543918 Veľký Kamenec 4,48 869015 Veľký Kamenec
543926 Viničky 4,07 869473 Viničky
543934 Višňov 3,79 869627 Višňov
543942 Vojany 4,92 869970 Vojany
543951 Vojčice 4,61 869996 Vojčice
543969 Vojka 3,79 870005 Vojka
543977 Zatín 4,39 872393 Zatín
543985 Zbehňov 4,75 872822 Zbehňov
543993 Zemplín 4,89 873161 Zemplín
544001 Zemplínska Nová Ves 5,34 873187 Úpor
544001 Zemplínska Nová Ves 5,34 873195 Zemplínsky Klečenov
544019 Zemplínska Teplica 3,99 873217 Zemlínska Teplica
544027 Zemplínske Hradište 4,50 873241 Zemplínske Hradište
544035 Zemplínske Jastrabie 4,70 873250 Zemplínske Jastrabie
544043 Zemplínsky Branč 5,68 873268 Zemplínsky Branč
Okres 5413 VRANOV NAD TOPĽOU
528731 Holčíkovce 2,83 816591 Holčíkovce
528749 Jasenovce 1,47 822353 Jasenovce
528757 Jastrabie nad Topľou 2,67 822493 Jastrabie nad Topľou
528765 Juskova Voľa 2,56 822931 Juskova Voľa
528773 Kamenná Poruba 4,21 823457 Kamenná Poruba
528781 Kladzany 3,46 824020 Kladzany
528790 Komárany 4,05 825794 Komárany
528803 Košarovce 3,51 826871 Košarovce
528811 Ku čí n 4,18 829765 Kučín nad Ondavou
528820 Kvakovce 3,90 830127 Kvakovce
528838 Majerovce 4,70 834742 Majerovce
528846 Malá Domaša 4,43 834998 Malá Domaša
528854 Matiaška 2,43 836397 Matiaška
528862 Medzianky 2,29 836591 Medzianky
528871 Merník 4,44 836737 Merník
528889 Michalok 3,63 836893 Michalok
528897 Nižná Sitnica 3,53 840904 Nižná Sitnica
528901 Nižný Hrabovec 4,41 841072 Nižný Hrabovec
528919 Nižný Hrušov 4,24 841099 Nižný Hrušov
528927 Nižný Kručov 5,24 841145 Nižný Kručov
528935 Nová Kelča 2,93 841765 Nová Kelča
528943 Ondavské Matiašovce 3,66 843814 Ondavské Matiašovce
528951 Pakostov 2,90 844985 Pakostov
528960 Pavlovce 2,86 845744 Pavlovce nad Topľou
528978 Petkovce 3,41 845949 Petkovce
528986 Petrovce 1,68 846091 Petrovce nad Topľou
528994 Piskorovce 3,25 846686 Piskorovce
529001 Poša 4,72 848697 Poša
529010 Prituľany 2,24 850250 Prituľany
529028 Prosačov 2,13 850284 Prosačov
529036 Radvanovce 1,82 851175 Radvanovce
529044 Rafajovce 3,23 851205 Rafajovce
529052 Remeniny 2,37 851981 Remeniny
529061 Rohožník 4,28 852724 Rohožník pri Oľke
529079 Rudlov 3,85 853381 Rudlov
529087 Ruská Kajňa 0,50 853615 Ruská Kajňa
529095 Ruská Poruba 3,10 853631 Ruská Poruba
529109 Ruská Voľa 4,00 853640 Ruská Voľa pri Domaši
529117 Ruský Kazimír 3,92 853747 Ruský Kazimír
529125 Sačurov 4,59 854301 Sačurov
529133 Sečovská Polianka 4,33 854697 Sečovská Polianka
529141 Sedliská 4,89 854743 Sedliská
529150 Skrabské 2,63 855898 Skrabské
529168 Slovenská Kajňa 4,13 856495 Slovenská Kajňa
529176 Soľ 4,54 857271 Soľ
529184 Štefanovce 2,41 861138 Štefanovce pri Ondave
529192 Továrne 4,09 864030 Továrne
529206 Tovarnianska Polianka 3,05 864048 Tovarnianska Polianka
529214 Vavrinec 2,54 867497 Vavrinec
529222 Vechec 4,09 867578 Vechec
529231 Vlača 1,98 869767 Vlača
529249 Vyšná Sitnica 2,30 871303 Vyšná Sitnica
529257 Vyšný Žipov 4,14 871621 Vyšný Žipov
529265 Zámutov 3,12 872326 Zámutov
529273 Závada 1,83 872466 Závada pri Oľke
529281 Zlatník 3,75 873471 Zlatník
529290 Žalobín 3,77 873969 Žalobín
544051 Vranov nad Topľou 3,14 809217 Čemerné
544051 Vranov nad Topľou 3,14 816043 Hencovce
544051 Vranov nad Topľou 3,14 870315 Vranov nad Topľou
544060 Babie 2,36 800309 Babie
544078 Banské 3,23 801640 Banské
544086 Benkovce 4,00 802662 Benkovce
544094 Bystré 3,84 807591 Bystré
544108 Cabov 3,30 807974 Cabov
544116 Čaklov 4,48 808661 Čaklov
544124 Čičava 3,00 809501 Čičava
544132 Čierna nad Topľou 3,78 809691 Čierne nad Topľou
544141 Ďapalovce 2,47 810070 Ďapalovce
544159 Dávidov 3,24 810100 Dávidov
544167 Detrík 1,82 810355 Detrík
544175 Dlhé Klčovo 4,96 811025 Dlhé Klčovo
544183 Ďurďoš 2,56 813877 Ďurďoš
544191 Giglovce 2,28 815101 Giglovce
544205 Girovce 3,65 815144 Girovce
544213 Hanušovce nad Topľou 3,20 815748 Hanušovce nad Topľou
544221 Hermanovce 3,47 816094 Hermanovce nad Topľou
544230 Hlinné 3,25 816221 Hlinné

1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.
2)
§ 49 zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb.
3)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
4)
Napríklad okresným úradom životného prostredia.
5)
Zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
7)
§ 32 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
9)
§ 1a písm. h) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Zb.
10)
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.
11)
Napríklad štatút kúpeľného miesta Dudince č. 10/1983 Ústredného vestníka SSR (reg. v čiastke 29/1983 Zb.).