55/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.03.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. februára 1993,
ktorým sa oslobodzujú od dane z príjmov dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu pre podnikateľské subjekty v odvetví pôdohospodárstva
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 286/1992 Zb. o dani z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb. nariaďuje:
§ 1
Od dane z príjmov sú oslobodené a do základu dane sa nezahŕňajú dotácie zo štátneho rozpočtu prijaté fyzickými a právnickými osobami, ktoré podnikajú v poľnohospodárskej výrobe, lesnom a vodnom hospodárstve.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.