5/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. decembra 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb. a zákona č. 263/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8a ods. 1 sa vypúšťajú slová „Najvyšší súd Českej republiky a“ a slová „tej istej republiky“; slovo „rozhodujú“ sa nahrádza slovom „rozhoduje“.
2.
V § 8a sa vypúšťa odsek 2 a zrušuje sa číslovanie odsekov.
3.
V § 9 ods. 2 písm. h) sa slová „česko-slovenských súdov“ nahrádzajú slovami „súdov Slovenskej republiky“.
4.
V § 9 ods. 3 písm. a) znie:
„a)
z právnych vzťahov medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti, ak suma požadovaná navrhovateľom prevyšuje 200 000 Kčs.“.
5.
V § 9 ods. 3 písm. c) ll) sa slová „česko-slovenského súdu“ nahrádzajú slovami „súdu Slovenskej republiky“.
6.
V § 10 ods. 2 sa slovo „rozhodujú“ nahrádza slovom „rozhoduje“ a vypúšťajú sa slová „Najvyšší súd Českej republiky a“.
7.
V § 10a ods. 1 sa slovo „rozhodujú“ nahrádza slovom „rozhoduje“ a vypúšťajú sa slová „Najvyšší súd Českej republiky a“.
8.
§ 10a ods. 2 znie:
„(2)
O dovolaniach proti rozhodnutiam Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako odvolacieho súdu rozhoduje iný senát tohto súdu.“.
9.
§ 11 ods. 3 znie:
„(3)
Ak ide o vec, ktorá patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky, ale podmienky miestnej príslušnosti chýbajú, alebo ich nemožno zistiť, Najvyšší súd Slovenskej republiky určí, ktorý súd vec prejedná a rozhodne.“.
10.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
11.
V § 16 ods. 1 v druhej vete sa vypúšťajú slová „Najvyššieho súdu Českej republiky,“ a slová „a Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.
12.
V § 35 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Prokurátor môže podať návrh na začatie konania, len ak to ustanovuje osobitný právny predpis 33a).
Poznámka pod čiarou č. 33a) znie:
„33a)
Napr. § 62 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení zákona č. 132/1982 Zb. a zákona č. 234/1992 Zb.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.
13.
§ 36c znie:
㤠36c
Najvyšší súd Slovenskej republiky koná a rozhoduje v senátoch.“.
14.
§ 86 ods. 1 znie:
„(1)
Ak odporca, ktorý je občanom Slovenskej republiky, nemá všeobecný súd v tejto republike, je príslušný súd, v obvode ktorého mal tu posledné bydlisko.“.
15.
V § 86 ods. 2 a 3 sa slová „v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike“ nahrádzajú slovami „v Slovenskej republike“.
16.
V § 87 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
17.
V § 88 ods. 1 písm. a), f) a n) sa slová „v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike“ nahrádzajú slovami „v Slovenskej republike“.
18.
V § 88 ods. 1 písm. n) sa slovo „česko-slovenským“ nahrádza slovom „tuzemským“.
19.
V § 89a sa slová „50 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „200 000 Kčs“.
20.
V § 105 ods. 2 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
21.
V § 106 ods. 1 sa slová „česko-slovenského práva“ nahrádzajú slovami „práva Slovenskej republiky“.
22.
V § 109 ods. 1 písm. b) sa slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ nahrádzajú slovami „Slovenská republika“.
23.
V § 121 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
24.
V § 134 sa slová „česko-slovenskými súdmi“ nahrádzajú slovami „súdmi Slovenskej republiky“.
25.
V § 135 ods. 1 sa slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ nahrádzajú slovami „Slovenská republika“.
26.
V § 156 ods. 1 a v § 157 ods. 1 sa za slová „v mene“ vkladá slovo „Slovenskej“.
27.
V § 172 ods. 1 sa slová „100 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „500 000 Kčs“.
28.
V § 175z ods. 1 sa slová „česko-slovenského súdu“ nahrádzajú slovami „súdu Slovenskej republiky“.
29.
V § 175z ods. 2 sa slovo „česko-slovenských“ nahrádza slovom „tuzemských“.
30.
V § 200d ods. 2 sa slová „Zákon Českej národnej rady a zákon Slovenskej národnej rady“ nahrádzajú slovami „Osobitný zákon“.
31.
V § 246 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
32.
V § 246 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Najvyšší súd Českej republiky alebo“ a slová „Českej republiky alebo“ a slová „sú vecne príslušné“ sa nahrádzajú slovami „je vecne príslušný“.
33.
V § 250s ods. 2 sa slová „najvyšší súd republiky“ nahrádzajú slovami „Najvyšší súd Slovenskej republiky“.
34.
V § 252 ods. 2 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republike“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republike“.
35.
V § 277 ods. 1 sa slová „zo mzdy“ nahrádzajú slovami „z príjmov fyzických osôb“.
36.
V § 278 sa slová „vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „vláda Slovenskej republiky“.
37.
V § 279 ods. 3 sa slová „Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Vláda Slovenskej republiky“.
38.
V § 303 ods. 1 sa slovo „v česko-slovenskom“ nahrádza slovom „v tuzemskom“.
39.
V § 373 sa za slovo „spravodlivosti“ vkladajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“).“
40.
V § 374 ods. 1 sa slová „Ministerstvá spravodlivosti republík sa splnomocňujú“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo spravodlivosti sa splnomocňuje“ a slovo „môžu“ sa nahrádza slovom „môže“.
41.
V § 374a sa slová „Ministerstvá spravodlivosti republík ustanovia“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo spravodlivosti ustanoví“.
42.
Za § 372 sa vkladá nový § 372a, ktorý znie:
㤠372a
(1)
Veci prejednávané Najvyšším súdom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, v ktorých nebude rozhodnuté do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, prevezme a dokončí Najvyšší súd Slovenskej republiky ak ide o
a)
konanie o opravnom prostriedku, ak sa na území Slovenskej republiky nachádza súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, alebo ak je na území Slovenskej republiky súd, ktorý by bol podľa tohto zákona územne príslušný prejednať vec v prvom stupni,
b)
určenie miestne príslušného súdu, ak má na území Slovenskej republiky sídlo súd, ktorý vec predložil Najvyššiemu súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 105 ods. 2; v ostatných prípadoch, ak má navrhovateľ na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo,
c)
rozhodovanie v spore o právomoc podľa § 8a ods. 2 a rozhodovanie o prikázaní veci podľa § 12 ods. 3, ak je na území Slovenskej republiky sídlo toho, kto o rozhodnutie požiadal,
d)
žalobu proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak je správny orgán Slovenskej republiky príslušný vec rozhodnúť.
(2)
Konanie vo veci začaté na príslušnom súde Slovenskej republiky pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí na súde, na ktorom sa konanie začalo.“.
Čl. II
Zákon č. 519/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok a notársky poriadok sa mení takto:
1.
V Čl. III bod 11 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
2.
V Čl. III bod 12 sa slová „Ministri spravodlivosti Českej republiky a Slovenskej republiky sa splnomocňujú“ nahrádzajú slovami „Minister spravodlivosti Slovenskej republiky sa splnomocňuje“ a slovo „ustanovili“ sa nahrádza slovom „ustanovil“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.