47/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.1993 do 31.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

47
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. januára 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa slová „občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „občan Slovenskej republiky“.
2.
V § 4 sa doterajší text dopĺňa o ustanovenie pod písmenom e) tohto znenia:
„e)
ktorých program je nasmerovaný proti suverenite a územnej celistvosti Slovenskej republiky.“.
3.
V § 6 ods. 3 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
4.
§ 6 ods. 4 znie:
„(4)
Sídlo strany a hnutia musí byť na území Slovenskej republiky.“.
5.
§ 7 ods. 1 znie:
„(1)
Návrh na registráciu sa podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“.
6.
§ 8 ods. 5 znie:
„(5)
Prípravný výbor môže do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o odmietnutí registrácie podať Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia.“.
7.
V § 9 sa slová „Federálnemu štatistickému úradu“ nahrádzajú slovami „Štatistickému úradu Slovenskej republiky“ a slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ slovami „Slovenskej republiky“.
8.
§ 10 sa vypúšťa.
9.
§ 11 ods. 2 znie:
„(2)
Na zmenu stanov platia primerane ustanovenia § 7 a 8.“.
10.
§ 12 ods. 5 znie:
„(5)
Zánik strany a hnutia oznámi ministerstvo do 7 dní od výmazu Štatistickému úradu Slovenskej republiky.“.
11.
V § 13 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a ak strana a hnutie registrované ministerstvom Českej republiky pôsobili aj v Slovenskej republike, tiež jej ministerstvu a naopak.“.
12.
V § 13 ods. 7 sa slová „tej republiky, v ktorej majú strana a hnutie svoje sídlo“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
13.
§ 15 znie:
㤠15
O rozpustení strany a hnutia [§ 13 ods. 1 písm. b)] a o pozastavení činnosti strany a hnutia (§ 14) rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky na návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky.“.
14.
§ 16 sa vypúšťa.
15.
V § 17 ods. 5 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
16.
§ 18 ods. 1 znie:
„(1)
Strana a hnutie sú povinné predložiť každoročne do 1. apríla Národnej rade Slovenskej republiky výročnú finančnú správu.“.
17.
§ 20 znie:
㤠20
Poskytovanie príspevku politickým stranám a hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky upravuje osobitný zákon 3).“.
18.
Poznámka pod čiarou 3 znie:
„3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Na území Slovenskej republiky nemôžu naďalej vyvíjať činnosť politické strany a politické hnutia, ktoré túto činnosť vyvíjali podľa doterajšieho § 10 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.