46/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

46
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. januára 1993
o Slovenskej informačnej službe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Zriaďuje sa Slovenská informačná služba (ďalej len „informačná služba“). Informačná služba je všeobecnou bezpečnostnou a spravodajskou službou Slovenskej republiky.
(2)
Informačná služba je štátnym orgánom Slovenskej republiky, ktorý plní úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a ochrany zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu v rozsahu vymedzenom týmto zákonom. Vo svojej činnosti sa spravuje ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3)
Pri plnení úloh je informačná služba oprávnená spolupracovať s orgánmi iných štátov obdobného zamerania a pôsobnosti a medzinárodnými organizáciami.
(4)
Základné práva a slobody možno činnosťou informačnej služby obmedziť len v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, ochrany vnútorného poriadku alebo na ochranu práv a slobôd iných.
(5)
Informačná služba je rozpočtová organizácia.
(6)
Pri plnení úloh je informačná služba oprávnená používať technické prostriedky a dopravné prostriedky a to spravidla utajeným spôsobom.
PRVÁ HLAVA
ÚLOHY, ORGANIZÁCIA A KONTROLA INFORMAČNEJ SLUŽBY
§ 2
Úlohy informačnej služby
(1)
Informačná služba v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie o
a)
činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky,
b)
činnosti smerujúcej proti bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
aktivite cudzích spravodajských služieb,
d)
organizovanej trestnej činnosti,
e)
terorizme, vrátane informácií o účasti na terorizme, jeho financovaní alebo podporovaní,
f)
politickom a náboženskom extrémizme, extrémizme prejavujúcom sa násilným spôsobom a škodlivom sektárskom zoskupení,
g)
aktivitách a ohrozeniach v kybernetickom priestore, ak ohrozujú bezpečnosť štátu,
h)
nelegálnej medzinárodnej preprave osôb a migrácii osôb,
i)
skutočnostiach spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť hospodárske záujmy Slovenskej republiky,
j)
ohrození alebo úniku informácií a vecí chránených podľa osobitného predpisu1) alebo medzinárodných zmlúv alebo medzinárodných protokolov,
k)
činnosti smerujúcej k ohrozeniu života alebo vážnemu ohrozeniu zdravia osôb, ktorým je zo zákona alebo na základe zákona zaisťovaná osobná bezpečnosť počas výkonu funkcie alebo po jej skončení, alebo inej závažnej trestnej činnosti namierenej proti týmto osobám.
(2)
Informačná služba získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie o aktivitách, ktoré vznikajú v zahraničí a smerujú proti ústavnému zriadeniu a bezpečnosti Slovenskej republiky a informácie potrebné na realizáciu jej zahraničnopolitických záujmov.
(3)
Ak je to potrebné na zabránenie aktivitám a ohrozeniam podľa odsekov 1 a 2 a na realizáciu zahraničnopolitických záujmov Slovenskej republiky, informačná služba vykonáva primerané bezpečnostné opatrenia.
(4)
Informačná služba plní v rozsahu svojej pôsobnosti ďalšie úlohy podľa osobitných zákonov a úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná a úlohy z dohôd o spolupráci s orgánmi a medzinárodnými organizáciami podľa § 1 ods. 3.
(5)
Informačná služba poskytuje Národnej rade Slovenskej republiky, prezidentovi Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky a jej členom informácie významné pre ich činnosť a rozhodovanie.
(6)
Informačná služba poskytuje informácie o trestnej činnosti útvarom Policajného zboru1a) a prokuratúry, a to najmä o páchaní organizovanej trestnej činnosti. Nevyhnutné informácie poskytuje aj iným štátnym orgánom, ak ich potrebujú na zamedzenie protiústavnej alebo inej protiprávnej činnosti. Informačná služba poskytuje informácie podľa odseku 1 písm. k) Policajnému zboru na účely zaisťovania osobnej bezpečnosti určených osôb Policajným zborom.
(7)
Získané informácie sa poskytujú iba na splnenie účelu vyjadreného v odsekoch 4 až 6 a § 1 ods. 3. Informácie podľa odseku 6 sa poskytnú len za podmienky, že ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy informačnej služby podľa tohto zákona alebo k odhaleniu zdrojov a prostriedkov informačnej služby alebo k odhaleniu totožnosti jej príslušníkov alebo osôb konajúcich v prospech informačnej služby; to neplatí, ak by bol následok spôsobený neposkytnutím informácií zjavne závažnejší ako následok, ktorý hrozí ich poskytnutím.
(8)
Ak o to informačná služba požiada, sú štátne orgány a inštitúcie, ktorým informačná služba poskytla informácie podľa odsekov 5 a 6, okrem orgánov činných v trestnom konaní, povinné zaslať informačnej službe písomné vyjadrenie k spôsobu využitia poskytnutej informácie a o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie na základe ich vlastných poznatkov alebo výsledkov ich vlastnej činnosti, najmä či sa takáto informácia potvrdila a v akom rozsahu, a to bezodkladne po vyhodnotení poskytnutej informácie; vyjadrenie o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie Policajný zbor poskytuje v rozsahu, ktorý neohrozuje operatívno-pátraciu činnosť Policajného zboru.
Organizácia informačnej služby
§ 3
(1)
Na čele informačnej služby je riaditeľ, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný Rade obrany štátu.
(2)
Riaditeľa informačnej služby (ďalej len „riaditeľ“) vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Vo veciach služobného pomeru riaditeľa podľa osobitného predpisu1ba) rozhoduje prezident Slovenskej republiky.
(3)
Rada obrany štátu ukladá prostredníctvom svojho predsedu písomne informačnej službe úlohy v rozsahu jej pôsobnosti podľa § 2 tohto zákona.
(4)
Vláda Slovenskej republiky určuje celkové početné stavy informačnej služby a na návrh riaditeľa schvaľuje štatút informačnej služby, ktorý upraví zameranie, organizáciu a riadenie informačnej služby.
§ 4
(1)
Riaditeľ predkladá najmenej raz ročne správu o plnení úloh ustanovených týmto zákonom Národnej rade Slovenskej republiky.
(2)
Riaditeľ je povinný podať v určenej lehote a požadovanom rozsahu informáciu, o ktorú písomne požiada:
a)
prezident Slovenskej republiky,
b)
predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
predseda vlády Slovenskej republiky.
Kontrola informačnej služby Národnou radou Slovenskej republiky
§ 5
(1)
Kontrolu činnosti informačnej služby vykonáva Národná rada Slovenskej republiky, ktorá na tento účel zriaďuje z poslancov osobitný kontrolný orgán (ďalej len „kontrolný orgán“).
(2)
Členovia kontrolného orgánu majú právo vstupovať v sprievode príslušníka informačnej služby do objektov a zariadení informačnej služby.
(3)
Riaditeľ na požiadanie kontrolnému orgánu predkladá:
a)
štatút informačnej služby,
b)
podklady potrebné na kontrolu čerpania rozpočtu informačnej služby,
c)
interné predpisy upravujúce
1.
zameranie a organizačnú štruktúru zložiek informačnej služby,
2.
podmienky na používanie osobitných prostriedkov,
3.
druhy a spôsoby vedenia evidencií,
4.
služobný pomer podľa osobitného predpisu,1ba)
d)
správu o činnosti informačnej služby a jej výsledkoch.
(4)
Porušenie tohto zákona, ktoré kontrolný orgán zistí pri výkone svojej právomoci, je povinný oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky a generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky; podľa povahy veci informuje aj vládu Slovenskej republiky.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na konanie kontrolného orgánu a na práva a povinnosti jeho členov primerane osobitný predpis1b).
§ 6
(1)
Národná rada Slovenskej republiky volí na začiatku každého volebného obdobia členov kontrolného orgánu, určuje počet členov, zloženie a spôsob práce tohto orgánu.
(2)
Ak vystúpi poslanec, člen kontrolného orgánu, z klubu poslancov, stráca členstvo v tomto orgáne. Za takéhoto člena navrhne klub poslancov nového člena.
(3)
Schôdze kontrolného orgánu sú neverejné. Kontrolný orgán sa schádza najmenej raz za štvrťrok. Pri rokovaní postupuje podľa svojho rokovacieho poriadku. Zvolanie kontrolného orgánu môže požadovať každý člen tohto orgánu.
(4)
Kontrolný orgán vykonáva svoju činnosť aj po skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, pokiaľ v novom volebnom období Národná rada Slovenskej republiky nezvolí nový kontrolný orgán.
DRUHÁ HLAVA
POVINNOSTI A OPRÁVNENIA
Povinnosti príslušníkov informačnej služby
§ 7
Príslušník informačnej služby (ďalej len „príslušník“) je povinný pri plnení úloh dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb, aj na svoju vlastnú, ako aj na to, aby osobám v súvislosti s jeho činnosťou nevznikla škoda alebo iná ujma.
§ 8
(1)
Príslušník preukazuje svoju príslušnosť k informačnej službe služobným preukazom s evidenčným číslom a ústnym vyhlásením: „Slovenská informačná služba“. Služobný preukaz je verejná listina.
(2)
Príslušník pri preukazovaní svojej príslušnosti podľa odseku 1 nie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko, funkciu ani hodnosť a nesmie služobný preukaz vydať z rúk; na požiadanie poskytne na nahliadnutie iba prednú stranu služobného preukazu.
§ 9
Oprávnenie na nosenie a použitie strelnej zbrane
(1)
Príslušník je riaditeľom oprávnený nosiť strelnú zbraň a použiť ju v medziach tohto zákona,
a)
aby v prípade nutnej obrany odvrátil útok vedený proti jeho osobe alebo jemu bezprostredne hroziaci, alebo útok na život inej osoby,
b)
ak nemožno inak odvrátiť nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt, uzavretý strážený priestor alebo chránenú osobu po predchádzajúcej márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.
(2)
Pred použitím strelnej zbrane je príslušník povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitá strelná zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je príslušník povinný použiť varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu môže príslušník upustiť len v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad.
(3)
Pri použití strelnej zbrane je príslušník povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby neohrozil život iných osôb a čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zbraň použije. Použitie strelnej zbrane je príslušník povinný oznámiť svojmu nadriadenému.
§ 10
Oprávnenie na používanie osobitných prostriedkov
(1)
Pri plnení úloh ustanovených týmto zákonom je informačná služba oprávnená používať osobitné prostriedky, ktorými sú
a)
informačno-operatívne prostriedky,
b)
informačnotechnické prostriedky.
(2)
Informačná služba je povinná zabezpečiť ochranu osobitných prostriedkov pred vyzradením a zneužitím.
§ 11
Informačno-operatívne prostriedky
(1)
Informačno-operatívnymi prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú
a)
sledovanie osôb a vecí,
b)
legalizačné dokumenty a legenda,
c)
využívanie osôb konajúcich v prospech informačnej služby,
d)
zámena veci,
e)
predstieraný prevod veci.
(2)
O použití sledovania osôb a vecí na plnenie úloh v rozsahu pôsobnosti informačnej služby rozhoduje riaditeľ a v čase jeho neprítomnosti ním poverený zástupca.
(3)
Legalizačnými dokumentmi na účely tohto zákona sa rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti príslušníka. Legalizačnými dokumentmi nemôžu byť preukazy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky, služobné preukazy sudcov a prokurátorov, preukazy šéfredaktorov, redaktorov, moderátorov, zamestnancov alebo spolupracovníkov periodickej tlače alebo iného hromadného informačného prostriedku.
(4)
Osobou konajúcou v prospech informačnej služby sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá dobrovoľne, utajeným spôsobom poskytuje služby informačnej službe pri plnení jej úloh.
(5)
Osobou konajúcou v prospech informačnej služby nesmie byť príslušník ozbrojeného bezpečnostného zboru podľa osobitného predpisu,1c) vydavateľ periodickej tlače, prevádzkovateľ iného hromadného informačného prostriedku, šéfredaktor, redaktor, moderátor, zamestnanec alebo spolupracovník periodickej tlače alebo iného hromadného informačného prostriedku.1d)
(6)
Ak je to nevyhnutné v záujme ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky môže na návrh riaditeľa písomne rozhodnúť, že informačná služba využije služby, ktoré jej poskytne konkrétna osoba uvedená v odseku 5 ako osoba konajúca v prospech informačnej služby. Každú takúto výnimku je potrebné písomnou formou oznámiť Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.
(7)
Ak je na účely získania informácie alebo zabránenia vzniku závažnej ujmy na bezpečnosti štátu, hospodárskych záujmoch štátu alebo ochrane utajovaných skutočností nevyhnutné zameniť vec za inú vec, zámenu veci možno vykonať na základe predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu súdu príslušného podľa osobitného predpisu;1da) zámenou veci nesmie vzniknúť na týchto záujmoch väčšia ujma ako tá, ktorá by hrozila použitím zamieňanej veci.
(8)
Ak je na účely získania informácie alebo zabránenia vzniku závažnej ujmy na bezpečnosti štátu, hospodárskych záujmoch štátu alebo ochrane utajovaných skutočností potrebné vykonať predstieraný prevod veci, možno predstieraný prevod veci vykonať na základe predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu súdu príslušného podľa osobitného predpisu.1da) Predstieraným prevodom veci je predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu veci, na držanie ktorej sa vyžaduje osobitné povolenie alebo držanie ktorej je zakázané.
(9)
Legendou na účely tohto zákona je súhrn nepravdivých údajov alebo súhrn nepravdivých údajov a pravdivých údajov o príslušníkovi alebo o osobe konajúcej v prospech informačnej služby, najmä o jej totožnosti, osobnom stave, vzdelaní, zamestnaní a o mieste jej trvalého pobytu alebo súhrn nepravdivých údajov o spravodajskom krycom subjekte alebo o majetku štátu, ktorý je v užívaní informačnej služby a údajov o jeho skutočnom účele.
(10)
Používanie legendy nemá vplyv na skutočné právne postavenie alebo na právne vzťahy príslušníka, osoby konajúcej v prospech informačnej služby, spravodajského krycieho subjektu alebo majetku štátu, ktorý je v užívaní informačnej služby.
(11)
Okrem plnenia úloh podľa tohto zákona je informačná služba oprávnená používať legendu aj v právnych vzťahoch a v konaniach a pri rozhodovaní vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti informačnej služby podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.1db)
(12)
Príslušník alebo osoba konajúca v prospech informačnej služby je na účely vytvorenia a zachovania legendy oprávnená zriaďovať a prevádzkovať spravodajský krycí subjekt alebo jeho činnosť v rozsahu a spôsobom, ktorý určí riaditeľ.
(13)
Informačná služba vedie evidencie o použití informačno-operatívnych prostriedkov. Podrobnosti o používaní a evidencii informačno-operatívnych prostriedkov upraví riaditeľ.
§ 12
Osobitosti nakladania s majetkom štátu
Pri správe majetku štátu, ktorý je určený na plnenie úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a na ochranu utajovaných skutočností, môže informačná služba podľa rozhodnutia riaditeľa používať osobitné spôsoby nakladania s majetkom štátu.
§ 13
Oprávnenie na používanie osobitných finančných prostriedkov
(1)
Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky a príjmy získané použitím osobitného spôsobu nakladania s majetkom štátu podľa § 12 alebo z činnosti spravodajského krycieho subjektu, ktoré je informačná služba oprávnená používať na uhrádzanie výdavkov spojených s plnením úloh podľa tohto zákona, vrátane výdavkov spojených so zriadením, založením, s činnosťou alebo so zrušením spravodajského krycieho subjektu informačnou službou. Osobitné finančné prostriedky sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte informačnej služby.1e)
(2)
Spravodajským krycím subjektom na účely tohto zákona je právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ vystupujúca pod legendou na účel utajenia činnosti informačnej služby alebo utajenia činnosti jej príslušníkov pri výkone pôsobnosti informačnej služby a pri plnení jej úloh podľa zákona alebo utajenia príslušnosti príslušníkov k informačnej službe.
§ 13a
Ochrana príslušníkov informačnej služby
Informačná služba je oprávnená zabezpečovať ochranu svojich príslušníkov, ktorí na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí pri plnení úloh informačnej služby vykonávajú svoje práva a povinnosti v súlade so zákonom.
§ 13b
Zákaz činnosti bezpilotného lietadla
(1)
V záujme zabezpečenia bezpečnosti štátu sa zakazuje činnosť bezpilotného lietadla v bezprostrednej blízkosti stavieb v správe, nájme alebo vo výpožičke informačnej služby, ktoré sú označené zákazom fotografovania a v priestore nad nimi do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme.
(2)
Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na činnosti vykonávané s písomným súhlasom riaditeľa a na činnosti uskutočňované bezpilotnými lietadlami podľa osobitného predpisu.1f)
(3)
Informačná služba je oprávnená zabrániť činnosti bezpilotného lietadla podľa odseku 1, ak by jeho činnosťou mohlo byť zmarené alebo ohrozené plnenie úloh informačnej služby.
§ 14
Držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí
(1)
Ak je to nevyhnutné, informačná služba je na účely plnenia úloh podľa § 2 ods. 1 až 4, spolupráce podľa § 1 ods. 3 a § 16 a zaisťovania bezpečnosti a ochrany osôb, objektov a priestorov uvedených v § 9 ods. 1 písm. b) a § 13a oprávnená držať nebezpečné látky a zakázané veci.
(2)
Nebezpečnými látkami podľa odseku 1 sú najmä omamné látky, psychotropné látky a iné návykové látky, prekurzory, výbušniny, výbušné predmety a jedy.
(3)
Zakázanými vecami podľa odseku 1 sú najmä zakázané zbrane, zakázané strelivo, zakázané doplnky zbraní a falzifikáty peňazí, známok a cenných papierov.
Oprávnenie vyžadovať poskytnutie pomoci, podkladov a informácií
§ 15
(1)
Informačná služba je oprávnená v rozsahu svojej pôsobnosti požadovať od štátnych a iných orgánov, právnických a fyzických osôb poskytnutie pomoci, podkladov a informácií, ktoré môžu prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na plnenie úloh ustanovených týmto zákonom.
(2)
V rozsahu potrebnom na plnenie úloh ustanovených zákonom má informačná služba právo na sprístupnenie a poskytnutie informácií a osobných údajov z informačných systémov orgánov verejnej moci; tieto údaje sa poskytujú a sprístupňujú bez súhlasu dotknutej osoby a o ich poskytnutí a sprístupnení sa tieto osoby neinformujú. Orgány verejnej moci sú povinné žiadosti informačnej služby o sprístupnenie a poskytnutie informácií a osobných údajov zo svojich informačných systémov vyhovieť.
(3)
Štátne orgány sú povinné poskytnúť požadovanú pomoc, podklady a informácie informačnej službe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(4)
Na poskytnutie pomoci, podkladov alebo informácií nesmie byť nikto nútený.
§ 16
Informačná služba pri plnení úloh ustanovených týmto zákonom spolupracuje so štátnymi a neštátnymi orgánmi a právnickými a fyzickými osobami. Formy spolupráce ustanoví riaditeľ.
§ 16a
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje webové sídlo alebo poskytuje doménové meno, je povinná na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti informačnej služby podľa odseku 3 zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno, ak prevádzkou takéhoto webového sídla alebo doménového mena dochádza k šíreniu myšlienok podporujúcich alebo propagujúcich terorizmus, politický alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom alebo škodlivé sektárske zoskupenia.
(2)
Na vydanie príkazu podľa odseku 1 je príslušný sudca súdu príslušného podľa osobitného predpisu.1da)
(3)
Žiadosť o vydanie príkazu podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
označenie osoby, ktorá je povinná zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno,
b)
údaje o webovom sídle alebo o doménovom mene, prevádzka ktorého alebo prístup ku ktorému má byť zamedzený,
c)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno,
d)
odôvodnenie potreby zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno.
(4)
Príkaz podľa odseku 1 musí byť vydaný v písomnej forme a musí obsahovať
a)
označenie súdu, ktorý príkaz vydal,
b)
označenie osoby, ktorá je povinná zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno,
c)
údaje o webovom sídle alebo o doménovom mene, prevádzka ktorého alebo prístup ku ktorému má byť zamedzený,
d)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno,
e)
odôvodnenie potreby zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno.
(5)
Informačná služba doručí príkaz podľa odseku 1 osobe podľa odseku 4 písm. b) do vlastných rúk a preukázateľne ju oboznámi s neutajovanou časťou obsahu tohto príkazu v rozsahu podľa odseku 4 písm. a) až e).
(6)
Proti príkazu podľa odseku 1 nie je prípustný opravný prostriedok.
TRETIA HLAVA
VEDENIE EVIDENCIÍ
§ 17
(1)
Informačná služba je na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného zákona v rozsahu svojej pôsobnosti oprávnená vytvárať a prevádzkovať informačné systémy a spracúvať v nich osobné údaje fyzických osôb a údaje o veciach alebo skutočnostiach, ktoré priamo súvisia s plnením úloh podľa tohto zákona alebo úloh podľa osobitných zákonov, a v tomto rozsahu je oprávnená viesť informačné systémy a evidencie takýchto údajov.
(2)
Údaje o správaní osoby mladšej ako 14 rokov nesmú byť ukladané do evidencií.
(3)
Informačná služba zabezpečí ochranu osobných údajov spracúvaných v jej informačných systémoch a evidenciách pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným zničením, odcudzením alebo stratou.
(4)
Ak je to nevyhnutné, informačná služba je oprávnená pri plnení úloh podľa § 2 ods. 1, 2, 4 a na účely spolupráce podľa § 1 ods. 3 a § 16 spracúvať osobitné kategórie osobných údajov v rozsahu podľa osobitného predpisu.2)
(5)
Informačná služba je oprávnená spracúvať osobné údaje nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby, získavať ich z verejne dostupných informačných zdrojov, alebo získavať ich pod krytím iným spôsobom alebo inou činnosťou. Ak si to vyžaduje plnenie jej úloh, môže informačná služba vytvorené informačné systémy a evidencie účelne združovať alebo rozdeľovať.
(6)
Ak údaje uchovávané v evidenciách už nie sú na plnenie ustanovených úloh potrebné, alebo ak je na to iný zákonný dôvod, je informačná služba oprávnená tieto údaje uložiť spôsobom, ktorý zabráni každému, okrem súdu, v prístupe k nim.
(7)
Záznam získaný monitorovaním priestoru prístupného verejnosti môže byť použitý len na účely podľa tohto zákona alebo osobitného zákona.2a) Ten kto vykonáva monitorovanie priestoru prístupného verejnosti, je povinný na základe písomnej žiadosti poskytnúť informačnej službe videozáznam alebo audiozáznam vyhotovený pri takomto monitorovaní, ak je tento záznam potrebný na účel ochrany bezpečnosti štátu.
(8)
Riaditeľ upraví interným predpisom podrobnosti o informačných systémoch a evidenciách, najmä o
a)
ich ochrane,
b)
oprávnenosti prístupu k nim,
c)
sprístupňovaní a poskytovaní údajov z nich,
d)
rozsahu, spôsobe a lehote zničenia údajov v informačných systémoch a evidenciách informačnej služby.
(9)
Na spracúvanie osobných údajov informačnou službou, na evidencie a informačné systémy informačnej služby a na sprístupňovanie údajov z nich sa nevzťahujú osobitné predpisy.2b)
ŠTVRTÁ HLAVA
NÁHRADA ŠKODY
§ 18
(1)
Štát zodpovedá za škodu, ktorá bola osobe spôsobená v súvislosti s poskytnutím pomoci informačnej službe alebo príslušníkovi na ich žiadosť alebo s ich vedomím (ďalej len „poškodený“). Štát sa tejto zodpovednosti môže zbaviť iba vtedy, ak sa preukáže, že túto škodu si spôsobil poškodený úmyselne.
(2)
Ak u poškodeného došlo k ujme na zdraví alebo smrti, postupuje sa podľa predpisov o odškodňovaní pracovných úrazov pracovníkov. Osobitný predpis3) ustanovuje, v ktorých prípadoch a v akom rozsahu
a)
patrí poškodenému, popri nárokoch podľa pracovnoprávnych predpisov, jednorazové mimoriadne odškodnenie,
b)
sa zvyšuje jednorazové odškodnenie patriace podľa pracovnoprávnych predpisov pozostalým po poškodenom a kedy možno takéto odškodnenie priznať osobám, ktoré boli na poškodeného odkázané výživou.
(3)
Poškodenému sa hradí aj škoda na veciach, ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci. Pritom sa hradí skutočná škoda, a to uvedením do pôvodného stavu; ak to nie je možné alebo účelné, uhrádza sa v peniazoch. Poškodenému môže byť priznaná aj úhrada nákladov spojených s obstarávaním novej veci za poškodenú vec.
§ 19
Štát zodpovedá aj za škody spôsobené informačnou službou, príslušníkom alebo osobou, ktorá im poskytla pomoc v súvislosti s plnením úloh ustanovených týmto zákonom; to neplatí, ak k spôsobeniu škody došlo v dôsledku oprávneného zákroku a protiprávneho konania osoby, ktorej bola spôsobená škoda.
§ 20
Náhradu škody podľa § 18 a § 19 poskytuje v zastúpení štátu informačná služba.
ŠIESTA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 23
(1)
Príslušníci a každý, kto plní úlohy na základe tohto zákona, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s činnosťou informačnej služby a ktoré v záujme fyzických alebo právnických osôb majú zostať utajené.
(2)
Na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní môže riaditeľ zbaviť mlčanlivosti osoby uvedené v odseku 1.
(3)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté predpisy o ochrane štátneho tajomstva.5)
§ 24
(1)
Skutočnosti, o ktorých sa členovia kontrolného orgánu dozvedia pri výkone svojej funkcie, oznamujú len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu kontroly podľa tohto zákona.
(2)
Členovia kontrolného orgánu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu funkcie člena kontrolného orgánu a tejto ich môže zbaviť len Národná rada Slovenskej republiky.
(3)
Ustanovenie § 23 ods. 3 platí obdobne aj na členov kontrolného orgánu.
§ 25
Zrušuje sa zákon č. 67/1992 Zb. o vojenskom obrannom spravodajstve.
§ 26
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
1b)
Napr. § 38, 39, 44, 46,48 a 49 zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.
1ba)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
1c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
1d)
Napríklad § 3 a 11 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
1da)
§ 4a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.
1db)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
1e)
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1f)
§ 1 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 8 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
2a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok.
2b)
Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/1992 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. a všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie. Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb. a zákona č. 558/1991 Zb.