44/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.1993 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

44
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. januára 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slovo „predajného“ vkladá slovo „zariadenia“.
2.
V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová na konci textu „po dobu dlhšiu ako tri mesiace.“.
3.
V § 2 ods. 6 sa v prvej vete vypúšťajú slová „okrem prvého dňa“.
4.
§ 3 ods. 2 znie:
„(2)
Sadzba poplatku je ročne najviac päťnásobok ročnej úhrady za takto užívaný byt2), sadzba poplatku za užívanie bytu je ročne najviac päťnásobok ročnej úhrady za m2 podlahovej plochy takto užívanej časti bytu bez náhrady za služby spojené s užívaním bytu.“.
5.
§ 8 ods. 5 znie:
„(5)
Sadzba poplatku je najviac 20 % z vybraného vstupného. Ak ide o divadelné a filmové predstavenia, koncerty vážnej hudby, umelecké výstavy a vedecko-informatívne prednášky, sadzba poplatku je najviac 10% z vybraného vstupného.“.
6.
V § 10b ods. 1 sa za slovo „mince“ vkladajú slová „alebo bankovky“.
7.
V § 10c ods. 1 sa za slovo „mincí“ vkladajú slová „alebo bankoviek“.
8.
V § 10c ods. 3 písm. b) znie:
„b)
potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,“.
9.
V § 10c ods. 4 sa slová „cigarety alebo alkohol“ nahrádzajú slovami „tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.“.
10.
V § 10c ods. 5 sa slovo „umiestnením“ nahrádza slovami „dňom umiestnenia“.
11.
Poznámka pod čiarou 10 znie:
„10)
Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.