43/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. januára 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa na konci vety pripájajú slová „alebo ak tak ustanoví osobitný predpis“.
2.
V § 2 ods. 5 sa za slovo „Stavoinveste“ vkladá čiarka a slová „bývalej Výstavbe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.
3.
V § 3 písm. e) znie:
„e)
účelové objekty občianskej vybavenosti pre potreby školstva, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti budované v rámci komplexnej bytovej výstavby a účelovej investičnej výstavby s výnimkou objektov budovaných v akcii „Z“,“.
4.
§ 3 sa dopĺňa písmenami h) až i), ktoré znejú:
„h)
majetková účasť štátneho podniku na podnikaní iných právnických osôb, ak ide o štátny podnik, voči ktorému vykonával zakladateľskú funkciu národný výbor alebo obec,15a) ak na ňu podľa osobitného predpisu7) prešla zakladateľská funkcia; s touto majetkovou účasťou naloží štátny podnik podľa osobitného predpisu,11a)
ch)
majetková účasť štátu na podnikaní iných právnických osôb, ktoré boli založené zo zrušených štátnych podnikov,15b) voči ktorým vykonával zakladateľskú funkciu národný výbor alebo obec; práva štátu týkajúce sa tejto majetkovej účasti vykonáva obvodný úrad príslušný podľa sídla zrušeného štátneho podniku a naloží s nimi podľa osobitného predpisu,11a)
i)
účelové objekty pre potreby civilnej ochrany obyvateľstva, ku ktorým patrilo ku dňu účinnosti osobitného predpisu3) právo hospodárenia národným výborom.“.
Poznámky pod čiarou 15a a 15b znejú:
„15a)
Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 364/1990 Zb. o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku.
§ 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
15b)
§ 32 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.“.
5.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta a zároveň sa pripája veta, ktorá znie: „Obecný podnik hospodári podľa osobitného predpisu.19b)“.
Poznámka pod čiarou 19b znie:
„19b)
§ 32 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.“.
6.
V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Štátny podnik, voči ktorému zakladateľská funkcia prešla na obec podľa osobitného predpisu19a) pri nakladaní s majetkom štátu, voči ktorému má právo hospodárenia, postupuje podľa osobitného predpisu.19)“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou 19a znie:
„19a)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 518/1990 Zb.“.
7.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice podrobnejšie upravia v štatúte mesta,
a)
v akom rozsahu a v ktorých prípadoch podliehajú zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného do správy mestským častiam len schváleniu miestnymi zastupiteľstvami mestských častí; predtým je potrebný súhlas primátora,
b)
podmienky odňatia majetku mestským častiam, ktorý im bol zverený do správy.“.
8.
§ 12 znie:
㤠12
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak alebo ak to nevylučuje povaha veci, riadi sa obec pri nadobúdaní majetku a nakladaní s ním osobitnými predpismi.24)“.
Poznámka pod čiarou 24 znie:
„24)
Napr. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 47/1992 Zb.), zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
§ 25 devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. (úplné znenie č. 457/1992 Zb.).“.
9.
Za § 14 sa vkladá nový § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Ak do majetku obce prešla nehnuteľnosť, ktorej časť slúžila ku dňu účinnosti osobitného predpisu3) potrebám civilnej ochrany obyvateľstva, obec je povinná zachovať účelové určenie tejto časti nehnuteľnosti. Užívanie tejto časti nehnuteľnosti je obec povinná upraviť dohodou podľa osobitného predpisu.26a)“.
Poznámka pod čiarou 26a znie:
„26a)
§ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka.“.
10.
Za § 15d sa vkladá nový § 15e, ktorý znie:
㤠15e
Veci uvedené v § 3 písm. e) a f) prechádzajú do majetku obce, ktorá ich dobudovala z vlastných finančných prostriedkov. Tieto veci prechádzajú do vlastníctva obce dňom dokončenia stavby.33) Ustanovenia § 4 a 14 zákona sa použijú primerane.“.
Poznámka pod čiarou 33 znie:
„33)
§ 76 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. sa dopĺňa takto:
V § 8 ods. 2 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa slová „ak osobitný predpis neustanoví inak.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb. a týmto zákonom a úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov, zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, zákonom Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.