40/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

40
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. januára 1993
o štátnom občianstve Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona
Tento zákon ustanovuje podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva Slovenskej republiky1) a upravuje priestupky na úseku štátneho občianstva Slovenskej republiky.
PRVÁ ČASŤ
NADOBÚDANIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 2
Určenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
Osoba, ktorá bola k 31. decembru 1992 štátnym občanom Slovenskej republiky podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona č. 88/1990 Zb., je štátnym občanom Slovenskej republiky podľa tohto zákona.
§ 3
Voľba štátneho občianstva Slovenskej republiky
(1)
Osoba, ktorá bola k 31. decembru 1992 štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a nie je štátnym občanom Slovenskej republiky podľa § 2, môže si zvoliť štátne občianstvo Slovenskej republiky.
(2)
Voľbu štátneho občianstva podľa odseku 1 možno vykonať do 31. decembra 1993 písomným vyhlásením podaným na obvodnom úrade na území Slovenskej republiky, v cudzine na diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky, podľa miesta pobytu. Manželia môžu vyhlásenie o voľbe urobiť spoločne.
(3)
Z vyhlásenia vykonaného podľa odseku 2 musí byť zrejmé
a)
totožnosť osoby, ktorá vyhlásenie podáva,
b)
skutočnosť, že osoba, ktorá vyhlásenie podáva, bola k 31. decembru 1992 štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
c)
miesto narodenia a miesto pobytu k 31. decembru 1992.
§ 4
Štátne občianstvo maloletých
(1)
Ak sú rodičia štátnymi občanmi Slovenskej republiky podľa § 2 alebo sa podľa § 3 stanú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, majú ich štátne občianstvo aj ich maloleté deti2); ak žije len jeden z rodičov, sleduje dieťa jeho štátne občianstvo.
(2)
Ak jeden z rodičov má iné občianstvo ako štátne občianstvo Slovenskej republiky, rodičia uvedú vo svojom vyhlásení o štátnom občianstve podľa § 3 aj maloleté deti. Ak žijú obidvaja rodičia, vyžaduje sa ich súhlasné vyhlásenie.
(3)
V prípade, že súd zveril výchovu maloletej osoby iba jednému z rodičov a rodičia nepodali súhlasné vyhlásenie, sleduje dieťa štátne občianstvo toho rodiča, ktorý má maloleté dieťa zverené do výchovy.
(4)
Pokiaľ sa rodičia nedohodnú na súhlasnom vyhlásení podľa odseku 2, nahradí ho rozhodnutie súdu na základe návrhu jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu maloletého.
(5)
Súhlas podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak druhý rodič je pozbavený rodičovských práv, alebo jeho rodičovské práva sú obmedzené, alebo jeho pobyt nie je známy, alebo je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.
§ 5
Narodenie
(1)
Štátne občianstvo Slovenskej republiky narodením nadobúda dieťa,
a)
ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo
b)
narodené na území Slovenskej republiky, ktorého rodičia sú bez štátnej príslušnosti, alebo
c)
narodené na území Slovenskej republiky, ktorého rodičia sú cudzími štátnymi príslušníkmi a narodením nenadobúda štátne občianstvo žiadneho z nich.
(2)
Ak sa nepreukáže cudzie štátne občianstvo, považuje sa za štátneho občana Slovenskej republiky dieťa, ktoré
a)
sa narodilo na území Slovenskej republiky, alebo
b)
bolo nájdené na území Slovenskej republiky a ktorého rodičia nie sú známi, pokiaľ sa nepreukáže, že nadobudlo narodením štátne občianstvo iného štátu.
(3)
Štátnym občanom Slovenskej republiky je dieťa cudzieho štátneho občana a štátneho občana Slovenskej republiky aj vtedy, ak sa neskôr preukáže, že štátny občan Slovenskej republiky nie je jeho rodičom.
§ 6
Osvojenie
Ak bolo dieťa, ktoré nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, osvojené rozhodnutím súdu Slovenskej republiky o osvojení3) osvojiteľom alebo osvojiteľmi, z ktorých aspoň jeden je štátnym občanom Slovenskej republiky, nadobúda osvojením štátne občianstvo Slovenskej republiky.
Udelenie
§ 7
(1)
Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno udeliť žiadateľovi, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a
a)
má nepretržitý trvalý pobyt4) na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
b)
je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,
1.
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov,
2.
koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia skúšobnej doby neuplynulo päť rokov,
3.
koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynulo päť rokov,
c)
ktorému nebol súdom uložený trest vyhostenia,5)
d)
proti ktorému nie je vedené trestné stíhanie,6)
e)
proti ktorému nie je vedené vydávacie konanie7) ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu,8)
f)
proti ktorému nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení,9)
g)
proti ktorému nie je vedené konanie o odňatie azylu,10)
h)
preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike (ďalej len „ovládanie slovenského jazyka") podľa § 8 ods. 5 až 8; to neplatí pre žiadateľa podľa odseku 2 písm. b), i) a j), odsekov 4 až 7 a pre žiadateľa, ktorý
1.
v čase podania žiadosti nedovŕšil 14 rokov,
2.
je alebo bol štátnym občanom Českej republiky,
3.
má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
4.
je starší ako 65 rokov alebo
5.
úspešne vykonal maturitnú skúšku zo slovenského jazyka, štátnu jazykovú skúšku zo slovenského jazyka alebo štátnu skúšku na vysokej škole v rámci študijného programu uskutočňovaného v slovenskom jazyku, ak od vykonania takejto maturitnej skúšky, štátnej jazykovej skúšky alebo štátnej skúšky ku dňu podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky neuplynulo viac ako desať rokov,
i)
plní si povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky a
j)
nepredstavuje hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej republiky.
(2)
Žiadateľovi, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak, ak
a)
uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
b)
ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej alebo je to z iného dôvodu v záujme Slovenskej republiky,
c)
má na území Slovenskej republiky nepretržitý trvalý pobyt najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov veku,
d)
je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky; dĺžka pobytu sa nevzťahuje na maloleté deti do dvoch rokov,
e)
je azylantom11) aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
f)
sa narodil na území Slovenskej republiky a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
g)
má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt,
h)
je bez štátnej príslušnosti a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
i)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 písm. a) alebo
j)
nebol štátnym občanom Slovenskej republiky a aspoň jeden z jeho rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky.
(3)
Žiadateľovi, ktorému bolo vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,12) možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a), ak
a)
má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo
b)
má na území Slovenskej republiky povolený pobyt a významne sa zaslúžil o prínos pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej.
(4)
Žiadateľovi, ktorému bývalé československé štátne občianstvo zaniklo alebo ktorý stratil československé štátne občianstvo v dôsledku dlhodobej neprítomnosti podľa § 31 a 32 zákonného článku L z roku 1879 o nadobudnutí a strate uhorského štátneho občianstva alebo uzavretím manželstva podľa § 34 zákonného článku L z roku 1879 o nadobudnutí a strate uhorského štátneho občianstva, alebo podľa § 2 zákona č. 102/1947 Zb. o nadobudnutí a strate československého štátneho občianstva sobášom, alebo podľa § 5 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva, alebo podľa § 13 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky, alebo podľa medzinárodných zmlúv, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a).
(5)
Žiadateľovi, ktorý bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky alebo podľa § 6 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a).
(6)
Bez splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a) sa udelí štátne občianstvo Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý je bývalým štátnym občanom Slovenskej republiky a ktorý bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa tohto zákona, ak o to požiada a predloží doklad, že mu nebolo udelené štátne občianstvo iného štátu.
(7)
Bez splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a) sa udelí štátne občianstvo Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022, ak žiadateľ nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov a predložil doklady v listinnej podobe preukazujúce tieto skutočnosti; podmienka pobytu sa považuje za splnenú, ak sa žiadateľ na území cudzieho štátu počas tejto doby skutočne zdržiaval.
(8)
Pri posudzovaní splnenia podmienky pobytu na území Slovenskej republiky podľa odsekov 1 až 3 sa prihliada na to, či sa žiadateľ počas doby tohto pobytu na území Slovenskej republiky skutočne zdržiaval a na dôvody jeho neprítomnosti na území Slovenskej republiky.
§ 8
(1)
Štátne občianstvo Slovenskej republiky udeľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") na základe písomnej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 písm. b) posudzuje ministerstvo a predkladá ju ministrovi vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister"), ktorý o nej rozhoduje v súlade s podmienkami uvedenými v tomto zákone. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3 písm. b) posudzuje ministerstvo po predchádzajúcom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a predkladá ju ministrovi, ktorý o nej rozhoduje v súlade s podmienkami uvedenými v tomto zákone. Proti rozhodnutiu ministra o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa druhej vety a tretej vety nemožno podať rozklad. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky.
(2)
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
b)
adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak tento zákon neustanovuje inak,
c)
dôvody žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a
d)
dátum a podpis žiadateľa.
(3)
Žiadateľ predloží k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
a)
podrobný štruktúrovaný životopis s uvedením najmä osobných údajov podľa odseku 2 písm. a) a b), údajov o vzdelaní, pracovnej činnosti, inej zárobkovej činnosti, jazykových znalostiach, osobitných schopnostiach, záujmoch, s uvedením dátumu a podpisu žiadateľa,
b)
platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa v čelnom pohľade (ďalej len „aktuálna podoba tváre žiadateľa“),
c)
rodný list,
d)
doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,
e)
doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte,
f)
doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov,
g)
listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej, republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky alebo naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom,
h)
osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,12) ak má toto postavenie,
i)
tie z uvedených dokladov, ktoré potvrdzujú splnenie povinností podľa § 7 ods. 1 písm. i) týkajúce sa tohto žiadateľa, ak údaje v nich obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov podľa osobitného predpisu,12aa) a tie doklady, ktoré sa žiadateľa netýkajú, nahradí čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia; žiadateľ na základe uvedeného predkladá tieto ďalšie doklady:
1.
potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,
2.
potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,
3.
potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu,
4.
potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie,
5.
potvrdenie o štúdiu,
6.
potvrdenie o poberaní dôchodku,
7.
potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný,
j)
doklady podľa § 7 ods. 1 písm. h) piateho bodu, ktoré nahrádzajú preukázanie ovládania slovenského jazyka.
(4)
Žiadateľ pri podaní samostatnej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky vyplní aj dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky (ďalej len „dotazník žiadateľa“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. Dotazník žiadateľa, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku, podpisujú aj rodičia žiadateľa. Ak ho podpisuje len jeden z rodičov, je potrebné priložiť súhlas druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený.
(5)
Pri vypĺňaní dotazníka žiadateľa okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky overuje ovládanie slovenského jazyka žiadateľom. Ovládanie slovenského jazyka sa overuje spôsobom, ktorý zodpovedá zdravotnému stavu žiadateľa, vzdelaniu žiadateľa a veku žiadateľa. U maloletého dieťaťa sa ovládanie slovenského jazyka overuje spravidla za prítomnosti zákonného zástupcu, poručníka alebo opatrovníka.
(6)
Ovládanie slovenského jazyka žiadateľom podľa odseku 5 sa overuje
a)
pohovorom, v ktorom sa kladú žiadateľovi otázky týkajúce sa jeho osoby a jemu blízkych osôb a otázky všeobecného charakteru, najmä z histórie, geografie a spoločensko-politického vývoja Slovenskej republiky,
b)
hlasným prečítaním náhodne vybraného článku z tlače v slovenskom jazyku obsahujúceho aspoň 500 slov, ktorý sa žiadateľovi odovzdá bezprostredne predtým, než ho prečíta,
c)
napísaním obsahu prečítaného článku podľa písmena b) žiadateľom v časovom limite 30 minút.
(7)
Ovládanie slovenského jazyka žiadateľom podľa odseku 5 overuje trojčlenná komisia, ktorú vymenúva prednosta okresného úradu v sídle kraja, veľvyslanec alebo konzul. Na rozhodovanie komisie je potrebná účasť všetkých jej členov. Uznesenie komisie je prijaté, ak sa za jeho prijatie vyslovia najmenej dvaja členovia komisie.
(8)
O priebehu a výsledku overovania ovládania slovenského jazyka žiadateľom sa vyhotovuje zápisnica v deň overovania. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie a žiadateľ. Zápisnica obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa a adresu jeho pobytu,
b)
meno, priezvisko a funkciu každého člena komisie,
c)
hodnotenie každého člena komisie, či žiadateľ preukázal alebo nepreukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom, a odôvodnenie tohto hodnotenia na základe výsledkov žiadateľa podľa odseku 6 písm. a) až c),
d)
prijaté uznesenie komisie na základe hodnotenia podľa písmena c),
e)
miesto, dátum a podpis žiadateľa a členov komisie.
K zápisnici sa pripojí článok z tlače a jeho obsah napísaný žiadateľom podľa odseku 6 písm. b) a c).
(9)
Okresný úrad v sídle kraja si vyžiada od príslušného útvaru Policajného zboru a od obce pobytu žiadateľa stanovisko k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky s týmto stanoviskom pošle ministerstvu.
(10)
Ak o to žiadateľ požiada, okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky mu vydá potvrdenie o podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.
(11)
Rodičia a ich maloleté deti, ktoré dovŕšili 14 rokov, žiadajú o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v samostatných žiadostiach. Maloleté deti do 14 rokov, ktoré ich rodič uviedol vo svojej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, nadobúdajú štátne občianstvo Slovenskej republiky spolu s rodičom.
§ 8a
(1)
Ministerstvo si môže vyžiadať od žiadateľa aj ďalšie doklady, ak sú potrebné na rozhodnutie vo veci, pričom určí lehotu na ich predloženie a žiadateľa poučí o následkoch ich nepredloženia. Počas plynutia lehoty podľa predchádzajúcej vety je konanie prerušené. Ak žiadateľ nepredloží doklady v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví.
(2)
Ministerstvo si vyžiada od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky odpis z registra trestov týkajúci sa žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.
(3)
Ministerstvo v konaní o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky požiada o stanovisko osobitný útvar Policajného zboru,12a) a ak je to potrebné, aj Slovenskú informačnú službu a iné dotknuté štátne orgány. Ministerstvo v konaní o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky prihliada na verejný záujem, osobitne na bezpečnostné hľadisko, ako aj na stanoviská Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a iných dotknutých štátnych orgánov. Ak ide o žiadateľa podľa § 7 ods. 2 písm. b), ministerstvo si vyžiada vyjadrenie dotknutého štátneho orgánu. Dotknutý štátny orgán vo vyjadrení uvedie dôvody, ktoré opodstatňujú udelenie výnimky zo splnenia podmienok podľa § 7 ods. 1 písm. a) a h).
(4)
Ministerstvo si vyžiada od dotknutého štátneho orgánu oznámenie, či sa proti žiadateľovi vedie trestné stíhanie, vydávacie konanie, konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, konanie o jeho administratívnom vyhostení alebo konanie o odňatie azylu. Ak sa takéto konanie proti žiadateľovi vedie, ministerstvo preruší konanie o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky; ministerstvo v konaní pokračuje, len čo sa dozvie o rozhodnutí, ktorým sa trestné stíhanie, vydávacie konanie, konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, konanie o administratívnom vyhostení alebo konanie o odňatie azylu skončilo. Toto rozhodnutie je orgán, ktorý ho vydal, povinný oznámiť ministerstvu.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, ministerstvo konanie zastaví, ak žiadateľ nespĺňa podmienku podľa § 7 ods. 1 písm. a), a zároveň nespĺňa niektorú z podmienok podľa § 7 ods. 2 až 7. Rozhodnutie o zastavení konania sa vyznačí v spise a žiadateľ sa o zastavení konania upovedomí.
(6)
Ak žiadateľovi zaniklo povolenie na pobyt,13) ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa vyznačí v spise a žiadateľ sa o zastavení konania upovedomí.
(7)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky najneskôr do 24 mesiacov od doručenia žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky ministerstvu. Ak je na rozhodnutie potrebné stanovisko iných štátnych orgánov okrem stanoviska podľa § 8 ods. 9 a rozhodnutie závisí od ich stanoviska, lehota na rozhodnutie o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa prvej vety neplynie od vyžiadania tohto stanoviska až do jeho doručenia ministerstvu.
(8)
Ak ministerstvo alebo minister rozhodne o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky, vydá listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky, ktorá obsahuje
a)
názov „Slovenská republika" a názov „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky",
b)
číslo konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
c)
ustanovenie tohto zákona, podľa ktorého sa štátne občianstvo Slovenskej republiky udelilo,
d)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresu pobytu a doterajšie štátne občianstvo žiadateľa,
e)
miesto a dátum vydania listiny,
f)
meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby,
g)
odtlačok úradnej pečiatky.
(9)
Ministerstvo alebo minister rozhodne o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky opätovne, ak v čase medzi vydaním listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky a jej prevzatím žiadateľom vyjdú najavo nové skutočnosti, ktoré je potrebné zohľadniť pri rozhodnutí vo veci.
(10)
Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa nadobúda prevzatím listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky. Listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky odovzdáva okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky žiadateľovi po zložení sľubu štátneho občana Slovenskej republiky. Zloženie sľubu je podmienkou nadobudnutia štátneho občianstva Slovenskej republiky. Sľub neskladajú deti mladšie ako 14 rokov a osoby, ktorým to ich zdravotný stav neumožňuje. Okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky urobí záznam o zložení sľubu, ktorý spolu s dokladom o prevzatí listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky pošle ministerstvu a na listine uvedie dátum zloženia sľubu a prevzatia listiny.
(11)
Ak si žiadateľ bez vážneho dôvodu neprevezme listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky do šiestich mesiacov po doručení písomnej výzvy, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa vyznačí v spise a žiadateľ sa o zastavení konania upovedomí.
(12)
Sľub štátneho občana Slovenskej republiky sa skladá do rúk prednostu okresného úradu v sídle kraja, veľvyslanca, konzula alebo nimi poverenej osoby a znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Slovenskej republike, budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a riadne plniť všetky povinnosti štátneho občana Slovenskej republiky.".
(13)
Ak ministerstvo štátne občianstvo Slovenskej republiky neudelilo, žiadateľ môže podať novú žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.
(14)
Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odsekov 5, 6 a 11 nemožno podať rozklad.
§ 8b
(1)
Štátne občianstvo Slovenskej republiky nevznikne, ak sa po prevzatí listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky preukáže, že
a)
doklady, na základe ktorých bola listina vydaná, sú sfalšované alebo pozmenené, alebo závažné skutočnosti uvedené v nich alebo v dotazníku žiadateľa sú nepravdivé,
b)
žiadateľ nie je osoba, ktorej doklady predložil,
c)
listina bola vydaná bez znalosti skutočností, ktoré mohli mať na rozhodnutie podstatný vplyv, a žiadateľ tieto skutočnosti neoznámil, hoci bol povinný ich oznámiť,
d)
vydanie listiny sa dosiahlo trestným činom.
(2)
Ministerstvo oznámi skutočnosť podľa odseku 1 žiadateľovi. Ministerstvo zasiela oznámenie o skutočnosti podľa odseku 1 aj obci trvalého pobytu žiadateľa, útvaru Policajného zboru, daňovému úradu, colnému úradu, inštitúciám vykonávajúcim sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie.
(3)
Žiadateľ je povinný vrátiť listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doručenia oznámenia ministerstva.
DRUHÁ ČASŤ
STRATA ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 9
(1)
Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť
a)
prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť,
b)
nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle.
(2)
Zo štátneho zväzku Slovenskej republiky možno prepustiť osobu, ktorá preukáže, že má štátne občianstvo iného štátu, alebo prísľub jeho udelenia v prípade prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.
(3)
Zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nemožno prepustiť osobu,
a)
proti ktorej sa vedie trestné stíhanie, prípadne je vo výkone trestu, alebo nemá vykonaný trest uložený rozsudkom súdu Slovenskej republiky,
b)
ktorá má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, obci, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nej pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov13aaaa) v Slovenskej republike.
(4)
Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky.
(5)
Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
b)
adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
c)
dôvody žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a
d)
dátum a podpis žiadateľa.
(6)
Žiadateľ predloží k žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
a)
platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa,
b)
rodný list, ak sa žiadateľ narodil v cudzine a narodenie nie je zapísané v osobitnej matrike,
c)
doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený; sobášny list alebo úmrtný list manžela sa nepredkladajú, ak sobáš alebo úmrtie manžela nastali na území Slovenskej republiky, alebo sú zapísané v osobitnej matrike, pričom žiadateľ uvedie miesto sobáša alebo miesto úmrtia manžela,
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,13aaa)
e)
prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu alebo doklad o jeho nadobudnutí,
f)
potvrdenie, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, obci, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,13aaaa) ak údaje v informačnom systéme obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov podľa osobitného predpisu.12aa)
(7)
Manželia a maloleté deti od 14 rokov žiadajú o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v samostatných žiadostiach o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. Maloleté deti mladšie ako 14 rokov, ktoré rodič uviedol v žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, strácajú štátne občianstvo Slovenskej republiky spolu s rodičom.
(8)
O prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky rozhoduje okresný úrad v sídle kraja. Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, vydá listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ktorá obsahuje
a)
názov „Slovenská republika" a názov okresného úradu v sídle kraja,
b)
číslo konania o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky,
c)
ustanovenie tohto zákona, podľa ktorého sa osoba prepúšťa zo štátneho zväzku Slovenskej republiky,
d)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
e)
miesto a dátum vydania listiny,
f)
meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby,
g)
odtlačok úradnej pečiatky.
(9)
Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky okresnému úradu v sídle kraja.
(10)
Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o žiadosti o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky opätovne, ak v čase medzi vydaním listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a jej prevzatím žiadateľom vyjdú najavo nové skutočnosti, ktoré je potrebné zohľadniť pri rozhodnutí vo veci.
(11)
Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa stráca dňom prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. Listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky odovzdáva okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý ju osobne preberá. Diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky zašle bezodkladne okresnému úradu v sídle kraja doklad o prevzatí listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.
(12)
Ak si žiadateľ bez vážneho dôvodu neprevezme listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky do šiestich mesiacov od doručenia písomnej výzvy, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky vráti listinu príslušnému okresnému úradu v sídle kraja, ktorý konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa vyznačí v spise a žiadateľ sa o zastavení konania upovedomí.
(13)
Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 12 sa nemožno odvolať.
(14)
Okresný úrad v sídle kraja zasiela oznámenie o skutočnosti podľa odseku 11 obci trvalého pobytu žiadateľa, útvaru Policajného zboru, daňovému úradu, colnému úradu, inštitúciám vykonávajúcim sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie.
(15)
Okresný úrad v sídle kraja si vyžiada od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky výpis z registra trestov týkajúci sa žiadateľa o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. Údaje podľa odseku 6 písm. d) okresný úrad v sídle kraja bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov; ustanovenie § 14 ods. 1 tým nie je dotknuté.
(16)
Štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.
(17)
K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo manžela za trvania spoločného manželstva, alebo ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Štátny občan Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podľa predchádzajúcej vety do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a ďalšie doklady preukazujúce, že nedošlo k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa predchádzajúcej vety, najmä rodný list, sobášny list a právoplatné rozhodnutie o osvojení dieťaťa.
(18)
K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 nedôjde ani vtedy, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov; podmienka pobytu sa považuje za splnenú, ak sa štátny občan Slovenskej republiky na území cudzieho štátu počas tejto doby skutočne zdržiaval. Štátny občan Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podľa predchádzajúcej vety do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a dĺžku pobytu v štáte nadobudnutia občianstva ku dňu jeho nadobudnutia; ministerstvo si vyžiada aj ďalšie doklady, ak sú potrebné na preukázanie pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území cudzieho štátu. Ak sa po prijatí oznámenia podľa predchádzajúcej vety preukáže, že podmienka pobytu podľa prvej vety nie je splnená, ministerstvo zašle tomu, kto oznámil nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva, písomné oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 1 písm. b) a o vykonaní záznamu o jeho strate v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky a v registri obyvateľov Slovenskej republiky.
(19)
Ten, kto stratil štátne občianstvo podľa odseku 16, je povinný bezodkladne túto skutočnosť písomne oznámiť okresnému úradu v sídle kraja a predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva.
(20)
Okresný úrad v sídle kraja oznámi stratu štátneho občianstva podľa odseku 16 subjektom uvedeným v odseku 14. Okresný úrad v sídle kraja, ktorý prijal oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky, zašle tomu, kto stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky podľa odseku 16, písomné oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky a o vykonaní záznamu o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky a v registri obyvateľov Slovenskej republiky.
(21)
Ak osobitný zákon13aa) neustanovuje inak, dňom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 zaniká štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný právny vzťah zakladajúci funkciu, zamestnanie alebo povolanie, výkon ktorých je podmienený štátnym občianstvom Slovenskej republiky.
(22)
Ak osobitný zákon13ab) neustanovuje inak, dňom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 zaniká oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.
TRETIA ČASŤ
OSVEDČOVANIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 9a
(1)
Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje
a)
platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
b)
platným občianskym preukazom,
c)
platným cestovným pasom alebo
d)
platným potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
(2)
Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydáva príslušný okresný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky.
(3)
Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky je uvedený v prílohe č. 2.
(4)
Žiadateľ predloží k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
a)
platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa; vo výnimočnom prípade, ktorý je povinný žiadateľ podrobne písomne odôvodniť formou čestného vyhlásenia pripojeného k žiadosti, možno predložiť k žiadosti neplatný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa alebo iný platný doklad obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa, alebo potvrdenie príslušného orgánu o strate alebo odcudzení dokladu totožnosti nie staršie ako 30 dní, pravosť ktorého overí okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky, ktorý prijíma žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky dožiadaním na orgán, ktorý potvrdenie o strate alebo odcudzení dokladu totožnosti vydal, a v prípade pochybnosti o totožnosti žiadateľa orgán, ktorý prijíma žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, požiada o zistenie totožnosti žiadateľa útvar Policajného zboru alebo policajný orgán príslušného štátu, v ktorom bola žiadosť podaná, alebo vyzve žiadateľa na predloženie osvedčenia o tom, že je nažive, vydaného notárom podľa osobitného zákona,
b)
rodný list, ak sa žiadateľ narodil v cudzine a narodenie nie je zapísané v osobitnej matrike,
c)
doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený; sobášny list a úmrtný list manžela sa nepredkladajú, ak sobáš a úmrtie manžela nastali na území Slovenskej republiky, alebo sú zapísané v osobitnej matrike, pričom žiadateľ uvedie miesto sobáša alebo miesto úmrtia manžela,
d)
ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný okresným úradom v sídle kraja na ich predloženie a údaje v nich obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov podľa osobitného predpisu.12aa)
(5)
Ak sa žiadateľ nenachádza v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo ak sú pochybnosti o jeho štátnom občianstve, okresný úrad v sídle kraja požiada ministerstvo o súhlas s vydaním osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
(6)
Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa vydáva na tlačive, ktoré vydáva ministerstvo, spravidla do 30 dní od podania žiadosti. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné šesť mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
b)
adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
c)
údaj o platnosti osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
d)
dátum vydania osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
e)
odtlačok úradnej pečiatky, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby.
(7)
Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky stráca platnosť dňom doručenia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ak nie je ustanovené inak.
(8)
Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo na základe predložených dokladov nemožno štátne občianstvo Slovenskej republiky zistiť alebo nemožno jednoznačne identifikovať osobu žiadateľa a žiadateľ na výzvu okresného úradu v sídle kraja nedoplnil potrebné doklady v určenej lehote, okresný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky zamietne a písomne odôvodní, prečo nemožno žiadosti vyhovieť. Ak bola žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky zamietnutá z dôvodu, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja oznámi túto skutočnosť subjektom uvedeným v § 9 ods. 14 a zaznamená ju do registra obyvateľov Slovenskej republiky.
(9)
Okresný úrad v sídle kraja vedie evidenciu o vydaných osvedčeniach o štátnom občianstve Slovenskej republiky a o zamietnutých žiadostiach o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
(10)
Ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je neplatné odo dňa jeho vydania. Ministerstvo oznámi túto skutočnosť žiadateľovi, ktorý je povinný vydané osvedčenie vrátiť ministerstvu do 30 dní od doručenia oznámenia. Ministerstvo vedie evidenciu neplatných osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
(11)
Ministerstvo zasiela oznámenie o skutočnosti podľa odseku 10 okresnému úradu v sídle kraja, ktorý neplatné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydal, obci trvalého pobytu žiadateľa, útvaru Policajného zboru, daňovému úradu, colnému úradu, inštitúciám vykonávajúcim sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie.
(12)
Okresný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu uvedenému v žiadosti, v ktorom nastala udalosť v minulosti. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať. Na vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa primerane použijú ustanovenia odsekov 3 až 6 a 8 až 11.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRIESTUPKY
§ 9b
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
nevráti listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doručenia oznámenia ministerstva podľa § 8b ods. 3,
b)
nevráti vydané osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doručenia oznámenia ministerstva podľa § 9a ods. 10,
c)
nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 17 až 19 alebo § 18.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) sa uloží pokuta vo výške 3 300 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu do 330 eur.
(3)
Priestupky podľa tohto zákona prejednáva Okresný úrad Bratislava.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,13a) ak tento zákon neustanovuje inak.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10
Štátne občianstvo Slovenskej republiky je rovnocenné bez ohľadu na právny titul jeho nadobudnutia.
§ 11
Doručovanie
(1)
Dôležitá písomnosť, najmä rozhodnutie, sa doručuje žiadateľovi do vlastných rúk na poslednú adresu jeho pobytu uvedenú v evidencii podľa osobitného predpisu.13b) Táto adresa pobytu sa považuje za adresu pobytu, na ktorej sa žiadateľ zdržiava.
(2)
Ak sa písomnosť doručuje žiadateľovi do zahraničia, pretože žiadateľ na území Slovenskej republiky nemá pobyt alebo z iného vážneho dôvodu, písomnosť sa mu zasiela na ním uvedenú adresu v zahraničí prostredníctvom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu Slovenskej republiky, ktoré sú povinné zabezpečiť doručenie písomnosti žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s právnym poriadkom príslušného štátu a bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu alebo okresnému úradu v sídle kraja deň prevzatia tejto písomnosti žiadateľom. Táto adresa pobytu sa považuje za adresu pobytu, na ktorej sa žiadateľ zdržiava.
(3)
Žiadateľ je povinný oznámiť bezodkladne ministerstvu alebo okresnému úradu v sídle kraja každú zmenu adresy pobytu na účel doručovania podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia žiadateľom.
(5)
Ak nemožno doručiť písomnosť žiadateľovi na adresu podľa odseku 1 alebo 2, písomnosť sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky ministerstvu alebo okresnému úradu v sídle kraja za doručenú, a to aj vtedy, ak sa žiadateľ o tom nedozvie.
(6)
Ak žiadateľ bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; tento deň sa vyznačí na doručovanej písomnosti.
§ 12
(1)
Právne účinky vyhlásenia podľa § 3 ods. 2 nastanú dňom podania vyhlásenia.
(2)
Orgán, ktorý vyhlásenie prijal, vydá potvrdenie o prijatí vyhlásenia s vyznačením dátumu vyhlásenia.
§ 13
Žiadateľ je povinný na základe písomnej výzvy ministerstva, okresného úradu v sídle kraja, diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu Slovenskej republiky sa osobne v určenom čase dostaviť na orgán, ktorý ho predvolal, a poskytnúť požadované informácie a doklady na účel konania o jeho žiadosti.
§ 14
(1)
Na žiadosť ministerstva alebo okresného úradu v sídle kraja sú orgány verejnej moci, ako aj právnické osoby a fyzické osoby povinné v určenej lehote poskytnúť informácie a oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre rozhodovanie podľa tohto zákona, a to v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.
(2)
Ministerstvo na účely stanoviska k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 3 sprístupní osobitnému útvaru Policajného zboru12a) a Slovenskej informačnej službe informácie z Ústrednej evidencie nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 19 a zo spisu žiadateľa; osobitný útvar Policajného zboru12a) a Slovenská informačná služba sú oprávnené spracúvať osobné údaje žiadateľa len na účely tohto stanoviska.
§ 15
(1)
Na postup podľa tretej časti tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok.
(2)
Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickou osobou a právnickou osobou v konaní podľa tohto zákona sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe, ak nie je možné využiť údaje v informačných systémoch podľa osobitného predpisu.12aa)
(3)
Žiadateľ môže byť v konaní podľa tohto zákona zastúpený len advokátom, mimovládnou organizáciou, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom, alebo fyzickou osobou na základe písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Zastúpenie nie je prípustné pri podaní žiadosti podľa § 8 ods. 1 a § 9 ods. 4 a pri prevzatí listiny podľa § 8a ods. 10 a § 9 ods. 11.
(4)
Spis vedený o žiadateľovi podľa tohto zákona obsahuje v listinnej podobe všetky doklady a skutočnosti oznámené na základe tohto zákona aj po ukončení konania a počas celej doby uloženia spisu.
§ 16
Miestna príslušnosť podľa tohto zákona sa spravuje pobytom osoby, o ktorej štátne občianstvo ide. Ak osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, spravuje sa miestna príslušnosť podľa jej posledného pobytu na území Slovenskej republiky. Ak osoba nemala pobyt na území Slovenskej republiky, je príslušný podľa § 8, § 9 a 9a Okresný úrad Bratislava. U maloletého dieťaťa sa spravuje miestna príslušnosť podľa pobytu jeho zákonného zástupcu, poručníka alebo opatrovníka, ktorý podáva žiadosť za toto maloleté dieťa. Žiadosť podľa § 9a možno podať na ktoromkoľvek okresnom úrade v sídle kraja, ktorý o nej rozhodne. Príslušným orgánom na podanie vyhlásenia o voľbe štátneho občianstva bývalého československého štátneho občana podľa osobitného zákona je Okresný úrad Bratislava.
§ 16a
(1)
Za maloleté dieťa podáva žiadosť podľa § 8, 9 a 9a alebo vyhlásenie podľa § 16 alebo plní povinnosť podľa § 9 ods. 17 až 19 jeho zákonný zástupca, poručník alebo opatrovník. V mene osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť podľa § 8, 9 a 9a súdom ustanovený opatrovník.
(2)
Ak žiadateľ uvedie v žiadosti podľa § 8 a 9 alebo vo vyhlásení podľa § 16 maloleté dieťa a druhý rodič nepodal rovnakú žiadosť, je potrebný súhlas druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený. Súhlas druhého rodiča možno nahradiť právoplatným rozhodnutím súdu. Súhlas sa nevyžaduje, ak druhý rodič je pozbavený rodičovských práv alebo jeho rodičovské práva sú obmedzené, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.
(3)
Doklady k žiadosti podľa § 8, 9 a 9a žiadateľ predloží v origináli alebo predloží ich úradne osvedčenú kópiu. Ak žiadateľ predloží doklady v origináli, okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky po overení údajov z nich vyhotoví ich kópie a doklady vráti žiadateľovi. Doklady vydané cudzím štátom musia mať ďalšie overenie, ak medzinárodná zmluva15) neustanovuje inak, a musí k nim byť priložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.
§ 17
V prípade, že medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, upravuje niektoré otázky vo veci štátneho občianstva odlišne od tohto zákona, platí úprava v medzinárodnej zmluve.
§ 18
Žiadateľ je povinný oznámiť bezodkladne ministerstvu alebo okresnému úradu v sídle kraja každú zmenu osobných údajov, osobného stavu, skutočností uvedených v dotazníku žiadateľa a v dokladoch predložených k žiadosti podľa § 8 ods. 3, § 8a ods. 1, § 9 ods. 6 a § 9a ods. 4.
§ 18a
Obec, ktorá vedie matriku, oznamuje ministerstvu údaje o osvojení dieťaťa na účely § 6 do desiatich dní, odkedy sa o osvojení takého dieťaťa dozvedela.
§ 19
(1)
Ministerstvo vedie Ústrednú evidenciu nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky, evidenciu podaných žiadostí, evidenciu zamietnutých žiadostí a evidenciu zastavených konaní podľa tohto zákona. Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja zaznamenávajú do príslušnej evidencie údaje na základe svojej príslušnosti na konanie podľa tohto zákona. Ministerstvo zaznamenáva do Ústrednej evidencie nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky aj nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky osvojením podľa § 6 a voľbou podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Okresný úrad v sídle kraja zaznamenáva do Ústrednej evidencie nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky aj stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva podľa § 9 ods. 16 a podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja spracúvajú v evidenciách vedených podľa tohto zákona osobné údaje osôb v rozsahu údajov uvedených v žiadostiach a dokladoch podľa § 8, § 8a, § 9, § 9a a 18a. Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja vydávajú výpisy z evidencií vedených podľa tohto zákona na základe písomnej žiadosti orgánu verejnej moci alebo fyzickej osoby, ktorej sa informácia vo výpise týka.
(3)
Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja zapisujú do príslušnej evidencie vedenej podľa tohto zákona žiadosť alebo záznam podľa § 8, § 9 a 9a spolu so zoznamom predložených dokladov najneskôr do desiatich pracovných dní od podania žiadosti alebo od doručenia žiadosti alebo oznámenia ministerstvu alebo okresnému úradu v sídle kraja.
(4)
Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja získavajú a využívajú údaje z registra obyvateľov Slovenskej republiky a s ním súvisiacich informačných systémov verejnej správy výlučne na zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku štátneho občianstva.
§ 19a
Práva pri uplatňovaní tohto zákona sa zaručujú rovnako všetkým osobám bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným zákonom.
§ 19b
O žiadostiach o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podaných žiadateľmi, ktorí uzavreli manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. augusta 2005, sa rozhodne podľa predpisov platných pred 1. septembrom 2005.
§ 19c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2007
(1)
Žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 30. septembra 2007, sa posudzujú podľa predpisov účinných od 1. októbra 2007 s výnimkou uvedenou v odseku 2.
(2)
Na konania začaté pred 1. októbrom 2007 sa použijú ustanovenia § 7 a 8 okrem ustanovenia § 8 ods. 1 v znení účinnom pred 1. októbrom 2007.
§ 20
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva v znení zákona č. 72/1958 Zb., zákona č. 165/1968 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. a zákona č. 88/1990 Zb.;
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky v znení čl. I zákona č. 88/1990 Zb.
§ 21
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z.
Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z.
1)
Článok 5 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
3)
§ 97 až 109 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
4)
§ 42 až 57, § 67 a 71 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4a)
Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov.
9)
§ 77 až 87 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 15 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 2 písm. i) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 7 ods. 1, § 8 a § 12 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12a)
§ 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
12aa)
§ 1 ods. 3 a 4 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
13)
§ 35, § 41 ods. 5, § 49, § 55, § 60, § 68 a 72 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
13aa)
Napríklad čl. 74 ods. 2, čl. 103 ods. 1, čl. 134 ods. 3 a čl. 145 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 192 ods. 1 písm. g) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, § 183 ods. 1 písm. g) zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, § 60 ods. 1 písm. a) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore, § 70 ods. 1 písm. g) zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13aaa)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
13aaaa)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13ab)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13b)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
15)
Napríklad Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z. z. v znení oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 313/2002 Z. z., č. 483/2002 Z. z., č. 74/2003 Z. z., č. 148/2003 Z. z., č. 405/2003 Z. z., č. 437/2003 Z. z., č. 32/2004 Z. z., č. 295/2004 Z. z., č. 515/2004 Z. z. a č. 683/2004 Z. z.).