4/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1993 do 24.03.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. decembra 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení zákona č. 71/1967 Zb., zákona č. 147/1969 Zb., zákona č. 29/1978 Zb., zákona č. 196/1988 Zb. a zákona č. 168/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „národnými výbormi a organizáciami aj občanmi“ nahrádzajú slovami „orgánmi územnej samosprávy, právnickými a fyzickými osobami“; slová „prokuratúre, na čele ktorej stojí generálny prokurátor Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ sa nahrádzajú slovami „Prokuratúre Slovenskej republiky (ďalej len „prokuratúra“), na čele ktorej stojí generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“)“.
2.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a štátnymi notárstvami“ a na konci tohto odseku sa pripája táto veta: „Prokurátor môže v mene štátu podať návrh na začatie konania, ak to ustanovujú osobitné predpisy.“
3.
§ 1 ods. 3 znie:
„(3)
Orgány prokuratúry tvoria jednotnú centralizovanú sústavu vedenú generálnym prokurátorom, v ktorej nižší prokurátori sú podriadení vyšším prokurátorom. Prokurátori vykonávajú svoje funkcie nezávisle od iných orgánov.“.
4.
§ 1 ods. 4 znie:
„(4)
Orgány prokuratúry sú podriadené generálnemu prokurátorovi.“.
5.
V § 1 sa vypúšťa odsek 5.
6.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Výkonom dozoru nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných právnych predpisov prokuratúra chráni
a)
práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu,
b)
bojaschopnosť ozbrojených síl a ozbrojených zborov, disciplínu a poriadok v nich ustanovený.
(2)
Svojou činnosťou prokuratúra prispieva k zvyšovaniu úcty k právnemu poriadku, k plneniu občianskych povinností a k rešpektovaniu občianskych práv a slobôd.“.
7.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „národnými výbormi, organizáciami a jednotlivými občanmi“ nahrádzajú slovami „orgánmi územnej samosprávy, právnickými a fyzickými osobami“.
8.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a prečinov“.
9.
V § 3 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a štátnymi notárstvami“.
10.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Generálny prokurátor je zodpovedný Národnej rade Slovenskej republiky.
(2)
Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky.
(3)
Generálny prokurátor skladá do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub:
>Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem zachovávať Ústavu a ostatné zákony a presadzovať a upevňovať zákonnosť.<“.
11.
§ 7 znie:
㤠7
(1)
Generálny prokurátor podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave zákonnosti.
(2)
Generálny prokurátor je povinný na požiadanie osobne sa zúčastniť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov; podáva im žiadané informácie a správy.
(3)
Generálny prokurátor predkladá predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky podnety na prijatie zákonov, na ich zmeny alebo doplnenia.“.
12.
§ 8 znie:
㤠8
Generálny prokurátor je oprávnený podať návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.“.
13.
§ 9 znie:
㤠9
(1)
Generálny prokurátor sa zúčastňuje s poradným hlasom na zasadaniach vlády Slovenskej republiky.
(2)
Prokurátori sú oprávnení zúčastňovať sa s poradným hlasom na zasadaniach orgánov územnej samosprávy.“.
14.
V § 10 ods. 1 sa slová „národné výbory a organizácie“ nahrádzajú slovami „orgány územnej samosprávy a právnické osoby“.
15.
V § 11 ods. 1 sa slová „národné výbory a organizácie“ nahrádzajú slovami „orgány územnej samosprávy a právnické osoby“.
16.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a štátne notárstva“.
17.
V § 11 ods. 3 sa slová „organizácií“ a „organizácie“ nahrádzajú slovami „právnických osôb“ a „právnické osoby“.
18.
V § 12 ods. 1 a 3 sa slovo „organizácií“ nahrádza slovami „právnických osôb“.
19.
V § 14 ods. 1 sa slová „národnými výbormi, organizáciami a jednotlivými občanmi“ nahrádzajú slovami „orgánmi územnej samosprávy a právnickými osobami“.
20.
V § 14 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú texty uvedené v zátvorkách a slová „národných výborov“ sa nahrádzajú slovami „obcí“.
21.
V § 15 ods. 1 sa slová „národných výborov“ nahrádzajú slovom „obcí“.
22.
§ 15 ods. 4 znie:
„(4)
O proteste prokurátora, ktorému nevyhovel orgán obce, rozhodne orgán ustanovený osobitným zákonom 2).“.
Poznámka pod čiarou č. 2) znie:
„2)
§ 27 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 15 ods. 6 prvá veta znie:
„Ak ministerstvo alebo iný ústredný orgán protestu nevyhovie, predloží ho na rozhodnutie vláde Slovenskej republiky.“.
24.
V § 17 ods. 1 sa slová „národným výborom a organizáciám“ nahrádzajú slovami „orgánom územnej samosprávy a právnickým osobám“.
25.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
26.
V nadpise oddielu 3 sa vypúšťajú slová „a štátnymi notárstvami“.
27.
V § 20 ods. 2 sa slová „podľa predpisov o konaní pred súdmi a štátnymi notárstvami“ nahrádzajú slovami „podľa osobitných zákonov“.
28.
V § 21 sa vypúšťajú slová „a štátnych notárstiev“ a slová „a štátnymi notárstvami“.
29.
§ 23 znie:
㤠23
Generálny prokurátor je oprávnený zúčastňovať sa na zasadaniach pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.“.
30.
§ 30 ods. 1 znie:
„(1)
Prokuratúra sa člení na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“), ktorej súčasťou je Hlavná vojenská prokuratúra, na krajské prokuratúry, vyššiu vojenskú prokuratúru, okresné prokuratúry a vojenské obvodové prokuratúry. Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plní úlohy krajskej prokuratúry Mestská prokuratúra Bratislava a úlohy okresných prokuratúr plnia obvodné prokuratúry. Úlohy okresnej prokuratúry na území mesta Košíc plnia obvodné prokuratúry. Za brannej pohotovosti štátu pôsobia ako vojenské prokuratúry aj vyššie poľné prokuratúry a nižšie poľné prokuratúry.“.
31.
§ 30 ods. 3 znie:
„(3)
Generálny prokurátor môže určiť výnimky z ustanovenia odseku 2. Tieto opatrenia vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
32.
§ 31 znie:
㤠31
(1)
Sídla, obvody a pôsobnosť vyššej vojenskej prokuratúry a vojenských obvodových prokuratúr ustanoví generálny prokurátor po dohode s ministrom obrany Slovenskej republiky.
(2)
Činnosť vojenskej prokuratúry hmotne zabezpečuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.“.
33.
§ 31a sa vypúšťa.
34.
§ 32 ods. 3 znie:
„(3)
Na čele vyššej vojenskej prokuratúry je vyšší vojenský prokurátor, na čele vojenských obvodových prokuratúr sú vojenskí obvodoví prokurátori.“.
35.
§ 33 znie:
㤠33
(1)
Generálny prokurátor a hlavný vojenský prokurátor riadia a kontrolujú činnosť im podriadených prokuratúr. Na plnenie úloh vydávajú príkazy a pokyny záväzné pre podriadených pracovníkov prokuratúry.
(2)
Na zjednotenie výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vydáva generálny prokurátor stanoviská, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry.
(3)
Generálneho prokurátora zastupujú v ustanovenom rozsahu jeho námestníci. Jedným z námestníkov generálneho prokurátora je hlavný vojenský prokurátor, ktorý zastupuje generálneho prokurátora pri plnení úloh v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch.“.
36.
V § 35 sa slová „vyšší vojenskí prokurátori“ nahrádzajú slovami „vyšší vojenský prokurátor“.
37.
§ 36 znie:
㤠36
(1)
Dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi, ktorých pôsobnosť presahuje obvod krajskej prokuratúry (Mestskej prokuratúry v Bratislave), vykonáva generálny prokurátor a v rozsahu ním určenom prokurátori činní na generálnej prokuratúre.
(2)
Dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi, ktorých pôsobnosť presahuje obvod okresnej (obvodnej) prokuratúry, vykonávajú krajskí prokurátori (mestský prokurátor v Bratislave) a v rozsahu nimi určenom prokurátori činní na krajských prokuratúrach (Mestskej prokuratúre v Bratislave).
(3)
Dozor nad zachovávaním zákonnosti ostatnými orgánmi vykonávajú okresní (obvodní) prokurátori a v rozsahu nimi určenom prokurátori činní na okresných (obvodných) prokuratúrach.
(4)
Dozor nad zachovávaním zákonnosti právnickými osobami vykonávajú okresní (obvodní) prokurátori, v obvode pôsobnosti ktorých sa nachádza sídlo právnickej osoby.
(5)
Generálny prokurátor môže určiť výnimky z ustanovení odsekov 1 až 4.
(6)
Dozor nad zachovávaním zákonnosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch vykonávajú vojenskí prokurátori v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.“.
38.
V § 37 ods. 1 sa slová „občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „občan Slovenskej republiky“; v § 37 ods. 1 písm. d) sa na konci doplňujú slová „alebo politického hnutia“1).
Poznámka pod čiarou č. 1) znie:
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov."
39.
V § 37 ods. 2 sa slová „dôstojník justície v činnej službe" nahrádzajú slovami „dôstojník alebo generál v činnej službe“.
40.
V § 37 ods. 3 sa slová „Generálny prokurátor Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, generálni prokurátori republík“ nahrádzajú slovami „Generálny prokurátor“.
41.
§ 38 znie:
㤠38
(1)
Generálny prokurátor vymenúva a odvoláva námestníkov generálneho prokurátora a hlavného vojenského prokurátora. Ustanovuje taktiež do funkcií a odvoláva z nich prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry.
(2)
Hlavný vojenský prokurátor ustanovuje do funkcií a odvoláva z nich vojenských prokurátorov a vyšetrovateľov vojenskej prokuratúry.“.
42.
§ 39 znie:
㤠39
Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry skladajú pri prvom ustanovení do funkcie prokurátora alebo vyšetrovateľa prokuratúry do rúk nadriadeného prokurátora tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem zachovávať Ústavu a ostatné zákony a presadzovať a upevňovať zákonnosť. Budem chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.“.
43.
§ 40 ods. 4 znie:
„(4)
O skončení pracovného pomeru rozhodne nadriadený prokurátor (§ 38) tiež vtedy, ak prokurátor alebo vyšetrovateľ prokuratúry nemá štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo je členom politickej strany alebo politického hnutia1).“.
44.
V § 42 ods. 2 sa slová „ministerstvo národnej obrany“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky“.
45.
V § 46 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „Československej socialistickej republiky“.
46.
§ 48 ods. 1 znie:
„(1)
Ak sa prokurátor alebo vyšetrovateľ prokuratúry stane dôvodne podozrivým z kárneho previnenia takej povahy, že by sa jeho ďalším zotrvaním v práci ohrozil dôležitý verejný záujem, pozbaví ho príslušný krajský prokurátor (mestský prokurátor v Bratislave) alebo generálny prokurátor výkonu práce. Pokiaľ pozbavenie výkonu práce vykoná krajský prokurátor (mestský prokurátor), oznámi to bez meškania generálnemu prokurátorovi.“.
47.
§ 50 znie:
㤠50
(1)
Generálny prokurátor má postavenie vedúceho ústredného orgánu Slovenskej republiky.
(2)
Platové pomery prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry upravuje osobitný predpis.“.
48.
V § 51 ods. 1 prvá veta znie:
„Právnych čakateľov prokuratúry prijíma generálny prokurátor a pre vojenské prokuratúry hlavný vojenský prokurátor.“.
49.
§ 51 ods. 3 znie:
„(3)
Právni čakatelia prokuratúry sú oprávnení vykonávať jednoduché úkony prokurátora alebo vyšetrovateľa prokuratúry v rozsahu určenom generálnym prokurátorom.“.
Čl. II
Prechodné ustanovenia
1.
Vojenskí prokurátori a vyšetrovatelia vojenských prokuratúr činní ku dňu účinnosti tohto zákona v orgánoch vojenskej prokuratúry na území Slovenskej republiky považujú sa za vojenských prokurátorov a vyšetrovateľov vojenských prokuratúr ustanovených do funkcií podľa tohto zákona.
2.
Do doby ustanovenia nových sídiel a obvodov (§ 31 ods. 1) pôsobia vojenské obvodové prokuratúry a vyššia vojenská prokuratúra na území Slovenskej republiky v sídlach a obvodoch, v ktorých pôsobili ku dňu účinnosti tohto zákona.
3.
U prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry, ktorí sú ku dňu účinnosti tohto zákona činní v orgánoch prokuratúry na území Slovenskej republiky, nebude nedostatok štátneho občianstva Slovenskej republiky (§ 37 ods. 1) do 30. júna 1993 dôvodom na skončenie pracovného pomeru (§ 40 ods. 4).
4.
Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry činní ku dňu účinnosti tohto zákona v orgánoch prokuratúry na území Slovenskej republiky zložia v lehote do jedného mesiaca od účinnosti tohto zákona sľub podľa § 39 do rúk nadriadeného prokurátora. Zloženie sľubu sa im musí v tejto lehote umožniť. Odmietnutím zloženia sľubu sa končí pracovný pomer prokurátora alebo vyšetrovateľa prokuratúry.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.