325/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

325
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. decembra 1993
o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ŠTÁTNY ROZPOČET SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1994 (ďalej len „štátny rozpočet“) sa určujú sumou 134 680 000 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu sa určujú sumou 149 330 000 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu sa určuje sumou 14 650 000 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(4)
Rozdelenie rozpočtových výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu je uvedené v prílohe č. 2, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa poskytujú dotácie do rozpočtov obcí v celkovej sume 1 035 000 000 Sk, a to
a)
v sume 220 000 000 Sk na finančné zabezpečenie samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov do 5 000 podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1992; spôsob určenia výšky dotácií určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
v sume 815 000 000 Sk pre mestskú hromadnú dopravu; rozdelenie je uvedené v prílohe č. 3, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa rozpočtujú v celkovej sume 15 311 489 000 Sk. Rozdelenie je uvedené v prílohe č. 4, ktorá je súčasťou tohto zákona.
§ 2
(1)
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné limity a úlohy štátneho rozpočtu uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Opatreniami podľa odseku 1 môžu byť prekročené celkové výdavky štátneho rozpočtu uvedené v § 1 ods. 1 najviac o 10 %, pričom sa nesmie zväčšiť schodok štátneho rozpočtu podľa § 1 ods. 2.
§ 3
Podiel Štátneho fondu cestného hospodárstva na výnose spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív spotrebovaných cestnou dopravou sa na rok 1994 ustanovuje vo výške 14 % z výnosu tejto dane, najviac však vo výške 1,0 mld Sk. Ministerstvo uhradí podiel z výnosu tejto dane podľa skutočného mesačného výnosu.
§ 4
(1)
Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov1) je vo výške 70,08 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 29,92 % príjmom rozpočtov obcí.
(2)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1, sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1992.
(3)
Výnos dane z príjmov právnických osôb1) je vo výške 94,13 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 5,87 % príjmom rozpočtov obcí.
(4)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 3, sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1992 vynásobeného koeficientom pre príslušnú veľkostnú skupinu obcí, ktorý sa ustanovuje takto:
veľkostná skupina obcí koeficient
do 500 obyvateľov 0,930
od 501 do 2 000 obyvateľov 0,950
od 2 001 do 5 000 obyvateľov 1,000
od 5 001 a viac obyvateľov 1,020
Bratislava 1,088
(5)
Výnos cestnej dane vyberanej územnými finančnými orgánmi je vo výške 70 % príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva a vo výške 30 % príjmom rozpočtov obcí.
(6)
Časť výnosu cestnej dane, ktorú vyberie príslušný územný finančný orgán a je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 5, sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1992.
(7)
Ministerstvo alebo ním poverené územné finančné orgány poukážu obciam časť výnosov daní, ktoré sú príjmom podľa odsekov 2, 3 a 6. Úhrada sa vykoná spôsobom skutočného mesačného výnosu daní.
(8)
Obec použije finančné prostriedky poukázané podľa odseku 6 na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a ostatné výdavky s tým súvisiace.
(9)
Výnos dane z nehnuteľností2) je príjmom rozpočtu obce, ktorá vykonáva správu tejto dane.
(10)
Výnos penále vyrubeného územnými finančnými orgánmi3) podľa osobitných predpisov4) je vo výške 50 % príjmom rozpočtov obcí za podmienky, že orgány obecnej samosprávy porušenie daňových povinností písomne oznámili územným finančným orgánom.3)
§ 4a
(1)
Na finančné krytie výdavkov spojených s dokončovaním rozostavanej komplexnej bytovej výstavby sa v roku 1994 použijú prostriedky Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond") v sume 500 000 000 Sk.
(2)
Na finančné krytie výdavkov spojených s konverziou zbrojnej výroby sa v roku 1994 použijú prostriedky fondu v sume 245 500 000 Sk.
(3)
Na finančné krytie výdavkov spojených s rozvojovými programami Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím vlády sa použijú prostriedky fondu v sume 3 500 000 000 Sk.
(4)
Finančné prostriedky podľa odsekov 1 až 3 sa použijú na základe rozhodnutia vlády prostredníctvom osobitného účtu fondu otvoreného v Národnej banke Slovenska.
§ 5
Výnos pokút a odvodov uložených za porušenie cenových predpisov, nevráteného majetkového prospechu získaného v súvislosti s porušením cenových predpisov od fyzických osôb a právnických osôb, je príjmom štátneho rozpočtu, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.
§ 6
Vláda sa splnomocňuje schvaľovať štátne záruky za bankové úvery poskytované právnickým osobám na realizáciu vládou schválených rozvojových programov a priorít do výšky súhrnu splátok úverov v roku 1994 a novoposkytnutých záruk za úvery, ktorý nepresiahne 20 % celkových príjmov štátneho rozpočtu podľa § 1 ods. 1.
§ 7
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu5) sa ustanovuje na rok 1994 najviac sumou 6 000 Sk.
§ 8
(1)
Štát platí v roku 1994 poistné6) na
a)
zdravotné poistenie vo výške 13,7 % z 10 % minimálnej mzdy,7)
b)
nemocenské poistenie vo výške 5,8 % z 10 % minimálnej mzdy,7)
c)
dôchodkové poistenie vo výške 26,5 % z 90 % minimálnej mzdy.7)
(2)
Poistné podľa osobitného predpisu8) sa v roku 1994 platí vo výške 10,0 % na zdravotné poistenie, 4,4 % na nemocenské poistenie a 20,6 % na dôchodkové poistenie z úhrnu vymeriavacích základov zamestnancov organizácie odmeňovaných v rámci hlavnej činnosti organizácie.
(3)
Príspevok podľa osobitného predpisu9) sa v roku 1994 poskytuje vo výške 3,0 % z úhrnu vymeriavacích základov zamestnancov organizácie odmeňovaných v rámci hlavnej činnosti organizácie.
(4)
Štát poskytuje v roku 1994 príspevok do Fondu dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu10) v celkovej sume 2 247 000 000 Sk, z toho
a)
944 000 000 Sk na zvýšenie dôchodkov z titulu jediného zdroja príjmu, za odboj a rehabilitácie a pre bezvládnosť,
b)
1 303 000 000 Sk na zvýšenie dôchodkov, ktoré sa vykonáva v súvislosti s rastom životných nákladov.
§ 8a
(1)
Štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel odvedie za rok 1994 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení v sume 1 197 000 000 Sk.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu preddavok vo výške 100 % do 30. septembra 1994; zúčtovanie odvodu so štátnym rozpočtom vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 1994.
(3)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel prídely do fondov podľa osobitných predpisov;10a) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitných predpisov10a) zostávajú nedotknuté.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVOK NA OSOBNÉ POTREBY PRACOVNÍKA
TRETIA ČASŤ
USMERŇOVANIE MZDOVEJ NÁROČNOSTI PRODUKCIE V PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOCH V ROKU 1994
§ 10
(1)
Podnikateľské subjekty sú povinné v druhom polroku 1994 udržiavať prírastok priemernej nominálnej mzdy v primeranom vzťahu ku kvalitatívnym ukazovateľom, ktoré sa určia nariadením vlády.
(2)
Podnikateľskými subjektmi podľa odseku 1 sa na účely usmerňovania mzdovej náročnosti produkcie rozumejú právnické osoby, v ktorých podiel vkladu Slovenskej republiky, obcí, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, investičných privatizačných fondov, investičných spoločností a individuálnych akcionárov z kupónovej privatizácie12) na základnom imaní13) alebo kmeňovom majetku14) presiahne 50 %, a podiel zahraničných účastníkov na základnom imaní nepresiahne 30 %.
(3)
Za porušenie povinnosti podľa odseku 1 je podnikateľský subjekt povinný odviesť do štátneho rozpočtu regulačný odvod.
(4)
Kontrolu správnosti výpočtu regulačného odvodu vykoná príslušný orgán vykonávajúci správu daní,14a) v ktorého obvode pôsobnosti má podnikateľský subjekt sídlo.
(5)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky so súhlasom ministerstva môže urobiť opatrenia na zamedzenie tvrdostí a prípadne poskytnúť úľavy pri vysporiadaní regulačného odvodu.
(6)
Podrobnosti o usmerňovaní mzdovej náročnosti produkcie, kvalitatívne ukazovatele a výšku regulačného odvodu upraví vláda nariadením.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ A SPLNOMOCŇOVACIE USTANOVENIA
§ 11
(1)
Poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie a príspevok do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky15) za mesiac december 1993, ktoré sú splatné v januári 1994, sú príjmom štátneho rozpočtu.
(2)
Doplatky poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie a príspevok do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky, ak sa za rok 1993 nezaplatili vôbec alebo sa zaplatili v nesprávnej výške, sú príjmom štátneho rozpočtu.
(3)
Poistné platené v roku 1993 na osobitné účty ministerstiev, do pôsobnosti ktorých patrí riadenie ozbrojených bezpečnostných zborov podľa osobitného predpisu,16) sa prevedie na osobitný účet štátneho rozpočtu do konca februára 1994.
(4)
Poisťovne zriadené podľa osobitného predpisu17) prevedú na osobitný účet štátneho rozpočtu podľa odseku 3 rozdiel poistného plateného podľa zákona o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia15) a poistného plateného na účel poistenia upraveného osobitným predpisom;17) poistné platené na účel poistenia upraveného osobitným predpisom17) odvedú na osobitný účet štátneho rozpočtu do 30. júna 1994.
§ 12
Nedoplatky dané podľa osobitných predpisov platných do 1. januára 199318) sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 12a
Preplatky daňovníka na jednotlivých druhoch daní, poplatkov a cla, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, možno v roku 1994 použiť na kompenzáciu ich nedoplatkov; ustanovenia osobitného predpisu18a) sa použijú primerane.
§ 13
(1)
Príspevok na osobné potreby pracovníka za rok 1993 sa poskytne podľa doterajších predpisov.
(2)
Na určenie výšky podielu Štátneho fondu cestného hospodárstva na výnose spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív sa v roku 1994 nepoužije § 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva.
(3)
Práva a povinnosti zo zmluvného poistenia zodpovednosti organizácie za škodu vzniknutého pred účinnosťou osobitného predpisu19) na účely zákonného poistenia zodpovednosti organizácie za škodu podľa osobitného predpisu20) preberá poisťovňa podľa osobitného predpisu.21)
§ 14
Štátne rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické osoby, ktoré povinne tvorili fond kultúrnych a sociálnych potrieb (ďalej len „fond“) podľa predpisov platných do 31. decembra 1992, použijú prostriedky osobitného účtu fondu, ktoré nevyčerpali do konca roka 1993 podľa osobitného predpisu22) a splátky pôžičiek poskytnutých z fondu, vrátených po 1. januári 1994 na starostlivosť o zamestnancov. Prostriedky tohto účtu nemožno použiť na poskytnutie pôžičiek a návratných finančných výpomocí. Pravidlá a podmienky použitia osobitného účtu sa dohodnú v kolektívnej zmluve; v organizácii, v ktorej nepôsobí odborový orgán, určí pravidlá a podmienky použitia tohto účtu vedúci organizácie po dohode so zamestnancami.
§ 15
(1)
Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie použijú zostatok prostriedkov na účte fondu odmien nevyčerpaný podľa osobitného predpisu23) až do jeho vyčerpania na odmeňovanie pracovníkov; tieto výdavky sa nezahŕňajú do limitu mzdových prostriedkov určeného na príslušný rozpočtový rok.
(2)
Rozpočtové organizácie použijú zostatok prostriedkov na účte rezervného fondu nevyčerpaný podľa osobitného predpisu24) až do jeho vyčerpania na obstaranie hmotného investičného majetku alebo jeho technického zhodnotenia, finančné zabezpečenie neinvestičných výdavkov nezabezpečených rozpočtom a na údržbu a opravy hmotného majetku.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 1 sa za slovo „zamestnávateľ“ vkladajú slová „s výnimkou uvedenou v odseku 5“.
2.
V § 17 ods. 1, 2, 3 a 4 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor“.
3.
V § 17 odsek 5 znie:
(5)
Ak je zamestnávateľom štátna rozpočtová alebo štátna príspevková organizácia, poskytuje sa príspevok za činnosti v rámci hlavnej činnosti organizácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok; zo svojej podnikateľskej činnosti platí organizácia príspevok podľa odseku 1. Príspevok sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
Čl. X
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. XI
Zrušuje sa:
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov.
Čl. XII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.
CELKOVÝ PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994
(v mil. Sk)
PRÍJMY
A. Daňové príjmy spolu 105 280.0
Daň z pridanej hodnoty 40 560.0
Spotrebné dane 20 840.0
Daň z príjmov právnických osôb 26 738.0
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 5 184.0
Daň z príjmov fyzických osôb z ostatnej činnosti 3 808.0
Daň z príjmov z kapitálových výnosov 3 000.0
Clo 4 400.0
Ostatné daňové príjmy 750.0
B. Nedaňové príjmy spolu 29 400.0
Príjmy RO a odvody PO 3 123.0
Správne poplatky a odvody 1 930.0
Príjmy z vládnych úverov 6 400.0
Úroky 650.0
Odvody Národnej banky Slovenska 10 600.0
Ostatné nedaňové príjmy 6 697.0
Príjmy spolu 134 68O.O
VÝDAVKY
I. Bežné výdavky spolu 139 897.4
v tom:
A. Neinvestičné dotácie podnikovému sektoru 13 048.0
z toho: cenové 4 992.0
B. Transfery domácnostiam 25 866.6
v tom: nesystémové dávky sociálneho zabezpečenia 11 695.4
poistné a príspevky do fondov NP 10 571.2
dávky sociálnej starostlivosti 3 600.0
C. Verejná spotreba obyvateľstva 27 536.7
v tom: školstvo 17619.5
zdravotníctvo 1 939.1
kultúra 2 094.2
ostatné 5 883.9
D. Verejná spotreba štátu 43 511.2
v tom: obrana a bezpečnosť 14 225.8
súdy a prokuratúra 770.9
ostatná správa 4 473.3
iné výdavky na verejnú spotrebu štátu vrátane poistného za štátnych
pracovníkov RO, PO 24 041.2
E. Štátny dlh 26 403.1
F. Bytová politika 2 495.9
G. Dotácie obciam 1 035.0
II. Kapitálové výdavky spolu 9 432.6
v tom:
H. Investičné dotácie podnikovému sektoru 2 454.4
I. Transfery verejnému sektoru 6 978.2
Výdavky spolu 149 33O.O
Prebytok (+), schodok (-) -14 65O.O
Príloha č. 2 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994 PODĽA KAPITOL
(v tis. Sk)
v tom:
Kapitola Výdavky spolu Výdavky rozpočtových organizácií Príspevky a dotácie príspevkovým a podobným organizáciám Dotácie podnikateľským subjektom
Investičné výdavky Neinvestičné výdavky z toho: mzdové prostriedky neinvestičné investičné neinvestičné investičné
a 1 2 3 4 5 6 7 8
Kancelária prezidenta SR 159 978 5000 154 978 13978
Kancelária Národnej rady SR 196 010 13900 181 010 66754 1 100
Úrad vlády SR 118490 11780 106 710 44754
Ministerstvo hospodárstva SR 1 442 652 5000 665 952 75984 17000 110000 286 900 357 800
Ministerstvo zahraničných vecí SR 1 426 538 280 000 911 038 94137 147 500 88000
Ministerstvo obrany SR 9 900 000 860 000 9 040 000
Ministerstvo financií SR 1 974 894 575 000 1 382 394 1 013 856 17500
Min. práce, soc. vecí a rodiny SR 11 291 162 43000 11 124 162 300 604 81000 43000
Ministerstvo vnútra SR 12 458 928 495 000 11 929 261 1 665 056 34667
Min. životného prostredia SR 1 116 009 20000 786 009 293 218 310 000
Min. pre správu a privát. NM SR 26336 550 25786 16223
Slovenská informačná služba 345 324 108 000 237 324
Min. dopr., spojov a ver. prác SR 6 409 182 110000 1 005 060 477 664 1 075 122 260 000 2 890 000 1 069 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 11 141 313 28000 1 110 000 267 013 1 493 000 198 000 7 620 000 692 313
Ministerstvo školstva a vedy SR 18 688 695 935 000 16 496 687 10 480 916 1 207 008 50000
Ministerstvo kultúry SR 2 022 199 40000 140 777 65181 1 738 922 102 500
Ministerstvo zdravotníctva SR 2 825 655 240 000 1 010 655 469 157 100 000 1 475 000
Ministerstvo spravodlivosti SR 1 724 701 63000 1 660 821 394 895 880
Protimonopolný úrad SR 12005 600 11405 6999
Úrad pre norm., metr. a skúš. SR 148 213 59500 88713 36310
Úrad priemysl. vlastníctva SR 34509 14300 20209 12675
Štatistický úrad SR 185 551 2300 164 501 104 355 18750
Úrad geod., kart. a katastra SR 279 737 12550 266 637 185 915 100 450
Ústavný súd SR 23256 2720 20536 10237
Najvyšší kontrolný úrad SR 35612 4500 31 112 18398
Generálna prokuratúra SR 223 003 19500 203 503 165 891
Slovenská akadémia vied 381 000 7000 241 000 140 638 120 000 13000
Tlačová agentúra SR 45247 0 0 0 41247 4000
Slovenský rozhlas 25100 0 0 0 25100
Slovenská televízia 240 0 0 0 240
Štátny dlh SR 26 403 100 0 26 403 100 0
Úrad jadrového dozoru SR 26950 2300 21710 9282 2940
Správa štát. hmotných rezerv SR 482 353 15600 466 753 20135
Všeobecná pokladničná správa 36 721 058 20100 33 438 640 76522 34988 640 000 2 252 000 335 330
z toho: sociálne poistné fondy 21 958 265 21 958 265
Spolu 148 295 000 3 994 200 119 346 443 16 526 747 6 467 064 2 983 950 13 048 900 2 454 443
Dotácie do rozpočtov obcí 1 035 000
Úhrn 149 330 000 3 994 200 119 346 443 16 526 747 6 467 064 2 983 950 13 048 900 2 454 443
Príloha č. 3 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.
LIMITY ÚČELOVÝCH DOTÁCIÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994 PRE MESTSKÚ HROMADNÚ DOPRAVU V HOSPODÁRSTVE OBCÍ
(v mil. Sk)
Mesto Investičné dotácie Neinvestičné dotácie
Bratislava 174.0 414.0
Košice 53.0 124.0
Prešov 13.0 37.0
Spolu 24O.O 575.O
Príloha č. 4 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994 A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL
(v tis. Sk)
1. Rezervy štátneho rozpočtu
Účelové rezervy spolu 5491 687
- rezerva vlády SR 1 450 902
z toho:
- stabilizácia ekonomiky a štrukturálne programy 335 330
- neinvestičné výdavky súvisiace so zmenami kompetencií a s nepredvídanými
mimoriadnymi udalosťami 1 005 572
- úlohy rozvoja vedy a techniky 110000
- rezerva predsedu vlády SR 30000
- rezerva na mzdy na nové úlohy ústredných orgánov a podriadených organizácií 74785
- rezerva na štátne záruky za bankové úvery 900 000
- rezerva na garancie sociálnych poistných fondov 3 036 000
z toho:
- Fond zdravotného poistenia 2 995 150
2. Účelové prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zapracované v kapitolách
Kancelária prezidenta SR
- rekonštrukcia Grassalkowichovho paláca a vybavenie interiéru budúceho sídla prezidenta republiky
100 000
Kancelária Národnej rady SR
- obnova Bratislavského hradu 16 139
Ministerstvo hospodárstva SR
- hospodárska mobilizácia 111 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR
- poplatky za členstvo SR v medzinárodných organizáciách 126 000
- financovanie projektu Nadácia pre pomoc krajanom 7000
- vedenie sporu pred MSD v Haagu o Sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros 41 000
Ministerstvo obrany SR
- štátna športová reprezentácia 30000
- financovanie štúdia príslušníkov Armády SR na civilných vysokých školách 34000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- investičné potreby pre ZŤP občanov 7000
- financovanie rekvalifikačných kurzov pre učiteľov prostredníctvom Fondu zamestnanosti 4000
- štúdium dôchodcov na univerzitách tretieho veku 3000
Ministerstvo vnútra SR
- dávky sociálnej starostlivosti 3 600 000
- výdavky na príspevky na zvýšené náklady spojené so zachovaním alebo obnovou
kultúrnych pamiatok 10000
- migračná politika 100 000
- hospodárska mobilizácia 10400
- štátna športová reprezentácia 20000
Ministerstvo životného prostredia SR
- dotácia do Štátneho fondu životného prostredia SR 300 000
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR
- dotácia do Štátneho fondu cestného hospodárstva SR 1 000 000
- hospodárska mobilizácia 96000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
- dotácia do Štátneho fondu ochrany zveľaďovania lesa SR 180 000
- dotácia do Štátneho fondu ochrany zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu 25000
- dotácia do Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve 650 000
- náklady na pozemkové úpravy 186 850
- hospodárska mobilizácia 16000
- činnosť splnomocnenca vlády SR na výstavbu a prevádzku SVD G-N 6000
- dotácia do Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva 300 000
- podpora využívania závlahovej vody 100 000
Ministerstvo školstva a vedy SR
- finančné zabezpečenie zahraničných študentov v zmysle uznesenia vlády SR č. 633/ 1993 22446
- úhrada nákladov SOU iných rezortov podľa zákona č. 171/1990 Zb. 1 600 000
- štátna športová reprezentácia 96000
- vklad do Slovensko -amerického fondu Agentúry pre medzinárodnú VTS 12000
- príspevok na prevádzku Slovenskej technickej knižnice - Centra VTI SR 20000
Ministerstvo kultúry SR
- obnova kultúrnych pamiatok 130 000
- cirkvi, náboženské spoločnosti a katolícka charita 196 000
- dotovanie tlače a umeleckej tvorby určenej pre detskú literatúru a detské časopisy 17000
- národnostné kultúrne zväzy, národnostná tlač a aktivity pre národnosti v rámci PO 140 500
v tom:
- dotovanie školských časopisov národnostných menšín 2000
- financovanie vydania rómsko-slovenského slovníka 1 000
- Matica slovenská 95000
- dotácia do Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia 100 000
- hospodárska mobilizácia 30
Ministerstvo zdravotníctva SR
- hospodárska mobilizácia 15200
Štatistický úrad SR
- výdavky na prevádzku centrálneho uzla elektronického prepojenia a Slovenského databázového centra
2450
Slovenský rozhlas
- zabezpečenie zahraničného vysielania 24940
- hospodárska mobilizácia 160
Slovenská televízia
- hospodárska mobilizácia 240
Úrad jadrového dozoru SR
- hospodárska mobilizácia 150
Všeobecná pokladničná správa
- obnova národnej kultúrnej pamiatky Mohyla M. R. Štefánika na Bradle 20000
- študentské pôžičky 15000
- financovanie záväzkov z programu PHARE 40000
- potreby Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie 2 797
- hospodárska mobilizácia (pre SZSD, SZVD) 500
- sanačné práce po Sovietskej armáde 160 000
- prechodná finančná výpomoc politickým stranám a hnutiam na volby do NR SR 30000
Spolu v kapitolách 9 819 8O2
Rezervy a účelové prostriedky spolu 15 311 489
1)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch.
4)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína.
§ 15 zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu.
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív.
§ 42 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.§ 40r zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.
6)
§ 21 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov.
7)
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
8)
§ 21 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 17 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
10a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
11)
§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
11a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.
13)
Napr. § 58 Obchodného zákonníka.
§ 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.
14)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
14a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a odvody pôsobnosti územných finančných orgánov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 69/1994 Z. z.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 49 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia.
18)
Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva v znení zákona č. 578/1991 Zb.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 207/1989 Zb. o vykonávaní odvodu zo zisku na základe finančného plánu.
18a)
§ 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z., ktorým sa mení Zákonník práce a zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
20)
§ 205d Zákonníka práce.
21)
Čl. III ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z.
22)
§ 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.
23)
§ 37 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb.o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.
24)
§ 37 ods. 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb.