322/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

322
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 71 ods. 2 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov
výnos z 22. decembra 1993 č. 14522/1993, ktorým sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare.
Tento výnos sa vzťahuje na vojakov základnej služby vykonávajúcich nepodmienečný trest odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare a upravuje podmienky a podrobnosti súvisiace s takýmto výkonom trestu odňatia slobody.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, a na Veliteľstve Armády Slovenskej republiky v Trenčíne.
Výnos bude v plnom znení uverejnený v Zborníku výnosov Ministerstva obrany Slovenskej republiky.