319/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1994 do 31.12.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

319
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. decembra 1993
o zmenách niektorých predpisov o zamestnanosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 305/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
príslušné štátne orgány práce,2)“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
2.
V § 2 ods. 2 sa slová „česko-slovenskí štátni občania“ nahrádzajú slovami „štátni občania Slovenskej republiky“, slová „česko-slovenských právnych predpisov“ sa nahrádzajú slovami „všeobecne záväzných právnych predpisov“ a slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky1)“ sa nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky1)“.
3.
V § 2 ods. 3 a 4 a v § 4 ods. 3 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
4.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Štátna politika zamestnanosti
Štátna politika zamestnanosti je zameraná na podporu plnej a produktívnej zamestnanosti a slobodnej voľby zamestnania; zabezpečujú ju ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, štátne orgány práce ustanovené zákonom2) a Fond zamestnanosti Slovenskej republiky.“.
5.
§ 4 ods. 2 znie:
„(2)
Zamestnanie sprostredkúvajú príslušné štátne orgány práce, do ktorých pôsobnosti podľa osobitného zákona2) táto činnosť patrí (ďalej len „územné orgány práce“); iné právnické alebo fyzické osoby môžu sprostredkúvať zamestnanie len za podmienok ustanovených zákonom.“.
6.
V § 5 ods. 2 sa slová „štátnym orgánom.2)“ nahrádzajú slovami „štátnym orgánom práce.2)“.
7.
V § 19 ods. 3 sa slová „česko-slovenského štátneho občana“ nahrádzajú slovami „štátneho občana Slovenskej republiky“.
8.
V § 26 ods. 1 prvá veta znie: „Kontrolnú činnosť podľa tohto zákona sú oprávnené vykonávať štátne orgány práce, o ktorých to ustanoví osobitný zákon.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 488/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 ods. 2 písm. h) znie:
„h)
usmerňovanie zamestnanosti cudzincov na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky v zahraničí,“.
2.
V § 1 sa odsek 3 vypúšťa.
3.
V § 2 ods. 5 v prvej vete sa za slovom „zamestnávateľov“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo od občanov,“.
4.
§ 3 ods. 4 znie:
„(4)
Na vytvorenie spoločensky účelného pracovného miesta môže príslušný štátny orgán práce poskytnúť návratný príspevok; na vytvorenie pracovného miesta na vykonávanie verejnoprospešnej práce môže príslušný štátny orgán práce poskytnúť príspevok až do výšky skutočnej mzdy alebo platu vyplatených uchádzačovi o zamestnanie za vykonanú verejnoprospešnú prácu.“.
5.
V § 3 ods. 5 sa za slovo „Postup“ vkladajú slová „a podrobnejšie podmienky“ a slová „Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“.
6.
V § 5 ods. 3 sa za slová „Obsah a“ vkladá slovo „podrobnejšie“.
7.
V § 6 sa slová „v § 14 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „v § 10 ods. 1 písm. b) a c)“.
8.
§ 7 sa vypúšťa.
9.
§ 10 ods. 1 až 3 vrátane nadpisu znejú:
㤠10
Štátne orgány práce
(1)
Štátnymi orgánmi práce sú:
a)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Správa služieb zamestnanosti a
c)
územné orgány práce.
(2)
Správa služieb zamestnanosti sa zriaďuje ako rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave na čele s generálnym riaditeľom, ktorého vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; je podriadená ministerstvu.
(3)
Územnými orgánmi práce sú okresné a obvodné úrady práce, ktoré poskytujú bezplatné verejné služby pre trh práce. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť, v súčinnosti s inými zúčastnenými orgánmi, čo najlepšiu organizáciu trhu práce za účelom dosiahnutia a udržania plnej zamestnanosti a rozvoja využívania výrobných zdrojov.“.
10.
V § 10 ods. 4 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovami „Správou služieb zamestnanosti“.
11.
V § 10 ods. 5 sa slová „minister práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ Správy služieb zamestnanosti“.
12.
V § 10 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 7 a doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
13.
V § 10 ods. 7 sa slová „štátnej správy“ nahrádzajú slovami „poskytovania verejných služieb pri sprostredkovaní zamestnania“ a vypúšťajú sa slová „ani okresného úradu“ a slová „ani obvodného úradu“.
14.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo sa podieľa na tvorbe štátnej politiky zamestnanosti, je zodpovedné za tvorbu a realizáciu politiky trhu práce a kontroluje jej zabezpečovanie.
Pritom
a)
navrhuje nástroje a opatrenia politiky trhu práce,
b)
zabezpečuje ich realizáciu,
c)
kontroluje situáciu na trhu práce,
d)
sústavne sleduje a vyhodnocuje vývoj bilancie zdrojov a rozdelenia pracovných síl, vyhodnocuje situáciu na trhu práce a spracúva prognózy pravdepodobného využitia disponibilných pracovných zdrojov,
e)
usmerňuje zamestnávanie cudzincov a občanov Slovenskej republiky v zahraničí,
f)
riadi a kontroluje činnosť Správy služieb zamestnanosti,
g)
prijíma opatrenia na
1.
usmerňovanie pohybu pracovných síl medzi zahraničím a Slovenskou republikou,
2.
zabezpečenie možností pracovného uplatnenia občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou11) a uchádzačov o zamestnanie, ktorí pre svoj zdravotný stav, vek, materské poslanie alebo z iných vážnych dôvodov potrebujú zvýšenú starostlivosť,12)
h)
vykonáva kontrolnú činnosť na území Slovenskej republiky13) vrátane dodržiavania predpisov o civilnej službe,14)
ch)
rozhoduje o uložení pokuty podľa § 9,
i)
zabezpečuje informačný systém na úseku zamestnanosti, jeho normatívnu základňu, projekčné riešenie a technicko-programové vybavenie,
j)
navrhuje opatrenia na realizáciu záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z uzavretých medzinárodných dohovorov v oblasti zamestnanosti.“.
15.
Za § 11 sa vkladá nový § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Pôsobnosť Správy služieb zamestnanosti
Správa služieb zamestnanosti zabezpečuje realizáciu cieľov a úloh politiky trhu práce na celom území Slovenskej republiky a pritom
a)
ministerstvu
1.
predkladá návrhy opatrení v oblasti politiky trhu práce,
2.
navrhuje primerané opatrenia na podporu profesnej a územnej mobility pracovných síl a zabezpečuje ich realizáciu,
b)
riadi a kontroluje územné orgány práce, ktoré poskytujú bezplatné verejné služby pre trh práce,
c)
spravuje prostriedky štátneho rozpočtu pre územné orgány práce,
d)
riadi systém monitorovania situácie na trhu práce, vykonáva jeho prieskum, zhromažďuje a analyzuje informácie o stave a vývoji na regionálnych trhoch práce a o vykonaných opatreniach na ovplyvňovanie ponuky a dopytu na týchto trhoch,
e)
vytvára jednotnú informačnú sústavu Správy služieb zamestnanosti a územných orgánov práce,
f)
zabezpečuje odborné vzdelávanie pracovníkov územných orgánov práce,
g)
spolupracuje s Fondom zamestnanosti Slovenskej republiky (ďalej len „fond“),
h)
rozhoduje
1.
o uložení pokuty podľa § 8 a 9,
2.
o udelení povolenia právnickej alebo fyzickej osobe na sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 2 ods. 5,
3.
o zákaze sprostredkovania zamestnania za úhradu v prípade, ak subjekty uvedené v § 2 ods. 5 opätovne alebo hrubým spôsobom porušili právne predpisy o zamestnanosti,
4.
o opravných prostriedkoch, kde v prvom stupni rozhodol okresný úrad práce,
ch) môže zriaďovať špecializované strediská a zariadenia pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou pre potreby viacerých okresov alebo s celoštátnou pôsobnosťou,
i)
určuje všeobecne prospešné činnosti vhodné na výkon civilnej služby,
j)
koordinuje činnosť územných orgánov práce pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s civilnou službou.14)“.
16.
V § 12 ods. 1 písm. d) za slovo „zabezpečuje“ sa vkladajú slová „a vykonáva“.
17.
V § 12 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa bod 3.
18.
V § 12 ods. 1 písm. e) za slová „spolupracuje pritom“ sa vkladajú slová „s orgánmi fondu a“.
19.
V § 12 ods. 1 písm. f) sa za slová „v rámci“ vkladá slovo „podnikových“ a vypúšťa sa slovo „republikových“.
20.
V § 12 ods. 1 písm. ch) bode 1 sa slová „dávky občanom,“ nahrádzajú slovami „hmotné zabezpečenie uchádzačom o zamestnanie,“.
21.
§ 12 ods. 1 písm. l) znie:
„l)
môže zriadiť kluby, strediská a ďalšie zariadenia v okrese pre poskytovanie poradenskej, vzdelávacej, informačnej a iných činností.“.
22.
V § 13 písm. h) sa vypúšťajú slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.
23.
§ 14 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
môže zriaďovať strediská a ďalšie zariadenia pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,“.
24.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a g).
25.
Za § 15 sa vkladá nový § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Poradné komisie
Na zabezpečenie koordinovaného postupu pri realizácii politiky trhu práce Správa služieb zamestnanosti a okresné úrady práce zriaďujú poradné komisie. Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sú v týchto komisiách zastúpení v rovnakom počte.“.
26.
V § 16 ods. 2 sa slová „Úrad práce“ nahrádzajú slovami „Územný orgán práce“.
27.
V § 17 ods. 1 za slovo „ministerstva,“ sa vkladajú slová „Správy služieb zamestnanosti,“ a slová „§ 11 písm. g)“ sa nahrádzajú slovami „§ 11 písm. ch), § 11a písm. h),“.
28.
V § 17 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „zriadil a“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „fond“)“ vkladajú slová „ako verejnoprávna inštitúcia“.
2.
V § 1 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú tieto slová: „pritom spolupracuje so Správou služieb zamestnanosti a územnými orgánmi práce.“.
3.
§ 4 ods. 4 a 5 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1a) a 1b) znejú:
„(4)
Zástupcov zamestnancov do predstavenstva, dozornej rady a správnych výborov vymenúva príslušný ústredný odborový orgán.1a)
(5)
Zástupcov zamestnávateľov do predstavenstva, dozornej rady a správnych výborov vymenúva príslušný zväz zamestnávateľov.1b)
1a)
§ 272 ods. 5 Zákonníka práce.
§ 16 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb. a zákona č. 513/1991 Zb.
1b)
§ 16 zákona č. 83/1990 Zb. v znení zákona č. 300/1990 Zb. a zákona č. 513/1991 Zb.“.
4.
§ 6 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
rozdeľovať prostriedky fondu podľa § 12 tohto zákona v spolupráci so Správou služieb zamestnanosti,“.
5.
V § 8 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
v spolupráci s okresným úradom práce predkladať predstavenstvu návrhy na použitie prostriedkov fondu,“.
6.
V § 8 ods. 1 písm. e) sa slová „politiky zamestnanosti,“ nahrádzajú slovami „trhu práce,“.
7.
V § 11 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu5a) znie:
„f)
osobitné príspevky5a) vyplývajúce z usmerňovania mzdovej náročnosti produkcie,
5a)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov.“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
8.
V § 12 písm. b) bod 1 znie:
„1.
návratné príspevky na vytváranie spoločensky účelných pracovných miest,“.
9.
V § 12 písm. b) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2.
úhradu nákladov na organizovanie verejnoprospešných prác,“.
Doterajšie body 2 až 5 sa označujú ako body 3 až 6.
10.
V § 12 písm. b) bode 3 sa za slovo „rekvalifikáciu“ vkladajú slová „a poradenstvo,“.
11.
V § 12 písm. b) bode 6 sa za slová „na trhu práce“ vkladajú slová „a na zabezpečenie údajov o trhu práce“.
12.
§ 20 ods. 4 znie:
„(4)
Platitelia príspevku uvedení v odsekoch 1 až 3 sú povinní
a)
zaevidovať sa na okresnom úrade práce, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ alebo jeho organizačná zložka sídlo alebo platitelia uvedení v odsekoch 2 a 3 trvalý pobyt, najneskôr v deň splatnosti príspevku,
b)
ohlásiť skončenie povinnosti byť platiteľom príspevku do ôsmich dní,
c)
vypočítať výšku príspevku na základe zákonom určenej sadzby z vymeriavacieho základu.“.
13.
§ 21 znie:
㤠21
(1)
Platiteľ uvedený v § 20 ods. 1 platí príspevok na osobitný účet regionálnej národnej poisťovne príslušnej podľa sídla útvaru, ktorý vedie evidenciu miezd; platiteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky takýto útvar, platí príspevok na osobitný účet regionálnej národnej poisťovne príslušnej podľa jeho sídla za jednotlivý kalendárny mesiac pozadu.
(2)
Platitelia uvedení v § 20 ods. 2 a 3 platia príspevok na osobitný účet regionálnej národnej poisťovne v mieste svojho trvalého pobytu.
(3)
Príspevok sa platí za kalendárny mesiac, aj keď povinnosť platiť príspevok do fondu netrvala po dobu celého kalendárneho mesiaca.
(4)
Príspevok sa platí
a)
bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa príspevku na účet príslušnej regionálnej národnej poisťovne v peňažnom ústave alebo
b)
v hotovosti poštovou poukážkou na účet príslušnej regionálnej národnej poisťovne.
(5)
Zamestnávateľ je povinný predložiť príslušnej regionálnej národnej poisťovni spolu s odvedenými príspevkami prehľad o zúčtovaných vymeriavacích základoch za svojich zamestnancov každý mesiac na predpísanom výkaze.
(6)
Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná predložiť okresnému úradu práce vždy do 30. júna na predpísanom tlačive výpis z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok, a to osobitne za seba a osobitne za spolupracujúce osoby.“.
14.
V § 23 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a fond.“.
15.
Za § 23 sa vkladá nový § 23a, ktorý znie:
㤠23a
Kontrolnú činnosť zameranú na použitie finančných prostriedkov na financovanie hmotného zabezpečenia poskytovaného uchádzačom o zamestnanie a na financovanie aktívnej politiky zamestnanosti vykonáva tiež fond.“.
16.
§ 26 znie:
㤠26
Príslušná regionálna národná poisťovňa poukáže príspevky z osobitného účtu na účet fondu do troch dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.“.
17.
V § 32 sa vypúšťa odsek 2 a doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
Čl. IV
Správa služieb zamestnanosti sa zriaďuje z časti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči pracovníkom tejto časti prechádzajú na preberajúcu organizáciu.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.