319/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

319
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. decembra 1993
o zmenách niektorých predpisov o zamestnanosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „fond“)“ vkladajú slová „ako verejnoprávna inštitúcia“.
2.
V § 1 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú tieto slová: „pritom spolupracuje so Správou služieb zamestnanosti a územnými orgánmi práce.“.
3.
§ 4 ods. 4 a 5 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1a) a 1b) znejú:
„(4)
Zástupcov zamestnancov do predstavenstva, dozornej rady a správnych výborov vymenúva príslušný ústredný odborový orgán.1a)
(5)
Zástupcov zamestnávateľov do predstavenstva, dozornej rady a správnych výborov vymenúva príslušný zväz zamestnávateľov.1b)
1a)
§ 272 ods. 5 Zákonníka práce.
§ 16 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb. a zákona č. 513/1991 Zb.
1b)
§ 16 zákona č. 83/1990 Zb. v znení zákona č. 300/1990 Zb. a zákona č. 513/1991 Zb.“.
4.
§ 6 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
rozdeľovať prostriedky fondu podľa § 12 tohto zákona v spolupráci so Správou služieb zamestnanosti,“.
5.
V § 8 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
v spolupráci s okresným úradom práce predkladať predstavenstvu návrhy na použitie prostriedkov fondu,“.
6.
V § 8 ods. 1 písm. e) sa slová „politiky zamestnanosti,“ nahrádzajú slovami „trhu práce,“.
7.
V § 11 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu5a) znie:
„f)
osobitné príspevky5a) vyplývajúce z usmerňovania mzdovej náročnosti produkcie,
5a)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov.“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
8.
V § 12 písm. b) bod 1 znie:
„1.
návratné príspevky na vytváranie spoločensky účelných pracovných miest,“.
9.
V § 12 písm. b) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2.
úhradu nákladov na organizovanie verejnoprospešných prác,“.
Doterajšie body 2 až 5 sa označujú ako body 3 až 6.
10.
V § 12 písm. b) bode 3 sa za slovo „rekvalifikáciu“ vkladajú slová „a poradenstvo,“.
11.
V § 12 písm. b) bode 6 sa za slová „na trhu práce“ vkladajú slová „a na zabezpečenie údajov o trhu práce“.
12.
§ 20 ods. 4 znie:
„(4)
Platitelia príspevku uvedení v odsekoch 1 až 3 sú povinní
a)
zaevidovať sa na okresnom úrade práce, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ alebo jeho organizačná zložka sídlo alebo platitelia uvedení v odsekoch 2 a 3 trvalý pobyt, najneskôr v deň splatnosti príspevku,
b)
ohlásiť skončenie povinnosti byť platiteľom príspevku do ôsmich dní,
c)
vypočítať výšku príspevku na základe zákonom určenej sadzby z vymeriavacieho základu.“.
13.
§ 21 znie:
㤠21
(1)
Platiteľ uvedený v § 20 ods. 1 platí príspevok na osobitný účet regionálnej národnej poisťovne príslušnej podľa sídla útvaru, ktorý vedie evidenciu miezd; platiteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky takýto útvar, platí príspevok na osobitný účet regionálnej národnej poisťovne príslušnej podľa jeho sídla za jednotlivý kalendárny mesiac pozadu.
(2)
Platitelia uvedení v § 20 ods. 2 a 3 platia príspevok na osobitný účet regionálnej národnej poisťovne v mieste svojho trvalého pobytu.
(3)
Príspevok sa platí za kalendárny mesiac, aj keď povinnosť platiť príspevok do fondu netrvala po dobu celého kalendárneho mesiaca.
(4)
Príspevok sa platí
a)
bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa príspevku na účet príslušnej regionálnej národnej poisťovne v peňažnom ústave alebo
b)
v hotovosti poštovou poukážkou na účet príslušnej regionálnej národnej poisťovne.
(5)
Zamestnávateľ je povinný predložiť príslušnej regionálnej národnej poisťovni spolu s odvedenými príspevkami prehľad o zúčtovaných vymeriavacích základoch za svojich zamestnancov každý mesiac na predpísanom výkaze.
(6)
Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná predložiť okresnému úradu práce vždy do 30. júna na predpísanom tlačive výpis z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok, a to osobitne za seba a osobitne za spolupracujúce osoby.“.
14.
V § 23 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a fond.“.
15.
Za § 23 sa vkladá nový § 23a, ktorý znie:
㤠23a
Kontrolnú činnosť zameranú na použitie finančných prostriedkov na financovanie hmotného zabezpečenia poskytovaného uchádzačom o zamestnanie a na financovanie aktívnej politiky zamestnanosti vykonáva tiež fond.“.
16.
§ 26 znie:
㤠26
Príslušná regionálna národná poisťovňa poukáže príspevky z osobitného účtu na účet fondu do troch dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.“.
17.
V § 32 sa vypúšťa odsek 2 a doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
Čl. IV
Správa služieb zamestnanosti sa zriaďuje z časti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči pracovníkom tejto časti prechádzajú na preberajúcu organizáciu.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.