318/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1994 do 31.03.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

318
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. decembra 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 znie:
„(1)
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Bratislave vedie Okresný súd Bratislava-vidiek.“.
2.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Obchodný register pre obvod Mestského súdu v Bratislave vedie Obvodný súd Bratislava I.“.
Čl. II
Návrhy podané obchodnému registru pre obvod Krajského súdu v Bratislave a pre obvod Mestského súdu v Bratislave pred účinnosťou tohto zákona vybaví obchodný register pre obvod Mestského súdu v Bratislave.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.