316/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1995 do 31.12.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

316
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. decembra 1993
o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Tento zákon upravuje zdaňovanie uhľovodíkových palív a mazív (ďalej len „palivá a mazivá“) spotrebnou daňou (ďalej len „daň“).
(2)
Palivá a mazivá sa podľa tohto zákona zdaňujú jednorazovo.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Palivami a mazivami sa na účely tohto zákona rozumejú
a)
automobilové benzíny, technické benzíny, letecké pohonné látky, motorové nafty (s výnimkou bionafty), zmesi palív a mazív používané ako pohonná látka (s výnimkou zmesi benzínu a zmesi nafty s prísadami upravujúcimi ich kvalitu, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za naftu a benzín), zmesi rôznych uhľovodíkových palív a mazív používané ako pohonná látka, ostatné stredné oleje používané ako pohonná látka, ropné destiláty z primárnej destilácie alebo krakovania ropnej suroviny používané ako pohonná látka, upravené uhľovodíkové produkty získané ako vedľajší produkt pri ťažbe zemného plynu alebo ropy a používané ako pohonná látka, petroleje, automobilové a letecké motorové a prevodové oleje, automobilové plastické mazivá a skvapalnený a stlačený plyn používaný ako pohonná látka (s výnimkou bioplynu),
b)
palivá a mazivá obsiahnuté v zmesi s inými látkami, a to ich podielom v tejto zmesi, s výnimkou už prv zdanených palív a mazív, ak tento podiel presahuje 15 % objemu celkového množstva všetkých látok obsiahnutých v zmesi a ak sa táto zmes nepoužíva ako pohonná látka.
(2)
Bionaftou sa na účely tohto zákona rozumejú biologicky úplne odbúrateľné palivá a mazivá tvorené z úplne rozložiteľných alifatických uhľovodíkov a metylesterov kyselín obsiahnutých v rôznych tukoch.
(3)
Vyskladnením sa na účely tohto zákona rozumie
a)
predaj alebo akýkoľvek iný odbyt alebo iné fyzické vydanie palív a mazív, z ktorých nebola usporiadaná daň,
b)
fyzické vydanie palív a mazív vyrobených platiteľom dane z materiálu úplne alebo čiastočne dodaného objednávateľom,
c)
použitie palív a mazív na výrobu výrobkov, ktoré nie sú predmetom tejto dane,
d)
použitie palív a mazív pre vlastnú potrebu platiteľa, príslušníkov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb1a), jeho zamestnancov, členov a spoločníkov a príslušníkov ich domácností a im blízkych osôb,
e)
použitie palív a mazív na účely reklamy.
§ 3
Predmet dane
(1)
Predmetom dane sú v tuzemsku vyrobené alebo do tuzemska dovezené palivá a mazivá.
(2)
Dani nepodliehajú palivá mazivá, ktoré sa už raz zdanili podľa tohto zákona, ak sa pri nich neuplatnil nárok na vrátenie dane podľa § 11.
§ 4
Platiteľ dane
Platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“) je
a)
právnická a fyzická osoba, ktorá v tuzemsku palivá a mazivá vyrába alebo ktorej sa majú vyvážané alebo dovážané palivá a mazivá prepustiť do navrhovaného režimu,1) alebo ktorá si podľa § 11 uplatní nárok na vrátenie zaplatenej dane,
b)
právnická osoba a fyzická osoba, ktorá nakúpi zdanené palivá a mazivá a tie vyskladní na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1. písm. a) až d),
c)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
d)
právnická a fyzická osoba, ak nevie preukázať spôsob nadobudnutia alebo predložiť doklad o nadobudnutí palív a mazív,
e)
právnická a fyzická osoba, ak skladuje, vyskladňuje alebo spotrebováva palivá a mazivá, ktoré nadobudla bez dane iným spôsobom, než ustanovuje tento zákon,
f)
Železnice Slovenskej republiky pri nákupe motorovej nafty určenej na pohon hnacích vozidiel v železničnej nákladnej a osobnej preprave.
§ 5
Základ dane
Základom dane je množstvo palív a mazív, ktoré podlieha daňovej povinnosti podľa § 8, vyjadrené v tonách čistej hmotnosti. To neplatí pri stlačených plynoch používaných ako pohonná látka, pri ktorých je základom dane množstvo vyjadrené v m3.
§ 6
Sadzba dane
Sadzby dane sú určené takto:
Číselný kód colného sadzobníka Doplnkový kód2) Názov tovaru Sadzba dane
2710 00 Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov iné ako surové, prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % hmotnosti alebo viac minerálnych olejov z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje podstatnou zložkou týchto prípravkov 10 900 Sk/t
okrem
2710 00 21 Technický benzín 2 800 Sk/t
2710 00 25 Ostatné špeciálne druhy benzínu 2 800 Sk/t
2710 00 26 až 39 Motorový benzín a letecké pohonné látky s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/l 9 800 Sk/t
2710 00 41 až 98 Stredné oleje a ťažké oleje (s výnimkou 2710 00 41, 2710 00 77, 2710 00 87 až 2710 00 98 a bionafty, ktoré nepodliehajú dani) 9 000 Sk/t
2711 Zemný plyn a iné plynné uhľovodíky používané ako pohonná látka 2 370 Sk/t
okrem
2711 21 a 29 Zemný plyn stlačený a ostatné stlačené plyny v plynnom stave používané ako pohonná látka 2 Sk/m3
3403 Zmesi palív a mazív obsahujúce menej ako 70 % hmotnosti minerálnych olejov, používané ako pohonná látka 9 000 Sk/t
3823 Zmesi rôznych uhľovodíkových palív a mazív používané ako pohonná látka (s výnimkou bioplynu) 9 000 Sk/t
§ 7
Výpočet dane
(1)
Daň z vyskladnených palív a mazív je platiteľ povinný sám vypočítať. Daň z dovezených palív a mazív vypočíta správca dane.
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane určenej na príslušné palivá a mazivá podľa § 6.
§ 8
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká
a)
pri tuzemskej výrobe dňom vyskladnenia palív a mazív od výrobcu,
b)
pri dovoze palív a mazív dňom vzniku colného dlhu,3)
c)
pri palivách a mazivách podľa § 10 ods. 1 písm. a) dňom vyskladnenia na iné účely, ako ustanovuje § 10 ods. 1 písm. a); daňová povinnosť nevznikne, ak Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky vyskladní palivá a mazivá späť výrobcovi,
d)
pri palivách a mazivách podľa § 10 ods. 1 písm. b) až d) dňom vyskladnenia na iné účely, ako ustanovuje § 10 ods. 1 písm. b) až d),
e)
pri palivách a mazivách, pri ktorých sa uplatnil nárok na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. g) a h), dňom vyskladnenia na iné účely, ako ustanovuje § 11 ods. 1 písm. g) a h),
f)
dňom zúčtovania strát na majetku na ťarchu účtu mánk a škôd v systéme podvojného účtovníctva alebo dňom zapísania zníženia zásob v skladovej evidencii v systéme jednoduchého účtovníctva v prípade, že škoda vznikla alebo manko vzniklo pred vznikom daňovej povinnosti podľa písmena a) až e).
(2)
Daňová povinnosť platiteľovi podľa § 4 písm. d) a e) vzniká dňom nadobudnutia, dňom predaja alebo zistenia palív a mazív, a to tým dňom, ktorý nastal skôr.
(3)
Daňová povinnosť pri predaji podniku vzniká kupujúcemu dňom nadobudnutia vlastníctva palív a mazív, ktoré tvoria jeho obchodný majetok,4) alebo pri prevode správy palív a mazív. Daňová povinnosť nevznikne, ak sa kupujúci zaregistruje ako platiteľ, a to pred dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu správy.
(4)
Daňová povinnosť vzniká dňom vyskladnenia palív a mazív právnickým a fyzickým osobám, na ktoré prešlo vlastnícke právo, resp. prevod správy na základe osobitných predpisov.5)
(5)
Daňová povinnosť vzniká právnickej a fyzickej osobe, ktorá dopravnými prostriedkami prepravuje nezdanené palivá a mazivá, ku ktorým nemá vlastnícke právo, a to dňom odcudzenia palív a mazív.
§ 9
Vyhotovenie daňových dokladov a ich obsah
(1)
Platiteľ je povinný pri tuzemskej výrobe vyhotoviť daňový doklad v deň vyskladnenia palív a mazív.
(2)
Daňový doklad musí obsahovať
a)
poradové číslo daňového dokladu a dátum jeho vyhotovenia,
b)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo platiteľa,
c)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo odberateľa, ak bolo pridelené,
d)
množstvo palív a mazív v merných jednotkách, ich obchodné označenie a číselný kód harmonizovaného systému vrátane doplnkového kódu,
e)
výšku dane spolu, zaokrúhlenú na desať halierov do 0,05 Sk smerom dolu a od 0,05 Sk vrátane smerom nahor,
f)
dátum vyskladnenia.
(3)
Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia palív a mazív do číselného kódu podľa odseku 2 písmena d) záväznú informáciu o sadzobnom zaradení palív a mazív colnými orgánmi.
(4)
Platiteľ a právnická alebo fyzická osoba, ktorej vznikne daňová povinnosť podľa § 8 ods. 5, sú povinné v deň zistenia odcudzenia palív a mazív vyhotoviť daňový doklad podľa odseku 2, v ktorom namiesto údajov o odberateľovi uvedú slovo „škoda“, namiesto dátumu vyskladnenia dátum vzniku daňovej povinnosti, a súčasne zaplatiť daň v lehote podľa § 13.
(5)
Platiteľ je povinný v deň vzniku daňovej povinnosti podľa § 8 ods.1 písm. f) vyhotoviť daňový doklad podľa odseku 2, v ktorom namiesto údajov o odberateľovi uvedie slovo „škoda“ a namiesto dátumu vyskladnenia dátum vzniku daňovej povinnosti.
(6)
Pri vyskladnení palív a mazív oslobodených od dane musí byť na doklade vyhotovenom podľa odseku 2 uvedené, že ide o vyskladnenie bez dane, vykonané v súlade s § 10 ods. 1 písm. a), d) a f).
(7)
Daňovým dokladom pri dovoze palív a mazív je písomné colné vyhlásenie; pri vývoze doklad, na základe ktorého možno uplatniť nárok na vrátenie dane. Na tomto doklade je platiteľ povinný uviesť číselný kód harmonizovaného systému vrátane doplnkového kódu. Na účely tohto zákona je vývoz palív a mazív uskutočnený vtedy, ak sú palivá a mazivá prepustené do režimu vývozu potvrdeného pohraničným colným úradom v diele C písomného colného vyhlásenia.
(8)
Platiteľ je povinný mať okrem uvedených dokladov aj doklady preukazujúce uplatnené nároky na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) až h).
(9)
Platiteľ je povinný uschovávať všetky daňové doklady rozhodujúce pre určenie dane a doklady preukazujúce uplatnenie nároku na vrátenie dane päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.
§ 10
Oslobodenie od dane
(1)
Od dane sú oslobodené
a)
palivá a mazivá vyskladnené Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky s výnimkou palív a mazív určených na jej vlastnú potrebu,
b)
motorová nafta používaná ako pohonná látka v medzinárodnej vodnej doprave,6)
c)
palivá a mazivá používané ako pohonná látka v medzinárodnej leteckej doprave,6)
d)
palivá a mazivá určené na použitie ako vzorky pri povinných skúškach7) na výskumné účely týkajúce sa výhradne predmetu dane a zničené pri živelnej pohrome,
e)
palivá pri ich dovoze, ktoré sa nachádzajú v bežných nádržiach cestných motorových vozidiel a slúžia na ich vlastný pohon7a), ako aj palivá v prenosných nádržiach cestných motorových vozidiel v množstve určenom osobitným predpisom7a),
f)
palivá a mazivá vyvážané priamo výrobcom bez prostredníctva nepriameho zástupcu7b), ak výrobca uzatvoril kúpnu zmluvu so zahraničným odberateľom, vyhotovil faktúru na zahraničného odberateľa a pri deklarovaní vývozu v písomnom colnom vyhlásení je výrobca uvedený ako odosielateľ, vývozca, deklarant a osoba potvrdzujúca písomné colné vyhlásenie.
(2)
Nezdanené palivá a mazivá možno prepravovať len s písomným povolením vydaným správcom dane príslušným pre odberateľa.
(3)
Nárok na oslobodenie je platiteľ povinný uplatniť písomne vopred u dodávateľa, a to ešte pred vyhotovením daňového dokladu.
§ 11
Nárok na vrátenie dane
(1)
Registrovaný platiteľ (§ 14) má nárok na vrátenie dane v prípade
a)
vývozu zdanených palív a mazív v rámci podnikateľskej činnosti,8)
b)
vyskladnenia zdanených palív a mazív na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. a) až d),
c)
vrátenie palív a mazív neprevzatých odberateľom späť výrobcovi,
d)
opravy základu dane, chyby v sadzbe dane, chyby vo výpočte dane alebo v prípade ak došlo k inému omylu, ktorý v zmysle tohto zákona je zrejmou nesprávnosťou,
e)
vyporiadania nárokov z vád palív a mazív, ak sa za ne neposkytla odplata alebo sa odplata vrátila,
f)
použitia motorovej nafty na pohon hnacích vozidiel Železníc Slovenskej republiky v železničnej nákladnej a osobnej doprave,
g)
prevzatia na sklad zdanených palív a mazív uvedených v položkách colného sadzobníka 2710 00 11 a 15, 2710 00 45, 2710 00 61 a 65, 2710 00 71 a 72, 2710 00 81 a 83 na účely ich špecifického spracovania 8a) alebo chemického spracovania iného ako špecifického 8a),
h)
použitia zdanených palív a mazív uvedených v položkách colného sadzobníka 2710 00 21 a 25, 2710 00 69, 2710 00 74 a 76, 2710 00 78, 2710 00 85 na iný účel než ako pohonnú látku; nárok na vrátenie dane nemá, ak ich použil ako pohonnú látku.
(2)
Vláda Slovenskej republiky sa splnomocňuje pri motorovej nafte používanej v poľnohospodárskej výrobe ustanoviť nariadením spôsob a výšku vrátenia časti zaplatenej spotrebnej dane.
(3)
Nárok na vrátenie dane podľa odseku 1 uplatní platiteľ pri palivách a mazivách vyskladnených v tuzemsku v daňovom priznaní za mesiac, v ktorom nárok na vrátenie vznikol, najneskôr do dňa premlčania dane. Platiteľ nemá nárok na vrátenie dane podľa odseku 1, ak tento nárok nevie doložiť daňovým dokladom podľa § 9 ods. 7.
(4)
Nárok na vrátenie dane môže platiteľ uplatniť iba na príslušnom daňovom úrade.
(5)
Platiteľ má nárok na vrátenie iba zaplatenej dane na základe predloženého dokladu, potvrdzujúceho jej zaplatenie. Platiteľ má nárok na vrátenie dane iba v prípade, ak nakúpil palivá a mazivá od platiteľa, s výnimkou od platiteľa uvedeného v § 4 písm. d) a e).
§ 12
Daňové priznanie
(1)
Platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, je povinný predložiť daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.
(2)
Daňové priznanie predkladá platiteľ mesačne, a to najneskôr do 15. dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane. Daňové priznanie je platiteľ povinný predložiť aj v prípade, ak mu nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.
(3)
Ak platiteľ zistí, že daňové priznanie, ktoré predložil, je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok
a)
zvýšenie daňovej povinnosti, je povinný bez meškania predložiť správcovi dane dodatočné daňové priznanie s uvedením obdobia, ktorého sa týka. Dodatočné daňové priznanie nemožno predložiť v termíne odo dňa začatia daňovej kontroly správcom dane až do dňa jej ukončenia,
b)
zníženie daňovej povinnosti, môže spolu so žiadosťou predložiť dodatočné daňové priznanie správcovi dane najneskôr do uplynutia troch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie. V žiadosti uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa nárok na vrátenie týka.
§ 13
Zdaňovacie obdobie a splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.
(2)
Daň s výnimkou odseku 5 je splatná
a)
jednorazovo,
b)
preddavkovo.
(3)
Platiteľ, ktorého mesačná daňová povinnosť nepresiahne sumu 2 000 000 Sk, spláca daň jednorazovo najneskôr do pätnástich dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
(4)
Platiteľ, ktorého mesačná daňová povinnosť presiahne sumu 2 000 000 Sk, spláca daň preddavkovo dvoma splátkami z palív a mazív
a)
vyskladnených od prvého do pätnásteho dňa kalendárneho mesiaca je daň splatná najneskôr do posledného dňa zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla,
b)
vyskladnených od šestnásteho do posledného dňa kalendárneho mesiaca doplatí daň najneskôr do pätnástich dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.
(5)
Pri dovoze palív a mazív je daň splatná podľa osobitného predpisu.9)
(6)
Splatnosť nároku na vrátenie dane je do 10 dní po lehote na predloženie daňového priznania alebo do 10 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania, ak platiteľ daňové priznanie nepredloží včas.
§ 14
Registrácia a zrušenie registrácie
(1)
Platiteľ je povinný registrovať sa u miestne príslušného správcu dane najneskôr do vzniku prvej daňovej povinnosti alebo do vzniku prvého nároku na vrátenie dane.
(2)
O zrušenie registrácie môže platiteľ požiadať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa registrácie, ak mu v tomto období nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.
§ 15
Zvýšenie dane, penále a pokuty
(1)
Z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a skutočnou daňovou povinnosťou určí správca zvýšenie dane vo výške 100 % z nedoplatku dane, ak tento rozdiel zistí príslušný správca dane, a vo výške 20 %, ak ho zistí platiteľ sám a opravu dane vykoná v daňovom priznaní za najbližšie zdaňovacie obdobie spôsobom uvedeným v § 12 ods. 3 písm. a).
(2)
Ak daň nebola zaplatená včas alebo v správnej výške, platiteľ je povinný dodatočne zaplatiť splatnú daň a penále vo výške 0,1 % z nedoplatku dane za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby vrátane. To platí aj v prípade, keď platiteľ nezaplatil včas penále podľa prvej vety a zvýšenie dane podľa odseku 1.
(3)
Z rozdielu medzi uplatneným nárokom na vrátenie dane a skutočným nárokom správcu dane uloží pokutu vo výške 100 %, ak uplatnený nárok je vyšší, ako zistil správca dane, a 20 %, ak ho zistil platiteľ sám a opravu nároku vykoná v daňovom priznaní za najbližšie zdaňovacie obdobie spôsobom uvedeným v § 12 ods. 3 písm. a).
(4)
Ak platiteľ uvedený v § 4 písm. a) až c) a písm. f)
a)
nepredloží daňové priznanie včas, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 200 000 Sk, najmenej však 5 000 Sk,
b)
nesplní riadne a včas registračnú a oznamovaciu povinnosť, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 10 000 Sk.
(5)
Ak platiteľ uvedený v § 4 písm. d) a e)
a)
nepredloží včas daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktorého sa toto daňové priznanie týka, správca dane mu uloží pokutu vo výške 20 000 Sk za každý, i započatý, deň omeškania,
b)
nesplní včas registračnú a oznamovaciu povinnosť, správca dane mu uloží pokutu vo výške 20 000 Sk za každý, i započatý, deň omeškania.
(6)
Právnická a fyzická osoba, ak prepravujú nezdanené palivá a mazivá bez povolenia vydaného príslušným správcom dane, zaplatia pokutu vo výške päťnásobku dane pripadajúcej na množstvo prepravovaných palív a mazív.
(7)
Zvýšenie dane, penále a pokuta sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia správcu dane.
§ 16
Daňové konanie
(1)
Pre konanie vo veciach dane platí osobitný predpis,10) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Správcom dane je príslušný daňový úrad; pri dovoze colnica.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17
Podľa doterajších predpisov sa až do svojho uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ako aj na ne nadväzujúce lehoty na uplatnenie práv.
§ 18
Zrušujú sa § 18 až 23 zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., ako aj prvá časť a tretia časť zákona, ak sa týkajú zdaňovania palív a mazív spotrebnou daňou.
§ 19
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 2 písm. m) zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.
1a)
§ 115 až 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 47/1992 Zb.).
2)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z. o forme obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.
4)
§ 6 a § 476 až 488 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
§ 15 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č.92/1992 Zb.
5)
Napr. zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, § 189 Colného zákona.
6)
§ 49 ods. 1 a 3 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb. a zákona č. 159/1993 Z. z.
7)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona č. 84/1987 Zb.).
8a)
Doplnková poznámka 4 ku kapitole 27 colného sadzobníka.
10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z.