312/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2000 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

312
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. decembra 1993
o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Tento zákon upravuje zdaňovanie tabaku a tabakových výrobkov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“).
(2)
Tabak a tabakové výrobky sa podľa tohto zákona zdaňujú jednorazovo.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
výrobným podnikom prevádzkové priestory zriadené na výroby tabakových výrobkov v rámci podnikateľskej činnosti1). Patria k nim stavebne súvisiace priestory, v ktorých sa nachádzajú zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, skladové priestory pre vstupné suroviny, medziprodukty a hotové výrobky, ďalej priestory, plochy a pevne zabudované transportné zariadenia spájajúce tieto priestory a ohraničené plochy, pokiaľ sa používajú na podnikové účely. Výrobným podnikom sú aj stavebne vzdialené priestory a ohraničené plochy používané na výrobné účely,
b)
výrobou tabakových výrobkov skladovanie a spracovanie tabaku na tabakové výrobky alebo prepracovanie tabakových výrobkov a ich balenie do obalov, v ktorých sa vyskladňujú na konečnú spotrebu,
c)
vyskladnením dochádza k zmene vlastníckeho práva tabakových výrobkov,
d)
spotrebiteľským balením cigariet najmenšie balenie určené na konečnú spotrebu,
e)
kontrolnou známkou slovenská kontrolná známka (ďalej len „známka“) určená na označenie tabakových výrobkov vyrobených v tuzemsku alebo dovážaných do tuzemska,
f)
vývoznou známkou známka určená na označenie tabakových výrobkov vyvážaných z tuzemska,
g)
tuzemskom štátne územie Slovenskej republiky,
h)
zahraničím územie, ktoré nie je tuzemskom,
§ 3
Predmet dane
Predmetom dane sú tabak a tabakové výrobky zatriedené do položiek 2402 a 2403 colného sadzobníka (ďalej len „tabakové výrobky“) vyrobené v tuzemsku alebo do tuzemska dovezené.
§ 4
Platiteľ dane
Platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“) je
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába tabakové výrobky (ďalej len „výrobca“),
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej sa majú vyvážané alebo dovážané tabakové výrobky prepustiť do navrhovaného režimu2) (ďalej len „vývozca“ a „dovozca“),
c)
právnická osoba alebo fyzická osoba, u ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. e).
§ 5
Základ dane
Základom dane je množstvo tabakových výrobkov, pri ktorých vznikla daňová povinnosť, vyjadrené v kusoch (cigarety, cigary, cigarilos a tabakové vložky) alebo v kilogramoch (tabak).
§ 6
Sadzby dane
Sadzby dane sa určujú takto:
Kód colného sadzobníka Doplň. kód Názov tovaru Sadzba dane
2402 10 00 cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky obsahujúce tabak 0,50 Sk/kus
2402 20 90 10 cigarety s dĺžkou do 70 mm vrátane 0,50 Sk/kus
2402 20 90 90 cigarety s dĺžkou nad 70 mm vrátane 0,90 Sk/kus
2402 20 10 10 cigarety obsahujúce klinčeky s dĺžkou do 70 mm vrátane 0,50 Sk/kus
2402 20 10 90 cigarety obsahujúce klinčeky s dĺžkou nad 70 mm 0,90 Sk/kus
2402 10 10 a 10 cigaretový tabak narezaný
2402 10 90 10 na výrobu cigariet 320,00 Sk/kg
2403 10 10 a 90 tabakové vložky z cigaretového tabaku
2403 10 90 90 na ručnú výrobu cigariet 0,50 Sk/kus
2403 10 10 a 20 ľuľkové a fajkové
2403 10 90 20 tabaky 35,00 Sk/kg
2403 91 00 10 cigaretový tabak homogenizovaný a rekonštituovaný 35,00 Sk/kg
2403 91 00 90 ľuľkové a fajkové tabaky homogenizované a rekonštituované 35,00 Sk/kg
2403 99 10 žuvací a šnupavý tabak 35,00 Sk/kg
§ 7
Výpočet dane
(1)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane určenej na príslušný tabakový výrobok.
(2)
Daň z vyskladnených tabakových výrobkov je platiteľ povinný sám si vypočítať. Daň z dovezených tabakových výrobkov vypočíta správca dane.
§ 8
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká
a)
výrobcovi dňom vyskladnenia tabakových výrobkov alebo dňom odcudzenia nezdanených tabakových výrobkov pri preprave,
b)
dovozcovi pri dovoze tabakových výrobkov dňom vzniku colného dlhu3),
c)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe dňom nadobudnutia vlastníctva tabakových výrobkov, ktoré sú súčasťou obchodného majetku5) pri predaji výrobného podniku.4) Daňová povinnosť nevznikne, ak sa kupujúci zaregistruje ako platiteľ, a to pred dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy,
d)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe dňom odcudzenia, ak prepravuje dopravnými prostriedkami nezdanené tabakové výrobky na základe zmluvy uzatvorenej podľa osobitných predpisov6),
e)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe dňom nadobudnutia alebo zistenia tabakových výrobkov, ak nadobudne tabakové výrobky bez dane alebo ak nevie nákup alebo iný spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov doložiť daňovým dokladom,
f)
správcovi dane dňom uvedenia nezdanených tabakových výrobkov do obehu7).
(2)
Pred vznikom daňovej povinnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) tabakové výrobky podľa § 6 uvedené pod kódmi colného sadzobníka 2402 20 90 10, 2402 20 90 90, 2402 20 10 10, 2402 20 10 90, 2403 10 10 90 a 2403 10 90 90 (ďalej len „cigarety“) musia byť označené na spotrebiteľskom balení známkou. Cigarety označené poškodenou známkou alebo falzifikátom známky alebo cigarety, ktorých označenie nie je v súlade s osobitným predpisom,7ab) sa na účely tohto zákona posudzujú ako cigarety neoznačené.
(3)
Povinnosť označiť cigarety známkou sa nevzťahuje na cigarety dovážané v drobných zásielkach neobchodného charakteru a dovážané cestujúcim ako tovar neobchodného charakteru v množstve stanovenom osobitným predpisom.7a)
(4)
Dovozca cigariet je povinný dať si potvrdiť prechod známok do zahraničia pohraničnou colnicou.
(5)
V prípade dovozu cigariet je dovozca povinný zúčtovať známky použité na deklarované dovezené množstvo cigariet najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa odseku 1 písm. b). Pri zúčtovaní predloží potvrdenie pohraničnej colnice o prechode známok do zahraničia podľa odseku 3.
§ 9
Vystavovanie daňových dokladov
(1)
Platiteľ dane je povinný pri tuzemskej výrobe vyhotoviť daňový doklad v deň vyskladnenia tabakových výrobkov.
(2)
Daňový doklad musí obsahovať
a)
poradové číslo daňového dokladu a dátum jeho vyhotovenia,
b)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo platiteľa,
c)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo odberateľa, ak bolo pridelené,
d)
množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch alebo v kilogramoch, ich názov a číselný kód harmonizovaného systému8) vrátane doplnkového kódu,
e)
daň vypočítanú podľa množstva tabakových výrobkov [písm. d)] zaokrúhlenú na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom dole a od 0,05 Sk vrátane smerom hore,
f)
dátum vyskladnenia.
(3)
Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia tabakových výrobkov do číselného kódu podľa odseku 2 písm. d) záväznú informáciu o sadzobnom zatriedení tabakových výrobkov colnými orgánmi.
(4)
Platiteľ a každá právnická osoba a fyzická osoba, ktorým vznikne daňová povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. d) odcudzením nezdanených tabakových výrobkov, sú povinní v deň zistenia ich odcudzenia vyhotoviť daňový doklad podľa odseku 2, v ktorom namiesto údajov o odberateľovi uvedú slovo „škoda", namiesto dátumu vyskladnenia dátum vzniku daňovej povinnosti a súčasne zaplatia daň v lehote podľa § 13.
(5)
Pri vyskladnení tabakových výrobkov oslobodených od dane sa na doklade vystavenom podľa odseku 2 musí uviesť, že ide o vyskladnenie bez dane vykonané v súlade s § 10 písm. a), c) a d).
(6)
Písomné colné vyhlásenie8) je daňovým dokladom pri dovoze tabakových výrobkov a pri vývoze tabakových výrobkov dokladom preukazujúcim uskutočnenie vývozu. Na účely tohto zákona je vývoz tabakových výrobkov uskutočnený, ak sú tabakové výrobky prepustené v režime vývozu potvrdeného colným úradom v odseku C písomného colného vyhlásenia.
(7)
Platiteľ je povinný mať okrem uvedených dokladov aj doklady preukazujúce uplatnené nároky na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) až d).
(8)
Platiteľ je povinný uschovávať všetky doklady rozhodujúce na určenie dane a doklady preukazujúce uplatnenie nároku na vrátenie dane po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.
§ 10
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky
a)
odovzdané ako vzorky na vykonanie kvalitatívnej skúšky z vlastného podnetu platiteľa oprávnenému orgánu10) alebo odobraté z podnetu tohto orgánu,
b)
dovezené výrobcom bez prostredníctva druhej osoby s cieľom použiť ich na výrobu tabakových výrobkov,
c)
vyvážané výrobcom bez prostredníctva druhej osoby,
d)
vyvážané platiteľom, ak sú označené vývoznou známkou alebo známkou krajiny, do ktorej sa vyvážajú,
e)
dodané výrobnému podniku správcom dane s cieľom použiť ich na výrobu tabakových výrobkov alebo ich zničiť,
f)
zúčtované ako straty na majetku a škody, ku ktorým došlo vo výrobnom podniku pred vznikom daňovej povinnosti a ktoré boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou, požiarom alebo živelnou pohromou, ktorá nemá pôvod v prevádzke alebo vo vlastnom konaní poškodeného s výnimkou odcudzenia tabakových výrobkov, a to na základe úradného zistenia a potvrdenia,
g)
dovážané v drobných zásielkach neobchodného charakteru a dovážané cestujúcim ako tovar neobchodného charakteru v množstve stanovenom osobitným predpisom.7a)
§ 11
Nárok na vrátenie dane
(1)
Registrovaný platiteľ má nárok na vrátenie iba zaplatenej dane do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, na základe predloženého dokladu potvrdzujúceho jej zaplatenie, a to v prípade
a)
vývozu zdanených tabakových výrobkov v rámci podnikateľskej činnosti1),
b)
prevzatia zdanených tabakových výrobkov na výrobu tabakových výrobkov a balenie do obalov, v ktorých sa vyskladňujú na konečnú spotrebu,
c)
preukázateľného prevzatia tabakových výrobkov vrátených odberateľmi,
d)
nesprávneho výpočtu dane alebo iného omylu11) v neprospech odberateľa na základe vystaveného dobropisu.
(2)
Platiteľ nemá nárok na vrátenie dane, ak nevie doložiť nárok na vrátenie daňovým dokladom, prípadne dobropisom.
(3)
Nárok na vrátenie dane môže platiteľ uplatniť iba na príslušnom daňovom úrade.
(4)
V prípade uplatnenia nároku na vrátenie dane pri spätnom vývoze cigariet z dôvodu reklamácií sa neuplatní ustanovenie § 2 písm. f) zákona, ak spätný vývoz uskutoční platiteľ, ktorý cigarety do tuzemska doviezol.
(5)
Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane len do výšky dane vypočítanej podľa sadzby dane platnej v deň vzniku daňovej povinnosti.
§ 12
Daňové priznanie
(1)
Platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, je povinný predložiť daňové priznanie miestne príslušnému daňovému úradu. Daňové priznanie je platiteľ povinný predložiť aj v prípade, keď mu nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.
(2)
Daňové priznanie predkladá platiteľ mesačne, a to najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.
(3)
Ak platiteľ zistí, že daňové priznanie, ktoré predložil, je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie daňovej povinnosti, je povinný bez meškania predložiť správcovi dane dodatočné daňové priznanie12) s uvedením zdaňovacieho obdobia, ktorého sa týka.
(4)
Ak platiteľ zistí, že daňové priznanie, ktoré predložil, je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zníženie daňovej povinnosti, môže spolu so žiadosťou predložiť správcovi dane najneskôr do uplynutia troch rokov od konca roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť podať daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie. V žiadosti uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa nárok na vrátenie dane týka.
§ 13
Zdaňovacie obdobie a splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.
(2)
Daň je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.
(3)
Pri dovoze tabakových výrobkov je daň splatná podľa osobitného predpisu13).
(4)
Splatnosť nároku na vrátenie dane je do 10 dní po uplynutí lehoty určenej na predloženie daňového priznania alebo do 10 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania, ak platiteľ daňové priznanie nepredložil včas.
§ 13a
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane platiteľa v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní
(1)
Ak je na platiteľa vyhlásený konkurz alebo ak je platiteľovi povolené vyrovnanie, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa dňom, ktorý predchádza dňu vyhlásenia konkurzu, alebo dňom, ktorý predchádza dňu povolenia vyrovnania. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom vyhlásenia konkurzu alebo dňom povolenia vyrovnania a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie; ďalej je zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac.
(2)
Dňom zrušenia konkurzu sa končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom nasledujúcim po dni zrušenia konkurzu a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol konkurz zrušený.
(3)
Daňové priznania za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je platiteľ povinný predložiť do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
(4)
Daň za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je splatná do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.
§ 14
Registrácia a oznamovacia povinnosť
(1)
Platiteľ je povinný sa registrovať na miestne príslušnom daňovom úrade najneskôr do vzniku prvej daňovej povinnosti alebo do vzniku prvého nároku na vrátenie dane. Platiteľ, ktorý je výrobcom, dovozcom alebo vývozcom cigariet, je povinný po registrácii písomne požiadať Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") o pridelenie registračného odberného čísla. K žiadosti je povinný pripojiť osvedčenie o registrácii platiteľa spotrebnej dane z tabakových výrobkov a odporúčanie správcu dane, ktorý bude pri vydaní svojho stanoviska vychádzať zo stavu daňových nedoplatkov žiadateľa.
(2)
O zrušenie registrácie môže platiteľ požiadať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa registrácie s výnimkou podľa odseku 4. Platiteľovi, ktorý do šiestich mesiacov od dátumu pridelenia registračného odberného čísla neuskutoční dovoz cigariet, zruší ministerstvo pridelené registračné odberné číslo a upovedomí o tom všetkých správcov dane. Platiteľovi, ktorý bez udania dôvodu neprevezme objednané známky, zruší ministerstvo na základe oznámenia vyhotoviteľa známok13a) pridelené registračné odberné číslo okamžite a upovedomí o tom všetkých správcov dane. Miestne príslušní správcovia dane na základe oznámenia ministerstva zrušia týmto platiteľom registráciu pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.
(3)
Platiteľ je povinný oznámiť správcovi dane najneskoršie nasledujúci pracovný deň po vzniku škody alebo odcudzení nezdanených tabakových výrobkov túto skutočnosť.
(4)
Platiteľ je povinný písomne požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie do piatich pracovných dní odo dňa zrušenia právnickej osoby alebo odo dňa, v ktorom mu zaniklo oprávnenie na podnikanie, alebo odo dňa, v ktorom skončil činnosť, na ktorej základe sa stal platiteľom.
(5)
Daňový úrad môže zrušiť registráciu, ak zistil, že platiteľ nespĺňa podmienky na registráciu.
(6)
Daňový úrad pred zrušením registrácie vykoná daňovú kontrolu, určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie a vyzve platiteľa na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie. Po vykonaní daňovej kontroly daňový úrad rozhodne o zrušení registrácie. Daňový úrad o zrušení registrácie vydá rozhodnutie.
§ 15
Zákaz kusového predaja cigariet
(1)
Kusový predaj cigariet z otvoreného spotrebiteľského balenia alebo mimo tohto balenia je zakázaný.
(2)
Každá právnická osoba a fyzická osoba, ktorá predáva tabakové výrobky na konečnú spotrebu, je povinná v mieste ich predaja viditeľne umiestniť nápis „Kusový predaj cigariet je zakázaný" s výškou písma najmenej 30 mm.
§ 15a
Osobitná úprava postupu pri nútenom predaji podliehajúcom dani
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonala predaj tabaku a tabakových výrobkov platiteľa podľa osobitného predpisu13b) na dražbe alebo iným spôsobom a z výťažku predaja uspokojuje svoju pohľadávku alebo pohľadávku inej osoby, je povinná tento predaj oznámiť daňovému úradu platiteľa najneskôr do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tabak a tabakové výrobky predala, a v tej istej lehote je povinná tomuto daňovému úradu zaplatiť daň.
(2)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba vykonala predaj tabaku a tabakových výrobkov podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, vyhotoví doklad o predaji, ktorý sa považuje za daňový doklad podľa § 9. V tomto doklade okrem náležitostí daňového dokladu podľa § 9 uvedie svoje obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt a právny dôvod núteného predaja tabaku a tabakových výrobkov. Kópiu tohto dokladu odovzdá platiteľovi, ktorého tabak a tabakové výrobky sa predali.
(3)
Platiteľ, ktorého tabak a tabakové výrobky sa predali spôsobom podľa odseku 1, uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto skutočnosti, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla, a svoju výslednú daň upraví o sumu dane, ktorú je povinná zaplatiť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1.
(4)
Ak sa tabak a tabakové výrobky predali podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, zaplatenie dane týmto platiteľom právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonala predaj tabaku a tabakových výrobkov, sa považuje za zaplatenie dane platiteľovi, ktorého tabak a tabakové výrobky sa predali, a za splnenie podmienky na účely nároku na vrátenie dane podľa § 11.
(5)
Ak sa tabak a tabakové výrobky platiteľa predali pri výkone daňovej exekúcie,13c) uhradí daň daňový úrad a o úhrade upovedomí platiteľa. Platiteľ dane uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto skutočnosti, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla, a svoju výslednú daň upraví o sumu dane, ktorú uhradil daňový úrad. Ak daňový úrad vykonal predaj tabaku a tabakových výrobkov osobe, ktorá je platiteľom, považuje sa doklad o predaji tabaku a tabakových výrobkov, ktorý vyhotovil daňový úrad, za daňový doklad podľa § 9. Zaplatenie dane daňovému úradu sa považuje za zaplatenie dane platiteľovi, ktorého tabak a tabakové výrobky sa predali, a za splnenie podmienky na účely nároku na vrátenie dane podľa § 11.
§ 16
Zvýšenie dane, penále a pokuty
(1)
Z rozdielu medzi daňovou povinnosťou platiteľa uvedenou v daňovom priznaní a skutočnou daňovou povinnosťou platiteľa určí zvýšenie dane vo výške 100 % z nedoplatku dane správca dane. Ak túto skutočnosť zistí platiteľ sám a ak o tom bez meškania upovedomí správcu dane spôsobom uvedeným v § 12 ods. 3, predpíše správca dane zvýšenie dane vo výške 20 % z nedoplatku dane.
(2)
Ak daň nebola zaplatená včas a v správnej výške, je platiteľ povinný zaplatiť okrem nedoplatku dane14) penále vo výške 0,1 % z nedoplatku dane za každý deň omeškania.
(3)
Ak platiteľ nepredloží daňové priznanie včas za zdaňovacie obdobie, ktorého sa toto daňové priznanie týka, správca dane mu uloží pokutu vo výške 5 000 Sk za každý začatý deň omeškania.
(4)
Ak platiteľ nesplní riadne a včas povinnosť registrácie alebo oznamovaciu povinnosť podľa § 14, správca dane mu uloží za každý i začatý deň omeškania pokutu vo výške 10 000 Sk, najviac však 1 000 000 Sk.
(5)
Ak dovozca nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 3 a 4, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 100 000 Sk.
(6)
Ak správca dane zistí predaj cigariet neoznačených na spotrebiteľskom balení známkou alebo označených vývoznou známkou, uloží predávajúcej osobe pokutu vo výške dane pripadajúcej na zistené množstvo neoznačených cigariet, najmenej však 10 000 Sk, a súčasne zabezpečí neoznačené cigarety15). Takto zabezpečené cigarety sú majetkom štátu. Rovnako postupuje správca dane v prípade zistenia prepravy a skladovania neoznačených cigariet. Pokuta podľa prvej vety sa neuplatní, ak predávajúca osoba po lehote podľa § 20 ods. 4 nepredané cigarety neoznačené kontrolnou známkou uloží mimo predajných priestorov, vyhotoví súpis týchto cigariet, upovedomí o tom miestne príslušného správcu dane najneskôr do 31. októbra 1994 a je ochotná pod dozorom miestne príslušného správcu dane tieto cigarety zničiť na mieste, ak to okolnosti dovoľujú.
(7)
Ak správca dane zistí kusový predaj cigariet, uloží predávajúcej osobe pokutu vo výške 10 000 Sk. Ak správca dane zistí, že v mieste predaja cigariet nie je umiestnený nápis podľa § 15 ods. 2, uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe pokutu 1 000 Sk.
(8)
Zvýšenie dane, penále a pokuty sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia príslušného daňového úradu.
§ 17
Správca dane
Správcom dane je príslušný daňový úrad, pri dovoze tabakových výrobkov colný úrad.
Splnomocňovacie, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 18
Ministerstvo financií Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o vyhotovení známok, spôsobe ich použitia, odbere a zúčtovaní známok, ako aj ďalšie náležitosti súvisiace s povinnosťou označovania cigariet známkami.
§ 19
Podľa doterajších predpisov sa až do svojho uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ako aj na ne nadväzujúce lehoty na uplatnenie práv.
§ 20
(1)
Podľa tohto zákona musia byť označené známkou všetky cigarety dovezené na územie Slovenskej republiky po 1. januári 1994 a cigarety tuzemskej výroby v mäkkom spotrebiteľskom balení vyrobené po tomto dátume s výnimkou cigariet tuzemskej výroby v tvrdom spotrebiteľskom balení a cigariet v tvrdom spotrebiteľskom balení vyrobených v Českej republike a dovezených ich výrobcom na územie Slovenskej republiky.
(2)
Cigarety tuzemskej výroby v tvrdom spotrebiteľskom balení a cigarety v tvrdom spotrebiteľskom balení vyrobené v Českej republike, ktoré majú byť dovezené na územie Slovenskej republiky, musia byť označené známkou od 1. júla 1994.
(3)
Predaj dovezených cigariet a cigariet tuzemskej výroby v mäkkom spotrebiteľskom balení bez označenia známkou je po 1. apríli 1994 neprípustný.
(4)
Predaj cigariet tuzemskej výroby v tvrdom spotrebiteľskom balení a cigariet v tvrdom spotrebiteľskom balení dovezených ich výrobcom v Českej republike na územie Slovenskej republiky bez označenia známkou je po 1. októbri 1994 neprípustný.
§ 21
Zrušujú sa § 38 až 40a zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., ako aj prvá časť a tretia časť zákona, ak sa týkajú zdaňovania tabaku a tabakových výrobkov spotrebnou daňou.
§ 22
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2)
§ 2 písm. m) zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.
3)
§ 194 Colného zákona.
7)
§ 251 Colného zákona, § 124 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a § 72 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z.
7ab)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou v znení vyhlášky č. 304/1995 Z. z. a vyhlášky č. 124/1997 Z. z.
8)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z., o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.
9)
§ 61 Colného zákona.
10)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve (úplné znenie č. 84/1987 Zb.).
11)
§ 54 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 39 a 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 226 a nasl. Colného zákona.
13a)
§ 5 ods. 6 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou.
13b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.§ 299 Obchodného zákonníka.Občiansky súdny poriadok.
13c)
§ 73 až 93 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 62 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
15)
§ 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.