310/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1996 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

310
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. decembra 1993
o spotrebnej dani z piva
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Tento zákon upravuje zdaňovanie piva spotrebnou daňou (ďalej len „daň“).
(2)
Pivo sa podľa tohto zákona zdaňuje jednorazovo.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Pivom sa na účely tohto zákona rozumie alkoholický nápoj s obsahom viac ako 0,6 hmotnostných jednotiek alkoholu, ktorý sa vyrába z mladiny liehovým kvasením.1) Mladina je cukornatý medziprodukt pri výrobe piva, ktorý obsahuje extraktívne látky z jačmenného sladu a chmeľu. Slad sa môže nahrádzať škrobnatými a cukornatými surovinami.
(2)
Vyskladnenie sa rozumie predaj alebo iné fyzické vydanie piva v uzatvorených obaloch, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva alebo prevodu správy.
(3)
Vyskladnením je aj výčap piva, ktorým sa rozumie predaj alebo iné fyzické vydanie piva v otvorených nádobách na priamu spotrebu, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva.
§ 3
Predmet dane
(1)
Predmetom dane je pivo vyrobené v tuzemsku alebo dovezené do tuzemska.
(2)
Dani nepodlieha pivo, ktoré sa daňou podľa tohto zákona už raz zdanilo, ak sa pri ňom neuplatnilo vrátanie dane podľa § 11.
(3)
Pivo z dovozu podlieha dani aj v prípade oslobodenia od cla.
§ 4
Platiteľ dane
Platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“) je
a)
právnická osoba a fyzická osoba, ktorá v tuzemsku pivo vyrába2) alebo ktorej sa má vyvážané alebo dovážané pivo prepustiť do navrhovaného režimu,3)
b)
právnická osoba a fyzická osoba, ktorá nakúpila, vyskladnila alebo uskutočnila výčap piva oslobodeného od daňovej povinnosti podľa § 10 na iné účely, ako ustanovuje § 10 ,
c)
právnická osoba a fyzická osoba, ak vyskladňuje pivo, uskutočňuje výčap piva alebo spotrebúva pivo, ktoré nadobudla bez dane iným spôsobom, ako ustanovuje tento zákon.
§ 5
Základ dane
Základom dane je množstvo piva, pri ktorom vznikla daňová povinnosť, vyjadrené v hektolitroch.
§ 6
Sadzba dane
(1)
Sadzba dane sa určuje výhradne podľa názvu trhového druhu piva alebo podľa percentuálneho obsahu extraktu v pôvodnej mladine (ďalej len „stupňovitosť") takto:
Kód colného sadzobníka Dopln. kód4) Názov tovaru Sadzba dane
2203 00 10 Pivo do 11,6 % pôvodnej stupňovitosti vrátane 164 Sk/hl
2203 00 20 Pivo od 11,7 % do 13,6% pôvodnej stupňovitosti vrátane 360 Sk/hl
2203 00 90 Pivo od 13,7 % pôvodnej stupňovitosti 423 Sk/hl
(2)
Ak na etikete alebo priamo na obale nie sú uvedené trhové druhy piva1) ani stupňovitosť pôvodnej mladiny,1) výrobok sa zdaní sadzbou ustanovenou pre pivo viac ako 13,7 % pôvodnej stupňovitosti.
§ 7
Výpočet dane
(1)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane určenej podľa § 6.
(2)
Platiteľ je povinný vypočítať si sám daň z vyskladneného piva. Daň z dovezeného piva vypočíta správca dane.
§ 8
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká
a)
výrobcovi dňom vyskladnenia alebo výčapu piva,
b)
dovozcovi piva dňom vzniku colného dlhu,5) a to aj v prípadoch, keď sa clo nevyberá, s výnimkou tovarov oslobodených od colnej kontroly,6)
c)
dňom vyskladnenia alebo dňom výčapu piva, ak sa konečná spotreba uskutočňuje u výrobcu,
d)
dňom vyskladnenia alebo výčapu piva na iné účely, ako ustanovuje § 10 písm. a), b) a e),
e)
právnickej osobe a fyzickej osobe dňom odcudzenia prepravovaného nezdaneného piva, ku ktorému nemajú vlastnícke právo,
f)
dňom zúčtovania strát na majetku na ťarchu účtu mánk a škôd v systéme podvojného účtovníctva alebo dňom zapísania zníženia zásob v skladovej evidencii v systéme jednoduchého účtovníctva v prípade, že škoda alebo manko vznikli pred vznikom daňovej povinnosti podľa písmena a) až d), s výnimkou zníženia zásob piva znehodnoteného pod dohľadom správcu dane podľa § 10 písm. c) a okrem škôd, ktoré vznikli v dôsledku neodvrátiteľných udalostí12) podľa § 10 písm. d).
(2)
Daňová povinnosť pre platiteľov podľa § 4 písm. c) vzniká dňom nadobudnutia, dňom predaja alebo zistenia piva, a to tým dňom, ktorý nastal skôr.
(3)
Daňová povinnosť vzniká dňom vyskladnenia piva právnickým osobám a fyzickým osobám, na ktoré prešlo vlastnícke právo, prípadne prevod správy na základe osobitných predpisov.7)
(4)
Daňová povinnosť pri predaji podniku vzniká kupujúcemu dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu správy piva, ktoré je súčasťou jeho obchodného majetku.8) Daňová povinnosť nevznikne, ak sa kupujúci zaregistruje ako platiteľ, a to pred dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu správy.
(5)
Správcovi dane vzniká daňová povinnosť dňom uvedenia nezdaneného piva do obehu.9)
§ 9
Vyhotovovanie daňových dokladov
(1)
Pri tuzemskej výrobe je platiteľ povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni vyskladnenia piva vyhotoviť daňový doklad.
(2)
Daňový doklad musí obsahovať
a)
poradové číslo daňového dokladu a dátum jeho vystavenia,
b)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo platiteľa,
c)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo odberateľa, ak bolo pridelené,
d)
množstvo piva vyjadrené v litroch, trhový druh piva alebo stupňovitosť pôvodnej mladiny, číselný kód harmonizovaného systému vrátane doplnkového kódu,4)
e)
daň vypočítanú podľa množstva piva (písmeno d) zaokrúhlenú na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom nadol a od 0,05 Sk vrátane smerom nahor,
f)
dátum vyskladnenia.
(3)
Pri výčape piva podľa § 8 ods. 1 písm. a) a c) je povinný platiteľ viesť evidenciu, ktorá plní funkciu daňového dokladu a musí obsahovať údaje uvedené v odseku 2 písm. d), e) a f).
(4)
Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia piva do číselného kódu podľa odseku 2 písm. d) záväznú informáciu o sadzobnom zatriedení piva colnými orgánmi.
(5)
Daňovým dokladom pri dovoze piva a dokladom preukazujúcim uskutočnenie vývozu piva je písomné colné vyhlásenie.10) Platiteľ je povinný na tomto doklade uviesť číselné kódy podpoložiek tovaru harmonizovaného systému vrátane doplnkových kódov ustanovených osobitným predpisom.4) Vývozom na účely tohto zákona sa rozumie prepustenie piva do režimu vývozu, ak je jeho prechod cez štátnu hranicu potvrdený pohraničným colným úradom v odseku C písomného colného vyhlásenia.
(6)
Platiteľ je povinný prepravu nezdaneného piva najneskôr v deň začatia prepravy písomne oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu, a to v súlade s ustanovením odseku 2 písm. d), e) a f). Odberateľ je povinný prevzatie nezdaneného piva oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý stav preverí a písomne do 30 dní potvrdí daňovému úradu v mieste vyskladnenia.
(7)
Platiteľ a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. e) a f), je povinná najneskôr nasledujúci pracovný deň vyhotoviť daňový doklad podľa odseku 2, kde namiesto údajov o odberateľovi uvedie slovo „škoda“ a namiesto dátumu vyskladnenia dátum vzniku daňovej povinnosti.
(8)
Pri vyskladnení piva oslobodeného od dane musí byť na doklade vyhotovenom podľa odseku 2 uvedené, že ide o vyskladnenie bez dane vykonané v súlade s § 10 písm. a) až e).
(9)
Platiteľ je povinný okrem uvedených dokladov mať doklady preukazujúce uplatnené nároky na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) až f).
(10)
Platiteľ je povinný uchovávať všetky daňové doklady rozhodujúce na určenie dane a doklady preukazujúce uplatnenie nároku na vrátenie dane počas piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.
§ 10
Oslobodenie od dane
(1)
Od dane je oslobodené pivo
a)
určené na použitie ako vzorka na pravidelné sledovanie akosti, na atesty kvality pri nových výrobkoch, odoberané pre povinné skúšky,11) na účely daňovej kontroly a tiež na výskumné účely týkajúce sa výhradne predmetu dane a vyskladnené na súťaže a výstavy piva v množstve podľa vydaných propozícií,
b)
pri dovoze, ktorý je oslobodený od colnej kontroly,6)
c)
nevyhovujúce kvalitatívnym požiadavkám, ktoré bolo na žiadosť platiteľa alebo na podnet oprávneného orgánu11) znehodnotené pod dohľadom správcu dane ešte pred vznikom daňovej povinnosti,
d)
zúčtované pod dohľadom správcu ako strata na majetku a škoda, ktorá bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou,12) s výnimkou odcudzenia piva, a to na základe úradného zistenia a potvrdenia,
e)
vyskladnené na priemyselné spracovanie na výrobok, ktorý nepodlieha spotrebnej dani.
(2)
Od dane je oslobodené pivo vyvážané priamo výrobcom bez prostredníctva nepriameho zástupcu,12a) ak výrobca uzatvoril kúpnu zmluvu so zahraničným odberateľom, vyhotovil pre neho faktúru a pri deklarovaní vývozu na písomnom colnom vyhlásení je ako odosielateľ, deklarant a osoba potvrdzujúca colné vyhlásenie uvedený výrobca piva.
§ 11
Nárok na vrátenie dane
(1)
Registrovaný platiteľ má nárok na vrátenie dane v prípade
a)
vývozu zdaneného piva v rámci podnikateľskej činnosti,2)
b)
preukázateľného prevzatia piva vráteného odberateľom späť výrobcovi alebo dovozcovi,
c)
vyporiadania nárokov z vád piva, ak sa zaň neposkytla odplata alebo ak sa odplata odberateľovi vrátila,
d)
opravy základu dane, chyby v sadzbe dane, chyby vo výpočte dane alebo v prípade, ak došlo k inému omylu, ktorý je v zmysle tohto zákona zrejmou nesprávnosťou,13)
e)
vyskladnenia piva z dovozu na účely uvedené v § 10 písm. a),
f)
úradne potvrdených alebo preukázaných strát a škôd, ktoré vznikli pri preprave zdaneného piva.
(2)
Nárok na vrátenie podľa odseku 1 si platiteľ môže uplatniť pri pive vyskladnenom v tuzemsku v daňovom priznaní za mesiac, v ktorom vznikol nárok na vrátenie, najneskôr však do dňa premlčania dane. Platiteľ nemá nárok na vrátenie dane, keď tento nárok nevie doložiť daňovým dokladom podľa § 9 ods. 5, prípadne dobropisom.
(3)
Platiteľ si môže uplatniť nárok na vrátenie dane podľa odseku 1 iba na príslušnom daňovom úrade.
(4)
Platiteľ má nárok na vrátenie iba zaplatenej dane do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol na základe predloženého dokladu potvrdzujúceho jej zaplatenie.
§ 12
Daňové priznanie
(1)
Platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, je povinný predložiť daňové priznanie správcovi dane.
(2)
Platiteľ predkladá daňové priznanie mesačne, a to najneskôr do pätnásteho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo vznikol nárok na vrátenie dane. Platiteľ je povinný predložiť daňové priznanie aj v prípade, keď mu nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.
(3)
Pri dovoze alebo vývoze piva platiteľ predkladá daňové priznanie miestne príslušnému daňovému úradu.
(4)
Ak platiteľ zistí, že daňové priznanie, ktoré predložil, je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok
a)
zvýšenie daňových povinností, je povinný bez meškania predložiť správcovi dane dodatočné daňové priznanie14) s uvedením zdaňovacieho obdobia, ktorého sa týka. Dodatočné daňové priznanie nemožno predložiť v čase odo dňa začatia daňovej kontroly správcom dane až do dňa jej ukončenia,
b)
zníženie daňovej povinnosti, môže spolu so žiadosťou predložiť správcovi dane dodatočné daňové priznanie14) najneskôr odo dňa premlčania dane. V žiadosti uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa nárok na vrátenie týka.
§ 13
Zdaňovacie obdobie, odvod a splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.
(2)
Daň je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(3)
Pri dovoze piva je daň splatná podľa osobitného predpisu.15)
(4)
Splatnosť nároku na vrátenie dane je do desiatich dní po lehote na predloženie daňového priznania alebo do desiatich dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania, ak platiteľ nepredložil včas daňové priznanie.
§ 14
Registrácia a jej zrušenie
(1)
Platiteľ je povinný sa registrovať na miestne príslušnom daňovom úrade najneskôr do vzniku prvej daňovej povinnosti alebo do vzniku prvého nároku na vrátenie dane.
(2)
Platiteľ môže požiadať o zrušenie registrácie najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa registrácie, ak mu v tomto období nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.
§ 15
Zvýšenie dane, penále a pokuty
(1)
Správca dane určí z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a skutočnou daňovou povinnosťou zvýšenie dane vo výške 100 % z nedoplatku dane, ak tento rozdiel zistí príslušný správca dane a vo výške 20 %, ak ho zistí platiteľ sám a opravu dane vykoná v daňovom priznaní za najbližšie zdaňovacie obdobie spôsobom uvedeným v § 12 ods. 4 písm. a).
(2)
Ak daň nebola zaplatená včas a v správnej výške, je platiteľ povinný dodatočne zaplatiť nedoplatok dane a penále vo výške 0,1 % z nedoplatku dane za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby vrátane.
(3)
Z rozdielu medzi uplatneným a skutočným nárokom na vrátenie dane správca dane uloží pokutu vo výške 100 %, ak uplatnený nárok je vyšší ako nárok zistený správcom dane, a 20 %, ak ho zistil platiteľ sám a opravu nároku vykonal v daňovom priznaní za najbližšie zdaňovacie obdobie spôsobom uvedeným v § 12 ods. 4 písm. a).
(4)
Ak platiteľ nepredloží daňové priznanie včas, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 100 000 Sk, najmenej však 5 000 Sk.
(5)
Ak platiteľ nesplní riadne a včas povinnosť registrácie podľa § 14, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 500 000 Sk, najmenej však do výšky 5 000 Sk.
(6)
Platiteľovi, ktorý pred prepravou nezdaneného piva nepostupoval podľa § 9 ods. 6, uloží správca dane pokutu vo výške dvojnásobku dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného piva.
(7)
Zvýšenie dane, penále a pokuty sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia daňového úradu.
§ 16
Správca dane
Správcom dane pri tuzemskej výrobe piva je príslušný daňový úrad, pri dovoze piva colný úrad.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17
Podľa doterajších predpisov sa až do svojho uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ako aj na ne nadväzujúce lehoty na uplatnenie práv.
§ 18
Zrušujú sa § 31 až 33 zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., ako aj prvá časť a tretia časť zákona, ak sa týkajú zdaňovania piva spotrebnou daňou.
§ 19
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
ČSN 56 6635 Pivo.
4)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.
7)
Napr. zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
9)
§ 72 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., § 124 Trestného zákona a § 189 ods. 1 písm. c) a § 251 ods. 1 písm. c) až § 272 Colného zákona.
11)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 84/1987 Zb.)
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 96/1992 Zb.).
13)
§ 54 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)
15)
§ 226 a nasl. Colného zákona.